Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis

Pranciškus Ružauskas (1814 - po 1874)


Mano proprosenelis Ignotas Ružauskas dar vaikas buvo, kai jo brolis Pranciškus jau tuokėsi.

Pranciškus, gimęs 1814 m. spalio 22 d. Viekšnių parapijos Daubiškių kaime, buvo vyriausias iš mums žinomų Povilo ir Uršulės Galminaitės Ružauskų sūnų.

Pranciškaus Ružausko gimimo įrašas lotynų kalba Viekšnių bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knygoje, epaveldas.lt

Devyniolika metų jis bus pragyvenęs su tėvais, o tuomet sutuoktas su kiek vyresne Agnieška Butnoraite iš to paties Daubiškių kaimo. Jungtuvės įvyko 1833 m. lapkričio 21 dieną Viekšnių bažnyčioje. Santuokos metrikuose Agnieška truputį pajauninta, o Pranciškus pasendintas iki 23 metų.

Tekėdama Agnieška jau turėjo kelių mėnesį kūdikį, pakrikštytą Juozapo vardu. Regis, vaikutis buvo ne kliūtis, o paskata Ružauskų santuokai. Ir augino jį Pranciškus kaip savą, Ružausko pavarde.

Po vedybų Pranciškus su Agnieška liko gyventi Daubiškiuose. Čia netrukus susilaukė dar vieno sūnaus - Kazimiero.

Žinome ir daugiau šios Ružauskų šeimos vaikų, bet kažin, ar visus (šaltiniai - su spragomis). Žinomų vardai - Uršulė (gimusi 1838 metais), Jonas (dviejų metų amžiaus miręs 1840 metais "nuo silpnumo"), Pranas (gimęs 1841 metais), Antanas (vos kelių savaičių miręs 1844 metais nuo kokliušo), Pranciška ir Morta (gimusios 1849 ir 1850 metais). Mirę vaikai palaidoti parapijos kapinėse "už miesto", taigi, Viekšniuose.

Viekšnių senųjų kapinių fragmentas, autoriaus 2015 m. nuotrauka. Kurioje vietoje Ružauskai laidojo savo vaikus, jau niekas neatseks.

Tuo metu Pranciškus ir Agnieška Ružauskai - vis dar Daubiškių kaime. Tačiau po keliolikos metų metrikų knygos padėtį rodo pasikeitusią. Pranciškus maždaug 1858 metais persikėlė į Būgius. Turbūt, tai susiję su jo žmonos Agnieškos mirtimi. Pranciškaus sėslus gyvenimas gimtinėje baigėsi. Jo vyriausias sūnus Juozapas tėvų namus jau buvo palikęs - tais 1858 metais, gyvendamas Viliošiuose, jis sukūrė savo šeimą.

O našlys Pranciškus Ružauskas 1860 m. spalio 16 d. Viekšnių bažnyčioje susituokė su Gertrūda Andruškaite, 36 metų (gimimo metrikai tikslesni - 39 metų) netekėjusia Meižių kaimo valstiete.

Ružauskų ikisantuokinės apklausos įrašas Viekšnių RKB 1853-1865 m. santuokos užsakų knygoje, epaveldas.lt

Ružauskų ikisantuokinės apklausos įrašo vertimas iš lenkų kalbos:

Vyko Viekšniuose 1860 metų spalio 11 dieną. Ikisantuokinį egzaminą besiruošiantys vedybiniam gyvenimui prie liudininkų laikytą atsakė:

1. Pranciškus Povilo ir Uršulės iš Galminų sūnus Ružauskas, našlys.
2. Kilęs iš Daubiškių Viekšnių parapijos.
3. Esu 48 metų amžiaus.
4. Romos katalikų tikėjimo.
5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego).
6. Būgiuose pragyvenau 2 metus.
7. Susituokti ruošiuosi savo gera valia.
8. Mano vyresnybės leidimu (za pozwoleniem mojej Zwierzchności).

9. Susituokęs nesu.
10. Skaistybės įžadų nesu davęs.
11. Su kita susižadėjęs nesu.
12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtine Gertrūda jokiu laipsniu neturiu.


1. Gertrūda Stanislovo ir Elžbietos iš Kazlauskų duktė Andruškaitė, mergina.
2. Kilusi iš Meižių Viekšnių parapijos.
3. Esu 36 metų amžiaus.
4. Romos katalikų tikėjimo.
5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego).
6. Meižiuose gyvenu nuo gimimo.
7. Susituokti ruošiuosi savo gera valia.

8. Šeimos ir mano Pono leidimu.
9. Susituokusi nesu.
10. Skaistybės įžadų nesu davusi.
11. Su kitu susižadėjusi nesu.
12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtiniu Pranciškumi jokiu laipsniu neturiu.


Kadangi į tokius klausimus atsakėme dorai ir pagal sąžinę, tai kaip sugebame trimis kryželiais pasirašome:
+++Pranciškus Ružauskas +++Gertrūda Andruškaitė


Šio egzamino sąžiningumą dalyvavę liudininkais patvirtiname:
+++Juozapas Mikalauskas +++Pranciškus Urbonavičius +++Martynas Jokūbauskas +++Ignotas Ružauskas

Šį aktą man dalyvaujant atliktą ir pasirašytą patvirtinu
Kun. Beniuševičius.


Gertrūda Andruškaitė - baudžiauninkė, nes gavusi pono leidimą santuokai. Tuo tarpu Pranciškui pakako kaimo ar bendruomenės “vyresnybės” leidimo. Apklausos protokolą abu sužadėtiniai ir keturi liudininkai pasirašė kryželiais - visi neraštingi. Tarp liudininkų - Pranciškaus jaunesnysis brolis Ignotas, šio straipsnelio autoriaus proprosenelis.

Antroje santuokoje Pranciškus Ružauskas 1861 metais susilaukė sūnaus Antano (beje, tais pačiais metais ir anūko Juozapo - per pirmąjį sūnų Juozapą).

Rodyklėmis pažymėtos vietovės, kuriose teko gyventi Pranciškui Ružauskui - Daubiškiai, Būgiai, Viekšniai, Gyvoliai, Marškonė (panaudotas Jana Seta Map Publishers Ltd, 2005, Žemaitijos žemėlapio fragmentas).

Ružauskai bus buvę dvaro kumečiais, o gal “ordinarčikais” (dvaro žemės nuomotojais). Per Jurgines - balandžio 23 d. - baigdavosi sutartis, ir neretai kumečiai bei nuomininkai keldavosi į kitą dvarą ar žemę. Taip ir Ružauskai dažnai kraustėsi iš vietos į vietą - sūnus Antanas, gimęs Būgiuose, mirė (nuo džiovos) Daubiškiuose 1863 metais, o vos už kelių mėnesių dukra Elžbieta į pasaulį atėjo jau Viekšnių miestelyje.

Pranciškus su antrąja žmona Gertrūda gyveno tiktai penketą su trupučiu metų. Būdama vos 42-jų, palikusi mažą dukrelę, Gertrūda Ružauskienė Viekšniuose mirė  nuo vandenligės.

Vos spėjęs palaidoti (1866 m. liepos 29 d. mirusią) žmoną, Pranciškus Ružauskas vedė trečiąkart - 1866 m. rugpjūčio 15 d. Viekšnių bažnyčioje buvo sutuoktas su 35 metų netekėjusia Uršule Eibutyte iš Purvėnų. Kaime seniau vestuvių per vasaros darbymetį nelabai keldavo, nes jos užtrukdavo 4 - 5 dienas, tad šitokiam skubėjimui turėjo būti priežasčių, kurių viena gal buvo be mamos likusi mažoji Elžbieta.

Pranciškaus Ružausko santuokos įrašas rusų kalba iš Viekšnių bažnyčios 1865-1870 m. santuokos metrikų knygos, epaveldas.lt

Tarp šios santuokos liudininkų buvo ir Juozapas Ružauskas - turbūt paties Pranciškaus sūnus, jau sumitęs vyras su pačia ir vaikais.

Su trečiąja žmona Uršule Pranciškus Ružauskas dar turėjo vaikų.

1867 metais Gyvolių kaime gimė dukra, pakrikštyta Pranciškos vardu - matyt, Pranciška iš pirmosios santuokos jau buvo mirusi. Antroji Pranciška Ružauskaitė po metų mirė Būgių kaime nuo furunkulo.

Tokių pat mažutėlių sūnaus Ignoto ir dukros Liucijos Ružauskai neteko 1870 ir 1871 metais.

1872 metais gimė sūnus Adomas. Jį per šešioliktąjį gimtadienį pakirto šv. Vito liga - epilepsija.

Paskutinis iš žinomų Pranciškaus Ružausko vaikų - 1874 metais “nuo silpnumo” miręs mėnesio amžiaus sūnus Stanislovas.

Patsai Pranciškus Ružauskas sulaukė savo 60-ojo gimtadienio 1874 metais, o kaip ilgai po to jis gyveno, kada ir kur baigė gyvenimą, duomenų nėra.

Iš Pranciškaus atžalų (jų suskaičiavau 14) išliko Juozapas, Kazimieras, Pranas, Elžbieta ir galbūt Morta iš pirmosios santuokos, tačiau jos likimo kol kas nežinome.

Pranciškaus Ružausko stotys: 1814 - Daubiškių kaimas, 1858 - Būgių kaimas, 1863 - Viekšnių miestelis, 1867 - Gyvolių kaimas, 1868 - Būgių kaimas, 1870 - Marškonės kaimas, 1871 - Būgių kaimas... Visas gyvenimas - Viekšnių parapijos ribose?

© 2013-2023 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (jei nenurodyta kitaip, šaltinis - epaveldas.lt):

1814 m. spalio 22 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Piekevičius pakrikštijo tądien gimusį Pranciškų. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas ir Uršulė Galminaitė. Krikštatėviai - Mykolas Petroševičius ir Rožė Dargevičiūtė. Visi - iš Daubiškių kaimo. (Viekšnių Romos katalikų bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, vaizdo Nr. 123)

Pirmoji santuoka:

1806 m. gruodžio 25 d. Viekšnių bažnyčios administratorius kun. Jokūbas Kryževičius pakrikštijo kūdikį vardu Agnetė, šiandien gimusį teisėtiems sutuoktiniams Jonui Butnoriui ir Onai Baltutytei. Vaiko krikštatėviai - Bernardas Noreika ir Elžbieta Jasutienė, visi iš Viekšnių parapijos Daubiškių kaimo. (Viekšnių RKB 1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 45 v.)

1833 m. balandžio 30 d. Viekšnių bažnyčioje šios bažnyčios vikaras Pranciškus Skobeikis pakrikštijo kūdikį vardu Juozapas, valstietės Agnieškos Butnoraitės netekėjusios sūnų, gimusį 1833 metų balandžio 30 dieną Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Janavičius su Veronika, Morkaus Dargio žmona. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1833 m. lapkričio 21 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Mykolas Juknevičius sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską, 23 metų nevedusį, ir Agniešką Butnoraitę 25 metų netekėjusią, abu iš Daubiškių kaimo. Jaunojo tėvai - valstiečiai Povilas ir Uršulė Galminaitė Ružauskai, jaunosios tėvai - valstiečiai Jonas ir Ona Baltutytė Butnoriai. Liudininkai - valstiečiai Juozapas Zapkus, Jonas Dargis, Jonas Matulis ir kiti. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. santuokos metrikų knyga, 68 v.)

Pranciškaus Ružausko ir Agnieškos Butnoraitės vaikai (gimimo metai ir mėnuo, vardas, krikštatėviai, skliaustuose - papildomos žinios):

1834.12 Kazimieras, Pranciškus Tupikas ir Uršulė Butnoraitė
1838.02 Uršulė, krikštatėviai neįskaitomi
1838? Jonas (mirė nuo silpnumo 1840.05 Daubiškių k. 2 m. amžiaus)
1841.09 Pranciškus, Jonas Kugrys ir Barbora Butnoraitė
1844.01 Antanas, Motiejus Butnorius ir Ona, Simono Butnoriaus žm. (Antanas mirė nuo kokliušo 1844.02 Daubiškių k.)
1849.04 Pranciška, Jonas Trainauskas ir Uršulė Ružauskaitė
1850.08 Morta, Antanas Virbauskas ir Pranciška Dargytė

Visi vaikai gimė Viekšnių parapijos Daubiškių kaime ir krikštyti Viekšnių bažnyčioje.

Antroji santuoka:

1821 m. birželio 9 d. Viekšnių bažnyčios vikaras kun. Antanas Jonikavičius pakrikštijo kūdikį vardu Gertrūda, šiandien gimusį teisėtiems sutuoktiniams Stanislovui Andruškai ir Elžbietai Kazlauskaitei. Vaiko krikštatėviai - Klemensas Ivaškevičius ir Marijona Kinčinienė, visi iš Viekšnių parapijos Meižių kaimo. (Viekšnių RKB 1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 229 v.)

1860 m. spalio 16 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Stanislovas Beniuševičius, triskart paskelbęs spalio 2, 9 ir 16 dienomis, sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską 48 metų našlį su Gertrūda Andruškaite 36 metų netekėjusia, abu iš šitos parapijos Būgių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės gimusios Galminaite Ružauskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Stanislovo ir Elžbietos gimusios Kazlauskaite Andruškų dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Mikalauskui, Pranciškui Urbonavičiui, Martynui Jokūbauskui ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 116 v.)

Pranciškaus Ružausko ir Gertrūdos Andruškaitės vaikai (gimimo metai ir mėnuo, vardas, gimimo vieta, krikštatėviai, skliaustuose - papildomos žinios):

1861.09 Antanas, Viekšnių par. Bugių k., bajoras Pranciškus Urbonavičius ir Konstancija, Jono Glodenio žmona (Antanas mirė nuo džiovos 1863.03 Daubiškių k.)
1863.09 Elžbieta, Viekšnių miest., Ignotas Ružauskas ir Kotryna Šeputytė

Abu vaikai krikštyti Viekšnių bažnyčioje.

1866 m. liepos 29 d. Viekšnių miestelyje nuo vandenligės mirė valstietė Gertrūda Ružauskienė, gimusi Andruškaite, apie 50 metų amžiaus, našliu likusio valstiečio Pranciškaus Ružausko žmona. Vietos vikaras kun. Dominykas Krasauskas palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 62 v.)

Pastaba. Mirusiosios vaikai nesurašyti, nors jų buvo - žinome Elžbietą, kuriai tuomet ėjo treti metai.

Trečioji santuoka:

1831 m. liepos 1 d. Viekšnių bažnyčios vikaras kun. Mykolas Juchnevičius pakrikštijo kūdikį vardu Uršulė, valstiečių teisėtų sutuoktinių Simono ir Agnieškos iš Beržanskių Eibučių dukrą, gimusią šių 1831 metų liepos mėnesio pirmos dieną paryčiui tos parapijos Purvėnų kaime. Vaiko krikštatėviais buvo valstietis Jurgis Šlaustas su Uršule, Jono Gidros žmona. (Viekšnių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1866 m. rugpjūčio 15 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Dominykas Krasauskas, triskart paskelbęs rugpjūčio 7, 14 ir 15 dienomis, sutuokė valstiečius Pranciškų Ružauską, 50 metų našlį iš Viekšnių miestelio, su Uršule Eibutyte, 35 metų netekėjusia iš Purvėnų kaimo, abu vietinius parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės gimusios Galminaite Ružauskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Simono ir Agnieškos gimusios Sakalauskaite Eibučių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Paulauskui, Juozapui Ružauskui, Antanui Petrošiui ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 30 v.)

Pastaba. Uršulės Eibutytės gimimo metrikuose jos motinos pavardė - ne Sakalauskaitė, bet Beržanskytė.

Pranciškaus Ružausko ir Uršulės Eibutytės vaikai:

1867.07 Pranciška, Viekšnių par. Gyvolių k., Anupras Jankauskas ir Rozalija Šetkutė (Pranciška mirė nuo furunkulo 1868.10 Bugių k.)
1868.11 Ignotas, Viekšnių par. Bugių k., Ignotas Tupikas ir Marijona, Lauryno Mikalausko žmona (Ignotas mirė nuo kokliušo 1870.01 Bugių k.)
1870.11 Liucija, Viekšnių par. Marškonės k., Jonas Paulauskas ir Uršulė Mikalauskaitė (Liucija mirė nuo džiovos 1871.09 Bugių k.)
1873.01 Adomas, Viekšnių par. Bugių k., Jonas Kriaučiūnas ir Marijona, Prano Kriaučiūno žmona (Adomas mirė nuo epilepsijos 1889.01 Zaliesių dvare)
1874? Stanislovas (gimimo metrikų neradau; mirė nuo silpnumo 1874.01 Bugių k. 1 mėn. amžiaus)

Visi vaikai krikštyti Viekšnių bažnyčioje.