Ieškoti šiame dienoraštyje

2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

Motiejus Dabrega (1711-?)

Kamajų bažnyčios knygose yra įrašas apie 1711 metais krikštytą Motiejų, Jurgio ir Onos iš Mikniūnų sūnų. O tėvų pavardę raštininkas užmiršo pridėti. Tačiau žinome Jurgį ir Oną Dabregas (autoriaus tiesioginius protėvius), gyvenusius Mikniūnuose, žinome ir Motiejų Dabregą, turėjusį su jais abipusį ryšį, todėl turiu pagrindo spėti tą 1711 metais gimusį Motiejų buvus mūsų Jurgio ir Onos Dabregų sūnumi.


Motiejaus (Dabregos?), Jurgio ir Onos iš Mikniūnų sūnaus, krikšto Kamajų bažnyčioje įrašas. Šaltinis - Vikiteka

Motiejus Dabrega apie 1735 metus vedė Oną Arbataičią, turbūt, iš Juodonių kaimo. Turėjo tuoktis Kamajuose arba Svėdasuose, tačiau jų santuokos metrikų neradau. Motiejus į Juodonis bus atėjęs užkuriu.

Pirmuosius du savo vaikus 1736 ir 1739 metais Motiejus ir Ona Dabregos krikštijo Svėdasų bažnyčioje, tačiau kitus, o jų turėjo dar bent šešis, krikštyti vežė jau į Kamajus ir Jūžintus - iš tų pačių Juodonių, paskui iš Seibučių, Šlamiškių ir vėl iš Seibučių.

Nuo 18-tojo amžiaus vidurio Motiejaus Dabregos šeima pastoviai gyveno Seibučiuose. Tai - kaip ir Mikniūnai, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui priklausęs kaimas, kurį administravo Užpalių seniūnijos valdytojas. Seibučių žemės buvo miškingame plote piečiau Radžionių. Nuo Šetekšnio ežero jį skyrė ponams Siesickiams priklausiusio Raugų kaimo žemės.

Seibučių ir Radžionių kaimus istoriniai šaltiniai minėdavo kartu. Ilgainiui Seibučių vardas, gal ir pats kaimas, nunyko, o Radžionys išliko.


Seibučių kaimo lokacija (dabar - miškas piečiau Radžionių; maps.lt žemėlapio fragmentas)

Motiejus Dabrega įrašytas į 1765 metų Užpalių seniūnijos inventorių, kaip vienas iš Seibučių ir Radžionių valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis činšas mažai skyrėsi nuo kaimynų - 96 zlotai 15 grašių (zlotas, arba auksinas, buvo lygus 30 grašių). Panašiai mokėjo ir Motiejaus kaimynai Stanislovas Rimaškis, Antanas Paunksnis ir Jokūbas Daujotis (tiek ir tebuvo činšininkų per abu kaimus).

Taigi, Motiejus ir Ona Dabregos susilaukė ne mažiau aštuonių vaikų. Jų iki brandos amžiaus išgyveno bent keturi.

Motiejaus sūnus Simonas, gimęs 1736 metais, 1765 metais vedė Agotą Lungyčią iš tėvo tėviškės, Mikniūnų, o gyventi ir vaikus auginti liko Seibučiuose.

Motiejaus dukra Elžbieta, gimusi 1746 metais, 1765 metais ištekėjo už Stanislovo Pajėdos iš tų pačių Mikniūnų.

Motiejaus sūnus Andriejus su žmona Barbora Stasiulonaičia blaškėsi po svietą. Jų vaikai gimė vis kitose vietose - Jūžintų ir Kamajų parapijų kaimuose. Per 1789 metų Užpalių dvaro inventorizaciją Andriejus Dabrega užrašytas Mikniūnų kaime.

Motiejaus dukra Marijona, gimusi 1756 metais, 1776 metais ištekėjo už Kazimiero Narbučio iš Jūžintų parapijos Srubiškių kaimo, kur, regis, abu ilgai gyveno (yra žinia apie jų sūnų Juozapą, gimusį ten dvidešimt antrais metais po Narbučių santuokos).


Motiejaus Dabregos (1711-?) medžio dalis nuo jo tėvų ir brolių iki vaikų. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Praleidau Motiejaus sūnų Juozapą, gimusį 1753 metais. Ypatingas atvejis.

Motiejus turėjo brolį Kazimierą, o jie abu - po sūnų Juozapą. Vienas iš tų Juozapų iki 1775 metų atsikraustė į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą ir pradėjo ilgą Šeduikių Dabregų giminės šaką, nutįsusią į XX amžių, iki autoriaus senelio.

