Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. sausio 23 d., trečiadienis

Seni atvirukai su Lietuvos vietovių vaizdais

Išliko keliolika mano tėvo Aleksandro Sako (1908-1998) kadaise gautų arba pirktų atvirukų, taip pat nuotraukų su Lietuvos vietovių vaizdais, naudotų atvirlaiškiams rašyti. Regis, 1954 metais mums grįžus iš Sibiro, tėvas juos su nuotraukomis parsivežė į Kražius iš savo tėvų, iš Papilės.

Vienas kitas toks atvirukas ar nuotrauka jau skelbti (Papilės, Telšių, Aukštadvario), čia abėcėlės tvarka sudėti likusieji.
 
Alytus, Vilniaus gatvė.

Kitoje pusėje - laiškutis, ateitininko ir žurnalisto Prano Rinkevičiaus rašytas Aleksandrui Sakui ir iš Alytaus į Kauną išsiųstas 1934 m. liepos 31 d.

Aleksandras Sakas, Kaune savo kampo neturėjęs moksleivis, tuo laikotarpiu korespondenciją gaudavo Prisikėlimo parapijos klebonijos adresu (Aukštaičių g. 4).

Nuo šio atviruko (ir kitų taip pat) pašto ženklas nuplėštas. Tai - šio straipsnelio autoriaus kaltė. Tarp 1954 ir 1959 metų Kražiuose buvau užsidegęs filatelija, bet apie atviruko vertę dar neturėjau jokio supratimo.

Alytus, Kaniūkų tiltas per Nemuną. Nuotrauka ant tvirto vokiško Agfa popieriaus, pritaikyta atvirlaiškiui rašyti ir siųsti (reversas padalintas linijomis).

Alytus, Laisvės angelas - paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Nuotraukos reversas su monograma LKTD pašto ženklo vietoje.

Aukštadvaris. Fotografas S. Vaismanas. Nuotraukos kampas nuplėštas. Reverse - lietuviško fotopopieriaus gamintojo Iljos Jasvoino iš Kauno spaudas su santrumpa JASKAUN.

Nuotraukos kitoje pusėje - laiškas, rašytas 1934 metų liepos 19 d. Jį iš Aukštadvario išsiuntė kunigas ir poetas, Kauno moksleivių ateitininkų globėjas Kazimieras Žitkus. Rašė ateitininkui Aleksandrui Sakui savo parapijos klebonijos adresu (Kaunas, Aukštaičių g. 4). Trumpame tekste kunigas džiaugėsi atostogomis Aukštadvaryje, gražiomis apylinkėmis ir karšta saule. Jo paties laikinu atgaliniu adresu nurodyta ne vietos klebonija, bet žemės ūkio mokykla.

Birštonas. Atvirukas ant Iljos Jasvoino fotopopieriaus, išleistas Lietuvių spaudos platinimo draugijos.

Kitoje pusėje - Prano Rinkevičiaus 1934 m. spalio 7 d. laiškelis, rašytas bičiuliui Aleksandrui Sakui. Kitą dieną atvirukas išsiųstas į Telšius, į kunigų seminariją, kur tuo metu Aleksandras mokėsi.

Birštonas, Nemuno vingis.

Nuotrauka su dar vienu Prano Rinkevičiaus laiškeliu, Aleksandrui Sakui rašytu Kaune 1935 m. birželio 27 d. Atvirlaiškis išsiųstas į Papilę. Ten Aleksandras, baigęs Telšių kunigų seminarijos pirmąjį kursą, tą vasarą pas savo tėvus atostogavo.

Dzūkija. Rugiapjūtė.

Nuotrauka su Prano Rinkevičiaus atvirlaiškiu, rašytu į Papilę Aleksandrui Sakui. Be datos. Laiškelio detalės (moksleivių ateitininkų laikraštėlių "Dilgėlė", "Vasaros žiedai" paminėjimas ir kt.) rodytų jį buvus išsiųstą dar 1934 metų rugsėjo pradžioje.

Klaipėda, molas per audrą. Atvirukas su žyma "Echte Photographie" - kad ant tikro fotopopieriaus, o ne tipografiniu būdu spausdintas. Averso kampe užrašas: Memel, Mole in Sturm. Leidėjas: Trinks & Co., G. m. b. H., Leipzig. Kaina - 35 centai.

Atvirukas paštu nesiųstas, reverse melsvu pieštuku kažkas užrašė: Banguojanti Baltijos jūra prie molo ir švyturio, kurį matėt per Sekmines.

Kulautuva, paminklas Antano Smetonos 60-mečiui paminėti. Atvirukas, išleistas paminklui statyti komiteto. Kaina - 35 centai. Paminklas pastatytas 1934 metais.

Atvirlaiškį į Papilę (Nepriklausomybės g. 45) klierikui Aleksandrui Sakui 1936 m. birželio 26 d. parašė ir kitą dieną iš Kulautuvos, kur atostogavo, išsiuntė kun. Kazimieras Žitkus. Kvietė Aleksandrą atvykti pas jį į Kauną - norįs pasikalbėti. Kaune būsiąs nuo kitos dienos iki liepos 20 d. Kvietė ne šiaip sau - turbūt, Kazimieras Žitkus jau žinojo, kad Telšių kunigų seminarijos vadovybė pripažino Aleksandrą neturinčiu kunigystei pašaukimo.

Kuršių nerija. Kopos prie Nidos. Atvirukas su žyma "Echte Photographie". Averso kampe užrašas: Kurische Nehrung, Hohe Düne bei Nidden. Atviruką išleido klaipėdiškiai: August Pohlentz Nachf., Papierhandlung, Arthur Förster, Memel, Börsenstrasse. Kaina - 35 centai.

Atvirukas paštu nesiųstas, melsvu pieštuku užrašyta: Dangus, vanduo ir smėlys - tai Lietuvos Sachara.

Kuršių nerijos kopos. Atvirukas su žyma "Echte Photographie". Averso kampe užrašas: Wunder der Dünenwelt. Reverse: Nr. 109 Von der Kurischen Nehrung. Leidėjas: Verlag "Hensal" Memel.

Aleksandro Sako atvirlaiškis, 1933 m. liepos 12 d. rašytas ir išsiųstas iš Kretingos per "Gamtos draugo" ekskursiją tėvams į Papilę, kuriame, be kita ko, pranešama: Šiandien važiuoju į Plungę ir Platelius. Parvažiuosiu ryt, t.y. ketvirtadienį, vakare.

Papilė. Nuotraukos autorius - fotografas Almanas iš Tryškių.

Eisena iš Papilės bažnyčios į kapines per paminklo Simonui Daukantui atidengimo iškilmes, tai yra, 1930 m. rugsėjo 21 d. To meto spauda rašė, kad po pamaldų bažnyčioje eisena su vainikais iš pradžių aplankė Daukanto kapą, o po to žygiavo į aikštę atidengti paminklo. Žmonių suvažiavę buvo iš įvairių Lietuvos vietų.

Pažaislis, vaizdas iš oro.

Atvirukas paštu nesiųstas. Užrašytas Aleksui (Aleksandrui Sakui) su linkėjimais "ateitininkiškai siekti savo idealo", pasirašytas Reginos 1934 m. rugpjūčio 2 d. Kaune. Matyt, atvirukas įteiktas atsisveikinant - Aleksandras kitą mėnesį išvažiavo į Telšių kunigų seminariją.

Regina - viena iš bendraminčių ateitininkių, spėju, kad ji - Regina Jagminaitė, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazijos moksleivė.

Šiauliai. Atviruką maždaug 1919 metais išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune.

Tokio pat atviruko, Šiaulių "Aušros" muziejaus eksponato, aprašymas: buv. Bažnyčios g. (dab. Vasario 16-osios g.) fotovaizdas maždaug nuo Vilniaus g. Katedros link. Dešinėje, už griuvėsiais virtusio ploto ir Trakų g. – tuomet buv. Jono Šliūpo spaustuvė „Titnagas" (dab. Šiaulių miesto savivaldybė).

Telšiai. Kunigų seminarija. Atvirukas, išleistas F. Milevičiaus knygyno Telšiuose.

Kitoje pusėje - Aleksandro Sako Telšiuose (kunigų seminarijoje) 1934 m. gruodžio 4 d. pradėtas rašyti laiškutis, kuriuo nežinomo adresato (leidėjo?) prašoma atsiųsti knygelės "Našlaičių Kalėdos" 500 egzempliorių. Pinigus žadama atsiųsti po švenčių.

Nebaigtas rašyti atvirlaiškis liko neišsiųstas. O "Našlaičių Kalėdos" - Aleksandro jaunystės draugo iš Papilės, rašytojo ir kunigo Stasiaus Būdavo apysakaitė.

Zapyškio bažnyčia. Fotografas M. Pranckūnas. Atviruko reverse: horizontaliai - Įdomiausia Lietuvoje savo stiliumi bažnyčia. Spėjama, kad jaunas Vytautas, grįždamas iš medžioklės, sustodavo čia pailsėti, vertikaliai - Fotografavo ir išleido M. Pranckūnas, Kaunas, Liaudies Namai / Perspausdinti draudžiama.

Žemaičių Kalvarija. Nuotraukos autorius - Sedos fotografas S. Petrauskas. Nuotraukos reversas su monograma LKTD pašto ženklo vietoje.

Nuotrauką "mylimam Juozui" 1928 m. rugsėjo 12 d. užrašė A. Rusteika. Adreso pusėje: Jo Malonybei Juozui Ruškiui, Kretinga. Nuotrauka paštu nesiųsta. Kaip ji atiteko Aleksandrui Sakui, nėra žinoma. Matyt, Aleksandras ją parsivežė iš Kretingos pranciškonų vienuolyno, kur buvo įstojęs 1927 metais.

© 2015 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą