Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 2 d., šeštadienis

Kazimieras Rimkus (1895 - 1973)

Kazimieras Rimkus (Charles Rimkus) buvo jauniausias iš penkių Vincento Rimkaus ir Barboros Ružauskaitės vaikų, gimęs Žemaitijoje 1895 metų spalio 12 d.

Gyveno prie pat Papilės, Pelkelės kaime. Iš ten aštuoniolikmetis Kazys išvyko laimės ieškoti į JAV, kur Pitsfildo mieste (Pittsfield, Mass.) metais anksčiau jau buvo įsitaisęs Domininkas Sakas, Kazio vyriausios sesers Mortos vyras. 1913 metų rugsėjo 28 dieną laivu “President Lincoln” išplaukęs iš Hamburgo, Kazimieras Rimkus spalio 8 dieną pasiekė Niujorką.


JAV imigracijos tarnybos įrašo duomenys (šaltinis - ellisisland.org).

Pitsfilde Kazys bus dirbęs kaip ir jo svainis Domininkas avalynės fabrike. 1917 metais Amerikai įsitraukus į pirmąjį pasaulinį karą, Kazimieras Rimkus savanoriu stojo karinėn tarnybon ir su amerikiečių ekspedicinėmis pajėgomis dalyvavo kovose vakarų fronte Prancūzijoje. Kare tuomet naudojo ir cheminį ginklą. Kazimieras karo lauke buvo apnuodytas dujomis, ko pasekmes vėliau juto ilgai, ne kartą gydydamasis ligoninėse.

Kazimieras Rimkus (dešinėje) - su pirmojo pasaulinio karo laikų amerikiečių kario uniforma. Kairėje sėdintis Kazimiero draugas - neatpažintas.

Tuo pat metu, tik rytų fronte, rusų armijoje kariavo ir buvo sužeistas Kazimiero vyresnysis brolis Antanas Rimkus.

Amerikoje Kazimieras buvo susidėjęs su komunistais. Tai sužinojusi, jo vyriausia sesuo Morta Sakienė parašė Kaziui piktą laišką: Tu nežinai, koks yra komunizmas. Morta žinojo - buvo pagyvenusi bolševikų valdžioje po revoliucijos Rusijoje.

Dėl šio laiško Kazimiero ryšiai su gimine Lietuvoje nutrūko. Tris kartus kirtęs Atlantą, dar sykį per jį plaukti nebandė, o po antrojo pasaulinio karo aplankyti okupuoto gimtojo krašto Kazimieras nebegalėjo.

Šeimos nesukūrė, būstą nuomojo pas šeimininkę (buvo gandas, kurio neturiu teisės palaidoti su savimi, kad šeimininkė turėjo sūnų, iš veido labai panašų į Kazimierą).

Gyveno daugiausia iš kario pensijos, prisidurdamas ir kitais darbais - pavyzdžiui, vienu metu dirbo daržininku.

Kai Kazimiero sesers Mortos dukros - karo pabėgėlės Julija ir Marytė Sakaitės - įsikūrė Amerikoje, jos pačios susirado dėdę Kazį.

Marytė Paškevičienė su dukromis Asta, Rūta ir Lina svečiuose pas dėdę Kazį. Pitsfildas, 1964 m. rugpjūtis.

Susirgęs greitąja džiova, Kazimieras Rimkus mirė 1973 metų gegužės 21-os rytą Olbanio (Albany, NY) veteranų ligoninėje. Kaip karo veteranas buvo palaidotas kariškai su garbės sargyba Pitsfildo kapinėse.

1973 m. gegužės 23 d. prie Kazimiero Rimkaus karsto Pitsfildo kapinėse.

© 2017 Aleksandras Sakas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą