Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis

Pranciškus Ružauskas (1814 - po 1874)


Mano proprosenelis Ignotas Ružauskas dar vaikas buvo, kai jo brolis Pranciškus jau tuokėsi.

Pranciškus, gimęs 1814 m. spalio 22 d. Viekšnių parapijos Daubiškių kaime, buvo vyriausias iš mums žinomų Povilo ir Uršulės Galminaitės Ružauskų sūnų.

Pranciškaus Ružausko gimimo įrašas lotynų kalba Viekšnių bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knygoje, epaveldas.lt

19 metų jis bus pragyvenęs su tėvais, o tuomet sutuoktas su kiek vyresne Agnieška Butnoriūte iš to paties Daubiškių kaimo. Jungtuvės įvyko 1833 m. lapkričio 21 dieną Viekšnių bažnyčioje. Santuokos metrikuose nurodyta, kad Agnieška tuomet buvusi 25 metų amžiaus, o Pranciškus pasendintas iki 23 metų.

Agnieška jau turėjo kelių mėnesį kūdikį, pakrikštytą Juozapo vardu. Regis, vaikutis buvo ne kliūtis, o paskata Ružauskų santuokai.

Po vedybų Pranciškus su žmona Agnieška liko gyventi Daubiškiuose. Čia netrukus susilaukė dar vieno sūnaus - Kazimiero.

Žinome ir daugiau šios Ružauskų šeimos vaikų, bet kažin, ar visus (1835 - 1848 metų tarpo Viekšnių bažnyčios gimimo metrikų knygų neradome). Žinomų vardai - Jonas (dviejų metų amžiaus miręs 1840 metais "nuo silpnumo"), Pranas (gimęs apie 1841 m. - gimimo metai apskaičiuoti pagal jo santuokos metrikų duomenis), Antanas (vos kelių savaičių miręs 1844 metais nuo kokliušo), Pranciška ir Morta (gimusios 1849 ir 1850 metais). Mirę vaikai palaidoti parapijos kapinėse "už miesto", taigi, Viekšniuose.

Viekšnių senųjų kapinių fragmentas, autoriaus 2015 m. nuotrauka. Kurioje vietoje Ružauskai laidojo savo vaikus, jau niekas neatseks.

Tuo metu Pranciškus ir Agnieška Ružauskai - vis dar Daubiškių kaime. Tačiau po keliolikos metų metrikų knygos padėtį rodo pasikeitusią. Pranciškus maždaug 1858 metais persikėlė į Būgius. Turbūt, tai susiję su jo žmonos Agnieškos mirtimi. Jeigu gimtinėje Pranciškus turėjo savo namus ir žemės, tai tuo metu bus jų netekęs. Jo sėslus gyvenimas baigėsi. Vyriausias sūnus Juozapas tėvų namus jau buvo palikęs - tais 1858 metais, jau gyvendamas Viliošiuose, sukūrė savo šeimą.

1860 m. spalio 16 d. Viekšnių bažnyčioje našlys Pranciškus Ružauskas susituokė su Gertrūda Andruškaite, 36 metų netekėjusia Meižių kaimo valstiete.

Ružauskų ikisantuokinės apklausos įrašas Viekšnių RKB 1853-1865 m. santuokos užsakų knygoje, epaveldas.lt

Ružauskų ikisantuokinės apklausos įrašo vertimas iš lenkų kalbos:

Vyko Viekšniuose 1860 metų spalio 11 dieną. Ikisantuokinį egzaminą besiruošiantys vedybiniam gyvenimui prie liudininkų laikytą atsakė:

1. Pranciškus Povilo ir Uršulės iš Galminų sūnus Ružauskas, našlys (Franciszek s. Pawla i Urszuli z Galminów Róžewski).
2. Kilęs iš Daubiškių Viekšnių parapijos.
3. Esu 48 metų amžiaus.
4. Romos katalikų tikėjimo.
5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego).
6. Būgiuose pragyvenau 2 metus.
7. Susituokti ruošiuosi savo gera valia.
8. Mano vyresnybės leidimu (za pozwoleniem mojej Zwierzchności).

9. Susituokęs nesu.
10. Skaistybės įžadų nesu davęs.
11. Su kita susižadėjęs nesu.
12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtine Gertrūda jokiu laipsniu neturiu.


