Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. vasario 12 d., pirmadienis

Protėvių paieškos. Anelė Antanėlytė

1.

Savo močiutės Veronikos tėvus žinojau iš jos 1900 metų santuokos dokumento: Jonas ir Anelė Antanėlytė Vaškeliai.

Šie Vaškeliai nebuvo Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo senbuviai. Girdėjau pasakojant arba metrikų knygose buvau radęs jų keturis vaikus. Nežinojau, kur gimė vyresnieji - Veronika (mano močiutė) ir Mykolas. Jaunesniuosius - Rapolą ir Oną - gandrai atnešė jau į Šeduikius 1890 ir 1892 metais.

Buvo pasakojama, kad po vyro mirties našlė Anelė Vaškelienė ištekėjo antrą kartą ir su mažąja dukra išsikėlė pas naująjį sutuoktinį. Nežinojome nei jo pavardės, nei iš kur jis buvo. Su antruoju vyru Anelė susilaukusi dar trijų dukrų, vėliau tapusių Mikučioniene iš Vilkabrukių (Vyžuonų valsč.), Butiškiene iš Nosvaičių (Užpalių valsč.) ir Emilija Vaškeliene iš Užpalių.

Kuklus Svėdasų bažnyčios metrikų knygų rinkinėlis, paskelbtas portale epaveldas.lt, nieko daugiau apie mūsų Vaškelius ir Antanėlius nesakė. Tiktai 2017 metais, gavęs prieigą prie daugelio kitų Svėdasų knygų (už ką esu dėkingas genealoginių paieškų kolegoms Artūrui Šlapeliui ir Mindaugui Baltuškai), radau ieškomą vardą viename 1843 metų įraše apie Maleišių kaime gimusią Anelę, valstiečių Aleksandro ir Elžbietos Antanėlių dukrą.

Tačiau šios Anelės Antanėlytės amžius nederėjo su pasakojimais apie mūsų prosenelės Anelės tris dukras, pagimdytas jos antroje santuokoje (ne anksčiau 1893 metų). Tam ji paprasčiausiai būtų buvus per sena. Juolab, kitas radinys liudijo tų pačių Antanėlių dukrą Anelę, tik nebe Maleišių, o Šeduikių valstietę, 1866 metais ištekėjus už Klemenso Juzelskio iš Vyžuonų parapijos Vilkabrukių kaimo.

Vieną dieną tas Vilkabrukių vardas pakišo mintį, kad viskas galėjo būti kitaip. Žmonių atmintis neretai daug ką pamiršta ar supainioja. Gal ir mano prosenelės gyvenimas ėjo ne ta tvarka, kaip buvo pasakojama? Gal ji pirmiau buvo išleista už Juzelskio, pagimdė jam Vilkabrukiuose tris dukras, o po jo mirties susituokė su Jonu Vaškeliu, kuris buvo jos ne pirmuoju, bet antruoju vyru? Atsakymo reikėjo ieškoti Vyžuonų bažnyčios metrikų knygose.

Ir, štai, iš Lietuvos valstybinio istorijos archyvo gavau Jono Vaškelio ir našlės Anelės Juzelskienės santuokos Vyžuonų bažnyčioje įrašą!


Dabar galima sudėlioti tikresnį mano prosenelės Anelės gyvenimo vaizdą (apie prosenelį Joną žinau daug mažiau).

2.

Anelė Antanėlytė gimė ir augo Maleišiuose. XIX amžiaus viduryje tame kaime gyveno bent kelios Antanėlių (arba Untanėlių) šeimos.

Aleksandrui ir Elžbietai Antanėliams po Anelės ten gimė sūnus Anupras ir dukra Karolina.

Anelės mama Elžbieta Urbonavičiūtė buvo kilusi iš Šeduikių. Kažkas nutiko, kad Elžbieta su šeima grįžo į gimtinę. (Antanėliai Šeduikiuose gyveno iki mirties - tėvas Aleksandras nuo džiovos ten mirė 1878 metais, mama Elžbieta “nuo senatvės” - 1899 metais. Abu palaidoti Svėdasuose).

Šeduikiuose Antanėlių dukra Anelė, 23 metų mergina, 1866-tų lapkritį ištekėjo už 27 metų valstiečio Klemenso Juzelskio. Vyras ją išsivežė į Vyžuonų parapiją, į Vilkabrukių kaimą.

Vilkabrukiuose Juzelskiams gimė ir ten užaugo trys dukros. Vyrui Klemensui mirus, našlė Anelė 1883 metų sausį ištekėjo už Jono Vaškelio iš Užpalių parapijos Degėsių kaimo. Tuokėsi Vyžuonų bažnyčioje.

Po santuokos Anelė su antruoju vyru gyveno Vilkabrukiuose. Ten 1884 metų gegužę gimė jų dukra - mano močiutė Veronika Vaškelytė.

Dukros iš Anelės pirmosios santuokos buvo išleistos už vyrų. Viena jų - Mikučionienė - liko Vilkabrukiuose (gal tėvo Juzelskio ūkyje?). O Jonas ir Anelė Vaškeliai su vaikais Veronika ir Mykoliuku (bei galbūt jauniausiaja iš Juzelskyčių) apie 1890 metus, kaip kad Anelės tėvai prieš du tris dešimtmečius, grįžo į Šeduikius. Gal Anelės mamai Elžbietai Antanėlienei jau reikėjo priežiūros? Tuo metu iš jos vaikų tik Anelė buvo likusi.

Šeduikiuose Vaškeliams 1890 metų lapkritį gimė sūnus Rapolas. Kitų metų balandį jis mirė (”nuo kosulio”) ir buvo palaidotas Šeduikių kapinaitėse. 1892 metų sausį Vaškeliai neteko ir sūnaus Mykolo. Jį šešių metukų pražudė vandenė. Tuo laiku Anelė Vaškelienė laukėsi - 1892 metų kovą į pasaulį atėjo dukra Ona.

1900 metais Vaškelių gyvenimas keitėsi. Jų vyresnioji dukra Veronika ištekėjo, ir į namus iš to paties Šeduikių kaimo atėjo žentas Juozapas Dabrega - užkuriu, bet su savo žeme. Manau, kad abu Vaškeliai tuomet buvo gyvi (Svėdasų bažnyčios mirties metrikų knygose jų nėra) ir dar ne karšinčiai, todėl didelės, beveik kasmet Dabregiukais gausėjančios šeimos kasdienybė negalėjo būti nuobodi.

Nuo 1906 metų šeduikiečiai lankė naujai pastatytą Duokiškio bažnyčią. Ten reikėtų ieškoti ir Jono bei Anelės Vaškelių gyvenimo pabaigos datų.

Dukrų iš Anelės pirmosios santuokos likimas man nežinomas.

Veronika Vaškelytė - Dabregienė (dešinėje) su, kaip spėju, viena iš savo seserų Juzelskyčių tarpukario metais.

© 2013-2019 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys:

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbonavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbonavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1847 m. rugsėjo 28 d. kun. Jono Arvasevičiaus, Traupėnų vikaro, Svėdasų bažnyčioje pakrikštytas kūdikis Anelės vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių dukra, gimusi šių metų ir mėn. 23 d. Svėdasų parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Aleksandras Sabalys ir mergina Eufrozinė Urbonavičiūtė. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1849 m. rugsėjo 11 d. Svėdasų bažnyčioje kunigo Andrejaus Macijausko, šios bažnyčios vikaro, pakrikštytas kūdikis Anupro vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių sūnus, gimęs šių metų rugsėjo 9 dieną paryčiui tos pačios parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Anupras Urbonavičius ir Anastazija, Kasparo Žemaičio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1852 m. rugsėjo 14 d. Svėdasų bažnyčioje kunigo V. [Vincento] Sonulevičiaus, šios bažnyčios vikaro, pakrikštytas kūdikis Karolinos vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių dukra, gimusi šių metų rugsėjo 11 d. tos pačios parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Kiprijonas Urbonavičius ir Karolina, Andrejaus Čerškio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1866 m. lapkričio 20 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Švilpa, triskart paskelbęs 6, 13 ir 20 dienomis, sutuokė Vyžuonų parapijos Vilkabrukių kaimo valstietį Klemensą Juzelskį, 27 metų jaunuolį, su šios parapijos Šeduikių kaimo valstiete Anele Antanėlyte, 20 m. mergina, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Šikšnių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Antanui Juzelskiui, Jurgiui Buitvydui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1878 m. lapkričio 17 d. Šeduikių kaime mirė Aleksandras Antanėlis nuo džiovos, buvęs kareivis (отставной солдат) 50 metų, paliko žmoną Elžbietą iš Urbonavičių ir dukrą Anelę. Jo kūnas šių metų ir mėnesio 18 dieną kun. Montvilo palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1883 m. sausio 18 d. Vyžuonų bažnyčioje vikaro kun. J. Jakubovskio, triskart iš ambonos paskelbus šių metų sausio 2, 6 ir 9 dienomis žmonėms, susirinkusiems liturgijai, sutuoktas valstietis Jonas Vaškelis, 30 m. jaunuolis iš Užpalių parapijos, valsčiaus ir bendruomenės Degėsių kaimo, su Anele Jozelskiene, 34 m. našle iš Vyžuonų parapijos Vilkabrukių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Izidoriaus ir Veronikos iš Merkių Vaškelių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbanavičių Untanėlių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Konstantinui Vaškeliui, Antanui (neįsk.), Alfonsui Vaškeliui, Kazimierui Balčiūnui ir daugeliui kitų. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1884 m. gegužės 28 d. Vyžuonų bažnyčioje vikaro kun. M. Švėgždos pakrikštytas kūdikis vardu Veronika, valst. Jono ir Anelės iš Antanavičių Vaškelių duktė, gimusi šių metų gegužės 21 Vyžuonų valsčiaus Vilkabrukių kaime. Krikštatėviais buvo valst. Alfonsas Vaškelis su mergina Ona Putrimaite. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knygos įrašo Nr, 58 kopija, gauta iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2019.03.12)

1890 m. lapkričio 25 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Korsako pakrikštytas kūdikis Rapolo vardu, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus, gimęs šių metų ir mėnesio 18 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Jonas Dobrega su mergina Juozapota Baukaite. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1882-1891 m. gimimo metrikų knyga, 331 v.)

1891 m. balandžio 30 d. Šeduikių k. nuo kosulio mirė vaikas, vardu Rapolas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus pusės metų amžiaus. Jo kūną šių metų gegužės 3 d. parapijiečiai palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1892 m. sausio 30 d. Šeduikių k. nuo vandenės mirė vaikas, vardu Mykolas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus 6 metų amžiaus. Jo kūną šių metų vasario 1 d. parapijiečiai palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1892 m. kovo 3 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Nainio pakrikštytas kūdikis Onos vardu, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių duktė, gimusi šių metų vasario 29 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Julijonas Svirka su Juozapota, Juozapo Butkevičiaus žmona. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1891-1897 m. gimimo metrikų knyga, 40 v.)

1899 m. vasario 16 d. Šeduikių kaime mirė Elžbieta Rapolo d. iš Urbonavičių Antanėlienė nuo senatvės, Alotų valsčiaus valstietė mirusio Aleksandro žmona 86 metų amžiaus, paliko dukrą Anelę. Jos kūnas šių metų ir mėnesio 19 dieną kun. Nainio palaidotas Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1900 m. vasario 20 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Vincentas Velžys, triskart paskelbęs vasario mėnesio 6, 13 ir 20 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstietį Juozapą Dobregą, 29 metų viengungį, su Alotų valsčiaus valstiete Veronika Vaškelyte, 17 metų mergina, abu iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Rozalijos, gimusios Repšyte, Dobregų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės, gimusios Antanėlyte, Vaškelių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Petrui Pernavui, Antanui Pajėdai ir kitiems. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1898-1920 m. santuokos metrikų knyga, 39 v.)