Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Silvestras Antanėlis ir jo vaikai

Silvestras Antanėlis gimė 1772 metų gruodį Svėdasų parapijos Maleišių kaime. Jo tėvai - Jurgis Antanėlis ir Margarita Natytė.

Maleišiai - už 8 kilometrų į šiaurę nuo Svėdasų, įsikūrę Jaros, Šventosios upės intako, kairiajame krante.

Iš Svėdasų klebono kun. Mykolo Smolskio 1784 metų parapijos aprašo žinome, kad Maleišiai, kaip ir Svėdasų miestelis bei daugelis kaimų aplinkui, priklausė Vilniaus vaivadai Radvilai. O Vilniaus vaivada anuomet buvo Karolis Stanislovas Radvila (1734-1790), visų vadintas pagal jo mėgtą priežodį "Panie Kochanku".

Silvestras Antanėlis Maleišiuose augo su savo jaunesniais broliais Bernardu, Liudviku ir Motiejumi. Išaugęs į vyrus, apie 1797 metus vedė Teresę Pilkauskaitę.

Iš kur kilusi Silvestro žmona Teresė, kol kas nėra aišku. Antanėliams bene labiausiai artima buvo Justino ir Rozalijos Pilkauskų šeima iš Bajorų kaimo, Antanėliai ir Pilkauskai vis kviesdavo vieni kitus į kūmus. Rozalija Pilkauskienė buvo Antanėlytė - tai gal abi šeimas siejo dvigubas giminystės ryšys?

Šiaip ar taip, jei ne per Antanėlius, tai per Dabregas šie Pilkauskai yra įaugę į mūsų giminės medį: jų sūnus Juozapas Pilkauskas buvo vedęs Veroniką Dabregaitę (autoriaus prosenelio Aleksandro Dabregos seserį).

Grįžtu prie Silvestro ir Teresės Antanėlių. Žinome jų septynis vaikus, gimusius Maleišiuose tarp 1798 ir 1813 metų (apie juos - žemiau).

Antanėlių medžio Silvestro šaka

Silvestro Antanėlio gyvenime 1810 metai - išskirtiniai. Vasarį liudijo savo jauniausiojo brolio Motiejaus santuoką, birželį laidojo mamą Margaritą, liepą į tas pačias Maleišių kapinaites nulydėjo brolį Liudviką, spalį susilaukė sūnaus Rapolo, gruodį į Svėdasų bažnyčią vežė krikštyti Liudviko dukrą Leonorą, gimusią jau po tėvo mirties...

Susirgęs džiova, Silvestras Antanėlis mirė Maleišiuose 1827 metų vasarą. Kiek jam buvo - ėjo penkiasdešimt penktus. Palaidojo Svėdasų kapinėse "už miestelio". Lydėjo pats klebonas kun. Juozapas Ruseckas.

Silvestro žmona Teresė savo našlės gyvenimą baigė taip pat Maleišiuose 1841 metų sausį. Savaitė tebuvo praėjusi po jos svainio Motiejaus mirties. Vėl rinkosi artimieji ir kaimynai į pagrabą. Tiktai Motiejų laidojo čia pat, Maleišių kapinaitėse, o Teresę išvežė prie vyro, į Svėdasus. Tuo metu iš Teresės vaikų buvo likę vien sūnūs Mykolas ir Ciprijonas.

Vaikai

Rozalija Antanėlytė gimė 1798 metais. Žinios apie ją mįslingos. 1831 metais Rozalija ištekėjo už Adomo Valiuko iš Vaitkūnų kaimo. Santuokos metrikuose ji užrašyta dvidešimtmete. Kartais jaunosios būdavo pajauninamos, bet ne tiek! Gal buvo dvi Rozalijos? Tarkime, viena mirė vaikystėje, tada apie 1811 metus gimusią kitą dukrą tėvai vėl pavadino Rozalija. Tačiau nei pirmosios Rozalijos mirties, nei antrosios Rozalijos gimimo metrikų Svėdasų knygose nėra - greičiausiai, kitos Rozalijos nebuvo.

Adomas ir Rozalija Valiukai 1834 metų gruodį susilaukė dukros Veronikos, berods, vienintelio savo vaiko. Bet nė metams nepraėjus, Adomas per tris lapkričio dienas neteko ir dukrelės, ir žmonos Rozalijos.

(Portale geni.com yra žinių apie Adomą Valiuką iš Vaitkūnų. Labai gali būti, kad tai - tas pats žmogus. Jei taip, tai našlys Adomas bus vedęs antrąkart - Anelę Grižaitę, o jų dukrai Uršulei vėliau buvo lemta tapti Gykių kaimo gausios Šukių šeimos motina).

Mykolas Antanėlis, gimęs 1799 metais, 1828 metais vedė Uršulę Jovaišaitę. Ji buvo iš toliau - iš Punkiškių kaimo, kur ant Svėdasų ir Šimonių valsčių ribos. Per netrumpą šeimyninį gyvenimą Mykolas su Uršule Maleišiuose susilaukė devynių vaikų, trys jų mirė vaikystėje. Uršulė Antanėlienė, jau būdama našle, 1872 metais paliko šį pasaulį, sūnus Anuprą, Kazimierą, Juozapą ir dukras Uršulę, Ksaverą, Rozaliją.

Jonas Antanėlis, 1803 metų gimimo, 1836 metų spalį vedęs Agotą Žemaitytę iš Čiukų kaimo, už poros mėnesių po vedybų mirė Maleišiuose nuo trūkio. Keletą metų panašlavusi, Agota Antanėlienė ištekėjo antrąkart už Motiejaus Janiulio iš Sliepšiškių kaimo.

Ciprijonas Antanėlis, gimęs 1806 metais, mirė viengungiu 1847 metais Maleišiuose.

Uršulė Antanėlytė, gimusi 1808 metais, apie 1825 metus ištekėjo už Mykolo Grižo iš, berods, Ažubalių. Jos motinos 1841 metų mirties metrikuose Uršulė neminima - gal jau buvo palikusi šią vargo pakalnę? Žinome tris jos dukras, tris Grižaites: Uršulę, ištekėjusią už Silvestro Valevičiaus iš Kamajų parapijos Greviškių kaimo, Grasildą - už jauno našlio Juozapo Matulevičiaus iš Svėdasų parapijos, ir Oną - už Jurgio Kaušakio iš Kamajų parapijos Verksnionių kaimo.

Rapolas Antanėlis, gimęs 1810 metais, ir Karolina Antanėlytė, gimusi 1813 metais, mirė vaikystėje.

© 2019-2020 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt)

1772 m. gruodžio 30 d. [pakrikštytas] Silvestras, teisėtų sutuoktinių Jurgio Untano ir Margaritos iš Maleišių [sūnus]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 102 v.)

1798 m. kovo 25 d. [pakrikštyta] Rozalija, tėvai teisėti sutuoktiniai Silvestras Antanėlis su Terese, krikštatėviai Vincentas Nakutis su Rozalija Pilkovska. Maleišiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1799 m. rugsėjo 22 d. [Aš, Mykolas Smolskis, Livonijos kanauninkas, Kupiškio dekanas, Svėdasų klebonas,] pakrikštijau Mykolą teisėtų sutuoktinių Silvestro Antanavičiaus su Terese iš Maleišių. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1803 m. spalio 18 d. [Aš, Jonas Panksnevičius (Joannes Panxniewicz),] pakrikštijau Joną Andriejų, gimusį šio mėnesio 13 d. teisėtiems sutuoktiniams Silvestrui Antanavičiui ir Teresei Pilkauskaitei, krikšto tėvai Andriejus Mikėnas ir Eva Nakutienė, Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 14 v.)

1806 m. balandžio 1 d. [Aš, Jonas Panksnevičius] pakrikštijau Ciprijoną Florijoną, gimusį vakar teisėtiems sutuoktiniams Silvestrui Antanavičiui ir Teresei Pilkauskaitei, krikšto tėvai Justinas Pilkauskas ir Agota Antanavičienė, Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 28 v.)

1808 m. rugsėjo 6 d. [Aš, Jonas Panksnevičius] pakrikštijau Uršulę, gimusią šio mėnesio 2 d. teisėtiems sutuoktiniams Silvestrui Antanavičiui ir Teresei Pilkauskaitei, krikšto tėvai Andriejus Mikėnas su Rozalija Pilkauskiene, Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 38 v.)

1810 m. spalio 3 d. [Aš, Mykolas Smolskis,] pakrikštijau Rapolą, gimusį vakar teisėtiems sutuoktiniams Silvestrui Antanavičiui ir Teresei Pilkauskaitei, krikšto tėvai Justinas Pilkauskas ir Uršulė Nakutytė, Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 48 v.)

1813 m. liepos 5 d. [Aš, Jonas Punksnevičius] pakrikštijau Karoliną, gimusią šio mėnesio 1 d. teisėtiems sutuoktiniams Silvestrui Antanavičiui ir Teresei Pilkauskaitei, krikšto tėvai Juozapas Pilkauskas ir Agota Antanavičienė, Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 60 v.)

1813 m. rugsėjo 21 d. Maleišiuose [mirė] Rapolas Antanėlis, 3 metų. [Palaidotas] ten kapuose 21 d. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 295 v.)

1827 m. birželio 10 d. Maleišių kaime nuo džiovos (z suchot) mirė valstietis Silvestras Antanėlis, likusios našle valstietės Teresės iš Pilkauskų vyras, liko sūnūs Mykolas, Jonas, Ciprijonas, dukros Uršulė, Rozalija, 60 metų nuo gimimo, šios bažnyčios [parapijietis]. Kurio palaikai kun. Juozapo Rusecko, Svėdasų klebono, palaidoti 1827 m. birželio 13 dieną Svėdasų parapijos kapinėse už miesto. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1828 m. lapkričio 25 d. Svėdasų bažnyčioje tos bažnyčios klebonas kun. Juozapas Ruseckas (Jozef Rusiecki) sutuokė valstiečius Mykolą Antanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Uršule Jovaišaite, 18 metų mergina iš Punkiškių kaimo, abu tos pačios Svėdasų bažnyčios parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Silvestro ir Teresės iš Pilkauskų Antanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Kibirkščių Jovaišų dukterimi, dalyvaujant liudininkams Martynui Pilkauskui, Aleksandrui Š... (neįskaitoma) ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 78 įr.)

1831 m. spalio 18 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Bogušas (Jerzy Bohusz) sutuokė valstiečius Adomą Valiuką, 25 metų jaunuolį iš Vaitkūnų kaimo, su Rozalija Antanėlyte, 20 metų mergina iš Maleišių kaimo, abu tos pačios bažnyčios parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Andriejaus ir Domicelės iš Budreikų Valiukų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Silvestro ir Teresės iš Pilkauskų Antanėlių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Martynui Pilkauskui, Povilui Baronui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 33 įr.)

1835 m. lapkričio 3 d. Vaitkūnų kaime nuo karštinės mirė valstietė Rozalija iš Antanėlių Valiukienė, likusio našliu valstiečio Adomo Valiuko žmona, turėdama 24 metus, tos bažnyčios parapijietė. Kurios palaikai tų pačių metų ir mėnesio 5 dieną kun. Silvestro Grubinskio, Svėdasų vikaro, palaidoti parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 303 įr.)

1836 m. spalio 25 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Silvestras Grubinskis sutuokė valstiečius Joną Antanėlį, 25 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Agota Žemaityte, 20 metų mergina iš Čykių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Silvestro ir Teresės iš Pilkauskų Antanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Jurgio ir Onos iš Klebonų Žemaičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Ignotui Matulevičiui, Mykolui Gryžui ir daugeliui kitų susirinkusių. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, 27 įr.)

1837 m. sausio 6 d. Maleišių kaime nuo trūkio mirė valstietis Jonas Untanėlis, likusios našle Agotos iš Žemaičių Untanėlienės vyras, 27 metų amžiaus tos bažnyčios parapijietis. Kurio palaikai tų pačių metų ir mėnesio 8 dieną Svėdasų vikaro kun. Silvestro Grubinskio palaidoti parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 584 įr.)

1841 m. sausio 28 d. Maleišių kaime nuo senatvės mirė valst. Teresė Untanėlienė, nuo seno likusi našle po valst. Silvestro Untanėlio, nuo gimimo turėjusi 60 metų amžiaus, tos bažnyčios parapijietė. Liko sūnūs: Mykolas, Ciprijonas. Kurios palaikai tų pačių metų ir mėnesio 30 dieną kun. Juozapo Masalskio, Svėdasų vikaro, palaidoti parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1847 m. lapkričio 24 d. Maleišių kaime nuo karštinės mirė valst. Ciprijonas Antanėlis, nevedęs 40 m. tos bažnyčios parapijietis. Kurio kūną kun. Kazimieras Dapševičius šių metų ir mėnesio 26 dieną palaidojo parapijos kapinėse už miesto. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 204 įr.)

1872 m. rugsėjo 21 d. Maleišių kaime nuo senatvės mirė Uršulė Antanėlienė, valstietė našlė 60 metų šios parapijos. Liko sūnūs Anupras, Kazimieras, Juozapas, dukros Uršulė, Ksaverija ir Rozalija. Jos kūnas šių metų ir mėnesio 23 dieną kun. Bytauto palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga, 81 įr.)