Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. rugpjūčio 11 d., šeštadienis

Juozapas Merkys (1829-1905), Juozapo sūnus

Juozapo Merkio ir Agotos Masiulytės sūnus Juozapas gimė 1829 metais Svėdasų parapijos Netikiškių kaime. Jo krikštatėviu buvo pats Svėdasų klebonas kun. Juozapas Ruseckas, kilmingas žmogus, žymaus dailininko Kanuto Rusecko brolis. Krikšto mama Agota Žemaitienė - paprasta valstietė, bet naujagimiui - teta, tėvo sesuo.

Netikiškių kaimo lokacija iš aukščiau (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Juozapas buvo trečias vaikas šeimoje, tačiau pirmesniesiems vaikystėje mirus, tapo vyriausiu. Po Juozapo dar gimė keturios jo seserys ir brolis. Ir tie užaugo ne visi - Anastazija, Agota ir Ignotas.

Juozapo atmintyje turėjo likti diena, kai vyresnioji sesuo Anastazija pirmoji paliko tėvų namus. Ji 1854 metų lapkritį buvo išleista už Kazimiero Gasiūno, valstiečio iš Aluotų kaimo (kur už Svėdasų, prie kelio į Kupiškį).

Nė porai metų nepraėjus, mirė Juozapo tėvas Juozapas. Juozapas jaunesnysis, kaip vyriausias sūnus, tada turėjo perimti tėvo ūkį, bet ar perėmė? Buvo nevedęs, o mama Agota - dar nesusenusi, tad ūkio vadžios galėjo likti jos rankose.

Žmonos Juozapas ieškojo neskubėdamas. Sulaukęs trisdešimties, 1860 metais jis vedė devyniolikametę Veroniką Giedrytę iš tos pačios Svėdasų parapijos Mieliūnų kaimo.

Kažin, kaip ten buvo, kai į namus atėjo jauna šeimininkė, gal senoji Merkienė atsidalino, o gal, perdavusi svirno raktus marčiai, težiūrėjo, kad jaunėlis sūnus Ignotas gautų savo dalį, o dukra Agota susikrautų kuo didesnį kraitį… Agota jau buvo kiek užsisėdėjusi - trijų dešimčių, kai 1871 metais buvo išleista už našlio Rapolo Pajėdos iš gretimo Šeduikių kaimo.

Juozapas ir Veronika Merkiai Netikiškiuose susilaukė šešių vaikų. Krikštynų džiaugsmą keisdavo laidotuvių ašaros - trys vaikai mirė maži. O 1872-ųjų pavasarį - dar vienas likimo kirtis. Susirgo ir mirė Juozapo pati Veronika, jauna, nespėjusi užauginti vaikų - Onos, Viktorijos, Antano (Antanėlis neilgtrukus išėjo paskui mamą).

Našlys Juozapas Merkys parvedė į namus antrą žmoną - Agotą Indrašiūtę. Iš kur kilusi Agota, nežinome - gal iš tos pačios Svėdasų parapijos, jei tuoktasi 1873 metais (kaip tik tų metų santuokos metrikų knygos neturime), gal iš kitur.

Su Agota Juozapas pragyveno tris dešimtmečius. Užaugino dukras iš pirmosios savo santuokos ir dar tris sūnus, Agotos pagimdytus. Buvo susilaukę ir daugiau vaikų, bet Svėdasų knygose visų jų krikštas neužregistruotas - gal kurį laiką Merkiai bus praleidę kažkur toliau?
Mirė Juozapas Merkys savo gimtajame kaime nuo plaučių uždegimo 1905-taisiais, turėdamas 76 metus. Nei brolio Ignoto, nei seserų gyvų jau nebuvo. Liko žmona Agota, vaikai iš pirmosios santuokos - Ona, Viktorija, iš antrosios - Povilas, Petras, Jonas. Palaidotas Svėdasuose.

© 2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt)

1829 m. spalio 5 d. pakrikštytas Juozapas, gimęs 1 d., tėvai teisėti sutuoktiniai valstiečiai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė, krikšto tėvai kilmingas ponas Juozapas Ruseckas su valstiete Agneta Žemaitiene (Gen. Dominus Josephus Rusiecki cum Lab. Agneta Žameycziowa), Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 149 v.)

Pastaba: To paties naujagimio krikšto įrašas yra dar vienoje knygoje lenkų kalba. Jame kitaip užrašyti krikšto tėvai: kun. Juozapas Ruseckas, tos bažnyčios klebonas, su valstiete Agnieška Žemaitiene, Silvestro Žemaičio žmona (Svėdasų RKB 1829-1834 m. gimimo metrikų knyga, 9 v.). Silvestro Žemaičio žmona Agota Merkytė buvo Juozapo Merkio vyresniojo sesuo.

1860 m. rugsėjo 25 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Albinas Rubavičius triskart paskelbęs šio rugsėjo mėnesio 11, 18 ir 25 dienomis, sutuokė Aluotų valstiečius Juozapą Merkį, 28 metų jaunuolį iš Netikiškių kaimo, su Veronika Giedryte, 19 metų mergina iš Mieliūnų kaimo, abu šios parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Uršulės iš Vilimų Giedrių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Masiuliui, Jonui Giedriui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Juozapo Merkio ir Veronikos Giedrytės vaikai:

1861 m. liepos 31 d. Svėdasų bažnyčioje klebonas kun. Kanutas Saurimavičius pakrikštijo kūdikį vardu Ona, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 29 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Ignotas Merkys su mergina Eufrozina Giedryte. (Svėdasų RKB 1859-1863 m. gimimo metrikų knyga, 109 v.)

1865 m. birželio 9 d. Svėdasų bažnyčioje klebonas kun. Švilpos pakrikštytas kūdikis vardu Veronika, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių dukra, gimusi šių metų ir mėnesio 7 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Jonas Giedrys su mergina Agota Merkyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1866 m. lapkričio 11 d. Netikiškiuose nuo pūlinio? (от вереда) mirė Veronika, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių dukra … (neįskaitoma). Jos kūnas šių metų ir mėnesio 14 dieną giminaičių palaidotas vietos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1867 m. gegužės 20 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Pranciškus Paliulionis pakrikštijo kūdikį vardu Juozapota, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių dukrą, gimusią šių metų gegužės 17 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Masiulis su Anastazija, Juozapo Senavaičio žmona. (Svėdasų RKB 1866-1875 m. gimimo metrikų knyga, 21 v.)

Pastaba: Krikštamotė Anastazija Senvaitienė - Juozapo Merkio sesuo Anastazija. Likusi našle po pirmojo vyro Kazimiero Gasiūno mirties, ji ištekėjo už Juozapo Senavaičio.

1869 m. rugsėjo 10 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Juozapas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 5 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Senvaitis su Karolina, Mykolo Čerskio žmona. (Svėdasų RKB 1866-1875 m. gimimo metrikų knyga, 72 v.)

1869 m. gruodžio 22 d. Netikiškiuose nuo raupų mirė Juozapota, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių dukra, 3 metų šios parapijos. Jos kūną šių metų ir mėnesio 24 dieną giminaičiai palaidojo vietos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1870 m. kovo 29 d. Netikiškių kaime nuo silpnumo mirė kūdikis Juozapas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių sūnus 4 mėnesių šios parapijos. Jo kūną šių metų balandžio 1 dieną giminaičiai palaidojo vietos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1871 m. sausio 20 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Antanas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Veronikos iš Giedrių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 5 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Petras Giedrys su Viktorija, Ignoto Masiulio žmona. (Svėdasų RKB 1866-1875 m. gimimo metrikų knyga, 99 v.)

1873 m. gruodžio 28 d. Netikiškių kaime nuo krupo mirė vaikas vardu Antanas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Barboros iš Giedrių Merkių sūnus 3 metų. Jo kūnas šių metų ir mėnesio 28 dieną tėvų palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)
Pastaba: Tokios poros - Juozapo Merkio ir Barboros Giedrytės - Netikiškiuose to laikotarpio metrikuose nesu radęs, tad motinos vardas bus klaidingai užrašytas, kaip ir tai, kad vaikas palaidotas tėvų - mama Veronika jau buvo mirusi.

*

1872 m. balandžio 30 d. Netikiškių kaime nuo uždegimo mirė Veronika Merkienė, šios parapijos valstietė 33 metų, paliko vyrą Juozapą, sūnų Antaną, dukras Oną ir Viktoriją. Jos kūnas šių metų gegužės 1 dieną kun. Bieliausko palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Juozapo Merkio ir Agotos Indrašiūtės vaikai:

1875 m. kovo 3 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Povilas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Indrešių Merkių sūnų, gimusį šių metų vasario mėn. 25 d. Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valst. Juozapas Čerškus su mergina Tekle Vilutyte. (Svėdasų RKB 1871 -1879 m. gimimo metrikų knyga, 190 v.)

1884 m. spalio 20 d. Netikiškių kaime nuo krupo mirė kūdikis Jurgis, Aluotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos gimusios Indriūnaite Merkių sūnus 3 metų Svėdasų parapijietis. Jo kūną šių 1884 metų spalio 22 dieną vikaras kun. Razmus palaidojo Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

*

1905 m. gruodžio 28 d. Netikiškių k. mirė Juozapas Juozapo s. Merkys nuo plaučių uždegimo, Aluotų valsčiaus valstietis, likusios našle Agotos gimusios Indrašiūte vyras, 75 metų Svėdasų parapijietis, paliko sūnus Povilą, Petrą ir Joną, dukras Oną ir Viktoriją. Jo kūnas 1905 metų gruodžio 31 dieną palaidotas kunigo Izidoriaus Gudavičiaus Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)