Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. sausio 31 d., trečiadienis

Protėvių paieškos: Merkiai iš Netikiškių

Mano senelio senelis Juozapas Dabrega gimė Svėdasų parapijos Šeduikių kaime 1796 metais. Vos devyniolikos sulaukęs, jis buvo apvesdintas su Domicele Merkyte (Mierkyte). Jaunuosius Svėdasų bažnyčioje sutuokė Svėdasų klebonas kun. Mykolas Smolskis.

Juozapo Dabregos iš Šeduikių ir Domicelės Merkytės 1815 m. santuokos įrašas (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Kur iki tol gyveno Domicelė, santuokos įraše nepasakyta. Kadangi tuoktasi Svėdasuose, tai jaunoji turėjo būti iš Svėdasų parapijos.

XIX amžiaus pradžioje tame krašte Merkių netrūko. Gyveno jie tiek Svėdasų miestelyje, tiek parapijos kaimuose (ir Šeduikiuose taip pat), tačiau Juozapo Dabregos žmonai Domicelei artimiausi buvo Merkiai iš gretimo Šeduikiams Netikiškių kaimo.

Štai, kas buvo Dabregų vaikų krikštatėviai: Aleksandro - Justinas Merkys, Antano - Juozapas Merkys, Veronikos - Veronika Merkienė, Julijonos - vėl Juozapas Merkys, Rapolo - Agota Merkienė. Nors krikštatėvių gyvenamoji vieta metrikuose nenurodyta, tačiau toks vardų derinys (Justinas ir Veronika Merkiai, Juozapas ir Agota Merkiai) buvo būtent Netikiškių kaime.

Netikiškių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Spėjau, kad mūsų Domicelė Merkytė - Dabregienė buvo Justino ir Juozapo Merkių sesuo. Tai galėjo patvirtinti arba paneigti jų gimimo metrikai. Paieškos parodė, kad Justinas ir Juozapas vienas kitam tikrai buvo broliai, kad juodviejų tėvai - Motiejus ir Ona Merkiai, Netikiškiuose apsigyvenę apie 1788 metus.

Tačiau Domicelės krikšto įrašo Svėdasų bažnyčios gimimo metrikų knygose rasti nepavyko. Jeigu jos tėvai tikrai buvo Netikiškių Motiejus ir Ona Merkiai, kuo beveik neabejoju, tai gal ji krikštyta kitoje artimiausioje - Kamajų - bažnyčioje, kurios metrikų knygos, deja, “skylėtos”. Gali būti, kad Domicelė gimė 1799 metais (ankstesni metai “užimti” kitų Merkiukų). Išeitų, kad mano proprosenelė ištekėjo labai jauna, šešiolikinė.

Paskui radau, kas siejo Dabregas su jų 1815 metų santuokos liudininkais Justinu Žemaičiu ir Motiejumi Tumu.

Justinas Žemaitis buvo iš jaunikio pusės - Juozapo Dabregos sesers Julijonos vyras. Motiejus Tumas atstovavo nuotakai: už jo į Juodonis buvo nutekėjusi Kotryna Merkytė, tų pačių Motiejaus ir Onos iš Netikiškių dukra ir Justino bei Juozapo sesuo. Tai - dar vienas argumentas už šių Merkių ir Domicelės Dabregienės artimą giminystę..

Pastaba: Merkių, kaip ir Dabregų, pavardės rašyba įvairuoja - Merkis, Mierkis, Mirkis, o viena giminės šaka iš Jurkiškio palivarko rašėsi Mirskiais.

© 2014-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris , tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt.

1782 m. kovo 15 d. pakrikštytas Justinas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos (Matthia Mierkis et Anna) iš Mierkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 128 v.)

1784 m. rugsėjo 20 d. pakrikštyta Agnesė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Mierkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 133 v.)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Mierkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 138 v.)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 20 d. pakrikštyta Uršulė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 152 v.)

1798 m. sausio 14 d. pakrikštytas Antanas [sūnus] gimęs šiandien teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų, krikšto tėvai Urbonas Starkus ir Agota Masiulytė, Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. [sutuokti] iš Šeduikių Juozapas Dobrega ir Domicelė Merkytė, [liudininkai] Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

2018 m. sausio 6 d., šeštadienis

Urbanavičiai iš Martinčiūnų

Mano močiutės Veronikos sesuo Ona Vaškelytė gimė 1892 metais Svėdasų parapijos Šeduikių kaime.

Apie 1913 metus Ona ištekėjo už Antano Urbanavičiaus iš Užpalių parapijos Martinčiūnų kaimo.

Urbanavičiams Martinčiūnuose derėjo sūnūs - Ona jų pagimdė septynis, o dukrą iki jiems lemtingų 1930 metų - tik vieną.

1930 metų pavasarį Antanas ir Ona Urbanavičiai, matyt, skurdo verčiami, ryžosi emigruoti. Pasiėmę šešis mažuosius vaikus, jie išvyko į Braziliją. Vyresnieji sūnūs - Stasas ir Balys - liko Lietuvoje.

Nuotrauka iš Antano Urbanavičiaus Lietuvos respublikos užsienio paso, išduoto Kaune 1930 m. balandžio 23 d.

1930 metų gegužės 20 dieną Urbanavičiai jau buvo pasiekę San Paulą. Įsidarbino kavos plantacijose. Susilaukė dar dviejų dukrų - taigi, Brazilijoje augino aštuonis vaikus.

Ona portugalų kalbos neišmoko. Dažnai sielvartavo dėl Lietuvoje paliktų vyresniųjų vaikų, kurių nebepamatė.

Urbanavičiai mirė San Paule, Antanas - 1957 metais, Ona - 1968 metų kovą.

Vaikai

Antano ir Onos Urbanavičių vaikai - mano mamos pusbroliai ir pusseserės.

Staso (Stasio?) Urbonavičiaus gyvenimas ir likimas man nežinomas.

Kitas iš likusiųjų Lietuvoje - Boleslovas Urbanavičius, gimęs 1914 metais, gyvendamas Kamajėlių dvare, vedė Bronislavą Kvedaraitę iš tos pačios Kamajų parapijos Rudbalio kaimo. Santuokai reikėjo Panevėžio vyskupo dispenso, nes sūnus Juozas jau beldėsi į šį pasaulį. Kol gavo dispensą, Juozukas gimė, o po keturių dienų - 1937 m. birželio 23 d. - buvo sutuokti jo tėvai. Dėl šių aplinkybių jaunavedžių santykiai su giminėmis galėjo būti pašliję, ir santuoką liudijo ne artimieji, bet Kamajų bažnyčios zakristijonas Jurgis Judikevičius ir vargonininkas Adolfas Burakauskas.

Per 1942 metų gyventojų surašymą Balys su šeima - žmona Brone, sūnumi Juozu, dukra Julija ir uošve Angele Kvedariene - jau gyveno Jaurų vienkiemyje (Jonas Šedys, “Kamajų valsčiaus ūkininkų šeimos”, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras).

Žinių apie Brazilijon išvykusius Urbanavičius radau portale geni.com (iš ten ir nuotraukos) ir susisiekęs su Antano ir Onos anūke Elena Urbanavicius Marques.

Jonas Urbanavičius (João Urbanavicius) gimė 1921 metais. Brazilijoje jis vedė Leopoldiną Ayres, gimusią 1923 metais. Juodviejų sūnus - Valdemiras. Jonas liko našliu po Leopoldinos mirties 1978 metais.

Branys Urbanavičius gimė 1922 metais. Brazilijoje jis vedė lietuvaitę Aldoną Lauciutę, gimusią 1923 metais Šiauliuose, Kazio ir Marijonos Laucių šeimoje. Branys ir Aldona Urbanavičiai susilaukė sūnaus (jo vardo nežinau) ir dukros Elenos (Elena Urbanavicius Marques).

2006 metais Branys su žmona Aldona lankėsi Lietuvoje.

Aldona Urbanavičienė mirė 2009 metais Paranos valstijos sostinėje Kuritiboje (Curitiba). Turbūt, ir Branio amžinojo poilsio vieta ten pat - jis mirė 2013 metais.

Vladas Urbanavičius gimė tais pačiais 1922 metais, kaip ir Branys (nežinau, ar jiedu dvyniai).

Leonas Urbanavičius gimė 1925 metais. Brazilijoje jis buvo vedęs, turėjo vaiką, mirė anksčiau už žmoną. Palaidotas nedideliame Botukatu (Botucatu) mieste San Paulo valstijoje. Jo nuotraukos neturiu.

Pranė Urbanavičiūtė (Prane Urbanavicius) gimė 1927 metais. Mirė 2013 metais San Žose dos Kampose (São José dos Campos), Vilniaus dydžio mieste San Paulo valstijoje.

Jurgis Urbanavičius (Jorge Urbanavicius) gimė 1929 metais. Brazilijoje jis su žmona Estefanija susilaukė sūnaus ir dukros Barbosos (gal Barboros?). Jurgis mirė apie 2011 metus.

O Felicija ir Amelija - Brazilijoje gimusios Antano ir Onos Urbanavičių dukros. Felicija (Felicia Urbanavicius) jau mirusi. Amelija (Amelia Urbanavicius) - dabar likusi vienintelė gyva iš Urbanavičių vaikų. Jai - 80 metų.

© 2017 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (epaveldas.lt):

1892 m. kovo 3 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Nainio pakrikštytas kūdikis Onos vardu, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių duktė, gimusi šių metų vasario 29 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Julijonas Svirka su Juozapota, Juozapo Butkevičiaus žmona. (Svėdasų RKB 1891-1897 m. gimimo metrikų knyga)

1937 m. birželio 23 d.
sulig Panevėžio vyskupo dispenso N 3142 Kamajų bažnyčioje klebonas kun. J. Kriščiūnas palaimino moterystės ryšį Boleslovo Urbanavičiaus, nevedusio, žemdirbio, gyv. Kamajėlių dvare Kamajų parapijos ir valsčiaus, gim. 1914 m. vasario 16 d., ir Bronislavos Kvedaraitės, mergaitės, žemdirbės, gyv. Rudbalio kaime Kamajų parapijos ir valsčiaus, gim. 1913 m. rugsėjo 4 d. Jaunojo tėvai: Antanas Urbanavičius ir Ona Vaškelytė, jaunosios tėvai: Vladislovas Kvedaras ir Angelė Petkūnaitė. Liudytojai: Jurgis Judikevičius ir Adolfas Burakauskas. (Kamajų RKB 1930-1940 m. santuokos metrikų knyga)