Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. birželio 30 d., antradienis

Dabregos iš Mikniūnų XVIII amžiaus pradžioje

Mikniūnų kaimas - į rytus nuo Anykščių - Rokiškio plento Svėdasų - Kamajų atkarpos (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Dar 1703 metais į Mikniūnus (prie pat Svėdasų ir Kamajų parapijų ribos, bet Kamajų pusėje) užkuriu iš atokesnio Mičiūnų kaimo atėjo Jurgis Dabrega, vedęs vietinę merginą Oną Vitkutę.

Jau treti metai vyko Lietuvai nelaimingas Šiaurės karas. Karas ar kitos bėdos lėmė ir spragas Kamajų bažnyčios gimimo metrikų knygoje Joje nėra žinių apie vaikus, krikštytus 1704 metų pabaigoje ir 1705 metais, o labai gali būti, kad Jurgis ir Ona kaip tik tuomet susilaukė savo pirmagimio.

1707 metais Dabregoms Mikniūnuose gimė sūnus Mykolas. Jo krikšto metrikuose užfiksuotas retas atvejis su trimis krikštatėviais. Mykolo krikšto ceremonijoje Kamajų bažnyčioje kūmais buvo du vyrai ir moteris - kilmingieji Tomas Deščenskis ir Kristoforas Kulvinskis bei valstietė Elžbieta Pernavienė - gal giminaitė, o gal tiesiog kaimynė iš Mikniūnų.

Mykolo Dabregos 1707 metų krikšto įrašas Kamajų bažnyčios metrikų knygoje, šaltinis - Vikiteka

Negana karo - netrukus kraštą ištiko 1709 - 1711 metų Didysis maras. Epidemijos pirmaisiais metais gimė dukra Kristina, vėliau knygose nebeminima. Gal maras pražudė? To laikotarpio mirties metrikų knygų neturime. Tačiau Dabregų Mikniūnuose maras neišnaikino. neišnaikino.

Kamajų bažnyčios knygose yra įrašas apie 1711 metais krikštytą Motiejų, Jurgio ir Onos iš Mikniūnų sūnų. Tiktai pavardę raštininkas užmiršo pridėti. Tačiau žinome Motiejų Dabregą, su Jurgio šeima turėjusį abipusį ryšį, todėl tąjį bepavardį Motiejų turiu pagrindo laikyti mūsų Dabregų sūnumi.

1714 metų gegužį Mikniūnų Dabregoms gimė dar vienas sūnus - Kazimieras.

Be to, Kamajų knygose įrašyta 1722 m. gruodį krikštyta Barbora, Jurgio Dabregos ir Onos Skliaraitės iš Mikniūnų dukra. Jei raštininkas teisingai užrašė motinos pavardę ir jei kito į tėvus tinkančio Jurgio Dabregos tuo metu Mikniūnuose nebuvo, tai galima spėti, kad apie 1720 metus Jurgis liko našliu ir vedė dar sykį. Tačiau daugiau tokią hipotezę paremiančių faktų kol kas neturiu.

Tuo baigiasi mano žinios apie Mikniūnų kaimo Jurgį ir Oną Dabregas.

Jurgio Dabregos medžio dalis iki jo proanūkių. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Apie Jurgio sūnų Mykolą šį tą esu radęs. Mykolas Dabrega vedė Kristiną Valundyčią, su ja Mikniūnuose susilaukė dukrų Kristinos ir Agotos, bet netrukus atsisveikino su šiuo pasauliu. Jo našlė Kristina 1736 metais ištekėjo už Lauryno Kaziulio ir išsikraustė pas vyrą į Kalvių kaimą. Žinome, kad jos ir pirmojo vyro Mykolo dukra Kotryna Dabregaitė gyveno Kalviuose iki savo jungtuvių su drobčiūniškiu Kazimieru Kaušpadu.

Jurgio Dabregos šiek tiek hipotetinis sūnus Motiejus po santuokos su Ona Arbataičia atsidūrė Juodonyse, kur susilaukė trijų vaikų - Simono (1765 m. vedusio Agotą Lungyčią iš Mikniūnų), Agotos ir Magdalenos. Paskui (apie 1743 metus) šie Dabregos išsikėlė į Seibučius. Ten gimė vaikai Kotryna, Elžbieta (1765 m. ištekėjusi už Stanislovo Pajėdos iš tėvo gimtųjų Mikniūnų), Andriejus (vedęs Barborą Stasiulonaičią, gyveno įvairiose vietose, ir Mikniūnuose taip pat - ten įrašytas 1789 m. Užpalių dvaro inventoriuje), Juozapas, Marijona (1776 m. ištekėjusi už Kazimiero Narbučio iš Sriubiškių).

Mikniūnuose šeimininkauti liko Jurgio jaunesnysis sūnus Kazimieras Dabrega, autoriaus tiesioginis protėvis.

© 2015 - 2021 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - Vikiteka.

1703 m. rugsėjo 30 d. sutuokti Jurgis Dabrega iš Mičiūnų ir Ona Vitkutė iš Mikniūnų. Liudininkai Juozapas Purpa iš Čivylių ir Jokūbas Paršukas iš Mikniūnų.

Pastaba. Mičiūnai ir Čivyliai - Jūžintų valsčiaus (ir turbūt parapijos) kaimai. Nuo Mikniūnų tolokai.

1707 m. birželio 2 d. pakrikštytas Mykolas Jurgio Dabregos ir Onos iš Mikniūnų, krikštatėviai kilm. Tomas Deščenskis (MD Thomas Deszczenski) ir kilm. Kristoforas Kulvinskis (MD Chrystophorus Kulwinski) iš Vilkmergės apskrities su Elžbieta Pernaviene iš Mikniūnų.

1709 m. lapkričio 10 d. pakrikštyta Kristina Jurgio Dabregos ir Onos, krikštatėviai Stanislovas Baltakis, visi iš Mikniūnų, ir Ona Jakšienė iš Gaveikių.

1711 m. rugsėjo 20 d. pakrikštytas Motiejus Jurgio [Dabregos?] ir motinos Onos iš Mikniūnų. Krikštatėviai Bartolomiejus Žurinskis su Elžbieta Paršukiene iš Mikniūnų.

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1722 m. gruodžio 7 d. pakrikštyta Barbora Jurgio Dabregos ir Onos Skleraitės iš Mikniūnų, krikštatėviai Jurgis Vigelis iš Vaineikių su Kotryna Baltakiene iš Mikniūnų.

1731 m. rugpjūčio 26 d. pakrikštyta Kotryna Mykolo Dabregos ir motinos Valundytės, krikštatėviai Kazimieras Paršukas su Elžbieta Pernavaite, visi iš Mikniūnų.

Pastaba. Šis krikšto įrašas vėliau - kitu rašalu - papildytas, virš žodžių "motinos Valundytės" įrašant "Sofijos". Tačiau iš kitų įrašų žinome, kad Mykolo Dabregos žmona buvo Kristina Valundytė.

1734 m. vasario 7 d. pakrikštyta Agota tėvo Mykolo Dabregos ir motinos Kristinos Valundytės, krikštatėviai Kazimieras Paršukas su Elžbieta Pernavaite, visi iš Mikniūnų.

1736 m. gegužės 20 d. sutuoktas Laurynas Kaziulis iš Kalvių su Kristina Dabregiene, našle iš Mikniūnų. Liudininkai Jurgis Bendoriūnas iš Kalvių ir Samuelis Kauškapis iš Drobčiūnų.

Jurgio sūnaus Motiejaus Dabregos vaikai (gimimo metai, vardas, gimimo vieta, krikšto vieta ir krikštatėviai, jei žinomi):

1736, Simonas, Juodonys, Svėdasai;
1739, Agota, Juodonys, Svėdasai;
1741, Magdalena, Juodonys, Kamajai, Martynas Paršukas ir Elžbieta Dabregienė iš Mikniūnų;
1743, Kotryna, Seibučiai, Jūžintai;
1746, Elžbieta, Seibučiai, Jūžintai;
1748, Andriejus, Šlamiškiai, Kamajai, Motiejus Paršukas iš Mikniūnų ir Elžbieta Arbataičia iš Juodonių;
1753, Juozapas, Seibučiai, Kamajai, Motiejus Paršukas iš Mikniūnų ir Elžbieta Arbataičia iš Juodonių;
1756, Marijona, Seibučiai, Jūžintai.

2020 m. birželio 28 d., sekmadienis

Kazimieras Dabrega (1714-?)

Vienas iš mano tolimų protėvių buvo Kazimieras, gimęs 1714 metais Kamajų parapijos Mikniūnų kaimo žemdirbių Jurgio Dabregos ir Onos Vitkutės šeimoje. Tai buvo sunkūs laikai po ką tik kraštą nušienavusio Didžiojo maro ir per niekaip nesibaigiantį Šiaurės karą bei Lietuvos didikų tarpusavio kovas. Gal dėl tų baisumų mūsų Dabregoms vaikų užderėjo negausiai - be Kazimiero žinome dar du už jį anksčiau gimusius Mykolą ir Kristiną.

Kazimiero tėvų ir sesers Kristinos likimas miglotas. Turime užuominą, kad mamos Kazimieras galėjo netekti dar vaikystėje (to patikrinti be mirties metrikų knygų negalime). Brolį Mykolą palaidojo apie 1735 metus.

Kazimiero Dabregos ir Elžbietos Kepalaičios santuokos Kamajų bažnyčioje įrašas. Šaltinis - wikimedia.org

1736 metais Kazimieras susituokė su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Gyveno Mikniūnuose, tačiau kai kuriuos savo vaikus (jų turėjo vienuolika) krikštyti į Kamajus vežė iš motinos tėviškės, iš Kalvių. Ilgame vaikų krikštatėvių sąraše beveik nėra Dabregų, tik viena nežinia kurio Dabregos žmona Barbora iš tų pačių Mikniūnų.

1765 metų valstybinio Užpalių dvaro, kuriam priklausė ir Mikniūnų kaimas, inventoriuje užrašytas Kazimieras Dabrega, vienas iš keturiolikos to kaimo valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis mokestis - 112 auksinų 23 grašiai. Toks činšas Mikniūnų kaime buvo vidutinio dydžio. Žinių apie šeimą inventoriuje nėra.

Beje, tuo metu Mikniūnuose činšą (kiek mažesnį) mokėjo ir galimi Kazimiero giminaičiai iš motinos pusės - Tamošius, Jonas ir Jokūbas Vitkai.

Keturi Kazimiero sūnūs - Kazimieras jaunesnysis, Juozapas, Antanas ir Jurgis - iš Mikniūnų bus persikėlę į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Kazimieras - neilgam, Juozapas ir Jurgis - visam laikui. Kaip ilgai Šeduikiuose užsibuvo Antanas, nežinau.

Juozapas, autoriaus tiesioginis protėvis, čia atsirado iki 1775 metų, kai parvedė žmoną Oną iš Svėdasų miestelio jau ne į Mikniūnus, bet į Šeduikius.

Kazimiero Dabregos (1714-?) medžio dalis nuo jo tėvų iki anūkų. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Kas iš Kazimiero senojo vaikų liko tėviškėje - šiokia tokia mįslė. 1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įtrauktas Mikniūnų činšininkas Andriejus Dabrega, bet metrikų knygoje tokio Kazimiero sūnaus nėra.

© 2015, 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - wikimedia.org

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1736 m. spalio 19 d. sutuoktas Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Liudininkai Kazimieras Pernavas iš Mikniūnų ir Mykolas Bendoriūnas iš Kalvių.

Vienuolika Kazimiero ir Elžbietos Kepalaičios Dabregų vaikų surašysiu trumpai (krikšto data, vardas, gimtinė, krikštatėviai):

1737.10.25, Kotryna, Mikniūnai, Kazimieras Paršiukas ir Elžbieta Bindarienė.
1739.02.21, Kazimieras, Kalviai, Kazimieras (pavardė neįskaitoma) ir Ona Bindarienė.
1740.11.18, Mykolas. Kalviai?, Adomas Kepalas iš Kalvių ir Barbora Dabregienė iš Mikniūnų.
1743.03.10, Juozapas, Kalviai?, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1745.04.20, Ona, Mikniūnai, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1747.05'28, Antanas, Mikniūnai, Juozapas Pajėda iš Mikniūnų ir Konstancija Bindaryčia iš Kalvių.
1749.04.07, Margarita, Mikniūnai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkevienė iš Mikniūnų.
1752.01.02, Kristina, Kalviai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vilkienė.
1754.04.04, Jurgis, Mikniūnai, Stanislovas Paršiukas ir Margarita Miškinaičia.
1756.08.01, Elžbieta, Mikniūnai, Jurgis Pajėda iš Mikniūnų ir Elžbieta Kaušakyčia iš Papiškių.
1759.05.16, Marijona, Mikniūnai, Jonas Bindorius iš Kalvių ir Marijona Vitkūnienė iš Mikniūnų.