Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. birželio 30 d., antradienis

Dabregos iš Mikniūnų XVIII amžiaus pradžioje

Mikniūnų kaimas - į rytus nuo Anykščių - Rokiškio plento Svėdasų - Kamajų atkarpos (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Dar 1703 metais į Mikniūnus (prie pat Svėdasų ir Kamajų parapijų ribos, bet Kamajų pusėje) užkuriu iš atokesnio Mičiūnų kaimo atėjo Jurgis Dabrega, vedęs vietinę merginą Oną Vitkutę.

Jau treti metai vyko Lietuvai nelaimingas Šiaurės karas. Karas ar kitos bėdos lėmė ir spragas Kamajų bažnyčios gimimo metrikų knygoje Joje nėra žinių apie vaikus, krikštytus 1704 metų pabaigoje ir 1705 metais, o labai gali būti, kad Jurgis ir Ona kaip tik tuomet susilaukė savo pirmagimio.

1707 metais Dabregoms Mikniūnuose gimė sūnus Mykolas. Jo krikšto metrikuose užfiksuotas retas atvejis. Mykolo krikšto ceremonijoje Kamajų bažnyčioje kūmais buvo du vyrai ir moteris - kilmingieji Tomas Deščenskis ir Kristoforas Kulvinskis bei valstietė Elžbieta Pernavienė iš Mikniūnų - gal giminaitė, o gal tiesiog gera kaimynė.

Mykolo Dabregos 1707 metų krikšto įrašas Kamajų bažnyčios metrikų knygoje, šaltinis - Vikiteka

Netrukus - negana karo - kraštą ištiko 1709 - 1711 metų Didysis maras. Epidemijos pirmaisiais metais gimė dukra Kristina, vėliau knygose nebeminima. Gal maras pražudė? To laikotarpio mirties metrikų knygų neturime. Tačiau Dabregų Mikniūnuose maras neišnaikino.

Kamajų bažnyčios knygose yra įrašas apie 1711 metais krikštytą Motiejų, Jurgio ir Onos iš Mikniūnų sūnų. Tiktai pavardę raštininkas užmiršo pridėti. Tačiau žinome Motiejų Dabregą, su Jurgio šeima turėjusį abipusį ryšį, todėl tąjį bepavardį Motiejų turiu pagrindo laikyti mūsų Dabregų sūnumi.

1714 metų gegužį Mikniūnų Dabregoms gimė dar vienas sūnus - Kazimieras.

Be to, Kamajų knygose įrašyta 1722 m. gruodį krikštyta Barbora, Jurgio Dabregos ir Onos Skliaraitės iš Mikniūnų dukra. Jei raštininkas teisingai užrašė motinos pavardę ir jei kito į tėvus tinkančio Jurgio Dabregos tuo metu Mikniūnuose nebuvo, tai galima spėti, kad apie 1720 metus Jurgis liko našliu ir vedė dar sykį. Tačiau daugiau tokią hipotezę paremiančių faktų kol kas neturiu.

Tuo baigiasi mano žinios apie Mikniūnų kaimo Jurgį ir Oną Dabregas.

Jurgio Dabregos medžio dalis iki jo proanūkių. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Apie Jurgio sūnų Mykolą šį tą esu radęs. Mykolas Dabrega vedė Kristiną Valundyčią, su ja Mikniūnuose susilaukė dukrų Kotrynos ir Agotos, bet netrukus atsisveikino su šiuo pasauliu. Jo našlė Kristina 1736 metais ištekėjo už Lauryno Kaziulio ir išsikraustė pas vyrą į Kalvių kaimą. Žinome, kad jos ir pirmojo vyro Mykolo dukra Kotryna Dabregaitė gyveno Kalviuose iki savo jungtuvių su drobčiūniškiu Kazimieru Kaušpadu.

Jurgio Dabregos šiek tiek hipotetinio sūnaus Motiejaus gyvenimo nuotrupas surinkau į atskirą straipsnelį. Motiejus vedęs apie 1735 metus išėjo užkuriu į netolimus Juodonis.

Taip, vienam iš vyresnių Jurgio sūnų mirus, o kitam palikus gimtinę, Mikniūnuose šeimininkauti liko trečiasis sūnus - Kazimieras, autoriaus tiesioginis protėvis.

© 2015 - 2021 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - Vikiteka.

1703 m. rugsėjo 30 d. sutuokti Jurgis Dabrega iš Mičiūnų ir Ona Vitkutė iš Mikniūnų. Liudininkai Juozapas Purpa iš Čivylių ir Jokūbas Paršukas iš Mikniūnų.

Pastaba. Mičiūnai ir Čivyliai - Jūžintų valsčiaus (ir turbūt parapijos) kaimai. Nuo Mikniūnų tolokai.

1707 m. birželio 2 d. pakrikštytas Mykolas Jurgio Dabregos ir Onos iš Mikniūnų, krikštatėviai kilm. Tomas Deščenskis (MD Thomas Deszczenski) ir kilm. Kristoforas Kulvinskis (MD Chrystophorus Kulwinski) iš Vilkmergės apskrities su Elžbieta Pernaviene iš Mikniūnų.

1709 m. lapkričio 10 d. pakrikštyta Kristina Jurgio Dabregos ir Onos, krikštatėviai Stanislovas Baltakis, visi iš Mikniūnų, ir Ona Jakšienė iš Gaveikių.

1711 m. rugsėjo 20 d. pakrikštytas Motiejus Jurgio [Dabregos?] ir motinos Onos iš Mikniūnų. Krikštatėviai Bartolomiejus Žurinskis su Elžbieta Paršukiene iš Mikniūnų.

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1722 m. gruodžio 7 d. pakrikštyta Barbora Jurgio Dabregos ir Onos Skleraitės iš Mikniūnų, krikštatėviai Jurgis Vigelis iš Vaineikių su Kotryna Baltakiene iš Mikniūnų.

1731 m. rugpjūčio 26 d. pakrikštyta Kotryna Mykolo Dabregos ir motinos Valundytės, krikštatėviai Kazimieras Paršukas su Elžbieta Pernavaite, visi iš Mikniūnų.

Pastaba. Šis krikšto įrašas vėliau - kitu rašalu - papildytas, virš žodžių "motinos Valundytės" įrašant "Sofijos". Tačiau iš kitų įrašų žinome, kad Mykolo Dabregos žmona buvo Kristina Valundytė.

1734 m. vasario 7 d. pakrikštyta Agota tėvo Mykolo Dabregos ir motinos Kristinos Valundytės, krikštatėviai Kazimieras Paršukas su Elžbieta Pernavaite, visi iš Mikniūnų.

1736 m. gegužės 20 d. sutuoktas Laurynas Kaziulis iš Kalvių su Kristina Dabregiene, našle iš Mikniūnų. Liudininkai Jurgis Bendoriūnas iš Kalvių ir Samuelis Kauškapis iš Drobčiūnų.

2020 m. birželio 28 d., sekmadienis

Kazimieras Dabrega (1714-?) iš Mikniūnų

Kazimieras Dabrega gimė 1714 metais Kamajų parapijos Mikniūnų kaimo žemdirbių Jurgio Dabregos ir Onos Vitkutės šeimoje, ketvirtas iš šešių jų vaikų.

1736 metais Kazimieras susituokė su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių.

Kazimiero Dabregos ir Elžbietos Kepalaičios santuokos Kamajų bažnyčioje įrašas. Šaltinis - Vikiteka

Kazimieras ir Elžbieta gyveno Mikniūnuose, tačiau kai kuriuos savo vaikus (jų turėjo vienuolika) krikštyti į Kamajus vežė iš motinos tėviškės, iš Kalvių. Ilgame vaikų krikštatėvių sąraše beveik nėra Dabregų, tik viena nežinia kurio Dabregos žmona Barbora iš tų pačių Mikniūnų.

1765 metų valstybinio Užpalių dvaro, kuriam priklausė ir Mikniūnų kaimas, inventoriuje užrašytas Kazimieras Dabrega, vienas iš keturiolikos to kaimo valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis mokestis - 112 auksinų 23 grašiai. Toks činšas Mikniūnų kaime buvo vidutinio dydžio. Žinių apie šeimą inventoriuje nėra.

Beje, tuo metu Mikniūnuose činšą (kiek mažesnį) mokėjo ir galimi Kazimiero giminaičiai iš jo motinos pusės - Tamošius, Jonas ir Jokūbas Vitkai.

Kazimiero ir Elžbietos Dabregų vaikams augant, vieną po kito teko juos išleisti į platųjį pasaulį. Dukra Ona aštuoniolikinė dar 1763 metais buvo ištekinta už kaimyno Jurgio Adomėno, taigi, liko gimtinėje. Dukrą Kristiną 1774 metais į Rimšionis už Dviragio ežero išsivežė Antanas Motiejūnas.

Apie 1772 metus net keturi Kazimiero sūnūs - Kazimieras jaunesnysis, Juozapas, Antanas ir Jurgis - iš Mikniūnų persikėlė į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Kazimieras ir Antanas - neilgam, Juozapas (autoriaus tiesioginis protėvis) ir Jurgis - visam laikui.

Kazimiero Dabregos (1714-?) medžio dalis nuo jo tėvų iki vaikų.

Kazimieras jaunesnysis 1768 metais, dar gyvendamas Mikniūnuose, vedė Elžbietą Tininaičią iš Kamajų parapijos Totoriškių kaimo. Apsigyvenę Šeduikiuose, jiedu 1772 metais susilaukė dukros Barboros. Barbora Dabregaitė - pirmoji iš Šeduikių Dabregų, užrašyta metrikų knygose, iki jos Dabregos Šeduikiuose neminimi.

Tačiau šiai Dabregų šeimai užsibūti Šeduikiuose nebuvo lemta. 1777 metais jie - Kamajų parapijos Mičiūnų kaime, ten gimė jų sūnus Silvestras. 1783 metais į Kamajus Dabregų dukrą Viktoriją krikštatėviai vežė jau iš kitos Kamajų parapijos vietos, iš Merkių. Ten, Merkiuose, po metų kažkas nutiko jų vyresnėlei Barborai - ji mirė, nė dvylikos neturėdama...

Ir dar vienas iš keturių brolių Dabregų - Antanas - Šeduikiuose neliko. Vedęs Marijoną Urbonaičią, vaikus augino Užpalių parapijos Nasvaičių kaime. Iš ten į Užpalius važiavo liudyti savo jaunėlio brolio Jurgio vedybų. Tai buvo 1798 metais.

Kazimieras Dabrega vyresnysis tų įvykių galėjo ir nesulaukti. 1789 metų Užpalių dvaro inventoriuje jo jau nėra. Į popierius įrašytas kitas Mikniūnų Dabrega - Andriejus, Kazimiero brolio Motiejaus sūnus.

© 2015 - 2024 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - Vikiteka

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1736 m. spalio 19 d. sutuoktas Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Liudininkai Kazimieras Pernavas iš Mikniūnų ir Mykolas Bendoriūnas iš Kalvių.

Kazimiero ir Elžbietos Kepalaičios Dabregų vaikai (gimimo metai, vardas, gimimo vieta, krikštatėviai):

1737, Kotryna, Mikniūnai, Kazimieras Paršiukas ir Elžbieta Bindarienė.
1739, Kazimieras, Kalviai, Kazimieras (pavardė neįskaitoma) ir Ona Bindarienė.
1740, Mykolas. Kalviai?, Adomas Kepalas iš Kalvių ir Barbora Dabregienė iš Mikniūnų.
1743, Juozapas, Kalviai?, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1745, Ona, Mikniūnai, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1747, Antanas, Mikniūnai, Juozapas Pajėda iš Mikniūnų ir Konstancija Bindaryčia iš Kalvių.
1749, Margarita, Mikniūnai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkienė iš Mikniūnų.
1752, Kristina, Kalviai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkienė.
1754, Jurgis, Mikniūnai, Stanislovas Paršiukas ir Margarita Miškinaičia.
1756, Elžbieta, Mikniūnai, Jurgis Pajėda iš Mikniūnų ir Elžbieta Kaušakyčia iš Papiškių.
1759, Marijona, Mikniūnai, Jonas Bindorius iš Kalvių ir Marijona Vitkūnienė iš Mikniūnų.

1763 m. lapkričio 25 d. sutuokti Jurgis Adomėnas su Ona Dabregaičia, abu iš Mikniūnų. Liudininkai Motiejus Adomėnas ir Kazimieras Dabrega, visi iš Mikniūnų.

1768 m. sausio 10 d. sutuokti Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų ir Elžbieta Tininaičia iš Totoriškių. Liudininkai Motiejus Kepalas iš Kalvių ir Jurgis Ragelis iš Ragelių.

1774 m. sausio 30 d.
[sutuokti] Antanas Motiejūnas iš Rimšionių ir Kristina Dabregaičia. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 - 1796 metų gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 166 v.)