Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. liepos 25 d., trečiadienis

Mykolas Merkys, Justino sūnus, ir jo vaikai

Mykolo Merkio tėvas Justinas ir mano prosenelio Aleksandro Dabregos mama Domicelė buvo brolis ir sesuo. Tiksliau - turbūt buvo, nes visi popieriai rodytų tokią giminystę, tiktai ją įrodančių Domicelės gimimo metrikų vis dar nerandu.

Justino ir Veronikos Merkių sūnus Mykolas gimė Svėdasų parapijos Netikiškių kaime 1826 metų pavasarį. Buvo vos dviejų metukų, kai staiga mirė jo tėvas Justinas.

Bet vieną nelaimę jau sekė kitos. Netrukus po tėvo mirties tymai per keletą dieną pražudė du Mykolo broliukus - vienuolikos metų Juozapėlį ir lopšyje ar vygėje tebesuptą Motiejuką.

Be maitintojo likusiai šeimai bus daug padėjęs tėvo Justino jaunesnysis brolis Juozapas. 1833 metų Užpalių dvaro, kuriam priklausė Netikiškių kaimas, inventoriuje prie Juozapo Merkio šeimynos prirašyta ir našlė Veronika su jos vaikais Delfina, Rozalija ir Mykolu.

Kol mama Veronika triūsė namuose ar laukuose, sergėti mažuosius tekdavo, matyt, sesutei Delfinai, už Mykolą penkiais su trupučiu metų vyresnei. Kai Delfina 1840 metais ištekėjo už Antano Seržinto į Užpalių parapijos Vygėlių kaimą, Mykolas jau buvo pusbernis, pajėgęs ne tik namie padėti, bet ir į lažą eiti (Merkių šeimynai be činšo ir kitų prievolių priklausė dvi dienas savaitėje dirbti dvarui).

Vygėlių kaimą miniu ne šiaip sau. Kai atėjo laikas Mykolui vesti, jam pripiršo Viktoriją Repšytę iš Vilučių. O Vygėliai ir Vilučiai - kaimai šalimais. Ar ne Seržintai padėjo Mykolui rasti žmoną? Tuolab, kad vienu iš Mykolo ir Viktorijos Merkių santuokos liudininkų buvo Antanas Seržintas, turbūt tas pats Mykolo svainis.

Merkiai susituokė Užpalių bažnyčioje 1859 metų birželį. Bet tai - dar ne viskas. Iš Vygėlių per Vilučius į Netikiškius vedančią giją galima būtų pratęsti ir iki Šeduikių, kur ilgokai senberniavęs Mykolo pusbrolis Aleksandras Dabrega netrukus -1860 metų sausį - taip pat ryžosi vesti, o į žmonas paėmė Rozaliją Repšytę, Mykolo žmonos Viktorijos seserį…

Kai pabiro vaikai, Merkiai ir mano proseneliai Dabregos ne kartą vieni kitus kvietė į kūmus.
Žinome septynis Mykolo ir Viktorijos Merkių vaikus. Visi gimę Netikiškiuose.

 
Tris pirmuosius - Rapolą, Veroniką ir Jurgį - dar spėjo pamyluoti ir močiutė Veronika, Mykolo Merkio mama. Ji mirė 1867 metais.

Paskui gimė dar keturi - Teresė, Povilas, Ignotas ir Kotryna. Vaikai užaugo, atėjo tėvų senatvės metas. Mykolo ir Viktorijos Merkių mirties datų nežinau. To neradau Svėdasų bažnyčios metrikų knygose. Tiesa, mano šaltiniai - su spragomis, tarkim, neturėjau 1888 ir kai kurių kitų metų knygų. Šiaip ar taip, galime manyti, kad tėvai Merkiai ir jų visi vaikai bent iki tų 1888 metų buvo gyvi ir sveiki.

Mykolo ir Viktorijos Merkių vaikai

Vyriausias Rapolas, gimęs 1860 metais, ūkininkavo Netikiškiuose. 1890 metais jis vedė Mikaliną Apanavičiūtę, su kuria susilaukė dukterų Teresės (1891 m.), Jadvygos (1892 m.) ir sūnaus Kazimiero (1895 m.). Rapolas Merkys gyveno neilgai, mirė nuo dizenterijos 36 metų, buvo palaidotas Svėdasuose. Žmona Mikalina liko su trimis mažais vaikais ir ketvirtuoju, dar tik ateinančiu į šį pasaulį (pakrikštytas mirusio tėvo vardu, jis išgyveno vos du mėnesius).

Rapolo sesuo Veronika Merkytė gimė 1862 metais, o 1886 metais ištekėjo už Anupro Vigėlio iš Čiuriškių užusienio (į rytus nuo Šeduikių). Vigėliai savo žemės turbūt neturėjo, nes vis kilnojosi iš vietos į vietą. Jų vaikai gimė Čiuriškėse (Marijona), Voverynės viensėdyje (Rapolas), Tadauskų kaime (Veronika), vėl Voverynėje (Antanas) ir vėl Tadauskuose (Klaudijus). Marijona Vigėlytė 1920 metais Duokiškio bažnyčioje susituokė su Jonu Šukiu. Antanas Vigėlis "vinčiavotas" 1933 metais Svėdasuose su Ona Maciūnaite.

Jurgis Merkys, gimęs 1865 metais, išsiteko su broliu Rapolu Netikiškiuose. Jurgis buvo vedęs Barborą Povilonytę. Žinome jų vaikus Oną ir Joną, gimusius Netikiškiuose. Jonas 1943 metais Svėdasų "metrikinėje apylinkėje" susituokė su Stanislava Pranckūnaite.

Teresė Merkytė gimė 1868 metais. Kaip susiklostė jos gyvenimas, nežinome.

Povilas Merkys gimė 1870 metais, buvo trisdešimt vienerių viengungis, kai 1901 m. gegužės 17 d. Netikiškiuose jį nutrenkė žaibas.

Ignoto Merkio, gimusio 1872 metais, likimas nežinomas.

Jauniausioji Merkytė, Kotryna, gimė 1876 metais. Ištekėjo 1896 metais už Jurgio Bindoriaus, dvidešimt aštuonerių našlio iš Kamajų parapijos Kalvių kaimo.

© 2014-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt

1826 m. kovo 2 d. pakrikštytas Mykolas, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Mykolas Kulvinskis ir Marijona Pajėdienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1859 m. birželio 14 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Pranciškus Knipavičius triskart paskelbęs birželio 1, 7 ir 14 dienomis, sutuokė valstiečius Mykolą Merkį, 34 metų jaunuolį iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, su Viktorija Repšyte, 22 metų mergina iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos gimusios Remeikyte Merkių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Milašauskyte (Milaševska) Repšių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Antanui Seržintui, Juozapui Čerskiui ir daugeliui kitų. (Santuokos įrašo iš Užpalių RKB knygos kopija, LVIA, f. 669 apr. 1, b. 1898, l. 105).

1860 m. birželio 22 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Albinas Rubavičius pakrikštijo kūdikį vardu Rapolas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 18 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Rapolas Repšys su Rozalija, Aleksandro Dobregos žmona. (Svėdasų RKB 1859 -1863 m. gimimo metrikų knyga, 56 v.)

1862 m. lapkričio 10 d. Svėdasų bažnyčioje klebonas kun. Kanutas Saurimavičius pakrikštijo kūdikį vardu Veronika, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 4 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Juozapas Masiulis su Barbora Čerskiene, Juozapo žmona. (Svėdasų RKB 1859 -1863 m. gimimo metrikų knyga, 163 v.)

Pastaba: Krikštamotė Barbora Čerskienė/Čerškienė geni.com duomenimis - Barbora Repšytė, gimusi Užpalių valsčiaus Voverynės viensėdyje, turėjusi sūnus Antaną, Povilą, Petrą ir dukras Agotą, Oną, mirusi 1908 m. Užpaliuose.

1865 m. sausio 10 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kazimiero Švilpos pakrikštytas kūdikis vardu Jurgis, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimęs šių metų ir mėnesio 9 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Jonas Repšys su mergina Agota Merkyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1868 m. vasario 10 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Teresė, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 6 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Aleksandras Dobrega su Rozalija, Motiejaus Baršausko žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 39 v.)

Pastaba: Kūma Rozalija Baršauskienė - Mykolo Merkio sesuo. Beje, kitų metų rugsėjį tas pats kunigas Felicijonas Bytautas toje pačioje Svėdasų bažnyčioje pakrikštijo Juozapą Tumą - būsimąjį rašytoją Vaižgantą.

1870 m. vasario 7 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Povilas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 5 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Povilas Repšys su Kazimiera, Jono Repšio žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 80 v.)

1872 m. vasario 23 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Ignotas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 20 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Ignotas Merkys su Rozalija, Aleksandro Dobregos žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 128 v.)

1876 m. kovo 30 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Montvila pakrikštijo kūdikį vardu Kotryna, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 27 d. Alotų valsčiaus Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Juozapas Merkys su Kotryna, Rapolo Repšio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga.)

1886 m. vasario 16 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Žeknys, triskart paskelbęs vasario 2, 9 ir 16 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus Čiuriškių kaimo valstietį Anuprą Vigėlį, 29 metų jaunuolį, su valstiete Veronika Merkyte, 20 metų mergina iš Netikiškių kaimo, abu Svėdasų parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Felikso ir Viktorijos iš Rakučių Vigėlių sūnų su teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Žiliui ir Ignotui Merkiui. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1890 m. lapkričio 4 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Korsakas triskart paskelbęs spalio 14, 21 ir 28 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstiečius Rapolą Merkį, 28 metų nevedusį iš Netikiškių kaimo, su Mikalina Apanavičiūte, 25 metų mergina iš Savičiūnų dvaro, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų su teisėtų sutuoktinių Klemenso ir Uršulės iš Urbanavičių Apanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Jonui Mirskiui, Antanui Maksimavičiui, Jurgiui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1896 m. gegužės 19 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Nainys, triskart paskelbęs gegužės 5, 12 ir 19 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstiečius Jurgį Bindorių, 28 metų našlį iš Kamajų parapijos Kalvių kaimo, su Kotryna Merkyte, 20 metų mergina iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Juozapotos iš Vėblių Bindorių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Pranciškui Kepalui, Povilui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1897 m. rugpjūčio 18 d. Netikiškių kaime nuo dizenterijos mirė Rapolas Merkys, Mykolo sūnus, Alotų valsčiaus valstietis, 36 m. amžiaus, liko žmona Mikalina iš Apanavičių ir vaikai Kazimieras, Teresė, Jadvyga. Palaidotas šių metų ir mėn. 21 d. kun. Nainio Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1901 m. gegužės 17 d. Netikiškių k. mirė Povilas Mykolo s. Merkys nuo žaibo smūgio, Alotų valsčiaus valstietis, viengungis, 30 metų Svėdasų parapijietis. Jo kūną šių 1901 metų gegužės 21 dieną palaidojo kunigas Izidorius Gudavičius Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1906 m. gegužės 11 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Izidoriaus Gudavičiaus pakrikštytas kūdikis vardu Jonas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jurgio Mykolo s. ir Barboros gimusios Poviliūnaite Merkių sūnus, gimęs 1906 metų gegužės 6 dieną Svėdasų parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Kazimieras Masiulis su mergina Ona Čerškute. (Svėdasų RKB 1902 -1909 m. gimimo metrikų knyga, 151 v.). Prierašas: Jonas Merkys 1943.XI.19 Svėdasų metrikinėje apylinkėje susituokė su Stanislava Pranskunaite, akto Nr. 35.

2018 m. liepos 18 d., trečiadienis

Justinas Merkys (1782-1828) ir jo vaikai

Šeduikių Dabregos susigiminiavo su Merkiais (Mierkiais) iš gretimo Netikiškių kaimo 1815 metais, kada Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė (mano proproseneliai). Vienas iš spėjamų Domicelės brolių - Netikiškių valstietis Justinas Merkys.

Justinas Merkys gimė 1782 metais, kai jo tėvai - Motiejus ir Ona Merkiai - dar nebuvo apsigyvenę Netikiškiuose. Pakrikštyti jis atvežtas į Kamajų bažnyčią iš Kamajų parapijos Merkių (Mierkių) kaimo.

Apie 1788 metus Justino tėvai iš savo giminės lizdo išsikraustė į Netikiškius.

Metams bėgant, pasaulyje ir Netikiškiuose daug kas keitėsi. Mirė Justino mama Ona, o tėvas Motiejus vedė antrą kartą. Gal dėl šių įvykių ar tiesiog tėvui senstelėjus, ūkio ir šeimynos galva tapo vyriausias sūnus Justinas.

Užpalių dvaro, kuriam tuomet priklausė ir Netikiškiai, 1809 metų inventoriuje įrašyti trys šio kaimo valstiečiai činšininkai: Simonas Čiurškis, Jurgis Masiulis ir Justinas Merkys.

Netikiškių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

1817 metų lapkritį Justinas vedė Veroniką Remeikytę iš Užpalių parapijos Gailiešionių kaimo. Jaunajam tuo metu jau buvo trisdešimt penkeri, o jaunajai - iš jos mirties metrikų sprendžiant - gal nė aštuoniolikos nebuvo. Santuoką Užpalių bažnyčioje liudijo Vincentas Merkys, kol kas tik spėjamas Justino giminaitis, ir Jurgis Masiulis, Netikiškių kaimynas.

Justinas ir Veronika Merkiai pirmojo vaiko - sūnaus Juozapo - susilaukė 1818 metais. Kiti jų vaikai: 1820 m. - Konstancija Delfina, 1824 m. - Rozalija, 1826 m. - Mykolas, 1828 m. - Motiejus.

Netikiškius nuo Šeduikių, kur gyveno Justino spėjama sesuo Domicelė Dabregienė, teskyrė ežeras ir neplatus Šeduikių upelis. Kai 1817 metais gimė Dabregų pirmagimis Aleksandras, Justinas Merkys buvo jo krikšto tėvu. 1823 metais, kai Dabregos krikštijo jau ketvirtąjį savo kūdikį Veronikos vardu, į krikšto mamas kvietė Justino žmoną Veroniką Merkienę.

Paskui atėjo nelaimingieji 1828-eji… Vieną po kito Justinas laidojo savo tėvą Motiejų, pamotėlę Elžbietą. O gruodį staiga krito ir pats Justinas, 45 metų amžiaus vyras. Šventų sakramentų nespėjęs gauti, bet, kaip parašyta jo mirties metrikuose, buvęs pavyzdingo gyvenimo krikščionis, dvi savaites prieš mirtį atlikęs išpažintį. Palaidotas Šeduikių kaimo kapinėse.

Šeduikių (Netikiškių) kapinaitės. Autoriaus 2014 metų nuotrauka.

Liko našlė Veronika jauna su mažais vaikais. Netrukus į kaimą įsisukę tymai per kelias dienas pražudė du jos sūnus: 1829 metų sausį dešimties metų Juozuką kunigas palydėjo į parapijos kapines Svėdasuose, o kelių mėnesių amžiaus Motiejų artimieji patys palaidojo Šeduikiuose.

Juozapas Merkys, jaunesnis velionio brolis, priglaudė maitintojo netekusią šeimą. 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje prie Juozapo šeimynos užrašyta ir našlė Veronika (34 metų amžiaus) su vaikais Delfina, Rozalija ir Mykolu.

Ištekėjusios dukros iš gimtinės išvyko. Veronika Merkienė liko su Netikiškiuose ūkininkavusio sūnaus Mykolo šeima. Mirė 1867 metais.

Dar apie Justino ir Veronikos Merkių vaikus

Delfina Merkytė (krikšto metrikuose - Konstancija Delfina, bet pirmasis vardas vėlesniuose dokumentuose nevartojamas) 1840 metais ištekėjo už Antano Seržinto iš Užpalių parapijos Vygėlių kaimo.

Seržintų kelios kartos gyveno Vygėliuose iki pat šių laikų. “Šimtametė, protėvių statyta sodyba Vygėlių ūlyčioje stovėjo iki 2013-ųjų sausio, bet po tragiško gaisro, nusinešusio ir Jono Seržinto gyvybę, čia beliko tik ūkiniai pastatai” (Egidija Lekavičienė, “Vygėlių kaimas, likęs prisiminimuose”, monografija “Užpaliai”, I dalis, “Versmės leidykla, 2013, 1012 pusl.).

Rozalija Merkytė 1850 metais nutekėjo už Motiejaus Baršausko į Bugailiškius. Šis kaimas anuomet priklausė Svėdasų parapijai.

