Ieškoti šiame dienoraštyje

2023 m. kovo 8 d., trečiadienis

Vincentas ir Domicelė Vaškeliai Kaniūkuose

Po užtrukusių paieškų savo protėviais pripažinęs Vincentą ir Domicelę Vaškelius iš Kaniūkų, susituokusius Užpaliuose 1799 metų lapkritį, dabar nuosekliau surašysiu jų gyvenimo istoriją.

Vincentas Vaškelis gali būti kilęs iš Užpalių parapijos Degėsių kaimo, ten 1771 metais gimęs ir augęs Mykolo ir Sofijos Vaškelių šeimoje.

Domicelė Vaškelienė gali būti gimus 1777 metais Vyžuonų parapijos Vėželių kaime Andriejaus ir Elžbietos Butvydų šeimoje. Ji 1795 metais nutekėjo už Motiejaus Reikalo į Kaniūkus.

Kaniūkuose Domicelė pagimdė dukrą Oną ir vėl laukėsi, kai 1799 metų rugpjūčio 10 dieną žaibas nutrenkė jos vyrą Motiejų. Keli mėnesiai po nelaimės našlė Domicelė, pagimdžiusi sūnų Kazimierą (jis neišgyveno), ištekėjo už Vincento Vaškelio, atėjusio į Kaniūkus užkuriu.

Kaniūkai buvo iš didesnių Užpalių dvaro kaimų. 1809 metų dvaro inventoriuje - 26 šio kaimo žemdirbių ūkiai, mokėję činšą ir turėję kitokių prievolių dvarui.

Šiame kaime gimė Vincento ir Domicelės Vaškelių vaikai Dominykas, Juozapas, Anastazija, Izidorius, Teresė... Kartu augo ir Onutė Reikalaitė, Domicelės dukra iš jos pirmosios santuokos.

Vaškelių pirmagimio Dominyko gimimo metrikų neradau. Neturėjau Užpalių bažnyčios 1800 metų paskutinio trečdalio ir 1801 metų antros pusės knygų - kažkurį iš šių tarpų Dominykas ir bus gimęs.

Antrojo sūnaus, Juozapo, Vaškeliai susilaukė 1803 metais, o trečiojo, kuris neišgyveno, Stanislovo - dar po poros metų.

Knygose kažkodėl neradau Vincento ir Domicelės dukrų Anastazijos ir Teresės, iš parapijiečių sąrašų žinomų. Gal Terese buvo pervadinta Rozetė Rožė, gimusi Vaškeliams 1806 metais? Kažin, jei vardą keistų, tai greičiau į įprastą aniems laikams Rozaliją.

Mano proprosenelis Izidorius gimė 1809 metais.

Kai 1815 metų vasarį mirė šeimos galva Vincentas Vaškelis, jo vyriausias sūnus Dominykas dar paaugliu tebuvo. Kas perėmė ūkio vadžias? Turbūt, našlė Domicelė. Aštuoniolikinei Domicelės dukrai Onai užkurio vyro neieškojo. Padarė kitaip - apvesdino Dominyką! Jis 1816 metų vasarį Užpalių bažnyčioje buvo sutuoktas su Tekle Prievelyčia iš Šeimyniškių.

Retas atvejis, kad kunigas "duotų šliūbą" nė šešiolikos neturinčiam jaunikaičiui. Gal buvo ne pagal metus rimtas ir tvirtas, tai artimieji galėjo Dominyką kiek pasendinti? Šiaip ar taip, jaunajai porai pirmasis vaikas gimė negreitai, 1820 metais, kai Dominykas jau buvo į tikrus vyrus išaugęs.

Pamažu atėjo laikas vesti ir kitam Vincento su Domicele sūnui - Juozapui, o paskui - ir mano proproseneliui Izidoriui. Pastarajam teko ne tik vesti, bet ir palikti tėvų namus, gimtąjį Kaniūkų kaimą ir keltis naujam gyvenimui į priešingą Šventosios krantą, į Degėsius. Taigi, Izidorius paliko savo gimtinę ir "grįžo" į tėvo gimtinę. Tai nutiko 1831 (beje, sukiliminiais) metais.

Kas liko Vaškelių namuose Kaniūkuose? Be motinos Domicelės ir ūkį perėmusio Dominyko Vaškelio su žmona Tekle ir jų penkiais vaikais čia stogą ir duonos turėjo Domicelės dukra iš jos pirmosios santuokos Ona Reikalaitė, sūnus Juozapas Vaškelis su žmona Veronika ir netrukus gimusiu jų sūneliu Mykolu, bei dvi Domicelės dukros Vaškelytės - Anastazija ir Teresė.

1836 metų rugsėjį motina Domicelė mirė. Ji palaidota Kaniūkų kaimo kapinaitėse.

© 2023 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - EAIS, v. - vaizdo Nr.)

1771 m. sausio 20 d. pakrikštytas Vincentas, gimęs 19 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Mykolas Vaškelis ir Sofija Šeduikytė iš Degėsių, krikšto tėvai Kazimieras Lungevičius ir Ona Tarvydavičienė, abu iš Užpalių. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, 52 v.)

1777 m. rugsėjo 7 d. aš, Mykolas Smolskis, Vyžuonų klebonas, pakrikštijau Domicelę, tėvas Andriejus Butvydas, motina Elžbieta, teisėti sutuoktiniai iš Vėželių, krikšto tėvai Jonas Masliakas ir Kotryna Katkevičienė iš Užpalių. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, 58 v.)

1795 m. spalio 4 d. sutuokti Motiejus Reikalas, jaunuolis iš Užpalių par. Kaniūkų, ir Domicelė Butvydaičia, mergina iš Vėželių, liudininkai Jokūbas Dapkus ir Motiejus Kaulinys. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 36 v.)

1799 m. lapkričio 24 d. sutuokti Vincentas Vaškelis iš Degėsių ir Domicelė Reikalienė iš Kaniūkų, liudininkai Kasparas Vaškelis iš Siemeniškių ir Janulionis iš ten pat. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Pastaba. Santuokos ludininko Janulionio vardą raštininkas praleido. Siemeniškių kaimas - dabartiniai Šeimyniškiai, kur prie pat Užpalių.

1803 m. kovo 4 d. pakrikštytas 3 dieną Kaniūkų kaime gimęs Juozapas, tėvai Vincentas Vaškelis ir Domicelė Buitvydaičia, krikštatėviai kun. Pranciškus Opanskis, Užpalių kamendorius, ir Ona Reikalienė iš Kaniūkų. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1805 m. kovo 25 d. kun. Lakavičius pakrikštijo 23 dieną Kaniūkų kaime gimusį Stanislovą Teodorą, tėvai Vincentas ir Domicelė Vaškeliai, krikštatėviai Jokūbas Dabkevičius ir Ona Štirvydienė. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, 24 v.)

1806 m. rugpjūčio 28 d. kun. Ruginavičius pakrikštijo 25 dieną Kaniūkų kaime gimusią Rozetą Rožę, tėvai Vincentas ir Domicelė Vaškeliai, krikštatėviai Ignotas Sirvydis su Jos Malonybe panele Baueraite. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1809 m. balandžio 6 d. kun. Ruginavičius pakrikštijo 5 dieną Kaniūkų kaime gimusį Izidorių Vincentą, tėvai Vincentas ir Domicelė Vaškeliai, krikštatėviai Jo Malonybė kun. Juozapas Baueris ir Ona Štirvydienė. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1815 m. vasario 14 d. Kaniūkuose [mirė] Vincentas Vaškelis 50 metų, palaidotas 16 d. (Užpalių RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 9 v.)

1816 m. vasario 20 d. [sutuokti] Dominykas Vaškelis ir Teklė Prievėlaičia, liudininkai Tomas Vaškelis ir Justinas Vinslavas. Šeimyniškiai. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 78 v.)

1828 m. lapkričio 18 d. Užpalių bažnyčioje Užpalių vikaras kun. Jokūbas Kurmavičius sutuokė valstiečius Juozapą Vaškelį, 20 metų jaunuolį iš Kaniūkų kaimo, su Veronika Daugalyte, 22 metų mergina iš Ubagų kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Vincento ir Domicelės iš Buitvydų Vaškelių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Margaritos iš Šikšnių Daugalių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstečiams Andriejui Maliaukai, Nikodemui Prieveliui ir daugeliui kitų susirinkusių. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1831 m. lapkričio 8 d. Užpalių bažnyčioje klebonas kun. Kazimieras Dapševičius sutuokė valstiečius Izidorių Vaškelį 22 m. jaunuolį iš Kaniūkų kaimo su Veronika Merkyte 18 m. mergina iš Degėsių kaimo, valstiečių Vincento ir Domicelės Štirvydaitės Vaškelių sūnų su valstiečių Vincento ir Uršulės Binkauskaitės Merkių dukra, prie liudininkų Jono Balčiūno ir Pilypo Galvydžio. (EAIS, Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1836 m. rugsėjo 27 d. Kaniūkų kaime mirė Domicelė Štirvydaitė Vaškelienė nuo senatvės. Po anksčiau išėjusio Vincento likusi našlė, maždaug 60 metų nuo gimimo, šios parapijos parapijietė, paliko sūnus Dominyką ir Juozapą. Kurios palaikus šeima palaidojo to paties kaimo kapinėse šių metų rugsėjo mėnesio 29 d. (Užpalių RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 52 v.)

Pastaba. Likusių vaikų sąrašas - per trumpas. Dar gyvi buvo Izidorius ir Teresė (mirusi kitąmet).

2023 m. vasario 22 d., trečiadienis

Vaškeliai Kaniūkuose. Protėvių paieškos

Iš savo proprosenelių Izidoriaus ir Veronikos Vaškelių 1831 metų santuokos metrikų sužinojau Izidoriaus Vaškelio tėvus. Jie - Vincentas Vaškelis ir Domicelė Štirvydaičia.

Ieškodamas Izidoriaus tėvų santuokos metrikų užtikau, kad Vincentas Vaškelis iš Degėsių ir našlė Domicelė Reikalienė iš Kaniūkų susituokė Užpaliuose 1799 metų lapkričio 24 dieną.

Ar Domicelė Reikalienė - tai toji pati Domicelė Štirvydaičia? Į šį klausimą atsakytų Vincento ir Domicelės vaikų gimimo metrikai, jei tokius turėčiau. Ten paprastai užrašydavo ne tik motinos vardą, bet ir jos mergautinę pavardę. Deja, tokių metrikų neturiu.

Domėjausi Domicelės pirmąja santuoka. Domicelė buvo ištekėjusi už Reikalo, tačiau kurio? Reikalų Kaniūkų kaime gyveno ne vienas.

Labiausiai tikėtina, kad už Motiejaus Reikalo. Tą tvirtina kelių faktų seka.

1795 metų spalį Vyžuonų bažnyčioje buvo sutuokti Motiejus Reikalas iš Užpalių parapijos Kaniūkų kaimo ir Domicelė Butvydaičia (!) iš Vyžuonų parapijos Vėželių kaimo.

1798 metų balandį pakrikštyta Ona, gimusi Kaniūkuose Motiejui Reikalui ir Domicelei Buitvydaičiai (!) iš Vėželių.

1799 metų rugpjūtį žaibas nutrenkė Motiejų Reikalą, 28 metų amžiaus iš Kaniūkų kaimo (apie paliktus artimuosius neparašyta).

Po to sekė tokie įvykiai: tų pačių 1799 metų spalį našlė Domicelė Reikalienė pagimdė sūnų Kazimierą (kurio gyvenimas tetruko 4 mėnesius), o lapkritį ištekėjo už Vincento Vaškelio.

Visa tai rodytų, kad Kaniūkuose anais laikais buvo bent du Vincentai Vaškeliai - mano protėvis, vedęs Domicelę Štirvydaitę, ir dar vienas, vedęs Domicelę Butvydaitę ar Buitvydaitę. Tačiau kitos žinios verčia abejoti tokia išvada.

Pirmiausia, Užpalių parapijiečių 1828 ir 1830 metų sąrašuose (ankstesnių nėra) Kaniūkų kaime neradau nė vieno Vincento Vaškelio, ir tik vienoje šeimoje buvo Domicelė Vaškelienė.

Na, viena Vincento ir Domicelės Vaškelių pora tuo metu jau galėjo būti palikusi šį pasaulį ar šią parapiją. Tačiau kitos poros moteriškoji pusė tebegyveno Kaniūkuose ir gyveno ji ne kur kitur, o Vincento sūnaus Dominyko Vaškelio šeimoje.

Sąrašinėje Dominyko Vaškelio šeimoje - jo motina Domicelė, broliai Izidorius ir Juozapas, seserys Ona, Anastazija, Teresė. Sesuo Ona ten užrašyta Reikalaitės pavarde! Išeitų, kad šioji motina Domicelė - buvusi Reikalienė, taigi, Butvydaitė.

Tačiau 1836 metų dokumente - Domicelės Vaškelienės mirties metrikuose - parašyta kad tų metų rugsėjo 27 dieną Kaniūkų kaime "nuo senatvės" mirė valstietė Domicelė Štirvydaitė Vaškelienė, anksčiau mirusio Vincento našlė, turėjusi daugmaž 60 metų ir palikusi sūnus Dominyką ir Juozapą.

Kiek sutapimų! Kad panašiu laiku ten gyventų dvi Domicelės Vaškelienės, abi - našlės, abiejų vyrai - Vincentai, abi turėtų po sūnų Dominyką ir Juozapą? Būna visko, tačiau linkstu prie paprastesnio varianto - Kaniūkuose visu mus dominančiu laikotarpiu gyveno tik viena Vincento ir Domicelės Vaškelių šeima. O Domicelės mergautinė pavardė? Butvydaitė, vėliau (maždaug nuo 1831 metų) kažkodėl pakeista į Štirvydaitę.

Jau esu susidūręs su kažkuo panašiu. Mano proprosenelės Apolonijos Repšienės mergautinė pavardė jos vaikų gimimo metrikuose - tai Milašauskaitė, tai Melnikaitė. Šią mįslę įminiau sužinojęs, kad Apolonijos tėvas Pranciškus Milašauskas buvo Satarečiaus vandens malūno malūnininkas (rusiškai malūnininkas - melnik). Matyt, Pranciškų Milašauską žmonės geriau pažino ne tikrąja pavarde, o Melniko pravarde, kuri prilipo ir jo vaikams.

Vienos ir vienintelės Vincento ir Domicelės Vaškelių poros versijai neprieštarauja ir kiti radiniai. Štai, žinome, kad 1815 metų vasarį mirė Vincentas Vaškelis, penkiasdešimtmetis iš Kaniūkų (žinių apie jo šeimą mirties metrikai pagailėjo). Kad tais laikais ten būtų pasimiręs dar vienas panašaus amžiaus Vincentas Vaškelis, knygos nerodo. Todėl nepaisydamas tam tikrų, ką tik išguldytų dvejonių, manau, kad 1815 metais palaidotasis buvo Domicelės vyras, mano proprosenelio Izidoriaus tėvas.

© 2023 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - EAIS, v. - vaizdo Nr.)

1795 m. spalio 4 d. sutuokti Motiejus Reikalas, jaunuolis iš Užpalių par. Kaniūkų, ir Domicelė Butvydaičia, mergina iš Vėželių, liudininkai Jokūbas Dapkus ir Motiejus Kaulinys. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 36 v.)

1799 m. lapkričio 24 d. sutuokti Vincentas Vaškelis iš Degėsių ir Domicelė Reikalienė iš Kaniūkų, liudininkai Kasparas Vaškelis iš Siemeniškių ir Janulionis iš ten pat. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Pastaba. Santuokos ludininko Janulionio vardą raštininkas praleido. Siemeniškių kaimas - dabartiniai Šeimyniškiai, kur prie pat Užpalių.

1815 m. vasario 14 d. Kaniūkuose [mirė] Vincentas Vaškelis 50 metų, palaidotas 16 d. (Užpalių RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 9 v.)

1836 m. rugsėjo 27 d. Kaniūkų kaime mirė Domicelė Štirvydaitė Vaškelienė nuo senatvės. Po anksčiau išėjusio Vincento likusi našlė, maždaug 60 metų nuo gimimo, šios parapijos parapijietė, paliko sūnus Dominyką ir Juozapą. Kurios palaikus šeima palaidojo to paties kaimo kapinėse šių metų rugsėjo mėnesio 29 d. (Užpalių RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 52 v.)