Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. sausio 3 d., penktadienis

Protėvių paieškos. Urbanavičiai ir Merkiai

1846 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai (močiutės Veronikos Dabregienės seneliai) Aleksandras Antanėlis ir Elžbieta Urbanavičiūtė. Jų santuokos įrašo, išversto iš lenkų kalbos, santrauka:

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbanavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų.

Iš čia - Elžbietos Antanėlienės tėvų vardai: Rapolas Urbanavičius ir Karolina Vanagaitė.

Rašydamas straipsnelį "Šeduikių kaimo žmonės iš 1833 metų inventoriaus", dar nežinojau, kad ne tik Juozapas Dabrega, bet ir kitas Šeduikių valstietis - Rapolas Urbanavičius - yra mano protėvis, kad ne tik Dabregų, bet ir Urbanavičių kraujo yra mano gyslose... Rašiau taip:

Urbanavičiai Šeduikiuose pasirodė po kaimyno Jono Pajėdos pirmosios santuokos su Urbanavičiūte, tai buvo dar iki 1792 metų. Kada čia apsigyveno Rapolas Urbanavičius, nežinome, kaip ir jo santuokos su Karolina Vanagaite vietos ir metų. Vaikų šie Urbanavičiai turėjo ne mažiau penkių, bet ne visi buvo gimę Šeduikiuose.

Svėdasų bažnyčios, kurioje anuomet buvo krikštijami šeduikiečių vaikai, metrikų knygose buvau radęs du Šeduikiuose gimusius Rapolo ir Karolinos Urbanavičių sūnus - Ciprijoną (1827 m.) ir Zigmantą (1832 m.).

Beje, tų pačių Urbanavičių pavardė rašyta įvairiai: Urbanas, Urbanonis, Urbonavičius, bet dažniausiai - Urbanavičius.

1833 metų inventoriuje yra Urbanavičių šeimynos sąrašas su kiekvieno amžiumi: Rapolas Urbanavičius 42, žmona Karolina 40, sūnūs Anupras 21, Ciprijonas 11, dukterys Elžbieta 17, Eufrozinija 5, brolis Liudvikas 34. Čia Zigmanto jau nėra. Ciprijonas "pasendintas" šešiais metais.

Brolis Liudvikas galėjo būti ne vienintelis iš Rapolo artimųjų, gyvenusių tuo metu Šeduikiuose, tik kiti Urbanavičiai mokesčių dvarui nemokėjo (gal savo ūkio neturėjo), tai inventoriuje jų nėra. Iš metrikų knygų žinome Justino ir Rozalijos Masiulytės Urbanavičių šeimą ir keletą Šeduikiuose jiems gimusių vaikų, kurių krikšto tėvais buvo abu mūsų Urbanavičiai - tiek Rapolas, tiek Liudvikas (pastarasis - net tris kartus). Spėjau Justiną Urbanavičių buvus Rapolo ir Liudviko artimu giminaičiu, gal net broliu.

Tikrindamas šią versiją, ieškojau visų trijų Urbanavičių - Rapolo, Liudviko ir Justino - gimimo metrikų XVIII amžiaus pabaigos Svėdasų ir aplinkinių parapijų metrikų knygose. Ir, berods, radau! Trys vienos Urbanavičių šeimos sūnūs buvo pakrikštyti tais vardais: 1787 metais Jūžintų bažnyčioje - Justinas, o 1792 ir 1796 metais Kamajuose - Rapolas ir Liudvikas.

Radau ir tėvų santuokos metrikus: 1779 metų spalį Kamajuose buvo sutuokti valstiečiai Jokūbas Urbanonis iš Mieleikių ir Agnetė Merkyčia iš Merkių.

Merkyčia iš Merkių kaimo? Ar tik nebus paieškos atvedusius pas mano protėvius Kazimierą ir Evą Merkius? Jie gyveno tame pačiame Kamajų parapijos kaime, turėjo dukrą Agnetę, kuri 1779 metais jau buvo dvidešimties, taigi, kaip tik santuokinio amžiaus... Kitos tokios Merkių kaime ir aplinkui nerasdamas, manau, kad būtent Kazimiero ir Evos Agnetė buvo ištekinta už Jokūbo Urbanavičiaus ir taip tapo visų trijų šeduikiškių Urbanavičių - Justino, Rapolo, Liudviko - mama.

O Agnetės tėvus Kazimierą ir Evą Merkius protėvių sąrašan teko įrašyti dusyk: proprosenelių seneliais ir proprosenelių proseneliais. Skirtingos kartos, nelygu kuria šaka eisim. Senelio Juozapo Dabregos šaka kylant ir nuo manęs skaičiuojant, šie Merkiai man - septinta karta. O per močiutę Veroniką Dabregienę, Antanėlius ir Urbanavičius tie patys yra mano aštuntos kartos protėviai.

Painu! Giminės medis užaugino tiek šakų šakelių, kad kai kurios jų tarpusavy susipynė.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1759 m. balandžio 4 d. pakrikštytas vaikas vardu Agnetė, tėvai Kazimieras Merkys ir Eva, teisėti sutuoktiniai iš Merkiškių k., krikšto tėvai Kazimieras Paulauskis iš Kamajų miestelio su Sofija Giriūniene iš Giriūnų k. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, Vikiteka)

1779 m. spalio 7 d. palaiminta santuoka Jokūbo Urbanonio iš Mieleikių ir Agnetės Merkyčios iš Merkių. Liudininkai: Motiejus Vigėlis iš Putrinės ir Jurgis Bernotas iš Mieleikių. (Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, Vikiteka)

Pastaba. Šios metrikų knygos kitame variante (dekanatiniame nuoraše?) jaunieji įvardinti kiek kitaip: Jokūbas Urbanavičius ir Agota Merkyčia.

1787 m. balandžio 3 d. pakrikštytas Justinas, Jokūbo Urbonavičiaus ir Agnetės iš Mieleikių [sūnus]. (Jūžintų RKB 1705--1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 70 v., epaveldas.lt)

[1792 m. sausio 15 d.] pakrikštytas sūnus Rapolas, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia iš Merkių, krikštatėviai Jurgis Bernatavičius ir Sofija Vigėlienė. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, Vikiteka)

[1796 m. rugsėjo] 4 d. pakrikštytas Liudvikas iš Radžionių, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia, krikštatėviai Jokūbas Vitinavičius ir Barbora Sirvydienė. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, Vikiteka)