Ieškoti šiame dienoraštyje

2023 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis

Barbora Rimkutė Širvinskienė

Mano proprosenelės Elžbietos Rimkienės mirties dieną 1875 metais liko jos sūnus Vincentas (mano prosenelis) ir trys dukros - Elžbieta, Barbora ir Ieva.

Apie vieną iš tų dukrų - Barborą Rimkutę - turiu šiek tiek žinių. Ji buvo gimusi apie 1840-uosius metus kažkur Akmenės, o gal Viekšnių ar Papilės krašte. 1866 metais Barbora Akmenės bažnyčioje buvo sutuokta su našliu Aleksandru Širvinsku.

Aleksandro pavardę raštininkai kaitaliodavo. Vienur jis - Širvinskas, kitur - Šarva ar Šarvinskas.

Aleksandro ir jo pirmosios žmonos, taip pat Barboros (Savickaitės), vaikų krikšto metrikai rodo, kad Širvinskų šeima pastovios gyvenimo vietos, taigi, ir savo žemės neturėjo. Laikėsi tai Čekuose, tai Kegriuose, Zaventėje (Užventėje), Meižiuose. Visi šie kaimai - Viekšnių parapijoje, o mirė Aleksandro pirmoji žmona ir vaikų motina 1865 m. lapkritį Viliošiuose, Akmenės parapijoje.

Neilgai našlavęs, 1866 m. sausį Akmenėje Aleksandras Širvinskas vedė mūsų Barborą Rimkutę.

Kur iki santuokos gyveno jaunoji Barbora - šiokia tokia mįslė. Akmenės bažnyčios metrikuose jos kaimo pavadinimas kažkodėl ištrintas. Yra tų metrikų dekanatinis nuorašas, tačiau ten pavadinimas sunkiai įskaitomas. Lyg Žiliai, bet Žiliai priklausė Papilės parapijai, tai kodėl Širvinskai tuokėsi Akmenėje?

Antroje Aleksandro santuokoje gimusių vaikų neradau. Gal nespėjo jų susilaukti, nes jau 1870 metų sausį Aleksandras mirė džiova Viekšnių parapijos Ugiškių (Uogiškių) kaime. Mirties metrikuose - likusi našlė Barbora Rimkutė ir trys dukros Šarvaitės - Uršulė, Ieva ir Viktorija.

Trims našlaitėms Barbora buvo pamotėlė, ne mama. Kažin, ar visos keturios išsilaikė drauge? Greičiau pasklido kas kur - juk reikėjo kažkaip išsimaitinti.

Kol kas radau tiktai Uršulės Šarvaitės (Širvinskaitės) pėdsaką. 1878 metais ji, tarnaudama Antanavos dvare, ištekėjo už Juozapo Jakubauskio, to paties dvaro valstiečio.

Kas nutiko kitoms? Nežinau. Nežinau ir prosenelio sesers Barboros Širvinskienės likimo.

© 2023 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - EAIS, buvęs epaveldas.lt)

1865 m. lapkričio 17 d. Viliošių kaime nuo voties mirė valstietė Barbora Šarvinskienė gimusi Savickaitė, likusio našliu Aleksandro Šarvinsko žmona apie 40 m. amžiaus Akmenės bažnyčios parapijietė. Jos kūną vietos vikaras kun. Dominykas Krasauskas 1865 metų lapkričio 19 dieną palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 mirties metrikų knyga, 50 v.)

Pastaba. Kodėl Akmenės parapijoje mirusią laidojo Viekšnių parapijos kapinėse, nežinau.

1866 m. sausio 10 d. Akmenės bažnyčioje vikaras kun. Telesforas Beniuševičius, triskart paskelbęs sausio 1, 6 ir 9 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Širvinską 40 metų našlį iš Viekšnių (Viliošių?) kaimo su Barbora Rimkute 25 metų netekėjusia iš Žilių? kaimo, vietinės bažnyčios tikinčiuosius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Jurgio ir Barboros gimusios Šurkute Širvinskų sūnų su teisėtų sutuoktinių Adomo ir Elžbietos gimusios Lipskaite Rimkų dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kazimierui Cekanavičiui, Mykolui Jodeikiui, Vincentui Bielai ir kitiems. (Akmenės RKB 1849-1883 m. santuokos metrikų knyga, vaizdo Nr. 124)

Pastaba. Klaustukai tekste - ne vien dėl sunkokai įskaitomos rašysenos. Sutuoktiniai vadinami vietinės (Akmenės) bažnyčios tikinčiaisiais iš Viekšnių ir Žilių kaimų, bet tokie Akmenės parapijos kaimai nežinomi. Viekšniai - kitos parapijos centras, miestelis, o Žilių kaimas buvo Papilės parapijoje.

1870 m. sausio 29 d. Ugiškių kaime nuo džiovos mirė valstietis Aleksandras Šarva, likusios našle Barboros Rimkutės vyras, turėjęs 31 metus amžiaus, vietinės bažnyčios parapijietis, paliko dukras Uršulę, Ievą ir Viktoriją. Jo kūną kun. Juozapas Šiškevičius 1870 metų sausio 31 dieną palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba. Manyčiau, kad raštininkas velionį gerokai pajaunino. Kitais dokumentais remiantis išeitų, kad jis mirė maždaug 44 metų amžiaus.