Tačiau tą Šeduikiuose šaknis įleidusį Juozapą Dabregą laikau ne Motiejaus, o jo brolio Kazimiero sūnumi. Už jį kaip Kazimiero sūnų turiu daugiau argumentų. O apie Motiejaus sūnų Juozapą nieko daugiau, išskyrus jo krikštą, nežinau.

© 2021 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1711 m. rugsėjo 20 d. pakrikštytas Motiejus Jurgio [Dabregos?] ir motinos Onos iš Mikniūnų. Krikštatėviai Bartolomiejus Žurinskis su Elžbieta Paršukiene iš Mikniūnų. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1736 m. lapkričio 4 d. [kun. Jono Jacevičiaus] pakrikštytas Simonas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Dabregos ir Onos iš Juodonių [sūnus]. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 42 v.)

Pastaba. Šio įrašo lotyniškame originale Motiejus užrašytas Dabraga, kituose įvairiai - Debrega ir Dabrega, Dabregas ir Dabragas, ir net Dabris.

1739 m. vasario 1 d. [kun. Jono Jacevičiaus] pakrikštyta Agota teisėtų sutuoktinių Motiejaus Dabregos ir Onos iš Juodonių [duktė]. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 45 v.)

1741 m. gegužės 12 d. pakrikštytas vaikas vardu Magdalena tėvo Motiejaus Dabregos ir motinos Onos Arbataičios teisėtų sutuoktinių iš Juodonių, krikšto tėvai Martynas Paršukas su Elžbieta Dabregiene (Debragienie) iš Mikniūnų. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

Pastaba. Šio įrašo lotyniškame originale Ona užrašyta Herbataycia, kituose kitaip - Harbatayczia, Harbutaycia, Arbataycia ir apsirikus Harbubataycia.

1743 m. rugsėjo 26 d. pakrikštytas vaikas vardu Kotryna tėvo Motiejaus Dabregos ir motinos Onos Arbataičios teisėtų sutuoktinių iš Seibučių, krikšto tėvai Laurynas Baltakis iš Samanių su Marijona Vitkiene iš Samanių (Witkowa de Samanie). (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1746 m. kovo 7 d. pakrikštyta Elžbieta Motiejaus Dabregos ir Onos iš Seibučių [duktė]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, 26 v.)

1748 m. gruodžio 8 d. pakrikštytas vaikas vardu Andriejus, tėvai teisėti sutuoktiniai Motiejus Dabrega ir Ona Arbataičia iš Šlamiškių, krikšto tėvai Motiejus Paršukas iš Mikniūnų ir Elžbieta Arbataičia iš Juodonių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1753 m. kovo 18 d. pakrikštytas vaikas vardu Juozapas, tėvai teisėti sutuoktiniai Motiejus Dabrega ir Ona Arbataičia iš Seibučių, krikšto tėvai Motiejus Paršukas iš Mikniūnų ir Elžbieta Arbataičia iš Juodonių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1756 m. liepos 11 d. pakrikštyta Marijona sutuoktinių Motiejaus Dabregos ir Onos iš Seibučių [duktė]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, 35 v.)

1765 m. vasario 10 d. sutuokti Stanislovas Pajėda (Pajoda) iš Mikniūnų ir Elžbieta Dabregaičia iš Seibučių. Liudininkai Juozapas Pajėda iš Tervydžių ir Motiejus Baleišis iš Juodonių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 140.jpg)

Pastaba. Elžbietos vyras Stanislovas Pajėda gimė 1734 m. Daujočiuose. Jų vaikai geni.com duomenimis: Tomas (g.1765), Jurgis (g. 1768), Jokūbas (g. 1770), Mykolas (g. 1771), Ona (g. 1776), Marijona (g. 1778), Domicelė (g. 1780), Justinas (g. 1784), visi gimę Mikniūnuose.

1765 m. lapkričio 24 d. sutuokti Simonas Dabrega iš Seibučių ir Agota Lungyčia iš Mikniūnų. Liudininkai Jurgis Adomėnas iš Nosvaičių ir Jonas Šlamas iš Narbučių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 142.jpg)

Pastaba. Simono ir Agotos Dabregų vaikai: Jonas (g.1766), Martynas (g. 1768), Kasparas (g. 1771), Simonas (g. 1774), Liucija (g. 1776), visi krikštyti Jūžintuose, gimę Seibučiuose, tik Simonas - Rauguose.

1776 m. spalio 27 d. sutuokti Kazimieras Narbutis iš Srubiškių ir Marijona Dabregaičia iš Seibučių. Liudininkai Motiejus Beseckas iš Dauliūnų ir Stanislovas Pajėda iš Mikniūnų. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 218.jpg).