Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 8 d., penktadienis

Rainių kankinys Pranas Gužauskas

1991 metų birželio 25 d., minėdamas Rainių žudynių 50-metį, laikraštis “Klaipėda” šiai tragiškai sukakčiai skyrė mano tėvo Aleksandro Sako paruoštą publikaciją. Jos įvadiniame žodyje tėvas rašė apie savo tris pažįstamus, nukankintus Rainiuose - Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentą Zigmą Parafionavičių, Telšių gimnazijos moksleivį iš Renavos Hermenehildą Žvirzdiną ir daugiau apie jaunų dienų Papilėje ir Kaune draugą Praną Gužauską.

Pranas Gužauskas. Nuotrauka iš knygos “Žemaičių kankiniai” (www.partizanai.org).

Pranas Gužauskas gimė 1911 metais fabriko darbininko šeimoje, kurioje dar augo šiek tiek vyresnė sesuo Bronė. Prano vaikystė ir dalis jaunystės prabėgo Papilės miestelyje. 1924 metais su seserimi įsitraukė į vietos pavasarininkų veiklą. Kiek vėliau tapo skautu, 1927 metais perėmė laikraštėlio “Papilės skautas” redaktoriaus pareigas.

Papilės jaunimas prie Simono Daukanto kapo apie 1930 metus. Paminklo dešinėje pirmasis stovi Pranas Gužauskas. Kraštinis kairėje, su “varlyte” - Aleksandras Sakas. Jono Sinkevičiaus nuotrauka.

Nuo 1931 metų Pranas mokėsi Kaune, suaugusiųjų gimnazijoje (dr. Justino Tumėno brandos kursuose). Su Aleksandru Saku buvo klasės draugai: Abu sunkiai vertėmės, abiems valios ir optimizmo netrūko.

Po Kauno ilgesnį laiką Pranas Gužauskas Telšiuose dirbo apskrities hipotekos įstaigos vedėju. Gyveno su ligota motina ir seserimi. Buvo patriotinių, katalikiškų organizacijų - Šaulių sąjungos, Jaunosios Lietuvos, Švč. Jėzaus širdies brolijos - narys.

Kai 1939 metais mano tėvas lankėsi pas savo draugą Telšiuose, Pranas ruošėsi vestuvėms - juodas kostiumas jau buvęs pasiūtas, laukęs iš JAV turėjusios parvažiuoti sužadėtinės. Galbūt, pora galvojo įsikurti Papilės valsčiuje, kur Pranas buvo nusipirkęs keliolikos hektarų ūkelį.

Tačiau 1940-ųjų įvykiai viską nelemtai pakeitė. Negalėdamas susitaikyti su bolševikine okupacija, Pranas su vienminčiais ėmėsi pasipriešinimo - slėpė ginklus, platino atsišaukimus. 1940 m. lapkričio 7 d. naktį buvo suimtas. Kaltintas veikimu prieš tarybų valdžią ir laikomas Telšių kalėjime. Kilus karui, 1941 metų birželio 25 d. ankstų rytą Pranas Gužauskas sprunkančių raudonųjų okupantų ir vietinių kolaborantų buvo išvežtas į Rainių miškelį ir ten kartu su kitais politiniais kaliniais nukankintas. Nusikaltimą tyrusių ekspertų protokolai siaubingi, jų čia nekartosiu.

Tų tragiškų metų rudenį Prano motina ir sesuo Bronė grįžo į Papilę. Bronė Gužauskaitė dirbo Papilės pradžios mokyklos mokytoja.

© 2014 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą