Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

Protėvių paieškos. Budreikos iš Svėdasų

1775 metų sausio 12 dieną Svėdasų bažnyčioje sutuokti Juozapas Dabrega iš Šeduikių ir Ona Budreikaičia - mano proprosenelio Juozapo Dabregos jaunesniojo tėvai. .


Juozapo ir Onos Dabregų 1775 metų santuokos įrašas. Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 167 v.

Iš kur, iš kokios šeimos kilusi Ona Budreikaitė Dabregienė? Kadangi tuokėsi Svėdasuose, tai jaunoji turėjo būti iš Svėdasų parapijos.

Svėdasų parapijoje po Didžiojo maro (1709 - 1711 metais) išliko kelios Budreikų šeimos. Jos gyveno viename kitame kaime ir pačiame Svėdasų miestelyje, kuris, kaip ir žemės aplinkui, anuomet priklausė Biržų Radviloms.

Svėdasų bažnyčioje dvi Budreikaitės buvo krikštytos Onos vardu.

1760 metų lapkritį pakrikštyta Ona, Jurgio ir Ievos Budreikų dukra iš Daujočių kaimo. 1775 metų sausį, mano protėvių santuokos dieną, Ona dar būtų nė penkiolikos neturėjusi, tad gerokai per jauna tekėti. Nors turbūt pasitaikydavo visko...

Kita Ona, pakrikštyta 1757 metų lapkritį - Svėdasų miestelio gyventojų Juozapo ir Onos Budreikų dukra. Ji, septyniolikinė, amžiumi daug labiau būtų tikusi Dabregai į žmonas.

Tačiau Svėdasų parapijoje galėjo rastis ir trečia Ona Budreikaitė, gimusi ir krikštyta kur nors kitur.

Kuri iš jų ištekėjo už Juozapo Dabregos? Jei Dabregų vaikų krikšto metrikai būtų pilnesni, gal matyčiau, su kuriais Budreikomis jie labiau bendravo. Tačiau šiuo metu man pasiekiami šaltiniai, regis, tėra dekanatiniai nuorašai, kur nekilmingų vaikų krikštatėviai praleisti, kaip ir motinų mergautinės pavardės.

Kol kas laikausi mažiausiai abejonių keliančios versijos: Juozapas Dabrega vedė vyrėlesnę Oną Budreikaitę, Juozapo ir Onos iš Svėdasų dukrą.

Ką žinau apie juos, jaunosios Dabregienės tėvus? Juozapas Budreika ir Ona Niauryčia - abu svėdasiškiai, sutuokti Svėdasų bažnyčioje 1756 metų lapkričio 21 dieną. Po metų pakrikštyta jų pirmagimė dukra Ona.


Onos Budreikaitės 1757 metų krikšto įrašas. Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 79 v.

Kol Onutė išaugo iki nuotakos, jos tėveliai susilaukė dar kelių vaikų, kurių bent vardus turiu paminėti: Ignotas, Jokūbas, Teresė, Jonas. Jau Onutei galimai ištekėjus už Juozapo Dabregos, gimė dar vienas jos broliukas - pagrandukas Mykolas Budreika.


Budreikos ir Niauros. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

1764 metais Budreikos gyveno Svėdasų turgaus "bute" Nr. 1 su sūnumis Ignotu ir Jokūbu (Jonas ir Mykolas dar nebuvo gimę). Jų "buto" kaimynais buvo Mauša Mendelovičius ir dar trys krikščionių šeimos (Svėdasų dvaro 1764 m. inventorius, genmetrika.eu).

Iš ko duoną valgė? Dirbo žemę. Jos turėjo miestelio pakraštyje už Vilniaus gatvės gyventojų sklypų. Činšą už žemę, kaip ir nuomą už būstą, mokėjo turto savininkui - dvarui.

Kokie tai buvo laikai valstybei ir jos žmonėms? Alfonsas Šapoka jo redaguotoje "Lietuvos istorijoje" (Kaunas, 1936, 394 p.) rašė:

(...) su Respublika niekas nebesiskaitė; visi žiūrėjo į ją, kaip į pasipelnymo šaltinį, kaip į tikrą grobį. Jei niekas tuo tarpu dar neišdrįso pasisavinti kurio nors jos ploto, tai tik dėl to, kad būtų neleidusios kitos valstybės. Svetimų valstybių kariuomenės žygiuodavo per Lenkiją ir Lietuvą, kaip per savo kraštą, nesiprašydamos jokio leidimo. Čia jas atsiųsdavo net žiemoti ar šiaip pailsėti. Tuo būdu jos čia ir maitindavosi: kraštas būdavo plėšiamas, naikinamas.

Dalis didikų ir bajorų bandė padėtį keisti ginklu (1768 metų Baro konfederacija). Tai nieko nedavė. Svėdasų dvaras ir miestelėnai, būdami prie didelio kelio, kentėjo nuo svetimų kariuomenių, savų konfederatų ir konfederatais apsimetusių plėšikų gaujų.

Post scriptum

Kartoms keičiantis, radosi naujų giminysčių, ankstesnės nutolo, bendravimas tarp jų nutrūko, ir galop jos buvo visiškai užmirštos. Kai po daugelio metų Onos Budreikaitės proproanūkis Pranas Dabrega (1908-1964) sutiko Budreikaitę iš Gykių, vargu ar kas bežinojo apie kadaise užmegztą Dabregų ir Budreikų giminystę.

© 2014 - 2021 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos, epaveldas.lt

1721 m. sausio 19 d. Kazimieras Budreika iš Svėdasų [sutuoktas] su Ona Čižyčia (Casimirum Budreyko de Swiadoscie ac Anna Czyžynowna). (149 vaizdas)

Kazimiero Budreikos ir Onos Čižyčios vaikai (gimimo metai, vardai):
1722, Kotryna;
1727, Marijona;
1733, Juozapas.
Visi gimę Svėdasuose.

1733 m. rugsėjo 13 d. [pakrikštytas] Juozapas teisėtų sutuoktinių Kazimiero Budreikos ir Onos iš Svėdasų. (38 v.)

Kazimiero Niauros ir Onos X vaikai (gimimo metai, vardai):
1737, Ona;
1738, Agota;
1741, Eva;
1743, Jurgis;
1746, Kazimieras?;
1749, Teresė;
1751, Jonas;
1756, Sigizmundas.
Visi gimę Svėdasuose.

Pastaba. Kazimiero 1746 m. krikšto metrikuose motinos vardas, gal per klaidą, kitas -Kotryna.

1737 m. liepos 26 d. [pakrikštyta] Ona teisėtų sutuoktinių Kazimiero Niauros ir Onos iš Svėdasų. (43 v.)

1756 m. lapkričio 21 d. Juozapas Budreika iš Svėdasų [sutuoktas] su Ona Niauryčia. (158 v.)

Juozapo Budreikos ir Onos Niauryčios vaikai (gimimo metai, vardai):
1757, Ona;
1759, Ignotas;
1732, Jokūbas;
1764, Teresė;
1766, Jonas;
1777, Mykolas.
Visi gimę Svėdasuose.

1757 m. lapkričio 1 d. [pakrikštyta] Ona teisėtų sutuoktinių Juozapo Budreikos ir Onos iš Svėdasų. (79 v.)