1. Gertrūda Stanislovo ir Elžbietos iš Kazlauskų duktė Andruškaitė, mergina (Giertruda c. Stanislawa i Elžbiety z Kozlowskich Andruszkówna panna).
2. Kilusi iš Meižių Viekšnių parapijos.
3. Esu 36 metų amžiaus.
4. Romos katalikų tikėjimo.
5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego).
6. Meižiuose gyvenu nuo gimimo.
7. Susituokti ruošiuosi savo gera valia.

8. Šeimos ir mano Pono leidimu.
9. Susituokusi nesu.
10. Skaistybės įžadų nesu davusi.
11. Su kitu susižadėjusi nesu.
12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtiniu Pranciškumi jokiu laipsniu neturiu.


Kadangi į tokius klausimus atsakėme dorai ir pagal sąžinę, tai kaip sugebame trimis kryželiais pasirašome:
+++Pranciškus Ružauskas +++Gertrūda Andruškaitė


Šio egzamino sąžiningumą dalyvavę liudininkais patvirtiname:
+++Juozapas Mikalauskas (Józef Michalowski) +++Pranciškus Urbonavičius (Franciszek Urbanowicz) +++Martynas Jokūbauskas (Marcin Jakubowski) +++Ignotas Ružauskas (Ignacy Róžewski).

Šį aktą man dalyvaujant atliktą ir pasirašytą patvirtinu
Kun. Beniuševičius (Beniuszewicz).


Gertrūda Andruškaitė - baudžiauninkė, nes gavusi pono leidimą santuokai. Tuo tarpu Pranciškui pakako kaimo ar bendruomenės “vyresnybės” leidimo. Apklausos protokolą abu sužadėtiniai ir keturi liudininkai pasirašė kryželiais - visi neraštingi. Tarp liudininkų - Pranciškaus jaunesnysis brolis Ignotas, šio straipsnelio autoriaus proprosenelis.

Antroje santuokoje Pranciškus Ružauskas 1861 metais susilaukė sūnaus Antano (beje, tais pačiais metais ir anūko Juozapo - per pirmąjį sūnų Juozapą).

Rodyklėmis pažymėtos vietovės, kuriose teko gyventi Pranciškui Ružauskui - Daubiškiai, Būgiai, Viekšniai, Gyvoliai, Marškonė (panaudotas Jana Seta Map Publishers Ltd, 2005, Žemaitijos žemėlapio fragmentas).

Ružauskai bus buvę dvaro kumečiais, o gal “ordinarčikais” (dvaro žemės nuomotojais). Per Jurgines - balandžio 23 d. - baigdavosi sutartis, ir neretai kumečiai bei nuomininkai keldavosi į kitą dvarą ar žemę. Taip ir Ružauskai dažnai kraustėsi iš vietos į vietą - sūnus Antanas, gimęs Būgiuose, mirė (nuo džiovos) Daubiškiuose 1863 metais, o vos už kelių mėnesių dukra Elžbieta į pasaulį atėjo jau Viekšnių miestelyje.

Pranciškus su antrąja žmona Gertrūda gyveno tiktai penketą su trupučiu metų. Būdama vos 42-jų, palikusi mažą dukrelę, Gertrūda Ružauskienė Viekšniuose mirė (”от водной пухлины” - nuo vandenligės?).

Vos spėjęs palaidoti (1866 m. liepos 29 d. mirusią) žmoną, Pranciškus Ružauskas vedė trečiąkart - 1866 m. rugpjūčio 15 d. Viekšnių bažnyčioje buvo sutuoktas su 35 metų netekėjusia Uršule Eibutyte iš Purvėnų. Kaime seniau vestuvių per vasaros darbymetį nelabai keldavo, nes jos užtrukdavo 4 - 5 dienas, tad šitokiam skubėjimui turėjo būti priežasčių, kurių viena gal buvo be mamos likusi mažoji Elžbieta.

Pranciškaus Ružausko santuokos įrašas rusų kalba iš Viekšnių bažnyčios 1865-1870 m. santuokos metrikų knygos, epaveldas.lt

Tarp šios santuokos liudininkų buvo ir Juozapas Ružauskas - turbūt paties Pranciškaus sūnus, jau sumitęs vyras su pačia ir vaikais.

Su trečiąja žmona Uršule Pranciškus Ružauskas dar turėjo vaikų.

1867 metais Gyvolių kaime gimė dukra, pakrikštyta Pranciškos vardu - matyt, Pranciška iš pirmosios santuokos jau buvo mirusi. Antroji Pranciška Ružauskaitė po metų mirė Būgių kaime nuo furunkulo.

1868 metais Būgių kaime gimė sūnus Ignotas, o 1871-aisiais vos metų sulaukusi nuo džiovos ten mirė dukra Liucija (gimusi kitur - Marškonės kaime). 1872 metais gimė sūnus Adomas (gyvenęs ilgėliau - jį per šešioliktąjį gimtadienį pakirto šv. Vito liga)… Paskutinis iš žinomų Pranciškaus Ružausko vaikų - 1874 metais “nuo silpnumo” miręs mėnesio amžiaus sūnus Stanislovas.

Patsai Pranciškus Ružauskas sulaukė savo 60-ojo gimtadienio 1874 metais, o kaip ilgai po to jis gyveno, kada ir kur baigė gyvenimą, duomenų nėra.

Iš Pranciškaus atžalų (jų suskaičiavau 14) išliko Juozapas, Kazimieras, Pranas, Elžbieta ir galbūt Morta iš pirmosios, o Ignotas iš paskutinės santuokos, tačiau pastarųjų likimo kol kas nežinome.

Pranciškaus Ružausko stotys: 1814 - Daubiškių kaimas, 1858 - Būgių kaimas, 1863 - Viekšnių miestelis, 1867 - Gyvolių kaimas, 1868 - Būgių kaimas, 1870 - Marškonės kaimas, 1871 - Būgių kaimas... Visas gyvenimas - Viekšnių parapijos ribose?

© 2013, 2019 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (jei nenurodyta kitaip, šaltinis - epaveldas.lt):

1814 m. spalio 22 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Piekevičius (Georgius Piekiewicz) pakrikštijo tądien gimusį Pranciškų. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas (Paulo Ružowski) ir Uršulė Galminaitė (Ursula Galminowna). Krikštatėviai - Mykolas Petroševičius (Michael Petroszewicz) ir Rožė Dargevičiūtė (Rosa Dargiewiczowna). Visi - iš Daubiškių kaimo. (Viekšnių Romos katalikų bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 123 v.)

Pirmoji santuoka:

1833 m. balandžio 30 d. Viekšnių bažnyčioje šios bažnyčios vikaras Pranciškus Skobeikis pakrikštijo kūdikį vardu Juozapas, valstietės Agnieškos Butnoriūtės netekėjusios sūnų, gimusį 1833 metų balandžio 30 dieną Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Janavičius su Veronika, Morkaus Dargio žmona. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1833 m. lapkričio 21 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Mykolas Juknevičius (Michal Juchniewicz) ), triskart paskelbęs lapkričio 5?, 12 ir 19 dienomis, sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską (Franciszka Ruzewskiego), 23 metų nevedusį, ir Agniešką Butnoriūtę (Agnieszką Butnorowną) 25 metų netekėjusią, abu iš Daubiškių kaimo. Jaunojo tėvai - valstiečiai Povilas ir Uršulė Galminaitė Ružauskai (pracowitych Pawla y Urszuly z Golminow Ružewskich), jaunosios tėvai - valstiečiai Jonas ir Ona Baltutytė Butnoriai (pracowitych Jana y Anny z Baltucziow Butnoriow). Liudininkai - valstiečiai Juozapas Zapkus?, Jonas Dargis, Jonas Matulis ir kiti. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. santuokos metrikų knyga, 68 v.)

1834 m. gruodžio 18 d. Viekšnių bažnyčioje Žagarės bažnyčios vikaras Pranciškus Skobeikis pakrikštijo kūdikį vardu Kazimieras, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos iš Butnorių Ružauskų sūnų, gimusį šių 1834 metų gruodžio 18 dieną Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Pranciškus Tupikas su panele Uršule Butnoriūte. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1840 m. gegužės 28 d. Daubiškių kaime nuo silpnumo mirė Jonas, Pranciškaus ir Agnieškos Butnoriūtės Ružauskų (pracowitych Franciszka i Agnieszki z Butnorów Ružewskich) dviejų metų amžiaus sūnus. Viekšnių altaristos kun. Jono Sleževičiaus (Jan Slažewicz) palydėtas, buvo palaidotas parapijos kapinėse už miesto. (Viekšnių RKB 1835-1846 m. mirties metrikų knyga, 130 v.)

1844 metų vasario 19 d. Daubiškių kaime nuo kokliušo mirė Antanas, valstiečių Pranciškaus ir Agnieškos Butnoriūtės Ružauskų (pracowitych Franciszka i Agnieszki z Butnoriów Ružewskich) 5 savaičių amžiaus sūnus. Vikaro kun. Dominyko Vitkevičiaus (Dominik Witkiewicz) palaidotas parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1835-1846 m. mirties metrikų knyga, 185 v.)

1849 m. balandžio 14 d. Viekšnių bažnyčioje vietos vikaro kun. Kazimiero Sargelavičiaus pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos gimusios Butnoriūte Ružauskų dukra, gimusi keturioliktą dieną paryčiui Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Jonas Truinauskas ir mergina Uršulė Ružauskaitė. (Viekšnių RKB 1849-1855 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1850 m. rugpjūčio 24 d. Viekšnių bažnyčioje vietos administratoriaus kun. Pranciškaus Jaselskio pakrikštytas kūdikis Mortos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos gimusios Butnoriūte Ružauskų dukra, gimusi šių metų rugpjūčio dvidešimt ketvirtą dieną paryčiui Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Antanas Virbauskas ir mergina Pranciška Dargytė. (Viekšnių RKB 1849-1855 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

Antroji santuoka:

1860 m. spalio 16 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Stanislovas Beniuševičius (Станислав Бенюшевич), triskart paskelbęs spalio 2, 9 ir 16 dienomis, sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską (Францишек Рожевский) 48 metų našlį su Gertrūda Andruškaite (Гертруда Андрушковна) 36 metų netekėjusia, abu iš šitos parapijos Būgių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės gimusios Galminaite Ružauskų (Павла и Уршули урожденной Гальминовной Рожевских) sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Stanislovo ir Elžbietos gimusios Kazlauskaite Andruškų (Станислава и Ельжбеты урожденной Козловской Андрушков) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Mikalauskui (Иозеф Михаловский), Pranciškui Urbonavičiui (Францишек Урбанович), Martynui Jokūbauskui (Марцин Якубовский) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 116 v.)

1861 m. rugsėjo 10 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Antano Šarausko (Антоний Шаровский) pakrikštytas kūdikis Antano vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Gertrūdos gimusios Andruškaite Ružauskų (Францишка и Гертруды урожденной Андрушковны Рожевских) sūnus, gimęs 1861 m. rugsėjo 10 d. paryčiui Viekšnių parapijos Būgių kaime. Krikštatėviai - bajoras Pranciškus Urbonavičius (Францишек Урбанович) su Konstancija, valstiečio Jono Glodenio žmona (Констанция супруга Яна Глоденя). (Viekšnių RKB 1855-1862 m. gimimo metrikų knyga, 176 v.)
1863 m. kovo 1 d. Daubiškių kaime nuo džiovos mirė Antanas, valstiečių Pranciškaus ir Gertrūdos gimusios Andruškaite Ružauskų 2 metų amžiaus sūnus. Vietos altaristos kun. Antano Šarausko palaidotas parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 10 v.)

1863 m. rugsėjo 4 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Antano Jankausko (Антоний Янковский) pakrikštytas kūdikis vardu Elžbieta, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Gertrūdos gimusios Andruškaite Ružauskų duktė, gimusi 1863 m. rugsėjo 4 d. paryčiui Viekšnių parapijos Viekšnių miestelyje. Krikštatėviai - valstietis Ignotas Ružauskas (Игнацы Ружевский) su mergina Kotryna Šeputytė (Катаржина Шепутовна девица). (Viekšnių RKB 1862-1869 m. gimimo metrikų knyga, 36 v.)

Pastaba. Ignoto Ružausko antrąja žmona 1891 m. tapo taip pat Kotryna Šeputytė (našlė Keršienė).

1866 m. liepos 29 d. Viekšnių miestelyje nuo “водной пухлины” mirė valstietė Gertrūda Ružauskienė gimusi Andruškaite (Гертруда Ружевска урожденная Андрушковна), apie 50 metų amžiaus, našliu likusio valstiečio Pranciškaus Ružausko žmona. Vietos vikaras kun. Dominykas Krasauskas (Доминик Красовский) palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 62 v.)

Pastaba. Mirusiosios vaikai nesurašyti, nors jų buvo - žinome Elžbietą, kuriai tuomet ėjo treti metai.

Trečioji santuoka:

1866 m. rugpjūčio 15 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Dominykas Krasauskas, triskart paskelbęs rugpjūčio 7, 14 ir 15 dienomis, sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską (Францишек Ружевский), 50 metų našlį iš Viekšnių miestelio, su Uršule Eibutyte (Уршула Эйбутовна), 35 metų netekėjusia iš Purvėnų kaimo, abu vietinius parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės gimusios Galminaite Ružauskų (Павла и Уршули урожденной Гольминовны Ружевских) sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Simono ir Agnieškos gimusios Sakalauskaite Eibučių (Шимона и Агнешки урожденной Соколовской Эйбуциов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Paulauskui (Ян Павловский), Juozapui Ružauskui (Иозеф Ружевский), Antanui Petrošiui (Антоний Петрош) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 30 v.)

Pastaba. Uršulės Eibutytės gimimo įraše (1831 m. liepos 1 d.) jos motinos pavardė - ne Sakalauskaitė, bet Beržanskytė.

1867 m. liepos 6 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Antano Šarausko pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Uršulės gimusios Eibutyte Ružauskų (Францишка и Уршули урожденной Эйбутовны Ружевских) duktė, gimusi 1867 m. liepos 6 d. paryčiui Viekšnių parapijos Gyvolių kaime. Krikštatėviai - valstietis Anupras Jankauskas (Онуфрий Янковский) su mergina Rozalija Šetkute (Розалия Шетковна девица). (Viekšnių RKB 1862-1869 m. gimimo metrikų knyga, 168 v.)

1868 m. spalio 17 d. Būgių kaime nuo furunkulo (от вереда) mirė Pranciška, valstiečių Prano ir Uršulės gimusios Eibutytės Ružauskų (Франца и Уршули урожденной Эйбуциовной Рожевских) 1 metų amžiaus duktė. Kunigo Juozapo Kelpšo (Иосиф Келлпш) palaidotas parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 113 v.)

1868 m. lapkričio 3 d. Viekšnių kunigo Juozapo Kelpšo pakrikštytas kūdikis Ignoto vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Uršulės gimusios Eibutyte Ružauskų (Францишка и Уршули урожденной Эйбутовны Рожевских) sūnus, gimęs 1868 m. lapkričio 3 d. tos pačios parapijos Būgių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Ignotas Tupikas su Marijona, Laurentijaus Mikalausko žmona (Игнатий Тупикас с Мариянною Ляврентия Михаловского супругою). (Viekšnių RKB 1862-1869 m. gimimo metrikų knyga, 212 v.)

1870 m. lapkričio 2 d. Viekšnių bažnyčioje kun. Juozapo Šimkevičiaus (Иосиф Шимкевич) pakrikštytas kūdikis Liucijos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Uršulės iš Eibučių Ružauskų (Франца и Уршули из Эйбуциов Ружевских) duktė, gimusi 1870 m. lapkričio 2 d. vietos parapijos Marškonės kaime. Krikštatėviai - valstietis Jonas Paulauskas (Ян Павловский) su mergina Uršule Mikalauskaite (Уршуля Михаловска девица). (Viekšnių RKB 1869-1875 m. gimimo metrikų knyga, 35 v.)

1871 m. rugsėjo 20 d. Būgių kaime nuo džiovos mirė Liucija, valstiečių Prano ir Uršulės iš Eibučių Ružių (Франца и Уршули из Эйбутиев Ружев) 1 metų amžiaus dukra. Vikaro kun. Cezario Grinevičiaus (Цезарий Гриневич) palaidota parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 184 v.)

1873 m. sausio 10 d. Viekšnių bažnyčioje kun. Antano Lekševičiaus (Антон Лякшевич) pakrikštytas kūdikis Adomo vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Uršulės iš Eibučių Ružauskų (Франца и Уршули из Эйбутиов Ружевских) sūnus, gimęs 1873 m. sausio 10 d. Būgių kaime. Krikštatėviai - valstietis Jonas Kriaučiūnas (Иван Кравчюнас) su Marijona Prano Kriaučiūno žmona (Мариянною Франца Кравчюна женою). (Viekšnių RKB 1869-1875 m. gimimo metrikų knyga, 108 v.)

1874 m. sausio 28 d. Būgių kaime nuo silpnumo mirė Stanislovas, Prano ir Uršulės iš Eibučių Ružauskų mėnesio amžiaus sūnus. Kunigo Antano Lekševičiaus (Антон Лякшевич) palaidotas parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 229 v.)

1889 m. sausio 10 d. Zaliesių? dvare nuo šv. Vito ligos mirė Adomas, Šiaulių m. miestiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Uršulės gimusios Eibutyte Ružauskų (Франца и Уршули урожденной Эйбутисовны Ружевских) 17 metų amžiaus sūnus. Vikaro kun. Juozapo Liaudanskio (Иосиф Лявданский) palaidotas parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1882-1891 m. mirties metrikų knyga, 172 v.)