Rozalija Baršauskienė mirė 1896 metų sausį, liko jos vyras Motiejus ir vaikai Adomas, Antanas, Jurgis. Veronika ir Ona. Palaidota Svėdasų kapinėse.

Baršauskų palikuonys dar ir dabar (2017 metų žinios) gyvena Bugailiškiuose.

Baršauskų namas, kurio viename gale 1930 - 1964 metais buvo Bugailiškių pradžios mokykla. Nuotrauka iš Jurgitos Banionienės straipsnio “Bugailiškiai. Ištuštėję, bet vietiniams brangūs” (”Kupiškėnų mintys”, 2017 m. liepos 27 d.)

Mykolas Merkys visą gyvenimą nugyveno gimtajame Netikiškių kaime.

© 2014, 2018, 2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1782 m. kovo 16 d. pakrikštytas vaikas vardu Justinas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkių [kaimo]. Krikštatėviai Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Elžbieta Neniškienė iš Markūniškių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 116.jpg)

Pastaba: Krikštatėvis Jokūbas Urbanavičius - Motiejaus Merkio sesers Agnetės vyras.

1817 m. lapkričio 18 d. sutuokti Justinas Merkys (Mierkis) jaunuolis iš Svėdasų parapijos Netikiškių, ir Veronika Remeikytė (Romeykowna), mergina iš Užpalių parapijos Gailiešonių. Liudininkai Vincentas Merkys, Jurgis Masiulis. (Užpalių RKB santuokos metrikų knyga)

1818 m. spalio 27 d. pakrikštytas Juozapas Rapolas, gimęs šio mėnesio 24 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė (Justini Mierkis et Veronica Remeykiowna), krikšto tėvai Juozapas Merkys ir Viktorija Remeikytė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 82 v.)

Pastaba: Krikštatėvis Juozapas Merkys - Justino Merkio brolis iš Netikiškių.

1820 m. rugsėjo 12 d. pakrikštyta Konstancija Delfina, gimusi šio mėnesio 8 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Jonas Merkys su Uršule Merkyte, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 91 v.)

Pastaba: Krikštamotė Uršulė Merkytė - Justino Merkio sesuo, o giminystės ryšys su krikšto tėvu Jonu Merkiu lieka neaiškus.

1824 m. sausio 2 d. pakrikštyta Rozalija Viktorija, gimusi išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Kazimieras Tumas su Viktorija Remeikyte, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 107 v.)

1826 m. kovo 2 d. pakrikštytas Mykolas, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Mykolas Kulvinskis ir Marijona Pajėdienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1828 m. balandžio 29 d. kun. Jurgio Bogušio pakrikštytas Motiejus, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Juozapas Masiulis ir Agota Merkienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 137 v.)

Pastaba: Krikštamotė Agota - Justino Merkio brolio Juozapo žmona.

1828 m. gruodžio 11 d. Netikiškių kaime staiga mirė valstietis Justinas Merkys, tačiau pavyzdingo gyvenimo krikščionis, dvi savaites prieš mirtį atlikęs išpažintį, našle likusios valstietės Veronikos iš Remeikių Merkienės vyras 45 metų amžiaus, palikęs sūnus Juozapą, Mykolą ir dukrą Rozaliją. Kurio palaikus mirusiojo šeima gruodžio 13 dieną palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Justino mirties dieną gyvi buvo jo penki vaikai. Kažkodėl neįrašyti liko dukra Delfina ir sūnus Motiejus.

1829 m. sausio 11 d. Netikiškių kaime mirė vaikis (chlopiec) Juozapo vardu nuo tymų, valstiečių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių 11 metų sūnus. Kurio kūną kun. Jurgis Bogušas sausio 13 d. palaidojo viešosiose parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1829 m. sausio 15 d. Netikiškių kaime mirė vaikas vardu Motiejus nuo tymų, valstiečių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių 6 mėnesių sūnus. Kurio kūną mirusiojo šeima sausio 16? dieną palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1840 m. lapkričio 3 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Liudvikas Jucevičius sutuokė valstiečius Antaną Seržintą (Anton Szerzynt), 22 metų jaunuolį iš Užpalių parapijos Vygėlių kaimo, su Delfina Merkyte, 18 metų mergina iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Dominyko ir Rozalijos iš Dabregų Seržintų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Zigmantui Bubliauskui, Juozapui Drūsiui, Juozapui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1850 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. M (…) sutuokė valstiečius Motiejų Baršauską (Matvej Barščevskij), 30 metų (…) iš Bugailiškių kaimo, su Rozalija Merkyte, 20 metų mergina iš Netikiškių kaimo, abu šie kaimai Svėdasų parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Petro ir (…) Baršauskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams (…) Baršauskui, Antanui Mateliui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Pastaba: Ženklai (…) žymi neįskaitomas metrikų vietas.

1867 m. rugsėjo 27 d. Netikiškių kaime mirė Veronika iš Pajėdų Merkienė, valstietė našlė 65 metų, paliko sūnų Mykolą, Delfiną ir Rozaliją. Jos kūną kun. Saurimavičius palaidojo šių metų ir mėnesio 29 dieną parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Klaida - mirusioji buvo ne Pajėdaitė, bet Remeikytė.

2018 m. liepos 11 d., trečiadienis

Juozapas Merkys (1793-1856), Motiejaus sūnus

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Taip Šeduikių Dabregos susigiminiavo su Merkiais (Mierkiais) iš gretimo Netikiškių kaimo. 

Juozapas Merkys gimė 1793 metais, jo tėvams Motiejui ir Onai Merkiams iš Kamajų parapijos Merkiškių (Mierkiškių) persikėlus į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Juozapo vyresnysis brolis Justinas, seserys Agnesė ir Kotryna buvo krikštyti Kamajų bažnyčioje, o Juozapą mums nežinomi krikštatėviai vežė jau į Svėdasus.

1793 m. Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos 134 vaizdo fragmentas su Juozapo Merkio krikšto įrašu (epaveldas.lt)

Augo Juozapėlis Netikiškiuose prie Šeduikių ežero, kurio krantai gal dar nebuvo tiek pelkėti ir apaugę, kad prie vandens neprieitum. O jei taip, tai bent po Šeduikių upelį pabraidydavo. Tėvų skirti darbai darbeliai visos dienos neužimdavo, nes jų daugiau turėjo kliūti vyresniajam broliui ir sesutėms.

Vaikystės įvykių svarbiausi buvo broliuko Antano mirtis 1800-ųjų gruodį, vėliau - linksmos vestuvės ir ašaros, seserį Agotą išlydint iš namų į Juodonis. Paskui, mirus mamai Onai, gyvenimas apsivertė. Tėvas Motiejus į namus parvedė antrąją žmoną Elžbietą Narbutaitę, bet ūkio vadžias Netikiškiuose perėmė vyresnysis Juozapo brolis Justinas (1809 metų inventoriaus duomenimis).

Kai tekėjo seserys (Kotryna - vėl į Juodonis, Domicelė - į Šeduikius), Juozapas jau šokdino merginas, tačiau pats vesti neskubėjo. Tik sulaukęs trisdešimties su trupučiu, jis 1825 metų sausį susituokė su Agota Masiulyte iš to paties Netikiškių kaimo. Jei Agotos nepainiojame su kita, tai jai tebuvo šešiolika. Jos tėvai - Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė.

Per keliolika metų Juozapas ir Agota susilaukė aštuonių vaikų. Keturis palaidojo.

Šiedu Merkiai, kitaip negu Juozapo vyresnysis brolis, giminystę su Šeduikių Dabregomis, regis, vertino mažiau. Į kūmus Dabregos prašydavo Merkius, bet ne atvirkščiai. Juozapas ir Agota Merkiai kažkaip įstengdavo krikštatėviais - savo vaikų globėjais - parsikviesti iškilesnius asmenis. Gal dėl Agotos Merkienės neprastos kilmės? (Pagal gentainių žinovą Vidmantą Povilionį, Agotos motina Marijona Slapšytė - Masiulienė buvo kilusi iš bajoriškos Slapšių - Slapšinskų - Kumelių giminės).

Merkių dukros Veronikos krikšto tėvu buvo kaimynas bajoras Jonas Čerskis iš garbingos Čerskių - Čerškų - Čiurškų giminės, gyvenusios apie Kamajus ir Užpalius. Beje, Jonas Čerskis greitai - ar ne 1831 metų sukilimą pralaimėjus? - neteko bajorystės ir 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuose jau buvo rašomas valstiečiu lažininku.

Juozapo ir Agotos Merkių sūnaus Juozapo krikštatėvis - taip pat kilmingas Svėdasų klebonas kun. Juozapas Ruseckas, žymaus dailininko Kanuto Rusecko brolis.

Kanuto Rusecko tapytas jo brolio kun. Juozapo Rusecko portretas. © Lietuvos dailės muziejus

Merkių dukrą Anastaziją Svėdasų vikaras Jurgis Bogušis ne tik pakrikštijo, bet ir pats buvo jos krikštatėviu. Dukros Agotos krikšto tėvu buvo kilmingasis Juozapas Masalskis. Paprastų valstiečių šeimai tokie kūmai turėjo būti nemaža garbė.

Atėjo nelaimingi Merkių giminei 1828-tieji. Tais metais Juozapas palaidojo savo tėvą Motiejų, pamotėlę Elžbietą, brolį Justiną. Į kaimą įsisukusi tymų epidemija netrukus, kitų metų sausį, atėmė ir Juozapo dukrelės Veronikos gyvybę.

1833 metais Netikiškiai, kaip ir visi kiti Užpalių dvaro kaimai, buvo inventorizuoti. Juozapo Merkio šeimyna iš kitų dviejų (jau minėto Jono Čerskio ir Agotos brolio Remigijaus Masiulio) išsiskyrė tik didesniu žmonių skaičiumi. Jai, be Juozapo šeimos, dar priklausė brolio Justino našlė Veronika su trimis vaikais bei darbininkai Simonas Bekėšis ir Mykolas Abelinskas su žmona ir dviem mažais vaikais.

Turto - žemės, gyvulių - kaimynai turėjo panašiai. Visų trijų sodybų statiniai - geros būklės. Metinis činšas dvarui - po 34 sidabro rublius (Čerskis - 37 rub.), ir kitos prievolės vienodos - per savaitę 2 lažo dienos, per metus 6 gvoltai ir po vieną pastotę į Rygą.

Taigi, kaip ir daugelis Užpalių dvaro valstiečių, Juozapas Merkys pasaulio buvo šiek tiek matęs - bent iki Rygos.

Juozapas gyveno įdomiais laikais. Jaunystėje turėjo girdėti apie prancūzų imperatoriaus Napoleono pergales, apie jo nesėkmingą žygį per Lietuvą į Maskvą. Kažin, ar prisidėjo (greičiau - ne) prie lenkų sukilimo. Sukilėliai buvo užėmę parapijos centrą - Svėdasų miestelį. Galėjo gyvą pamatyti Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, kai tas 1852 metų gegužę vizitavo Svėdasų parapiją. Juozapas pergyveno “ciesorius” Aleksandrą I ir Nikolajų I.

Juozapo Merkio paskutinę dieną lėmė kažkokia votis. 1856 metų sausį į Svėdasų kapus jį palydėjo žmona Agota, sūnūs Juozapas, Ignotas, dukros Anastazija, Agota, turbūt ir sesuo Domicelė (autoriaus senelio močiutė). Sūnūs dar buvo nevedę, dukra Anastazija neseniai ištekėjusi už Kazimiero Gasiūno iš Alotų, o jauniausioji - Agota, būsimoji Pajėdienė - dar tik keturiolikos.


Agota liko našlauti ir anūkų laukti gimtinėje, kur ūkininkavo jos sūnūs Juozapas ir Ignotas. Metrikų knygose yra 1879 metų įrašas apie Netikiškių kaime lapkritį mirusią našlę Agotą Merkienę. Bet ar ji - toji pati Masiulytė, Juozapo žmona? Galbūt…

© 2014 - 2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt, kitaip duomenys yra rasti kolegų Artūro Šlapelio ir Mindaugo Baltuškos rinkiniuose):

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1808 m. gegužės 17 d. pakrikštyta Agota, gimusi išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė, krikšto tėvai Jurgis Gučius su Ona Čerska, Netikiškių k.. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 37 v.)

1808 m. gegužės 17 d.
pakrikštyta Agota, gimusi šiomis dienomis (natum heri), tėvai teisėti sutuoktiniai Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė, krikšto tėvai Jurgis Gučius su Ona Čerska, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 37 v.)

1825 m. sausio 28 d. [kun. Tamošiaus Milevskio sutuokti] iš Netikiškių Juozapas Merkys su Agota Masiulyte, [liudininkai] Dominykas Sirvydas ir Silvestras Žemaitis (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1856 m. sausio 22 d. Netikiškių kaime mirė valstietis Juozapas Merkys nuo voties (от чирея), likusios Agotos vyras, turėjęs 65 metus, vietos parapijietis, paliko sūnus Juozapą ir Ignotą, dukrą Agotą. Jo kūną kun. Saurimavičius šių metų ir mėnesio 24 d. Svėdasų parapijos kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1879 m. lapkričio 18 d. Netikiškių kaime nuo senatvės mirė Agota Merkienė, Alotų valsčiaus valstietė, 80 metų našlė, Svėdasų parapijos. Jos kūnas šių metų ir mėnesio 19 dieną kun. Montvilo palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Juozapo ir Agotos Masiulytės Merkių vaikai:

1826 m. balandžio 19 d. pakrikštytas Antanas Motiejus, gimęs šio mėnesio 16 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė (Josephi Mierkis et Agatha Masiulowna), krikšto tėvai Juozapas Masiulis ir Veronika Sirvydaitė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1827 m. gruodžio 5 d. pakrikštyta Veronika, gimusi 4 d., tėvai teisėti sutuoktiniai valstiečiai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė, krikšto tėvai kilmingas ponas Jonas Čerskis (GD Joannes Czerski) su Marijona Pajėdiene, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 130 v.)

1829 m. sausio 13 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Veronikos vardu nuo tymų, valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukra 2 metų nuo gimimo. Kurios kūną kun. Jurgis Bogušas sausio 15 d. palaidojo parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1829 m. spalio 5 d. pakrikštytas Juozapas, gimęs 1 d., tėvai teisėti sutuoktiniai valstiečiai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė, krikšto tėvai kilmingas ponas Juozapas Ruseckas su valstiete Agneta Žemaitiene (Gen. Dominus Josephus Rusiecki cum Lab. Agneta Žameycziowa), Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 149 v.)

1831 m. lapkričio 4 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Bogušis pakrikštijo kūdikį vardu Anastazija, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią 1831 m. lapkričio 2 d. rytą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Svėdasų bažnyčios vikaras kun. Jurgis Bogušis su valstiete Anastazija Žemaitiene, Kasparo Žemaičio žmona (Svėdasų RKB 1829-1834 m. gimimo metrikų knyga, 66 v.)

1834 m. sausio 17 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Julijonas Tarvydas pakrikštijo kūdikį vardu Konstancija Anelė, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 15 dienos rytą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo kilmingasis Jonas Čerskis su valstiete Morta Masiulyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1839 m. kovo 28 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Konstancijos vardu nuo … (neįskaitoma), valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukra 5 metų. Kurios kūną šių metų ir mėn. 31 d. kun. Silvestras Grubinskas palaidojo Svėdasų parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1839 m. liepos 9 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Silvestras Grubinskas pakrikštijo kūdikį vardu Marijona Elžbieta, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 7 dienos vakarą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Konstantinas Pajėda su mergina Morta Masiulyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1841 m. lapkričio 26 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Marijonos vardu nuo krupo, valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių trijų metų dukra, tos pačios bažnyčios parapijietė. Kurios kūną šių metų ir mėnesio 28 dieną šeima palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1841 m. gruodžio 2 d. Svėdasų bažnyčioje Svėdasų vikaras kun. Liudvijas Jucevičius pakrikštijo kūdikį vardu Agota, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 1 dieną tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo kilmingasis Juozapas Masalskis (urodzony Józef Massalski) su Agota, Juozapo Drusio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1844 m. kovo 18 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Aleksandras Liudavičius pakrikštijo kūdikį vardu Ignotas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 17 dieną Svėdasų parapijos Netikiškių užusienyje. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Ignotas Masiulis su Barbora Čerskiene, Jono žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)