Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Rapolas Urbanavičius ir jo vaikai


Urbanavičių schema, tikslinta 2022.11. Autoriaus tiesioginiai protėviai paspalvinti.

Rapolas Urbanavičius - vienas iš mano tiesioginių protėvių (močiutės Veronikos Dabregienės prosenelis). Jo tėvai - Jokūbas ir Agnetė Urbanavičiai, valstybinio Užpalių dvaro Radžionių kaimo valstiečiai, Kamajų parapijonys.

Nutiko taip, kad Rapolas gimė ne Radžionyse, kur gyveno jo tėvai, bet tos pačios Kamajų parapijos Merkių kaime, jo mamos Agnetės Merkytės - Urbanavičienės tėviškėje. Kodėl taip nutiko, jau niekas nepaaiškins. Rapolą 1792 metų sausį pakrikštijo Kamajų klebonas, turėjęs Livonijos ir Smolensko kanauninko titulą, kunigas Jonas Valentinavičius.

Užaugęs Radžionyse su būreliu brolių ir sesute Ona, Rapolas atsidūrė Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Kas lėmė tokias gyvenimo permainas? Gal Užpalių dvaro, kuriam priklausė tiek Radžionys, tiek Šeduikiai, valdytojo valia? Kaip ten bebuvę, Rapolas ir jo vyresnysis brolis Justinas su savo šeima apie 1817 metus jau gyveno Šeduikiuose.

1817 metų balandį Rapolas Urbanavičius vedė Karoliną Vanagaitę iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo.

Vos prieš mėnesį buvo miręs Karolinos tėvas, palikęs būrį vaikų. Našlė Ona, už velionį vyrą daug jaunesnė, dar turėjo būti stipri, ir vyresniosios dukros jau suaugusios, bet vyro rankų ūkyje trūko. Rapolui nuėjo užkuriu į Vanagų ūkį.

Netrukus Rapolui ir Karolinai Urbanavičiams Vilučiuose gimė dukra Elžbieta (mano močiutės Veronikos Dabregienės močiutė), paskui - dukra Eufrozinė ir sūnus Anupras.

Vilučiuose Urbanavičiai pragyveno maždaug dešimt metų.


Vilučiai, 2015 m. Nuotrauka iš VietovesLT.

Karolinos broliukas Juozapas per tą laiką suaugo, 1826 metais vedė ir perėmė tėvo ūkį, o Rapolas sugrįžo į Šeduikius, dabar jau su savo šeima ir ilgam. Čia susilaukė dar dviejų sūnų - Ciprijono ir Zigmanto.

1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje Rapolas - Šeduikių ūkininkas net ant dviejų valakų žemės. Darbus dirbti tuo metu padėjo padėjo brolis Liudvikas Urbanavičius bei samdinių Vilučių šeima.

Kaip ilgai gyveno Rapolas Urbanavičius, gal dar sužinosiu. Manau, kad su šiuo pasauliu atsisveikino Šeduikiuose ir palaidotas buvo Svėdasų parapinėse kapinėse.

Rapolo našlė Karolina mirė 1881 metų rugpjūtį Šeduikių kaime. Palaidota Svėdasuose. Pasak mirties metrikų, buvo 82 metų amžiaus, paliko vaikus Ciprijoną ir Eufrozinę. Ne visai taip - dar buvo gyva ir jos dukra Elžbieta Antanėlienė, mano močiutės močiutė, gyvenusi tuose pat Šeduikiuose.

Vaikai

Elžbieta Urbanavičiūtė, pirmoji iš mums žinomų Rapolo ir Karolinos vaikų, gimusi Vilučiuose 1818 metų liepą, vėliau ištekėjusi už Aleksandro Antanėlio - autoriaus proprosenelė.

Eufrozinė Urbanavičiūtė gimė Vilučiuose 1821 metų rugsėjį, o 1857 metais ištekėjo už Antano Pajarsko iš Jotkonių kaimo. Nors santuokos metrikuose Eufrozinė užrašyta dvidešimtmete, bet iš tiesų jau buvo gerokai vyresnė. Atrodo, kad turėjo tik vieną dukrą - Elžbietą, ir tos pačios bus anksti netekusi, nes abiejų Pajarskų mirties metrikuose žinių apie jų vaikus nėra. Antanas nuo džiovos mirė 1886 metų gruodį Jotkonyse, Eufrozinė - po pusmečio Vilkabrukiuose. Kodėl Vilkabrukiuose, Vyžuonų parapijos kaime? Ten dar tebegyveno Eufrozinės krikšto dukra, o autoriaus prosenelė, Anelė Antanėlytė - Vaškelienė, tai gal buvo nuvykusi pasisvečiuoti?.. Eufrozinė palaidota Svėdasuose 1887 metų birželį, ketvirtą dieną po jos mirties.

Anupras Urbanavičius gimė Vilučiuose 1824 metų lapkritį. 1853 metų spalį Anupras iš Šeduikių į Svėdasus vežė krikštyti Marijoną Butkevičiūtę, savo svainio Aleksandro Antanėlio seserėčią. Tai - paskutinė mums žinoma data iš Anupro Urbanavičiaus gyvenimo. Jo motinai 1881 metais mirus, Anupras tarp likusių vaikų nebeminimas - gal jau jo gyvo nebuvo.

Ciprijonas Urbanavičius gimė 1827 metų liepą jau Šeduikiuose. Ciprijonas visą savo viengungišką gyvenimą nugyveno gimtajame kaime. Mirė 1889 metais, baigdamas 62-uosius amžiaus metus.

Zigmantas Urbanavičius gimė Šeduikiuose 1832 metų birželį. Po to knygose Zigmanto neberadau nei gyvo, nei mirusio.

© 2020, 2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1792 m. sausio 15 d. pakrikštytas sūnus Rapolas, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius (Urbanawiczius) ir Agnetė Merkyčia iš Merkių, krikštatėviai Jurgis Bernatavičius ir Sofija Vigėlienė. (Kamajų RKB metrikų knyga)

1817 m. balandžio 22 d. sutuokti Rapolas Urbanavičius, jaunuolis iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo, ir mergina Karolina Vanagaičia. Liudininkai Vincentas Remeika ir Vincentas Sidabras. Vilučiai. (Užpalių RKB metrikų knyga)

Pastaba. Santuokos liudininkas Vincentas Sidabras - jaunikio sesers Onos vyras.

1818 m. liepos 11 d. aš, vikaras Katavičius (Kotowicz), pakrikštijau Elžbietos vardu vaiką, gimusį 8 to paties mėnesio, dukrą teisėtų sutuoktinių Rapolo Urbanavičiaus ir Karolinos Vanagaitės. Krikšto tėvai: Vincentas Merkys (Mierkis) su Ona Sidabriene. Vilučiai. (Užpalių RKB metrikų knyga)

1821 m. rugsėjo 15 d. pakrikštyta Eufrozinė, gimusi 10 d. Tėvai Rapolas Urbanavičius ir Karolina Vanagaičia. Krikšto tėvai Liudvikas Urbanavičius ir Barbora Vanagaičia. Vilučiai. (Užpalių RKB metrikų knyga)

1824 m. rugsėjo 9 d. pakrikštytas Anupras Dominykas, gimęs 5 d. Tėvai Rapolas Urbanavičius ir Karolina Vanagaičia. Krikšto tėvai Juozapas Vanagas ir Liudgarda K(...). Vilučiai. (Užpalių RKB metrikų knyga)

1827 m. rugsėjo 29 d. Šeduikiai. Gimimo diena: 20, krikšto diena: 29. Tas pats [Jurgis Bogušas] pakrikštijau Ciprijoną, sūnų valst. Rapolo Urbanavičiaus ir Kotrynos Vanagaitės, teisėtų sutuoktinių. Krikštatėviai valst. Vincentas Sidabras su Eufrozine Vanagaite. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

Pastaba. Rapolo Urbanavičiaus žmonos vardas turėtų būti ne Kotryna, bet Karolina.

1832 m. birželio 9 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Juozapo Rusecko, Svėdasų klebono, pakrikštytas kūdikis Zigmanto vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių sūnus, gimęs 1832 metų birželio 6 dieną anksti rytą šios parapijos Šeduikių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Antanas Urbanavičius su Elžbieta, Jono Dabregos žmona.

Pastaba. Kūmas Antanas Urbanavičius, kaip spėju, buvo Rapolo Urbanavičiaus pusbrolis iš Butiškių, Jono sūnus. Kūma Elžbieta - mūsų Jono Dabregos žmona. Su Dabregomis Urbanavičiai tuomet dar nesigiminiavo, Elžbietą į kūmas galėjo kviesti tiesiog kaip gerą kaimynę.

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbanavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų.

1857 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kunigas J. Petrikevičius?, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė Jotkonių kaimo valstietį Antaną Pajarską, 30 metų jaunuolį, su Eufrozine Urbanavičiūte, 20 m. mergina iš Šeduikių kaimo, tos pačios parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Scholastikos iš Motiejūnų Pajarskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Tamošiui Trečiokui?, Ciprijonui Urbanavičiui, Rapolui P... ir kitiems.

1881 m. rugpjūčio 28 d. Šeduikių kaime mirė valstietė Karolina Urbanavičienė nuo senatvės. Gimusi Vanagaite, likusi našle po Alotų valsčiaus Kunovitskio bendruomenės valstiečio Rapolo mirties, 82 metų Svėdasų parapijietė, paliko vaikus Kiprijoną ir Eufrozinę. Jos kūnas klebono kun. Zalieskio 1881 metų rugpjūčio 31 dieną palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

1887 m. birželio 4 d. Vilkabrukių kaime nuo uždegimo mirė Eufrozinė iš Urbanavičių Pajarskienė, Alotų valsčiaus Svėdasų parapijos 66 metų valstietė, mirusio Antano Pajarsko našlė. Jos kūnas šių metų ir mėn. 8 dieną kun. Korsako palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

1889 m. rugpjūčio 1 d. Šeduikių k. nuo vidurių uždegimo mirė Ciprijonas Rapolo s. Urbanavičius, Alotų valsčiaus Svėdasų parapijos valstietis, 62 metų viengungis. Jo kūnas šių metų ir mėn. 3 dieną kun. Narmonto palaidotas Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)


2020 m. vasario 14 d., penktadienis

Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Radžionių

Mieleikiai (aukštaičiai mieliau taria ir rašo - Mielaikiai) prieš tris šimtus metų buvo didelio valstybinio Užpalių dvaro mažas kaimelis tarp Kamajų ir Jūžintų, arčiau pastarųjų.

Mieleikiuose gyveno mano protėviai Jokūbas ir Agnetė Urbanavičiai.

Jokūbas buvo gimęs Mieleikiuose ir pakrikštytas Jūžintų bažnyčioje 1749 metų liepą. Jo tėvai - valstiečiai Mykolas ir Sofija Stukaitė Urbanavičiai.

Iki Jokūbo buvo gimusios jo sesutės Ona, Sofija, Kristina ir broliukas Laurynas. Nežinau, ar jie išgyveno - negaliu patikrinti be to laiko mirties metrikų knygų. Po Jokūbo dar gimė jo broliai Juozapas, Motiejus, Jurgis, Kazimieras bei turbūt Gabrielius (Gabrieliaus krikšto metrikų neradau).

Jokūbo vaikystė ir jaunos dienos prabėgo gimtajame kaime, Samanių miško pašonėje, dūminėje pirkioje ant Vargupio upelio kranto (iš kur žinau - iš vėlesnio 1809 metų planelio).

Mieleikių kaimelis, 1809 metų Užpalio dvaro inventoriaus žemėlapio fragmentas. Centre du juodi kvadratukai žymi Rapolo Bernoto ir Gabrieliaus Urbanavičiaus (Jokūbo brolio) sodybas.

1775 metais Urbanavičių kaimynas Jurgis Bernotas į žmonas paėmė Oną Merkyčią iš gretimos Kamajų parapijos Merkių kaimo.

O 1779 metų spalį ir Jokūbas Urbanavičius Kamajų bažnyčioje buvo sutuoktas su Agnete Merkyčia iš to paties Merkių kaimo.

Ona ir Agnetė Merkyčios iš Merkių kaimo? Gal seserys, man gerai žinomų Kazimiero ir Evos Merkių dukros? Kito tokio vardų derinio ten nerasdamas, neabejoju, kad taip.

Jauniesiems Urbanavičiams vietos Mieleikiuose nestigo, čia gimė jų sūnūs Jurgis, Juozapas, Justinas... Vėliau kažkas nutiko - gal Jokūbas nebeišsiteko su broliais, ypač po mamos Sofijos Urbanavičienės mirties 1789 metų vasarį? Kaip ten bebuvę, Jokūbas su šeima paliko Mieleikius ir dukros Onos 1789 metų liepą susilaukė jau kitur, ne per toliausiai nuo gimtinės - Radžionyse.

Radžionys - taip pat Užpalių dvaro kaimas, beveik greta Mieleikių, į pietvakarius nuo jų.

Radžionių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Ir kiti vėliau gimę Jokūbo vaikai - iš Radžionių, išskyrus Rapolą, mano protėvį, 1792 metais gimusį Merkių kaime, savo mamos Agnetės tėviškėje.

Jokūbo žmonai Agnetei likimas likimas lėmė neilgą gyvenimą. Nespėjusi užauginti visų savo vaikų, ji mirė Radžionyse 1805 metų gegužę. Sūnus Liudvikas tuomet dar nė devynerių neturėjo (mažiausioji Marijona jau buvo mirusi).

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje - du Radžionių valstiečiai, mokantys dvarui činšą, tai - Juozapas Paunksnis ir Jokūbas Urbanavičius, abu turintys po valaką žemės.

Vaikai

Sūnus Jurgis gimė 1781 metais Mieleikiuose, užaugo Radžionyse, o Kamajuose 1808 metais buvo sutuoktas su Agota Kvedaraičia. Netrukus po pirmosios dukros Uršulės krikšto (Kamajų bažnyčioje 1810 metų kovą) Jurgis ir Agota Urbanavičiai iš Radžionių persikėlė į Martinčiūnus, ant Jūžintų ir Užpalių parapijų ribos. Kitus jų vaikus kūmai krikštyti vežė į Jūžintus - Juozapą, Karolį, Ciprijoną, Anastaziją...

Jokūbo sūnaus Juozapo, gimusio 1783 metais, likimas dėl šaltinių stygiaus nežinomas.

Sūnus Justinas, gimęs 1787 metais, 1811 metais vedė Rozaliją Masiulytę iš Užpalių parapijos ir po santuokos kurį laiką gyveno Radžionyse, kur susilaukė dukrų Karolinos ir Juozapotos. Apie 1817 metus dėl nežinomų mums priežasčių Justinas su šeima persikėlė į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Šeduikiuose tarp 1813 ir 1829 metų gimė dar šeši Justino ir Rozalijos vaikai: Juozapas, Dominykas, Julijona, Morta, Ignotas, Marijona.

Justino vyriausias sūnus Juozapas Šeduikiuose pragyveno 70 metų. Po Juozapo mirties 1889 metais dar liko jo keturi sūnūs Urbanavičiai - Juozapas, Kazimieras, Aleksandras ir Vincentas.

Tačiau grįžkime į ankstesnius laikus - prie Jokūbo Urbanavičiaus vaikų.

Jokūbo dukra Ona, gimusi 1789 metais, 1809 metais ištekėjo už Vincento Sidabro iš Jūžintų parapijos Dauliūnų kaimo. Sidabrams Dauliūnuose gimė bent šeši vaikai (Anastazija, Motiejus, Rozalija, Vincentas, Karolina, Julijonas).

Rapolas, gimęs 1792 metais, kaip ir jo vyresnis brolis Justinas, iš Radžionių atsidūrė Šeduikiuose. Kitos žinios apie Rapolą, mano protėvį - atskirame jam skirtame straipsnelyje.

Liudvikas, gimęs 1796 metais, buvo savo brolio Justino trijų vaikų krikštatėviu, o 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje užrašytas viengungiu, gyvenančiu kartu su brolio Rapolo šeima Šeduikiuose.

Marijona, gimusi 1799 metų birželį, mirė Radžionyse kitų metų vasarį.

© 2020-2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1749 m. liepos 13 d. [aš, tėvas Liudvikas Kasparavičius,] pakrikštijau Jokūbą, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnų]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 29 v.)

Pastaba. Jūžintų bažnyčioje apeigas atlikdavo šv. Augustino atgailos kanauninkų vienuolyno vienuoliai.

1759 m. balandžio 4 d. pakrikštytas vaikas vardu Agnetė. Tėvai - Kazimieras Merkys ir Eva, teisėti sutuoktiniai iš Merkiškių k. Krikšto tėvai - Kazimieras Paulauskis iš Kamajų miestelio su Sofija Giriūniene iš Giriūnų k. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1779 m. spalio 7 d. palaiminta santuoka Jokūbo Urbanavičiaus iš Mieleikių ir Agnetės Merkyčios iš Merkių (int Jacobum Urbanowicz de Melaykie et Agnetem Mierkicia de Mierkie). Liudininkai: Motiejus Vigėlis iš Putrinės ir Jurgis Bernotas iš Mieleikių. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1781 m. balandžio 3 d. aš, kuris aukščiau, pakrikštijau vaiką Jurgio vardu. Tėvas Jokūbas Urbanavičius, motina Agnetė, teisėti sutuoktiniai iš Mielaikiškių. Krikšto tėvai Juozapas Urbanavičius ir Marijona Merkytė, abu iš Mielaikiškių kaimo. (Vikiteka, Kamajų RKB)

Pastaba. "aš, kuris aukščiau" - vienuolis tėvas Vitas Butkevičius (ordino sutrumpinto pavadinimo neįskaičiau).

1783 m. vasario 9 d. [aš, tėvas Ipolitas Stanislovavičius,] pakrikštijau Juozapą, Jokūbo Urbanavičiaus ir Agnetės iš Mieleikių [sūnų]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 62 v.)

1787 m. balandžio 3 d. pakrikštytas Justinas, Jokūbo Urbonavičiaus ir Agnetės iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 70 v.)

1789 m. liepos 5 d. pakrikštyta Ona, Jokūbo Urbonavičiaus ir Agotos iš Radžionių [dukra]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 74 v.)

1792 m. sausio 15 d. pakrikštytas sūnus Rapolas, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia iš Merkių, krikštatėviai Jurgis Bernatavičia ir Sofija Vigėlienė. (Vikiteka, Kamajų RKB)

Pastaba: Rapolą Urbanavičių pakrikštijo kun. Jonas Valentinavičius, Livonijos ir Smolensko kanaununkas, Kupiškio dekanato vicedekanas, Kamajų klebonas.

1796 m. rugsėjo 4 d. pakrikštytas Liudvikas iš Radžionių, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia, krikštatėviai Jokūbas Vitinavičius ir Barbora Sirvydienė. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1799 m. birželio 29 d. pakrikštyta Marijona iš Radžionių, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia, krikšto tėvai: Kristoforas Ambrozevičius su Kotryna Paunksniene. (Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose, 12 v.)

1800 m. vasario 26 d. mirė Marijona Urbanaičia iš Radžionių 1 metų. (Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose, 55 v.)

1805 m. gegužės 24 d. mirė Agnesė Urbanavičienė iš Radžionių 50 metų, palaidota 25 d. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 180 v.)

1808 m. lapkričio 22 d. [sutuokti] Jurgis Urbanavičius ir Agota Kvederaičia iš Dvirėžių, liudininkai Juozapas Merkys ir Justinas Dimba iš Paklonių. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 138 v.)

1809 m. spalio 17 d. [tėvo Tadeušo Andžejevskio sutuokti] iš Radžionių Vincentas Sidabras ir Ona Urbonaičia, [liudininkai] Simeonas Zigmantavičius ir Dominykas Pečiulis iš Dauliūnų. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 139 v.)

1811 m. lapkričio 26 d. sutuoktas Justinas Urbanavičius, jaunuolis iš Kamajų parapijos Radžionių, su Rakele Masiulyčia, mergina iš Traidžiūnų. Kad ši santuoka sudaryta savo noru ir be prievartos, su pakviestais liudininkais nemokėdami rašto trimis kryželiais pasirašome: jaunieji Justinas Urbanavičius +++, Rakelė Masiulyčia +++, liudininkai Tadaušas Masiulis +++, Vincentas Sidabras +++. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, eais.archyvai.lt)

2020 m. vasario 5 d., trečiadienis

Mykolas Urbanavičius ir jo vaikai

Mano protėvių Mykolo ir Marijonos Stukų dukra Sofija gimė ir užaugo Mieleikiuose, netoli Jūžintų. 1740 metų lapkritį ji buvo ištekinta už Mykolo Urbanavičiaus iš Užpalių parapijos Butiškių kaimo. Sofijai tuomet buvo dvidešimt treji, Mykolui - gal kiek mažiau. Mykolas, į Mieleikius atėjęs užkuriu, buvo pirmasis šiame kaime Urbanavičius.

Tais laikais Jūžintų krašte pavardės su slaviškomis priesagomis dar nebuvo paplitusios, tad ir raštininkai Mykolą vienais kartais rašė taip, kaip žmonės vadino - Urbanu arba Urbanoniu, kitais kartais - Urbanavičiumi (Urbonavičiumi).

Kas metai ar du Mykolą ir Sofiją Urbanavičius tvarkingai aplankydavo gandrai. Atnešė jiems Oną, Lauryną, Sofiją, Jokūbą, Juozapą, Jurgį, Kazimierą, gal dar Kristiną ir Motiejų (šiųjų motinos arba tėvo vardai metrikų knygose kiti, bet tai panašiau į raštininko riktą)... Visi - gimę Mieleikiuose, tik Juozapas ir Motiejus - čia pat buvusioje Putrinėje (dabar tokios vietovės vardą besaugo miškas šiauriau Mieleikių). Nuo 1757 metų rudens Jūžintų knygose - beveik penkių metų spraga, o galbūt kaip tik tada Urbanavičiai susilaukė dar vieno sūnaus - Gabrieliaus. Jo krikšto metrikų neradau, tačiau kiti dokumentai rodo Gabrielių buvus labai artimą Mykolo Urbanavičiaus šeimai. Todėl laikau jį Mykolo sūnumi.

1765 metų Užpalių dvaro inventoriuje Mieleikiai užrašyti kartu su gretimais Samanių ir Kremesiškių kaimais. Dvarui mokesčius mokančių septynių valstiečių sąraše yra ir Mykolas Urbanonis.

1789 metų vasarį mirė septyniasdešimties sulaukusi Mykolo žmona Sofija Urbanavičienė. Po mamos mirties sūnūs su savo šeimomis vienas po kito pajudėjo iš gimtųjų Mieleikių. Iš Urbanavičių vaikų ten beliko Gabrielius, pas kurį galėjo karšti ir našlys tėvas Mykolas.

Mirė Mykolas Urbanavičius Mieleikiuose 1800-ųjų vasarą, pasak metrikų, būdamas aštuoniasdešimties metų.

Jūžintų senosios kapinės už bažnyčios. Čia gali būti palaidoti Mykolas ir Sofija Urbanavičiai. Google Street View, 2012.

Vaikai

Onos, Lauryno, Kazimiero tik krikšto datas žinome. Gal mirė vaikystėje (to laikotarpio mirties metrikų nėra). Tebūnie prisiminti bent jų vardai!

Sofija gimė 1745 metais ir buvo mamos vardu pakrikštyta Kamajų bažnyčioje. Ten pat 1766 metais sutuokta su Motiejumi Vigėliu iš Lapienių kaimo.

Vėliau Vigėliai gyveno ne Lapienių, bet Kremesiškių kaime, ten gimė jų vaikai. Sūnaus Juozapo krikštatėviu buvo Gabrielius Urbonavičius iš Mieleikių (dar vienas argumentas už Gabrielių kaip Mykolo Urbanavičiaus šeimos narį). Dukros Onos Vigėliai susilaukė dvidešimt ketvirtais savo vedybinio gyvenimo metais!

O Lapieniuose prieškary, apie 1930 metus, tebegyveno dvi Vigėlių šeimos.

Kristina Urbanaičia 1774 metais ištekėjo už valstiečio Motiejaus Butkio iš Trunciškių kaimo. Vienu santuokos liudininku buvo Kristinos svainis Motiejus Vigėlis iš Kremesiškių. Butkių gyvenimo istorijos netyrinėjau, tiktai mačiau jų dukros Rozalijos krikšto 1784 metais įrašą - tuo metu Butkiai bus gyvenę Mičiūnų kaime.

Jokūbas - mano tiesioginis protėvis. Žinios apie jo santuoką su Agota Merkyčia, jų vaikus - atskirame straipsnelyje.

Juozapas, trijų dešimčių sulaukęs, į Mieleikius iš Užpalių parapijos Traidžiūnų parvedė žmoną Agotą Masiulytę. Nuo 1785 metų pabiro jų vaikai - Mykolas, Juozapas, Viktorija (mirusi vaikystėje), Tadas, Agnetė.

Apie 1796 metus Juozapas su šeima išsikėlė į Raugų kaimą. Ten susilaukė dar dviejų dukrų - Onos ir Eufrozinos.

Juozapo dukra Agnetė (Agnieška) 1817 metais Rauguose ištekėjo už vietinio bajoro Jono Krasausko.

Juozapo sūnus Mykolas įleido šaknis Duokiškyje. Ten gyveno ir Mykolo sūnus Alfonsas, Alfonso sūnus Anupras...

Motiejus jaunas - dvidešimt penktus baigdamas - mirė 1777 metais Mieleikiuose. Jo mirtis kažkodėl užregistruota du kartus: Kamajuose (kad mirė Mieleikiuose ir palaidotas Jūžintuose) ir po trijų savaičių Jūžintuose (kad palaidotas).

Jurgis buvo gimęs 1755 metais. Iš pradžių buvau jam priskyręs 1808 metų santuoką su Agota Kvedaraičia. Stebėjausi, kad jis labai brandaus amžiaus vedė ir dar susilaukė vaikų. Paskui knygose radau kitą Jurgį Urbanavičių, gerokai jaunesnį - brolio Jokūbo sūnų. Šiam 1808 metų santuoka pagal amžių labiau tiko. Pirmasis Jurgis liko be nieko. Jo likimas nežinomas.

Gabrielius 1787 metais vedė Marijoną Mieliūnaitę iš Tatariškių (dabar - Totoriškiai). O susipažinę jie bus kaip kūmai trejetą metų anksčiau, per Gabrieliaus seserėčios Rozalijos Butkytės krikštynas.

Gabrielius ir Marijona vaikų turėjo daug, gal dešimt. 1808 metais mamą Marijoną pražudė raupų epidemija. Gabrielius savo mažiems vaikams parvedė pamotėlę, taip pat našlę - Marijoną Čerskytę Janonienę, tačiau tai - jau kita, dar neparašyta istorija...

© 2020, 2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1740 m. lapkričio 7 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Urbonavičiaus iš Butiškių ir Sofijos Stukaitės iš Mieliūnų. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 95 v.)

Pastaba. Sofija Stukaitė gimė, o ištekėjusi vaikus gimdė Mieleikių kaime, tad Mieliūnai santuokos įraše greičiau bus raštininko klaida.

1742 m. gruodžio 30 d. pakrikštyta Ona, Mykolo Urbanonio ir Sofijos iš Mieleikių [dukra]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 23 v.)

1744 m. rugpjūčio 10 d. pakrikštytas Laurynas, Mykolo Urbononio ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 24 v.)

1745 m. gruodžio 27 d. pakrikštyta Sofija, teisėtų sutuoktinių Mykolo Urbano ir Sofijos Stukaičios iš Mieleikių [dukra]. Krikštatėviai Kazimieras Pauliukas iš Kamajų ir Ona Gaigalienė iš Kišūnų. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1747 m. spalio 29 d. pakrikštyta Kristina, Mykolo Urbonavičiaus ir Evos iš Mieleikių [dukra]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 27 v.)

Pastaba. Kodėl Urbonavičienė ne Sofija? Motina, vardu Eva, yra to metrikų lapo pirmesniame įraše. Turbūt raštininkas motinos vardą iš ten ir nurašė.

1749 m. liepos 13 d. pakrikštytas Jokūbas, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 29 v.)

1751 m. kovo 14 d. pakrikštytas Juozapas, Mykolo Urbanonio ir Sofijos iš Putrinės [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 30 v.)

1753 m. sausio 22 d. pakrikštytas Motiejus, Stanislovo Urbanonio ir Sofijos iš Putrinės [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 32 v.)

Pastaba. Stanislovas - raštininko klaida? Tėvai greičiau buvo tie patys Mykolas ir Sofija Urbanoniai, kaip ir 1751 m. kovo 14 d. įraše.

1755 m. kovo 31 d. pakrikštytas Jurgis, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 34 v.)

1757 m. sausio 27 d. pakrikštytas Kazimieras, Mykolo Urbano ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 35 v.)

1766 m. lapkričio 30 d. aš, kun. Ambrozijus Jankauskas, palaiminau santuoką Motiejaus Vigėlio iš Lapienių ir Sofijos Urbanaičios iš Mieleikių. Liudininkai Kazimieras Nakas iš Lapienių ir Tomas Urbanas iš Kepėžių. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1774 m. lapkričio 6 d. aš, N. Jodzevičius, Kamajų vikaras, sutuokiau Motiejų Butkį iš Trunkiškių ir Kristiną Urbanaičią iš Mieleikių. Liudininkai Motiejus Šermukšnis iš Laukagalių ir Motiejus Vigėlis iš Kremešiškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 205.jpg)

1777 m. lapkričio 29 d. mirė Motiejus Urbanavičius iš Mieleikių 25 metų, palaidotas Jūžintuose. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 219 v.)

1777 m. gruodžio 18 d. palaidotas Motiejus Urbanavičius iš Mieleikių 25 metų. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 111 v.)

1784 m. lapkričio 27 d. aš kuris aukščiau [Pranciškus Opanskis, Užpalių vikaras] sutuokiau Juozapą Urbanavičių iš Mieleikių ir Agotą Masiulyčią iš Traidžiūnų. Liudininkai Motiejus Vigėlis iš Kremesiškių ir Jonas Butėnas iš Butėnų. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, eais.archyvai.lt)

1787 m. lapkričio 18 d. sutuokti Gabrielius Urbanavičius iš Jūžintų parapijos ir Marijona Mieliūnaičia iš Tatariškių, liudininkai Steponas Milaknis iš Rokiškio parapijos Bajorų ir Motiejus Vigėlis iš Kremesiškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 068.jpg)

1789 m. vasario 19 d. mirė Sofija Urbanavičienė 70 metų iš Mieleikių. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 118 v.)

1800 m. liepos 21 d. mirė Mykolas Urbanavičius iš Mieleikių 80 metų. (Jūžintų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose)

1808 m. birželio 29 d. [mirė] Marijona Urbonavičienė 39 metų Mieleikių kaime, palaidota ten pat birželio 30 d. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 120 v.)

1810 m. vasario 6 d. kun. Raimundo Simonavičiaus sutuokti Gabrielius Urbonavičius ir Marijona Janonienė iš Mieleikių, liudininkai Jokūbas Urbonavičius, Stanislovas Čerskis, Rapolas Bernotas iš Mieleikių. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 86 v.)

1813 m. vasario 5 d. [mirė] Agota Urbonavičienė 40 metų Rauguose, palaidota to kaimo kapinėse vasario 6 d. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 211 v.)

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Stukai

Seniai seniai, Didžiojo maro metais, 1709-ųjų lapkritį Jūžintų bažnyčioje buvo sutuokti valstiečiai Mykolas Stukas iš Nosvaičių ir Marijona Gudaičia iš Šarkių.

Nosvaičių ir Šarkių kaimai priklausė Užpalių valstybiniam dvarui. Stukų šeimą kažkokios priežastys kurį laiką vertė blaškytis po maro patuštintus dvaro kaimus - jų Stanislovas gimė Nosvaičiuose, Barbora - mamos Šarkiuose, o paskui Stukai ilgesniam laikui apsigyveno Mieleikiuose (aukštaičiai taria - Mielaikiuose), kaimelyje prie kelio iš Jūžintų į Kamajus. Čia jie susilaukė dukrų Kristinos, Sofijos (teksto autoriaus pramotės) ir Agnesės. Visi vaikai krikštyti Jūžintuose, tiktai Agnesė - Kamajuose.

Po 1720 metų nei Jūžintų, nei Kamajų gimimo metrikų knygose Mykolas ir Marijona Stukai iš Mieleikių nebeminimi, yra tik žinia apie našlę Marijoną (be pavardės), 1724 metų vasarį ištekėjusią už Mykolo Paršiuko, abu - Mieleikių gyventojai.

Sofija Stukaitė, užaugusi Mieleikiuose, 1740 metų lapkritį buvo ištekinta už Mykolo Urbanavičiaus iš gretimos Užpalių parapijos Butiškių kaimo. Mykolas, į Mieleikius atėjęs užkuriu, buvo pirmasis šiame kaime Urbanavičius.

Mieleikių apylinkės šiais laikais, nuo Kamajų - Jūžintų kelio žvelgiant. Google Street View, 2012.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (v. - vaizdo Nr. portale epaveldas.lt)

1709 m. lapkričio 30 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Stuko iš Nosvaičių ir Marijonos Gudaitės iš Šarkių. (Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, 90 v.)

1711 m. gegužės 4 d. pakrikštytas Stanislovas, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Nosvaičių [sūnus]. (Jūžintai, 7 v.)

1712 m. kovo 20 d. pakrikštyta Barbora, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Šarkių [dukra]. (Jūžintai, 8 v.)

1714 m. gegužės 28 d. pakrikštyta Kristina, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Mieleikių [dukra]. (Jūžintai, 9 v.)

Pastaba. Kristina Stukaitė 1737 metų lapkritį Jūžintų bažnyčioje sutuokta su Jurgiu Šypu iš Purpiškio (Jūžintai, 94 v.).

1717 m. kovo 14 d. pakrikštyta Sofija, Mykolo Stuko ir Klaros iš Smeteikių [dukra]. (Jūžintai, 10 v.)

Pastaba. Kažin, ar Klara iš Smeteikių. Smeteikių Jūžintų parapijoje nebuvo. Mykolo Stuko iš Mieleikių žmona 1717 metais buvo vardu Marijona.

1720 m. spalio 6 d. pakrikštyta Agnesė, Mykolo Stuko ir Marijonos Gudaitės iš Mieleikių [dukra]. Krikštatėviai Simonas (pavardė neįskaitoma) iš Šarkių ir Marijona Čiurška iš Pladiškių. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, Vikiteka)

1740 m. lapkričio 7 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Urbonavičiaus (Michaelis Urbonowicz) iš Butiškių ir Sofijos Stukaitės iš Mieliūnų. (Jūžintai, 95 v.)

Pastaba. Sofija Stukaitė gimė, o ištekėjusi vaikus gimdė Mieleikių kaime, tad Mieliūnai santuokos įraše greičiau bus raštininko klaida.