Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 6 d., trečiadienis

Uršulė Dabregaitė – Žvironienė (1906-1985)

Uršulė – antroji Juozapo ir Veronikos Dabregų dukra, gimusi 1906 metais Svėdasų valsčiaus Šeduikių kaime. Čia su broliais ir seserimis (gimė trylika, užaugo aštuoni) prabėgo jos jaunos dienos.

Uršulė Dabregaitė
 
Kai vyriausioji sesuo Emilija buvo išleista už vyro, atėjo laikas iš namų eiti ir Uršulei. Apie 1932 metus ji ištekėjo už valstiečio Juozo Žvirono į nelabai artimą Dusetų valsčiaus Davainių kaimą.

Juozas Žvironas buvo gimęs Rusijoje, Samaros gubernijos Čiornaja Padina kaime. Į ten iš Davainių jo prosenelį Petrą su šeima carinė valdžia ištrėmė po 1863 metų sukilimo, o jų ūkį atidavė rusų kolonistams. Lietuvai tapus nepriklausoma, po beveik 60 metų Žvironai grįžo į Lietuvą ir iš kolonistų palikuonių ūkį atgavo.

Žvironams Davainiuose gimė vaikai - Julė, Juozas, po ilgesnės pertraukos – Elena.

Uršulė ir Juozas Žvironai su vaikais Jule ir Juozuku, Davainiai, 1939 metų balandžio 12 d.

Šeima pagal anuos laikus nebuvo gausi, vaikai maži, tai 20 ha ūkyje be samdinių neapsieidavo. Todėl pokariu “buožėms” Žvironams vėl grėsė tremtis. Laimei, vietinėn valdžion iškilęs buvęs jų samdinys gelbėjo.

Partizaninio pasipriešinimo metais po vieno stribų ir partizanų susišaudymo beveik visi Davainių kaimo valstiečiai buvo tardomi. Kelioms dienoms tardymui buvo paimtas ir Juozas Žvironas, tačiau paleistas.

Nelaimės aplenkė Uršulės šeimą, bet ne giminę. Sesuo Onutė Vitonienė jau nuo 1941 metų buvo Sibiro tremtyje. Sesuo Pranutė Kubiliūnienė, keletą metų besislapsčiusi nuo tremties, 1952 metais mirė. Be tėvų liko jos du vaikai - partizanas vyras tuo metu jau kalėjo. Tad jaunesnįjį - Juozuką - Uršulė buvo paėmusi auginti.

Dar po kelių metų sunkiai susirgo sesuo Elena Sakienė. Ligos metu ir po Elenos mirties 1961 metais vienas vaikų - Vytukas - kol sulaukė mokyklinio amžiaus, gyveno pas gerąją tetą Davainiuose.

1962 m. rugpjūtį Davainiuose. Uršulė Žvironienė su Vytuku ir anūke
 
Dar kolektyvizacijos laikais netekę savo žemės, Žvironai darbavosi vietiniame kolūkyje. Jų vaikai vienas po kito išvažiavo mokytis, gyventi į Vilnių.

Trys seserys Davainiuose. Iš kairės - Uršulė Žvironienė, Emilija Vėbrienė, Marytė Juocevičienė
 
Juozo Žvirono gyvenimui nutrūkus 1969 metais, Uršulė našlavo iki mirties. Palaidota 1985 metais Dusetose.

© 2011, 2014 Aleksandras Sakas

Šaltiniai:

Vytautas Indrašius, “Užpalėnai - 1863 metų sukilimo tremtiniai”, monografija ”Užpaliai”, I d., “Versmės” leidykla, Vilnius, 402-442 pusl. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą