Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 30 d., šeštadienis

Ignotas Ružauskas (1827 - po 1901)

XIX amžiaus žmonės seniai užmiršti. Jų kraujas teka mūsų gyslomis, tačiau per kartų kartas išsklaidytas ir sumaišytas. Niekas nebeatpažintų, kurio jų akys ar šypsena mūsų veiduose. Kažkur guli jų kaulai, kažkur senų knygų lapuose užkritę jų vardai…

Mano močiutės Mortos Rimkutės - Sakienės senelis Ignotas Ružauskas gimė 1827 m. balandžio 27 d. Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Jo gimimo įrašas yra Viekšnių bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knygoje:


Anno Domini 1827 Mensis Aprilis 27 Die Ego Nicolaus Kierwellis Administrator Ecclesiae Wieksznensis baptisavi Infantem nomine Ignatium hodie natum ex legitimis Conjugibus patre Paulo Ružewski matre Ursula Galminowa patrinii fuere Joannes Dargis cum Veronica Dargiowa omnes de villa Dowbiszki parochia Wieksznensis

Įrašo vertimas iš lotynų kalbos:

1827 Viešpaties metais balandžio mėnesio 27 dieną aš, Mykolas Kiervelis, Viekšnių bažnyčios administratorius, pakrikštijau kūdikį Ignoto vardu, šiandien gimusį iš teisėtos santuokos tėvo Povilo Ružausko motinos Uršulės Galminaitės krikšto tėvų Jono Dargio su Veronika Dargiene, visi iš Viekšnių parapijos Daubiškių kaimo.

Ignotas Ružauskas buvo paprastų žmonių vaikas, nes įraše jokių žyminių apie naujagimio tėvų kilmę nėra.

Augo prižiūrimas ne tik tėvų, bet ir gerokai už Ignotą vyresnių sesers Marijonos ir brolio Pranciškaus.

Vyro amžiaus sulaukusį Ignotą Ružauską dokumentai rodo gyvenantį kitur - Viliošių kaime. Viliošiai - netoli Ignoto gimtųjų Daubiškių, tačiau priklausė jau ne Viekšnių, bet Akmenės parapijai.

1855 metais Ignotas Ružauskas vedė 20 metų amžiaus viliošiškę valstietę Uršulę Jokūbauskaitę. Apie tai yra įrašas Akmenės bažnyčios santuokos metrikų knygoje:


Įrašo vertimas iš rusų kalbos:

Kada, kur, kas ir kiek kartų paskelbus atliko santuokos apeigas? Tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt penktųjų metų sausio 16 dieną Akmenės Romos katalikų parapijinėje bažnyčioje vikaras kunigas Liudvikas Molaras?, triskart paskelbęs viešai susirinkusiems, būtent: sausio mėnesio 6, 9 ir 16 dienomis.
Kokių būtent jaunavedžių, kokio luomo, rango ir bendruomenės, amžiaus ir parapijos? Valstiečių Ignoto Ružausko, 28 metų viengungio, su Uršule Jokūbauskaite, 20 metų mergina, abiejų iš Viliošių kaimo Akmenės bažnyčios parapijiečių, prieš tai atlikus reikiamą tyrimą ir neradus santuokai jokių kliūčių, o taip pat laisva valia išreiškus abiems šiems asmenims abipusį sutikimą.
Kokie vardai ir rangai jaunavedžių tėvų ir kas laiduotojai arba liudininkai? Valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės, gimusios Galminaite, Ružauskų sūnaus su valstiečių teisėtų sutuoktinių Antano ir Kristinos, gimusios Linkevičiūte, Jokūbauskų dukterimi, santuoka sujungtų ir iškilmingai palaimintų, dalyvaujant tinkamo tikėjimo liudininkams, būtent: valstiečiams Juozapui Bielai, Kazimierui Ružauskui, Jonui Ružauskui ir kitiems čia buvusiems.

Apie 1856 metus sutuoktiniams Ružauskams gimė dukra Barbora (mano močiutės mama), o maždaug 1858 metais - dukra Morta. Kada gimė sūnus, pavadintas kaip ir tėvas Ignoto vardu, kol kas nežinome. Jų gimimo metrikų Viekšnių bažnyčios knygose nėra, tad Ružauskai, matyt, tuo metu vis dar buvo Viliošiuose - Akmenės parapijoje.

Rodyklėmis pažymėtos tekste minimos vietovės - Daubiškiai, Viliošiai, Būgiai, Meižiai, Viekšniai (panaudotas Jana Seta Map Publishers Ltd, 2005, Žemaitijos žemėlapio fragmentas).

Dar vienas vaikas - sūnus Jonas - gimė 1861 metų birželį, kai Ignotas Ružauskas su žmona Uršule jau gyveno kitoje vietoje - Viekšnių parapijos Būgių kaime. Kaip ir 1855 metų dokumente, tėvai užrašyti valstiečiais. Krikštatėviai - bajoras Mykolas Lapinskis ir Justina, bajoro Juozapo Ivaškevičiaus žmona.

Tai buvo permainų ir neramumų laikai. 1861 metais panaikinta baudžiava. Dalis buvusių baudžiauninkų, iki tol dirbusių pono žemę, gavo jos išsimokėjimui. Tačiau Ružauskai, kaip rodo jų kraustymasis iš kaimo į kaimą, bus baudžiavos nėję, todėl žemės negavo. Zuzana Knašienė (1874-1961), geriausiai žinojusi mūsų giminės senąsias kartas, sakė Ružauskus buvus kumečiais.

1863 metų sukilime Ignotas Ružauskas, kaip ir dauguma paprastų kaimiečių lietuvių, vargu ar dalyvavo, tad nei per patį sukilimą, nei per jį lydėjusias represijas nukentėti neturėjo. 1864 metais Ružauskai neteko dukrelės Mortos. Gegužės 7 d. ji, vos 6 metukų būdama, mirė nuo skarlatinos Viekšnių miestelyje.

Praėjo daug metų be tų įvykių, kurie užrašomi metrikų knygose. Užaugo vaikai. Dukra Barbora 1882 m. sausio 19 d. Viekšnių bažnyčioje susituokė su Vincentu Rimkumi. 1885-tųjų sausį gimė Morta Rimkutė, turbūt, pirmoji Ružauskų anūkė (o man - močiutė).

Kitam Rimkiukui, Antanui, ateinant į šį pasaulį, Uršulė Ružauskienė jau mirtinai sirgo. Po kelių dienų nuo anūko gimimo, 1888 m. balandžio 17 d. ji Būgių kaime mirė nuo džiovos, vos 52-jų sulaukusi. Palaidota parapijos kapinėse (Viekšniuose).


Uršulės mirties įraše - našliu likęs vyras Ignotas Ružauskas, vaikai Jonas, Ignotas ir Barbora. Uršulė Ružauskienė pavadinta Šiaulių miesto miestelėne (мещанка г. Шавли). Matyt, tokiam luomui XIX a. antroje pusėje buvo priskiriami “laisvieji žmonės” - kaime gyvenę, savo žemės neturėję, dvaro ar ūkininko samdiniai.

Po trijų našlystės metų Ignotas Ružauskas vedė antrą kartą. Santuokos įrašas skelbia, kad tai įvyko 1891 m. birželio 21 d. Antroji žmona - 56 metų našlė valstietė Kotryna Šeputytė Keršienė iš Viekšnių miestelio. Pats Ignotas Ružauskas įrašytas Šiaulių miesto miestelėnu ir jau ne iš Būgių kaimo, bet iš Meižių dvaro.

Gali būti, kad Ignotas ir jo antroji žmona Kotryna buvo iš seno pažįstami. Kai 1863 metais Ignoto vyresniajam broliui Pranciškui Viekšniuose gimė dukra Elžbieta, jos krikšto tėvais buvo pakviesti Ignotas Ružauskas ir dar netekėjusi Kotryna Šeputytė.

Po dešimties metų ir ši Ignoto Ružausko žmona mirė - 1901 m. spalio 16 d. Viekšnių miestelyje. Jos, 66 metų moters, mirties įraše nurodytoji priežastis - nuo senatvės.

Viekšnių kapinės, kur ilsisi ne vienas iš Ružių, Ružauskų, tiktai maniškių kapavietės nebeatsekamos. Autoriaus 2015 metų nuotrauka.

Antrąkart našliui Ignotui Ružauskui tuomet buvo 74 metai. Kur jis dėjosi? Gal karšo pas dukrą Barborą? Apie jo sūnus kol kas žinome tiek, kiek papasakojo Zuzana Knašienė - Jonas turėjęs aštuonetą vaikų, o Ignotas gyvenęs apie Viekšnius ir auginęs dar trejetą Ružauskiukų.

Ignoto Ružausko stotys: 1827 Viekšnių parapijos Daubiškių kaimas - 1855 Akmenės parapijos Viliošių kaimas - 1861 Viekšnių parapijos Būgių kaimas - 1864 Viekšniai - 1888 vėl Būgių kaimas - 1891 Viekšnių parapijos Meižių dvaras - 1901 vėl Viekšniai - …

© 2012-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - epaveldas.lt, Viekšnių Romos katalikų bažnyčios metrikų knygos, v. - vaizdo Nr.):

1861 m. birželio 27 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Antanas Šarauskas (Антоний Шаровский) pakrikštijo Būgių kaime tądien gimusį Joną. Tėvai - teisėti sutuoktiniai valstiečiai Ignotas ir Uršulė, gimusi Jokūbauskaite, Ružauskai (kilmininko linksniu - Игнатия и Уршули урожденной Якубовской Рожевских). Krikštatėviai - bajoras Mykolas Lapinskis ir Justina, bajoro Juozapo Ivaškevičiaus žmona (дворянин Михал Лапинский с Юстиною супругою дворянина Иозефа Ивашкевича). (1855-1862 m. gimimo metrikų knyga, 171 v.)

1864 metų gegužės 7 d. Viekšnių miestelyje nuo skarlatinos mirė Morta, valstiečių Ignoto ir Uršulės, gimusios Jokūbauskaite, Ružauskų 6 metų amžiaus duktė. Vietos gyventojų palaidota parapijos kapinėse. (1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 28 v.)

1882 m. sausio 19 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Aleksandras Valavičius (Александр Валлович), triskart paskelbęs sausio mėnesio 1, 3 ir 6 dienomis, sutuokė Papilės valsčiaus ir bendruomenės valstietį Vincentą Rimkų (Викентий Рымкус), 30 metų nevedusį, su Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiete Barbora Ružauskaite (Барбара Ружевска), 25 metų netekėjusia, abu iš čionykštės parapijos Palnosų kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Elžbietos, gimusios Lipskaite, Rimkų (Адама и Ельжбеты урожденной Липской Рымкусов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Uršulės, gimusios Jokūbauskaite, Ružauskų (Игнатия и Уршули урожденной Якубовской Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Šidlauskui (Осип Шидловский), Jonui Ružauskui (Иван Ружевский), Petrui Lementauskui (Петр Лементовский) ir kitiems. (1870-1883 m. santuokos metrikų knyga, 203 v.)

1888 m. balandžio 17 d. Būgių kaime nuo džiovos mirė Uršulė Ružauskienė, gimusi Jokūbauskaite (Уршуля Ружевска урожденная Якубовска), Šiaulių miesto miestelėnė, našlio Ignoto Ružausko žmona, apie 52 metų, čionykštės parapijos parapijietė, paliko sūnus Joną, Ignotą ir dukrą Barborą. Vikaro kun. Juozapo Liaudanskio (Иосиф Лявданский) palaidota parapijos kapinėse. (1882-1891 m. mirties metrikų knyga, 152 v.)

1891 m. birželio 21 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Baltramiejus Baltrėnas (Варфоломей Балтренас), triskart paskelbęs birželio mėnesio 7, 14 ir 21 dienomis, sutuokė Šiaulių miesto miestelėną Ignotą Ružauską, 60 metų našlį iš Meižių dvaro, su Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiete Kotryna Keršiene (Катаржина Кершисова), 56 metų našle iš Viekšnių miestelio, miestelėnų teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės, gimusios Galminaite, Ružauskų (Павла и Уршули урожденной Гальминовны Ружевских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Barboros, gimusios Želvyte, Šepučių (Осипа и Барбары урожденной Жельвисовны Шепутисов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Keršiui (Осип Кершис), Jonui Račiui (Иван Рачис), Kazimierui Ružei (Казимир Руже) ir kitiems. (1883-1896 m. santuokos metrikų knyga, 150 v.)

1901 m. spalio 16 d. Viekšnių miest. nuo senatvės mirė Kotryna Ružauskienė (Екатерина Ружевска), Šiaulių m. miestietė, žmona likusio našliu Ignoto Ružausko, gyvenusi apie 70 metų, šios bažnyčios parapijietė, vaikų nepaliko. Jos kūną vietinis vikaras kun. Jonas Rimkūnas spalio 18-tą palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1900-1915 m. mirties metrikų knyga, 268 v.)

2018 m. birželio 24 d., sekmadienis

Pranciškaus Ružausko palikuonys. Juozapas

Iš visų Pranciškaus Ružausko atžalų, kurių per tris jo santuokas buvo ne mažiau keturiolikos, žinome augesnio amžiaus sulaukusius sūnus Juozapą, Kazimierą, Praną ir dukrą Elžbietą.

Juozapas Ružauskas gimė dar iki jo tėvų santuokos. Jo krikšto 1833 metų balandžio 30 dienos įraše tėvo nėra, tik motina - Agnieška Butnoriūtė, Viekšnių parapijos Daubiškių kaimo valstietė. Po pusmečio - tų pačių metų lapkritį - Agnieška ištekėjo už Pranciškaus Ružausko, jos sūnaus tikro ar netikro tėvo. Šiaip ar taip. Juozapas gavo Ružausko pavardę.

1858 metais, jau Akmenės parapijos Viliošių kaime gyvendamas, Juozapas Ružauskas vedė dvidešimtmetę Ievą Jomantaitę, kilusią iš Papilės parapijos Purvių kaimo (dabartinės Ventos gyvenvietės dalis). Ievos tėvai - valstiečiai Adomas Jomantas ir Barbora Budrytė. Juozapas ir Ieva Ružauskai tuokėsi naujoje, vos prieš keletą metų pastatytoje Viekšnių bažnyčioje, nes tuo laiku Ieva gyveno ir, matyt, pati sau uždirbdavo duonai ne Purviuose, bet Viekšnių parapijos Uogiškių kaime.

Viekšnių bažnyčia, 1855 metais konsekruota vyskupo Motiejaus Valančiaus. Algirdo nuotrauka iš Mažeikių krašto internetinės enciklopedijos, 2005 metai. 

Maždaug tuo metu, kai Juozapas ir Ieva tuokėsi, mirė Juozapo mama Agnieška, o našliu likęs jo tėvas Pranciškus paliko gimtuosius Daubiškius, kuriuose netrukus apsigyveno jaunieji Juozapas ir Ieva Ružauskai. Ten 1861 metais jiems gimė sūnus, dar vienas Juozapas Ružauskas.

Po poros metų - Ružauskai vėl Akmenės parapijoje, bet jau Klyšių kaime, kur 1863 metais susilaukė sūnaus Kazimiero (vaikystėje mirusio nuo tymų).

Turėjo ir dukterų. Viena jų - Ieva, gimusi 1869 m. tuose pačiuose Klyšiuose, kita - Ona, pasaulį išvydusi 1871 m. Kadagių kaime.


Kuo vertėsi, iš ko gyveno Ružauskų šeima? Pirmuosius keliolika metų dažnai kilnojosi iš vietos į vietą, taigi, savo ūkio neturėjo, samdėsi į dvarą ar pas turtingesnius valstiečius, o gal metams kitiems išsinuomodavo kokį ūkelį su sklypu. Apie 1882 metus apsigyveno Akmenės miestelyje.

1892 m. Juozapo žmona Ieva Ružauskienė Akmenėje palaidojo savo motiną Barborą Jomantienę, sulaukusią 98 metų amžiaus. Ievos tėvas Adomas Jomantas jau buvo miręs, tad gali būti, kad senutė motina gyveno su Ružauskais dukros prižiūrima. Tiesa, toje pačioje Akmenėje laikėsi ir Ievos brolis Kazimieras Jomantas, bet pas dukrą paprastai jaukiau, negu pas marčią…

O pati Ieva Ružauskienė mirė Akmenėje nuo astmos 1898-ųjų gale, po 40 santuokinio gyvenimo metų. Jau buvo sulaukusi anūkų ir ką tik, metų pradžioje, ištekinusi jaunesniąją dukrą Oną.

Po metų, 1899-aisiais, septintą dešimtį einantis našlys Juozapas Ružauskas vedė dar kartą - už jį 20 metų jaunesnę našlę Marijoną Pranckevičiūtę - Dagilienę iš Venciškių kaimo.

Kada ir kur baigėsi Juozapo gyvenimo kelias, kol kas nežinome. Gimęs ir užaugęs Ružauskų giminės lizde - Viekšnių parapijos Daubiškių kaime, vėliau atsiradęs Akmenės miestelyje, ten, matyt, ir mirė, o palaidotas turėtų būti šalia savo vaikų motinos ir pirmosios žmonos Ievos Akmenės kapinėse.

Akmenės kapinių senoji dalis. Yra ne vienas apynaujis paminklas su užrašu “Ružauskų šeima”. Kur Juozapo ir Ievos Ružauskų kapavietė, nustatyti nepavyko. Autoriaus 2018 metų nuotrauka.

Juozapo Ružausko stotys: 1834 Viekšnių parapijos Daubiškių kaimas - 1858 Akmenės parapijos Viliošių kaimas - 1861 vėl Daubiškiai - 1863 Akmenės parapijos Klyšių kaimas - 1871 Akmenės parapijos Kadagių kaimas - 1882 Akmenė - …

*

Apie vaikus. Ievos Ružauskienės mirties metais -1898-isiais - gyvi buvo sūnus Juozapas ir dukros Ieva bei Ona. Apie sūnų Juozapą kol kas tiek ir težinome.

Ieva Ružauskaitė devyniolikmetė ištekėjo už Kazimiero Kužminsko, valstiečio iš Viekšnių parapijos Būgių kaimo. Kužminskams Akmenėje gimė dukra Pranciška (1889 m.), sūnus Kazimieras (1890 m.). Vėliau nei Akmenės, nei Viekšnių mūsų disponuojamose metrikų knygose Kužminskai jokių pėdsakų nepaliko, tad galbūt bus persikėlę į kurią nors kitą parapiją.

Ona Ružauskaitė 1898 metais ištekėjo už Aleksandro Šalavėjaus, iš Papilės valsčiaus Kalniškių kaimo kilusio Liepojos gyventojo. Šalavėjai Akmenėje susilaukė dukrų Agnieškos (gimusios 1900 m. per Kūčias, Viekšniuose 1926 m. ištekėjusios už “rankpelnio” Apolinaro Mašickio), Onos (g. apie 1902 m., Akmenėje 1928 m. ištekėjusios už darbininko Pranciškaus Viesulo), Marcijonos (g. 1904 m.), Stanislavos (g. apie 1905 m., nuo džiovos mirusios 1921 m. Viekšnių valsčiaus Daubiškių dvare). Vėliau, Šalavėjams gyvenant prie Akmenės buvusiame Dãbikinės dvare, jiems ir toliau gimė dukros - Marijona (1907 m.), Pranciška (g. 1908 m., ištekėjusi 1934 m. už Antano Stryko), Julijanija (g. 1910 m.). Septynios dukros. Metrikų knygos nerodo, kad Šalavėjams kada nors būtų gimęs sūnus.

Post scriptum

2018 metais išvaikščiojau senąsias Akmenės kapines. Ten ilsisi ne vieno iš čia paminėtų žmonių palaikai, tačiau jų palaidojimo vietų kaip ir neradau. Antkapinių paminklų gal nė nebuvo - jei neturėjo iš ko pastatyti, tenkindavosi mediniais kryželiais, kurie greitai sutrūnydavo. Arba sunykusius paminklus pakeisdavo naujesniais, bet užrašydavo juos be vardų ir metų, pavyzdžiui, "Ružauskų šeima" (tokių užėjau du).

Tik Juozapo Ružausko anūkės Pranciškos Šalavėjūtės - Strykienės kapą užėjau.

Antano ir Pranciškos Strykų kapas Akmenėje. Autoriaus 2018 metų nuotrauka.

Pranciška Šalavėjūtė - Strykienė (1908-2000) ir Antanas Strykas (1878-1948).

© 2013 - 2019 Aleksandras Sakas
 
Metrikų duomenys (jei nenurodyta kitaip, šaltinis - epaveldas.lt):

1833 m. balandžio 30 d. Viekšnių bažnyčioje šios bažnyčios vikaras Pranciškus Skobeikis pakrikštijo kūdikį vardu Juozapas, valstietės Agnieškos Butnoriūtės netekėjusios sūnų, gimusį 1833 metų balandžio 30 dieną Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Janavičius su Veronika, Morkaus Dargio žmona. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1858 m. spalio 28 d. Viekšniuose ikisantuokinį egzaminą prie liudininkų laikė už Juozapo Ružausko (Józef Ružewski) tekėti besiruošianti Ieva Jomantaitė (Ewa Jamontówna).
Atsakymai: 1. Mano vardas Ieva, pavardė Jomantaitė. Tėvo vardas Adomas, motinos - Barbora Budrytė (Barbara Budriuwna). 2. Kilusi esu iš Papilės parapijos Purvių kaimo. 3. Esu 20 metų. 4. Romos katalikų tikėjimo. 5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego). 6. Viekšnių parapijoje 2 metus pragyvenau Uogiškių kaime. 7. Susituokusi nesu. 8. Susituokti ruošiuosi savo valia. 9. Šeimai žinant. 10. Skaistybės įžadų nesu davusi, vienuole nebuvau. 11. Su kitu asmeniu susižadėjusi nesu. 12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtiniu neturiu.
Į klausimus atsakinėjau dorai ir sąžiningai, neraštinga pasirašau trimis kryželiais +++ Ieva Jomantaitė.
Šio egzamino sąžiningumą liudijame neraštingi pasirašydami trimis kryželiais +++ Kazimieras Ružauskas (Kazimierz Ružewski) +++ Izidorius Trainauskas (Izydor Troynowski) +++ Juozapas Misiulis (Józef Misiulis).
Šį aktą atliko ir pasirašė kun. Antanas Šarauskas (Antoni Szarowski). (Viekšnių Romos katalikų bažnyčios 1853-1865 m. santuokos užsakų knyga, vaizdo Nr. 135)

Pastabos. 1. Apklausta tiktai jaunoji Ieva Jomantaitė. Tai rodo, kad jaunasis Juozapas Ružauskas tuo metu gyveno kitoje parapijoje, kurios kun. Antanas Šarauskas neužrašė (kartais užsakų įrašuose nėra kitos pusės nė vardo pavardės). 2. Liudininkas Kazimieras Ružauskas - Juozapo Ružausko jaunesnis brolis.

1858 m. spalio 28 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Antanas Šarauskas (Антоний Шаровский), triskart paskelbęs spalio 12, 19 ir 26 dienomis, sutuokė valstiečius Juozapą Ružauską (Иозеф Ружевский) 27 metų nevedusį, iš Akmenės parapijos Viliošių kaimo, su Ieva Jomantaite (Эва Ямонтовна) 20 metų netekėjusia, iš Viekšnių parapijos Uogiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos gimusios Butnoriūte Ružauskų (Франциска и Агнешки урожденной Бутноровной Ружевских) sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Barboros gimusios Budryte Jomantų (Адама и Барбары урожденной Будриовной Ямонтов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kazimierui Ružauskui (Казимир Ружевский), Izidoriui Trainauskui (Изыдор Тройновский), Juozapui Misiuliui (Иозеф Мисюль) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 101 v.)

1861 m. balandžio 25 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Juozapo Kelpšo (Иозеф Келпш) pakrikštytas kūdikis Juozapo vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos gimusios Jomantaite Ružauskų (Иозефа и Эвы урожденной Ямонтовны Ружевских) sūnus, gimęs 1861 m. balandžio 25 d. paryčiui Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstietis Mykolas Butnorius (Мыколай Бутнорюс) su bajoraite Amelija Janavičiūte (Амеля Яновичевна). (Viekšnių RKB 1855-1862 m. gimimo metrikų knyga, 166 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Mykolas Butnorius - kūdikio tėvo Juozapo Ružausko giminaitis, gal pusbrolis, iš Juozapo motinos Agnieškos Butnoriūtės pusės.

1863 m. liepos 23 d. Akmenės bažnyčioje altaristos kun. Pranciškaus Pilipavičiaus (Францишек Филипович) pakrikštytas kūdikis Kazimiero vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos gimusios Jomantaite Ružauskų (Иозефа и Эвы урожденной Ямонтовной Ружевских) sūnus, gimęs 1863 m. liepos 22 d. vakarą Akmenės parapijos Klyšių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Kazimieras Šidlauskas (Казимер Шыдловский) su mergina Barbora Bielaite (Барбара Беловна девица). (Akmenės RKB 1860-1868 m. gimimo metrikų knyga, 71 v.)

1869 m. sausio 26 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. Žilinskio (Жилинский) pakrikštytas kūdikis Ievos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Осипа и Эвы из Ямонтов Ружевских) duktė, gimusi 1869 m. sausio 25 d. Akmenės parapijos Klyšių kaime. Krikštatėviai - valstietis Pranas Ružauskas (Франц Ружевский) su mergina Ieva Paplauskaite (Эва Поплавска девица). (Akmenės RKB 1868-1887 m. gimimo metrikų knyga, 5 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Pranas Ružauskas - kūdikio tėvo Juozapo Ružausko brolis.

1870 m. gegužės 28 d. Baziliškių? vienkiemyje nuo tymų mirė Kazimieras, valstiečių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иозефа и Эвы Ямонтовны Ружевских) 7 metų amžiaus sūnus. Kunigo Jono Dargvainio (Ян Доргвойн) palaidotas parapijos kapinėse. (Akmenės RKB 1849-1879 m. mirties metrikų knyga, 148 v.)

1871 m. gruodžio 10 d. Akmenės bažnyčioje altaristos kun. Pranciškaus Pilipavičiaus pakrikštytas kūdikis Onos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Эвы из Ямонтов Ружевских) duktė, gimusi 1871 m. gruodžio 9 d. Akmenės parapijos Kadagių kaime. Krikštatėviai - valstietis Antanas Petrošius (Антон Петрошус) su Ona, Pranciškaus Ružausko žmona (Анна, Францишка Ружевскаго супруга). (Akmenės RKB 1868-1887 m. gimimo metrikų knyga, 24 v.)

1898 m. gruodžio 7 d. Akmenės miestelyje nuo astmos mirė Ieva Jomantaitė Ružauskienė, Adomo duktė (Ева Адамовна из Иомонтов Ружовская), Akmenės valsčiaus valstietė, 60 metų, palikusi vyrą Adomą? Ružauską, sūnų Juozapą, dukras Ievą ir Oną. Vikaro kun. Juozapo Vaičiaus (Иосиф Вайчус) palaidota parapijos kapinėse. (Akmenės RKB 1880-1899 m. mirties metrikų knyga, 189 v.)

1899 m. gegužės 9 d. Akmenės bažnyčioje bažnyčioje klebonas kun. Antanas Valentas (Антоний Валент), triskart paskelbęs balandžio 25, gegužės 2 ir 9 dienomis, sutuokė Šiaulių miestietį Juozapą Ružauską (Иосиф Ружевский) 70 metų našlį ir nuo 17 metų Akmenės miestelyje [gyvenančio], su Kruopių valsčiaus valstiete Marijona Dagiliene (Марияна Дагилисова) 45 metų našle, nuo 22 metų gyvenančia Akmenės parapijos Venciškių kaime, miestiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos Butnoriūtės Ružauskų (Франциска и Агнешки из Бутнорюсов Ружевских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Vincento ir Magdalenos Balandytės Pranckevičių (Викентия и Магделены из Баландисов Францкевичей) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Jokūbui Juknevičiui, Kazimierui Borusevičiui, Ignotui Pranckevičiui (Якуба Юхневича, Коземира Борусевича, Игнатия Францкевича) ir kitiems. (Akmenės RKB 1897-1912 m. santuokos metrikų knyga, 22 v.)

Ievos Ružauskaitės Kužminskienės šeima:

1888 m. vasario 16 d. Akmenės bažnyčioje vikaras kun. Juozapas Žebrys (Иосиф Жебрис), triskart paskelbęs sausio 31, vasario 2 ir 7 dienomis, sutuokė Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiečius Kazimierą Kužminską (Казимира Кужминскаго) 22 metų nevedusį iš Viekšnių parapijos Būgių kaimo su Ieva Ružauskaite (с Евою Ружевскою) 18 metų netekėjusia iš Akmenės parapijos Mantartiškių kaimo, valstiečių: teisėtų sutuoktinių Prano ir Veronikos Dargytės Kužminskų (Франца и Вероники из Даргисов Кужминских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Евы из Ямонтов Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Dominykui Petraševičiui (Доминик Петрашевич), Stanislovui Jurevičiui (Станислав Юревич), Jonui Jonavičiui (Ян Янович) ir kitiems. (Akmenės RKB 1883-1897 m. santuokos metrikų knyga, 63 v.)

1889 m. sausio 29 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. Antano Žilinskio (Антоном Жилинским) pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, Viekšnių valsčiaus Laižuvos bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Kazimiero ir Ievos Ružauskaitės Kužminskų (Казимира и Евы из Ружевских Кужминских) duktė, gimusi 1889 m. sausio 27 d. Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Ružauskas su Kotryna, Kazimiero Jomanto žmona (Иосиф Ружевский с Катериною Казимира Ямонта супругою). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 27 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Juozapas Ružauskas - kūdikio motinos Ievos Ružauskaitės - Kužminskienės brolis. Minimasis kūmos Kotrynos vyras Kazimieras Jomantas - taip pat kūdikio motinos giminaitis, gal pusbrolis, iš Ievos Ružauskaitės motinos Ievos Jomantaitės - Ružauskienės pusės.

1890 m. balandžio 29 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. Juozapo Žebrio pakrikštytas kūdikis Kazimiero vardu, Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Kazimiero ir Ievos Ružauskaitės Kužminskų (Казимира и Евы из Ружевских Кужминских) sūnus, gimęs 1890 m. balandžio 29 d. Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - valstiečiai Kazimieras Adomaitis su mergina Ona Ružauskaite (Казимир Адомайтис с Анною Ружевскою девицею). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 50 v. )

Pastaba. Kūma Ona Ružauskaitė - greičiausiai kūdikio motinos Ievos Ružauskaitės - Kužminskienės sesuo, vėliau ištekėjusi už Aleksandro Šalavėjaus. Tačiau buvo ir kita Ona Ružauskaitė, Ievos pusseserė…

Onos Ružauskaitės Šalavėjienės šeima:

1898 m. sausio 24 d. Akmenės bažnyčioje bažnyčioje klebonas kun. Antanas Valentas (Антоний Валент), triskart paskelbęs sausio 6, 11 ir 18 dienomis, sutuokė Papilės valsčiaus Kalniškių bendruomenės valstietį Aleksandrą Šalavėjų (Александр Шалавеюс) 23 metų nevedusį iš Liepojos miesto su Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiete Ona Ružauskaite (Анна Ружевска) 21 metų netekėjusia iš Akmenės parapijos Akmenės miestelio, valstiečių: teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos Stonkutės Šalavėjų (Александра и Ельжбеты из Стонкусов Шалавеюсов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Евы из Иомонтасов Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kazimierui Geniui, Jonui Narutavičiui (Казимир Генис, Иоанн Нарутович) ir kitiems. (Akmenės RKB 1897-1912 m. santuokos metrikų knyga, 9 v.)

Pastabos: 1. Pagal jaunosios Ona Ružauskaitės gimimo metriką ji tuokėsi, būdama 26 metų. 2. Jaunojo motinos Elžbietos Šalavėjienės mirties 1897 m. įraše nurodyta jos mergautinė pavardė kitokia - Statkutė (Akmenės RKB 1880-1899 m. mirties metrikų knyga, 163 v.).


1900 m. gruodžio 24 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. J. Vaičiaus (И. Вайчус) pakrikštytas kūdikis Agnieškos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружовских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų gruodžio 16-tą Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - Aleksandras Stonkus su savo žmona Barbora (Александр Стонкус с Барбарой своей супругой). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 233 v.)

Pastaba. Kūma Barbora Stonkienė buvo kūdikio motinos Onos Ružauskaitės pusseserė (Prano Ružausko dukra).

1903 m. sausio 12 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. Jono Butkevičiaus (Иоанн Буткевич) pakrikštytas kūdikis Marcijonos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружевских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų ir mėnesio 8 dieną Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - Vincentas Čeklinskis su Kotryna, Aleksandro Šalavėjaus žmona (Викентий Чеклинский с Екатериною Александра Шалавеюса женою). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 29 v.)

Pastaba. Klaidos nėra - buvo du Aleksandrai Šalavėjai, gal pusbroliai.

1907 m. sausio 21 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. J. Raštučio (И. Раштутис) pakrikštytas kūdikis Marijonos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружовских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų ir mėnesio 18 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Juozapas Kontrimas su mergina Marijona Žilevičiūte (Иосиф Контрым с Марианною Жилевич девицею). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 114 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Juozapas Kontrimas - kūdikio motinos Onos Ružauskaitės - Šalavėjienės pusseserės Pranciškos Ružauskaitės vyras.

1908 m. gruodžio 21 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. M. Petrausko (М. Пиотровский) pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų duktė, gimusi šių metų gruodžio 1 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Bonaventūra Bakanas su mergina Julijona Doveikaite (Бонавентурий Баканас с Юлианою Довейковною девицею). Prierašas: Ištekėjo už Antano Striko Akmenėje 12-II-34. (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 151 v.)

1910 m. liepos 4 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. A. Naudziuko (А. Навдзюкас) pakrikštytas kūdikis Julijanijos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų duktė, gimusi šių metų birželio 28 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Jonas Petrulis su Uršule, Jono Rimkaus žmona (Иоанн Петрулис с Урсулою Иоанна Рымкуса супругою). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 181 v.)

Pastaba. Čia paminėtasis Jonas Rimkus nėra autoriaus močiutės Mortos Rimkutės - Sakienės brolis Jonas, kuris mirė 1920 m., būdamas nevedusiu.

1921 m. birželio 2 d. Viekšnių valsčiaus Daubiškių dvare džiova mirė Stanislava Šalaviejus (taip dokumente - aut. past.), darbininkė, netekėjusi, 16 metų, prisirašiusi prie Akmenės valsčiaus, Aleksandro Šalaviejo ir Onos Ružauskaitės duktė. Kun. Balčiūnas palaidojo Akmenės parapijos kapuose. (Akmenės RKB 1920–1931 m. mirties metrikų knyga, 13 v.)

1926 m. sausio 17 d. užsakams išėjus 6, 10 ir 17 sausio š.m. Viekšnių parapijos bažnyčioje kun. kapelionas J. Ruibys palaimino moterystės ryšį - Apolinaro Mašickio nevedusio 24 metų rankpelnio ir Agnieškos Šalavėjutės mergaitės 26 metų, abu iš Viekšnių miesto šios parapijos ir valsčiaus. Jaunojo tėvai: Kotryna Mašickaitė neteisėtos moterystės. Jaunosios tėvai: Aleksandras Šalavėjus ir Ona Ružauskaitė. Liudytojai: Vincentas Spingis, Augustas Sidabras ir kiti. (Viekšnių RKB 1910-1927 m. santuokos metrikų knyga, 215 v.)

Pastaba. Apolinaro Mašickio gimimo metrikoje jo motinos Mašickaitės pavardė - Moščicka (Мощицка). (Viekšnių RKB 1898-1904 m. gimimo metrikų knyga, 200 v.)

1928 m. vasario 20 d. JE Telšių Vyskupui raštu nuo užsakų dispensavus Akmenės bažnyčioje vikaras - pagelbininkas kun. Bajorūnas palaimino moterystės ryšį - Igno (dokumente ištaisyta į Pranciškaus) Viesulo jaunikio 25 (ištaisyta į 30) metų ir Onos Šalavejutės 26 metų, abiejų darbininkų Akmenės miestelio, valsčiaus ir parapijos, Mažeikių apskrities. Jaunojo tėvai: Martynas Viesulas ir Marijona Lokytė. Jaunosios tėvai: Aleksandras Šalavejus ir Ona Ružauskaitė. Liudytojai: Pranas Milašius, Jonas Rimkus ir kiti. Pastaba dokumente: pataisa padaryta apskrities Tribunolo raštu iš 10-V-1939. (Akmenės RKB 1922-1930 m. santuokos metrikų knyga, 43 v.)

2018 m. birželio 10 d., sekmadienis

Motiejus Merkys (1742-1828) ir jo vaikai

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Domicelės (šiek tiek hipotetinis) tėvas - Netikiškių kaimo valstietis Motiejus Merkys.

Motiejus Merkys gimė 1742 metais Kamajų parapijos Merkiškių kaime. Jo tėvai - valstiečiai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia.

1742 m. Motiejaus Merkio krikšto įrašas (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Motiejaus brolių ir seserų gimimo vieta metrikuose pakaitomis - tai Merkiškiai, tai Merkiai. Turbūt tai buvo vienas ir tas pats kaimas, XIX a. pradžioje imtas vadinti dar ir Pakluonių vardu.

1777 metais Motiejus vedė Oną Starkučią iš Markūniškių kaimo (buvo toks Kamajų parapijoje), Mykolo ir Kristinos Starkų dukrą.

Jaunieji Merkiai iš pradžių laikėsi Motiejaus gimtinėje - Merkiškiuose. Čia jiems gimė Justinas - 1782 m., Agota - 1784 m., Kotryna - 1787 m.

Po Kotrynos gimimo Motiejaus ir Onos Merkių šeima persikėlė į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Toks kraustymasis buvo įmanomas, kadangi Netikiškiai, kaip ir Motiejaus gimtieji Merkiškiai, priklausė tam pačiam Užpalių dvarui, buvo to paties pono - Lietuvos didžiojo kunigaikščio - nuosavybė.

1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įrašytas Motiejus Merkys (Maciej Mirkis Nowik) Netikiškiuose turėjo ketvirtį valako apgyventos žemės (grunt osiadly), tiek pat priimtos žemės (grunt przyiemny) ir dar atskirai 10 margų. Činšo mokėjo beveik tris kartus mažiau (58 zl.), negu jo kaimynai Motiejus Pernavas (151 zl.) ir Baltramiejus Masiulis (170 zl.), kurie naudojosi didesniais žemės plotais.

Netikiškiuose Motiejui ir Onai Merkiams 1793 metais gimė sūnus Juozapas, už poros metų - duktė Uršulė, krikštyta Kamajuose, ir 1798 metais - sūnus Antanas (mirė, nė trijų nesulaukęs).

Motiejaus Merkio medžio dalis nuo jo senelių iki anūkų. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Mano proprosenelės Domicelės krikšto įrašo rasti nepavyko. Todėl jos ir Netikiškių Merkių ryšys lieka hipotetinis.

Apie 1800 metus Motiejaus žmona ir vaikų mama Ona mirė. 1801 metų sausį našlys Motiejus vedė našlę Elžbietą Narbutienę iš Nečionių. Elžbieta, savo vaikų berods neturėjusi, vyro mažutėliams buvo už mamą.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje Merkių ūkio galva - Justinas, ne Motiejus. Motiejus Merkys ūkio vadžias jau buvo perdavęs savo vyriausiam sūnui.

Iš šio pasaulio senieji Merkiai išėjo vienas po kito 1828 metais: Motiejus - kovą, Elžbieta - lapkritį. Abu palaidoti Šeduikių kaimo kapinėse.
Iki XX amžiaus pradžios veikusios kapinaitės, kur ilsisi buvę Šeduikių ir Netikiškių gyventojai. Autoriaus 2014 metų nuotrauka.

Vaikai

Justino ir Juozapo gyvenimai aprašyti atskiruose straipsneliuose.

Agota (Agnesė, Agnieška, Agneta - kaip kur) Merkytė 1803 metais ištekėjo už Silvestro Žemaičio iš Juodonių kaimo, esančio netoli Netikiškių. Regis, tuomet ilgam užsimezgė Merkių ir Žemaičių bičiulystė.

Apie 1820 - 1825 metus Žemaičiai gyveno jau ne Juodonyse, bet Trakniūnuose, paskui Skopelėje (dabar jau užmiršti vietovardžiai). Jų sūnus Kasparas 1831 metais vedė Anastaziją Antanėlytę (taip, iš tos pačios mūsų Antanėlių šeimos!).

Agotos vyras Silvestras Žemaitis mirė 1839 metais Trakniūnuose. Tuomet gyvi buvo penki jų sūnūs: Jonas, Kasparas, Ignotas, Juozapas ir Konstantinas. O 1853 metais laidojant Agotą, mirusią Lašinių kaime (kirčiuojamas antras skiemuo), belikę du: Kasparas ir Juozapas. Agota ir Silvestras Žemaičiai palaidoti Svėdasų kapinėse.

Kotryna, kaip ir jos sesuo Agota, nutekėjo į Juodonis. Ją 1809 metais vedė Motiejus Tumas.
Motiejui ir Kotrynai Tumams Juodonyse kas metai antri gimė vaikai, buvo ir dvynės dukros. Suskaičiavau jų dešimt, gimusių iki 1826 metų. Ne visi išgyveno. 1828 metais Motiejui Tumui mirus, našlė Kotryna liko su septyniais vaikais.

Trečioji Merkytė - Uršulė - vėliau ne kartą buvo giminei svarbių ceremonijų dalyvė (1817 metais ji buvo Uršulės Tumaitės, 1818 metais - Karolinos Dabregaitės, o 1820 metais - Konstancijos Merkytės ir Konstantino Žemaičio krikšto mama). Uršulės likimas kol kas nežinomas.

Domicelės gyvenimas - jos vyrui skirtame straipsnelyje Juozapas Dabrega (1796-1869) ir jo vaikai.

© 2015-2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1742 m. spalio 7 d. pakrikštytas vaikas vardu Motiejus, tėvai teisėti sutuoktiniai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia iš Merkiškių, krikštatėviai Motiejus Sargūnas iš Ragelių ir Margarita Kepalaičia iš Kalvių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 252.jpg)

1760 m. kovo 19 d. pakrikštyta Ona, tėvai Mykolas Starkus ir Kristina Likaičia iš Markūniškių, krikštatėviai Steponas Dudonis iš Vaičionių ir Magdalena Valiukienė iš Katleriškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 121.jpg)

1777 m. lapkričio
(...) sutuokti Motiejus Merkys iš Merkiškių vietovės ir Ona Starkučia iš Markūniškių vietovės, liudininkai Motiejus Valiukas iš Punkiškių ir Juozapas Baukys iš Musteikių kaimo, abu Užpalių parapijos. (Vikiteka, Kamajų RKB, 225.jpg)

Pastaba. Punkiškių kaimo Užpalių parapijoje nerandu, iš artimiausių Kamajams toks yra Šimonių pusėje, dabartiniame Kupiškio rajone.

1782 m. kovo 16 d. pakrikštytas vaikas vardu Justinas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkių [kaimo]. Krikštatėviai Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Elžbieta Neniškienė iš Markūniškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 116.jpg)

Pastaba. Jokūbas Urbanavičius - Motiejaus svainis, jo sesers Agnetės Merkytės vyras.

1784 m. rugsėjo 5 d. pakrikštytas vaikas vardu Agnetė teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. Krikštatėviai Andriejus Neniškis iš Markūniškių ir Ona Bernotienė iš Mieleikių Jūžintų parapijos. (Vikiteka, Kamajų RKB, 159.jpg)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio iš Merkiškių ir Onos Starkučios. Krikštatėviai Jurgis Starkus iš Markūniškių ir Agota Merkyčia iš tos pačios vietovės. (Vikiteka, Kamajų RKB, 196.jpg)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 15 d. pakrikštyta Uršulė iš Netikiškių Svėdasų parapijos, tėvai teisėti sutuoktiniai Motiejus Merkys ir Ona Starkučia. Krikštatėviai Pranciškus Pernavas ir Pranciška Neniškaičia. (Vikiteka, Kamajų RKB, 068.jpg)

1798 m. sausio 14 d. pakrikštytas Antanas [sūnus] gimęs šiandien teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos, krikšto tėvai Urbonas Starkus ir Agota Masiulytė, Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, privatus šaltinis)

Pastaba. Privatus šaltinis - tai Artūro Šlapelio ir Mindaugo Baltuškos rinkiniai.

1800 m. gruodžio 20 d. vaikas Antanas Merkys palaidotas. Netikiškiai. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1801 m. sausio 29 d. sutuokti Motiejus Merkys, našlys iš Netikiškių Svėdasų parap. ir Elžbieta Narbutienė, našlė iš Nečionių. Liudininkai Bartolomiejus Neniškis iš Markūniškių ir Motiejus Vanagas iš Mikėnų Užpalių parap. (Vikiteka, Kamajų RKB, 142.jpg)

1803 m. rugsėjo 11 d. [sutuokti] iš Juodonių Silvestras Žemaitis ir Agota Merkytė, [liudininkai] Mykolas Žemaitis ir Motiejus Žemaitis. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. kun. Mykolo Smolskio, Svėdasų klebono, Vilniaus katedros kanauninko, sutuokti Juozapas Dobrega iš Šeduikių ir Domicelė Merkytė, liudininkai Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

1828 m. kovo 12 d. Netikiškių kaime mirė valstietis Motiejus Merkys nuo karštinės, likusios našle valstietės Elžbietos iš Narbučių Merkienės vyras, turėjęs 60 metų, palikęs sūnus Justiną ir Juozapą. Kurio kūną mirusiojo šeima kovo 14 d. palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1828 m. liepos 7 d. Juodonių kaime mirė valstietis Motiejus Tumas nuo opos (z wrzodu), valstietės Kotrynos iš Merkių Tumienės vyras 50 metų amžiaus. Paliko sūnus Ignotą, Kazimierą Viktorą, dukras Kotryną, Juozapotą, Veroniką, Uršulę, Karoliną. Kurio kūnas vikaro kun. Jurgio Bogušo šių metų liepos 9 d. buvo palaidotas viešosiose parapijos kapinėse už miesto. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

Pastaba: Liko du sūnūs - Ignotas ir Viktoras Kazimieras Tumai.

1828 m. lapkričio 27 d. Netikiškių kaime mirė valstietė Elžbieta Merkienė, valstiečio Motiejaus Merkio buvusio žmona (Macieja Mierkia byłego małżonka) 60 metų amžiaus, bevaikė. Kurios palaikus mirusiosios šeima šių metų lapkričio 29 dieną palaidojo Šeduikių kapinėse.(Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1853 m. lapkričio.25 d. Lašinių kaime mirė valstietė Agnieška Žemaitienė nuo džiūties (от сухот), mirusio Silvestro žmona, turėjusi 80 metų, liko sūnūs Kasparas, Juozapas. Jos kūną vikaras kun. V. Sonulevičius šių metų ir mėnesio 26 d. Svėdasų parapijos kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

2018 m. birželio 1 d., penktadienis

Jonas Repšys iš Radžionių ir jo vaikai

Su Repšiais Dabregos susigiminiavo 1860 metais, kai Užpalių bažnyčioje Aleksandras Dabrega iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo buvo sutuoktas su Rozalija Repšyte iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo. Ši Dabregų pora - mano proseneliai.

Rozalijos Dabregienės brolis, jos pirmojo vaiko Jonuko krikštatėvis Jonas Repšys buvo gimęs 1828 metais netoli Užpalių, Šeimyniškių kaime (kurį metrikų knygose ilgai rašydavo Siemeniškių vardu). Netrukus Jono tėvai Ignotas ir Apolonija Repšiai dėl nebeatsekamų priežasčių persikraustė į Vilučius, kur Jonas užaugo ir gyveno iki savo brandaus amžiaus.

Netrukus po kraštą sukrėtusio 1863 metų sukilimo jis turėjo palikti Vilučius, tačiau ne dėl represijų. 1865-tųjų birželį Jonas išėjo užkuriu į Kamajų parapijos Radžionių kaimą, vesdamas 28 metų našlę Kazimierą Čerškutę - Indriūnienę.

Kazimiera savo pirmąjį vyrą Joną Indriūną, mirusį Radžionyse 40 metų amžiaus nuo karštinės, buvo palaidojusi Duokiškio kapinėse tų metų kovą. Našlė liko su dukromis Emilija ir Juozapota. Jaunesniajai Juozapotai tebuvo 8 mėnesiai.

Radžionių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Radžionių kaimas iš Vilučių pasiekiamas per Duokiškį, kur tuo metu bažnyčios dar nebuvo, tiktai koplyčia kapinėse. Vilutiškiai lankė Užpalių, o Radžionių žmonės - Kamajų bažnyčią. Jonas su Kazimiera susituokė Kamajuose.

Antroje santuokoje Kazimiera Radžionyse iki 1880 metų pagimdė dar septynetą vaikų. Į kūmus Repšiai kvietė ne tiktai savo giminę (Repšius, Čerškus), bet ir Kazimieros pirmojo vyro artimuosius (Boleslovą Indriūną, jo žmoną Grasildą).

Ką pavyko sužinoti apie Jono ir Kazimieros Repšių vaikus - mano senelio Juozapo Dabregos pusbrolius ir pusseseres?

1. Antanas Repšys gimė 1866 metais. Vedė Oną Pipinytę. Tarp 1908 ir 1923 metų Radžionių kaime jie susilaukė bent septynių vaikų. Maži būdami mirė trys: Marija (1908-1908), Pranciška (1914-1916), Albinas (1917-1918). Pastarieji du palaidoti kapinaitėse prie Kamajėlių palivarko.

Ir kitų vaikų, pavėlavęs su vedybomis, Antanas Repšys nebeužaugino. Mirė 1926 metų rugpjūtį nuo prietvaro (taip vadindavo vidurių užkietėjimą arba šlapimo susilaikymą). Jam buvo be poros mėnesių 60, liko žmona Ona, sūnūs Napoleonas - 15 metų, Balys - 13 metų, Alfonsas - 7 metų ir duktė Emilija - 3 metų. Antanas Repšys palaidotas Kamajų parapijos kapinėse.

2. Karolina Repšytė gimė 1869 metais. Senatvės nesulaukusi, mirė tarp 1895 ir 1907 metų.

3. Grasilda Repšytė (1870-1874) mirė vaikystėje, palaidota Radžionių kapinaitėse.

4. Apie Povilo Repšio (1872-?) gyvenimą žinių neturiu. Jo tėvo Jono mirties dieną 1908 metų kovą jis buvo gyvas.

5. Jonas Repšys, gimęs 1874 metais, su žmona Ona Umaraite gyveno tuose pačiuose Radžionyse ir ten susilaukė mažiausiai dvylikos vaikų. Vaikai gimdavo po du ir net po tris, bet daugelis neišgyveno: Juozas ir Jonas (gimę tais pačiais 1906 metais, pirmasis - vasarį, antrasis - gruodį), Veronika (1908-1909), iš dvynukių Valerija (1910-1911), trynukai Jurgis, Ona ir Tadas (gimę 1914 metų rugpjūtį ir tą patį mėnesį “nuo silpnumo” vienas po kito mirę).

Pats Jonas Repšys neturėjo nė 50-ties, kai 1922 metų kovą jį pražudė plaučių uždegimas. Buvo palaidotas Kamajų kapinėse. Liko žmona Ona, sūnus Pranciškus - 7 metų, dukros Anelė - 12 m., Sofija -10 metų, Kazimiera - 3 metų, Stefanija - mėnesio amžiaus. Kas nutiko su jais? Žinome tiek, kad Anelė Repšytė 1938 metais ištekėjo už Alfonso Dručiūno iš Jūžintų parapijos Dauliūnų kaimo.

6. Teofilė Repšytė, gimusi 1877 metais, 1910 metais buvo sutuokta su Antanu Teniniu iš tos pačios Kamajų parapijos Rablių kaimo. Greitai likusi našle, Teofilė 1912 metais ištekėjo už taip pat našlio Ignoto Dilbos iš Panemunėlio parapijos Vėbriškių kaimo. (Iš Vėbriškių kaimo beliko akmuo su atminimo lentomis, kur surašytos XX amžiaus viduryje kaime gyvenusiųjų pavardės. Dilbų ten nėra).

7. Dominykas Repšys (1880-1880) mirė kūdikystėje, palaidotas Radžionių kapinaitėse.

Apie Indriūnaites - Kazimieros dukras iš pirmosios santuokos - žinių neturiu (žr. Post scriptum).

Savo anūkais Jonas ir Kazimiera Repšiai pasidžiaugti vargu ar spėjo. Kazimiera mirė tarp 1895 ir 1907 metų, našlys Jonas - 1908 metų pavasarį, palikęs sūnus Antaną, Povilą, Joną ir dukterį Teofilę. Kaip parašyta Jono Repšio mirties metrikuose, “jo kūną trečią po mirties dieną palaidojo vietos klebonas kun. Jokimas parapijos bažnyčioje“. Be abejo, raštininko riktas - palaidojo ne bažnyčioje, o Kamajų parapijos kapinėse.

Ar seniesiems Radžionių Repšiams mirus jų vaikai dar bendravo su savo giminaičiais Šeduikių Dabregomis? Galbūt, bet išlikusios metrikų knygos to neliudija.

© 2015 Aleksandras Sakas

Post scriptum I

Iš Irmos Indriūnaitės - Šidiškienės gavau žinių apie Indriūnaites, Kazimieros Repšienės dukras iš jos pirmosios santuokos, augintas ir Jono Repšio. Jaunesnioji iš jų, Juozapota, trylikos metų mirė nuo skarlatinos, palaidota Radžionių kapinaitėse. Vyresnioji Emilija 1886 metais ištekėjo už Juozapo Dagio, susilaukė keturių sūnų ir keturių dukrų, gyveno Kamajų parapijos Ažubalių kaime. Emilija mirė 1918 metų spalį.

© 2016

Post scriptum II

Monografijoje "Kamajai" ("Versmės" leidykla, Vilnius, 2016) radau dar truputį žinių apie Radžionių Repšius - Jono Repšio anūkus.

Jonas Šedys Kamajų valsčiaus pradžios mokyklų apžvalgoje pateikė 1931 - 1932 mokslo metais Minčiūnų pradžios mokyklą lankiusių vaikų sąrašą. Ten yra keturi Repšiukai iš Radžionių kaimo, visi užrašyti Onos vaikais. Tais metais Radžionyse gyveno dvi Onos Repšienės, viena - Antano našlė, kita - Jono.

Tai jų mažutėliai lankė Minčiūnų mokyklą. Tais mokslo metais į I skyrių ėjo Antano vaikai Alfonsas ir Emilija, o į III skyrių - Jono dukros Kazimiera ir Stefanija.

Ar toli būdavo vaikams iš Radžiūnų iki Minčiūnų mokyklos, nežinau, Minčiūnų žemėlapyje neberandu. Jie buvo kažkur tarp Radžiūnų ir Duokiškio.

© 2021

Priedas. Metrikų duomenys (pasiekiami per EAIS):

1828 m. gegužės 5 d. aš, kunigas Juozapas Baueris pakrikštijau kūdikį vardu Jonas, gimusį Šeimyniškiuose šio mėnesio 4 d., sūnų tėvo Ignoto Rapševičiaus ir motinos Apolonijos iš Milašauskių namų, teisėtų sutuoktinių, krikšto tėvai Liudvikas Kaunelis su Veronika Gaigaliene. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

Pastaba. Liudvikas Kaunelis - Anastazijos Milašauskaičios, Apolonijos sesers, vyras. Veronika Gaigalienė - Repšytė, Ignoto sesuo.

1865 m. birželio 6 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Gulbinas triskart paskelbęs gegužės 24 ir 30 ir birželio 6 sutuokė valstietį Joną Repšį nevedusį 30 metų iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo su valstiete Kazimiera Indriūniene našle 28 m. iš Kamajų parapijos Radžionių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Melnikaite Repšių sūnų, su valstiete Kazimiera Indriūnaite (?) našle, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Repšiui, Kazimierui Indriūnui, Juozapui Čerškui, Mykolui Čerškui, Dominykui Kaunevičiui ir kitiems. (Kamajų RKB 1856-1879 santuokos metrikų knyga, 133 v.).

Pastaba. Tą birželio dieną raštininko mintys kažkur nuklydo ir vietoje jaunosios tėvų jis užrašė nei šį, nei tą. O jaunojo motinos Apolonijos Repšienės mergautinė paavardė buvo ne Melnikaitė, bet Milašauskaitė. Ši klaida paaiškinama tuo, kad Apolonijos tėvas Pranciškus Milašauskas buvo Satarečiaus vandens malūno malūnininkas, labiau žinomas ne pavarde, o pravarde - Melnikas (rus. malūnininkas).

1866 m. spalio 20 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Radavičius pakrikštijo kūdikį vardu Antanas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros gimusios Čerskyte Repšių sūnų, gimusį šių metų spalio 16 d. Kamajų parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Antanas Repšys su Karolina, Mykolo Čerskio žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 16 v.)

1869 m. sausio 7 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Karolina valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Karolinos (?) iš Čerskių Repšių dukterį, gimusią šių metų ir mėnesio 4 d. šios parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Čerskis su Kotryna, Rapolo Repšio žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 69 v.)

1870 m. rugpjūčio 30 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Radavičius pakrikštijo kūdikį vardu Grasilda valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių dukterį, gimusią šių metų ir mėnesio 26 d. šios parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Justinas Baukys su Grasilda, Boleslovo Indriūno žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 108 v.)

1872 m. rugpjūčio 5 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Juozapas Lukavičius pakrikštijo kūdikį vardu Povilas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių sūnų, gimusį 1872 m. rugpiūčio 3 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Mykolas Merkys su mergina Dominyka Čerškute. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 163 v.)

1874 m. liepos 16 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Juozapas Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Jonas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių sūnų, gimusį 1874 m. liepos 12 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Baukys su Anele, Juozapo Trembelio žmona. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 22 v.)

1877 m. lapkričio 17 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Boleslovas Rakauskas pakrikštijo kūdikį vardu Teofilė Jūžintų valsčiaus Gudziškio (?) bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros Čerskytės Repšių dukterį, gimusią 1877 m. lapkričio 13 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Boleslovas Indriūnas su Rozalija, Leopoldo Pankevičiaus žmona.
Prierašas: 1912.V.14 Kamajų RK parapijos bažnyčioje sutuokta su našliu Ignotu Dilba. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 122 v.)

1880 m. sausio 2 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Juozapas Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Dominykas Jūžintų valsčiaus Gudziškio (?) bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros Čerskytės Repšių sūnų, gimusį 1880 metų sausio 1 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo Dominykas Pankevičius su mergina Agota Čerskyte. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 179 v.)

1908 m. kovo 27 d. Radžionių kaime nuo senatvės mirė Jonas Ignoto Repšys, Jūžintų valsčiaus valstietis, 80 metų našlys po žmonos Kazimieros iš Čerskių, čionykštis parapijietis, paliko sūnus Antaną, Povilą, Joną, dukterį Teofilę. Jo kūną 3-ią po mirties dieną palaidojo vietos klebonas kun. Jokimas parapijos bažnyčioje. (Kamajų RKB 1907-1920 m. mirties metrikų knyga, 7 v.)