Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. gruodžio 6 d., sekmadienis

Protėvių paieškos. Barboros Sabalyčios tėvai

Šio straipsnelio autoriaus viena iš šešiolikos propropromočiučių buvo Barbora Sabalytė, gimusi ir užaugusi Kamajų parapijos Kalvių kaime. 1810 metais ji nutekėjo į Maleišius už Motiejaus Antanėlio.

O straipsnelis - apie tai, kaip Barboros tėvus padėjo rasti jos vaikai, tiksliau, jos vaikų krikšto metrikai.

Jei Antanėliai būtų tuokęsi pusšimtį metų vėliau, tai kunigėlis būtų užrašęs jų abiejų tėvų vardus. Nereiktų vargti senose, neretai sunkiai įskaitomose knygose ieškant, iš kurių Sabalių buvo kilusi mūsų Barbora.

Prieš porą šimtų metų Kalviuose lizdus suko kelios Sabalių šeimos. O Barbora tais laikais buvo populiarus vardas, tad ne viena ir ne dvi Kalvių Sabalyčios buvo pakrikštytos Barboromis.

Kalviai. 2015 metų nuotrauka iš wikipedia.org

Gerai, kad savo protėvių (Barboros Sabalyčios tėvų) paieškų intervalą galėjau apriboti. Santuokos metais Barborai buvo ne mažiau, negu penkiolika, tai gimusi ji buvo ne vėliau, kaip 1795 metais. Paskutinį kartą gimdydama 1832 metais, ji neturėjo daugiau penkiasdešimties, todėl gimusi buvo ne anksčiau, kaip 1782 metais.

Taigi, Kalviai tarp 1782 ir 1795 metų, Kamajų bažnyčios metrikų knygos.

1789 metais Motiejui Sabaliui ir Elžbietai Tebelškyčiai gimė dukra, pakrikštyta Barbora.

Dar po Barborą augo Petro Sabalio ir Elenos Mieliūnaičios bei Kasparo Sabalio ir Agotos Navickaičios šeimose. Abi buvo gimusios 1794 metais.

Viena pastarųjų mergaičių šešerių mirė Kalviuose 1800 metais. Ir buvo tai Petro dukra, ne Kasparo, nes pastarojo mirties 1834 metais metrikai rodo jo dukrą Barborą buvus gyvą.

Iš paieškos lauko iškritus Petro Sabalio šeimai, liko kitos dvi, Motiejaus ir Kasparo. Iš kurios tų dviejų šeimų buvo mūsų Barbora Sabalyčia, būsimoji Antanėlienė?

Iš tos, kuri buvo artimesnė Antanėliams, o tą artumą geriausiai galėjo paliudyti krikšto metrikai - ką iš Sabalių Antanėliai kviesdavo, jei kviesdavo, į savo vaikų krikštatėvius?

Antanėliai turėjo devynis vaikus. Visi jie gimė Maleišiuose, Svėdasų parapijos kaime, todėl jų krikštatėvius rankiojau Svėdasų bažnyčios knygose.

Pasirodė, kad Antanėlių vaikų krikšto tėvais buvo Sabaliai Saliamonas, Andriejus ir Jonas, o krikštamote - Sabalienė Viktorija, Andriejaus žmona.

Taigi, žinojau mūsų Barboros trijų artimųjų, gal brolių, vardus. Jei brolių, tai visi keturi užaugo vienoje šeimoje.

Visus keturis tokiais vardais vaikus - Saliamoną, Barborą, Andriejų, Joną - turėjo tiktai Motiejus ir Elžbieta Sabaliai.

Tai šitaip, manau, būsiu radęs Barboros Sabalyčios Antanėlienės tėvus.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas

Motiejaus Antanėlio ir Barboros Sabalytės vaikai (gimimo metai, vardas, krikštatėviai):
1811, Anastazija, Saliamonas Sabalys ir Rozalija Pilkauskienė;
1813, Zigmantas, Norbertas Antanėlis ir Barbora Nakutienė;
1815, Barbora, Petras Juškevičius ir Rozalija Sabalytė (žr. pastabą);
1817, Karolina, Justinas Antanėlis ir Uršulė Antanėlytė;
1819, Marcelė, Andriejus Sabalys ir Agota Antanėlienė;
1821, Juozapota, Juozas Baleiša ir Viktorija Sabalienė;
1823, Aleksandras, Mykolas Antanėlis ir Viktorija Juškevičienė;
1827, Viktoras, Jonas Sabalys ir Uršulė Gaveikytė;
1832, Uršulė, Augustinas Maluiška su Viktorija, Andriejaus Sabalio žmona.
Visi gimę Maleišiuose, krikštyti Svėdasų bažnyčioje.

Pastaba. Viename šaltinyje krikštamotės Rozalijos pavardė - Sobolewna (Sabalytė), kitame - Sobolewska (Sabalytė arba Sabalienė). Todėl ji gali būti Kasparo dukra arba Motiejaus sūnaus Saliamono Sabalio žmona.

Motiejaus Sabalio ir Elžbietos Tebelškytės vaikai (gimimo metai, vardas, krikštatėviai):
1786, Saliamonas, Jurgis Tebelškis iš Rukšių ir Barbora Kepalaitė iš Kalvių;
1789, Barbora, Pranciškus Kepalas ir Agota Tebelškytė;
1791, Viktorija, Jonas Didžgalvis ir Kotryna Čirūnienė;
1792, Andriejus, Jonas Černiauskas ir Eva Tebelškytė;
1795, Juozapas, Juozapas Kepalas ir Domicelė Kepalaitė;
1796, Uršulė, Jonas Černiauskas ir Barbora Jovaišienė;
1798, Motiejus, Motiejus Nagurka ir Barbora Jovaišienė;
1802, Ciprijonas, Motiejus Jovaišis ir Elžbieta Kepalienė;
1803, Jonas, Juozapas Bendorius ir Cecilija Kepalaitė;
1806, Kazimieras, Pranciškus Tebelškis ir Elžbieta Bendorienė iš Kalvių;
1808, Vincentas, Andriejus Didžgalvis ir Barbora Tebelska (Tebelškytė arba Tebelškienė).
Visi gimę Kalviuose, krikštyti Kamajų bažnyčioje.

Kasparo Sabalio ir Agotos Navickaitės vaikai (gimimo metai, vardas, krikštatėviai):
1788, Vincentas, Jurgis Sabalys ir Kristina Kepalienė iš Kalvių;
1790, Uršulė, Juozapas Navickas ir Sofija Kėdienė;
1792, Anupras, Antanas Sapka ir Barbora Laurelytė;
1794, Barbora, Jurgis Sabalys ir Rozalija Narbutienė;
1797, Rozalija, Motiejus Sabalys ir Elžbieta Navickaitė;
1799, Benediktas, Motiejus Kepalas ir Kotryna Sabalienė.
Visi gimę Kalviuose, krikštyti Kamajų bažnyčioje.