Ieškoti šiame dienoraštyje

2022 m. gruodžio 30 d., penktadienis

Izidorius Vaškelis Degėsiuose

Mano proprosenelis Izidorius (prosenelio Jono tėvas) gimė 1809 metų balandį Kaniūkų kaimo valstiečių Vincento ir Domicelės Vaškelių šeimoje.

Izidorius yra Užpalių parapijos 1828 metų sąrašuose. Tuomet jis su motina Domicele, broliais ir seserimis tebegyveno Kaniūkų kaime. Izidoriaus tėvas Vincentas buvo miręs dar 1815 metais. Ūkį tvarkė Dominykas, vyriausias iš brolių.

1831 metais Izidorius vedė našlaitę Veroniką Merkytę, kilusią iš Kėpių, po tėvų mirties priglaustą giminaičių Degėsiuose. Į tą kaimą iš Kaniūkų po vestuvių persikėlė ir Izidorius.

Kaniūkai ir Degėsiai - netoli vienas kito, bet skirtingose Šventosios upės pusėse. Abu šie kaimai priklausė Užpalių dvarui, kuris LDK laikais buvo valstybinis, o "prie caro" iki 1831 metų sukilimo - kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos nuosavybė. Po sukilimo iš maištininko Sapiegos dvaras atimtas ir vėl paverstas valstybiniu. Valstiečiams tai išėjo į naudą - jiems padalinta dvaro žemės.

Izidoriaus ir Veronikos Vaškelių santuoka buvo vaisinga - Degėsiuose susilaukė dvylikos sūnų ir dviejų dukrų. Tačiau išaugo ne visi. Kaip ir kiti nelaimingi Degėsių kaimo mažutėliai, mirę kūdikystėje ar vaikystėje, jie palaidoti vietos kapinaitėse.

1866 metų Užpalių parapijos sąrašuose (iš tikrųjų, tai kiek senesni duomenys - 1863 ar 1864 metų) Izidorius ir Veronika Vaškeliai užrašyti vis dar gyvenančiais Degėsiuose su sūnumi Dominyku, marčia Ona ir kitais keturiais jaunesniais sūnumis - Konstantinu, Jonu (mano proseneliu), Mykolu ir Alfonsu.

© 2022-2023 Aleksandras Sakas

Priedas

1809 m. balandžio 6 d.
kun. Ruginavičius pakrikštijo 5 dieną Kaniūkų kaime gimusį Izidorių Vincentą, tėvai Vincentas ir Domicelė Vaškeliai, krikštatėviai Jo Malonybė kun. Juozapas Baueris ir Ona Štirvydienė. (EAIS, Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1815 m. gegužės 15 d.
aš, vikaras Justinas Katavičius, pakrikštijau Veroniką, gimusią 13 dieną Vincentui Merkiui ir Uršulei Binkauskaitei, teisėtiems sutuoktiniams. Krikštatėviai Justinas Merkys ir Veronika Vaškelyčia. Kėpiai. (Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1831 m. lapkričio 8 d.
Užpalių bažnyčioje klebonas kun. Kazimieras Dapševičius sutuokė valstiečius Izidorių Vaškelį 22 m. jaunuolį iš Kaniūkų kaimo su Veronika Merkyte 18 m. mergina iš Degėsių kaimo, valstiečių Vincento ir Domicelės Štirvydaitės Vaškelių sūnų su valstiečių Vincento ir Uršulės Binkauskaitės Merkių dukra, prie liudininkų Jono Balčiūno ir Pilypo Galvydžio. (Užpalių RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Izidoriaus ir Veronikos Vaškelių vaikų gimimo metai ir mėnuo, vardas, krikštatėviai, papildomi duomenys:

1832.11 Zigmantas, Mykolas Vaškelis ir Uršulė Binkovska, mirė 1834.01 nuo kokliušo.
1834.10 Vincentas, Stanislovas Kaulinis ir Kotryna Balčiūnaitė, Jono d., mirė 1846.02 nuo džiovos, žr. pastabą.
1836.10 Juozapas, Povilas Bislys ir Marijona Vaškelytė, Dominyko d.
1838.10 Dominykas, Juozapas Vaškelis ir Uršulė Ažusienytė, Jokūbo d.
1840.09 Kazimieras, Kazimieras Vaškelis ir Veronika Vaškelienė, Juozapo žm., mirė 1840.12 "nuo kosulio".
1841.10 Delfina, Liudvikas Binkauskis ir Cecilija, Kazimiero Vaškelio žm., 1863.02 santuoka su Motiejumi Gaidžiu 30 m. našliu iš Butiškių.
1844.03 Steponas, Juozapas Balčiūnas ir Teresė Binkauskienė, Liudviko žm., mirė 1846.06 nuo džiovos.
1846.04 Ona, Jonas Vaškelis ir Ona Vaškelienė, Mykolo žm., mirė 1847.02 nuo džiovos.
1847.11 Konstantinas, Vincentas Mikučionis ir Ona Vaškelytė, 1871.05 santuoka su Petronele Lauciūte 18 m. iš Gaigalių, 1904.09 santuoka našlio iš Gaigalių su Karolina Tomašiūnaite 37 m. iš Šlapašilės, Svėdasų RKB.
1850-1851? Tamošius (gimimo metrikų neradau), mirė 1853.01 2 metų amžiaus "от вереда" - nuo šunvotės?
1852.12 Jonas, Konstantinas Galvydis ir Apolonija, Juozapo Balčiūno žm.
1854.09 Mykolas, Mykolas Vaškelis ir Agota, Kazimiero Sirvydo žm.
1856.06 Ciprijonas, Mykolas Masiulis ir Eufrozinė Vaškelytė.
1858.03 Alfonsas, Mykolas Balčiūnas ir Liudgarda Indrašiūtė, mano močiutės Veronikos Dabregienės krikšto tėvas 1884 metais.

Visi gimę Degėsiuose, krikštyti Užpalių bažnyčioje.

Pastaba. Sąrašo antrojo, Vincento, duomenys yra prieštaringi. Iš vienos pusės, Užpalių parapijiečių sąrašai rodo, kad Izidorius ir Veronika Vaškeliai turėjo sūnų Vincentą, gimusį apie 1834 metus. Tačiau to laikotarpio gimimo metrikų knygoje tėra vienas Degėsiuose gimęs Vincentas - Izidoriaus Merkio ir Veronikos Binkauskaitės sūnus. Tokios Merkių poros niekur nerasdamas, manau raštininką supainojus vardus ir pavardes, o šį neva Merkių sūnų laikau mūsų Vaškelių sūnumi.

© 2023 Res familiaris

2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis

Jonas Vaškelis (1852-?)

Prosenelės Anelės Antanėlytės gyvenimą iki ir po jos santuokos su Jonu Vaškeliu esu bandęs aprašyti. Apie Joną Vaškelį, savo prosenelį, tuomet ne ką težinojau. Dabar, kai jau pasiekiu dalį Užpalių bažnyčios metrikų knygų, apie jį turiu daugiau žinių.

Jonas Vaškelis gimė 1852 metų gruodį Užpalių parapijos Degėsių kaimo valstiečių Izidoriaus ir Veronikos Vaškelių šeimoje.

Degėsiai, gimtasis prosenelio Jono Vaškelio kaimas, yra nuo Užpalių keletas kilometrų Šventosios upe aukštyn, jos kairiajame krante, prie kelio į Dusetas.

Kaimas prosenelio laikais priklausė Užpalių valstybiniam dvarui, taigi, jo žmonės - "karališkieji", gyvenę kiek laisviau ir geriau, negu privačių dvarų baudžiauninkai.

Jonas buvo Izidoriaus ir Veronikos Vaškelių vienuoliktas vaikas, po jo gimė dar trys. Ne visi išgyveno. Iki Jonui gimstant, kaimo kapinaitėse palaidoti Zigmantas, Vincentas, Kazimieras, Steponas ir Ona. Dar ir Tomas (Tamošius), miręs po Jono krikštynų vos mėnesiui praėjus.

Jonas augo Degėsiuose septynių likusių brolių eilėje vidurinis. Štai, jų vardai - Juozapas, Dominykas, Konstantinas, Jonas, Mykolas, Ciprijonas, Alfonsas. Ir dar sesutė Delfina. Kaip jos vienõs meilės ir globos užteko visiems broliams? Delfina už Joną buvo vienuolika metų vyresnė.

Paskui, 1863 metais, Delfina paliko tėvų namus - ištekėjo už našlio Motiejaus Gaidžio į Butiškes prie Užpalių.

Jonas Degėsių kaimo laukuose ėjo žemdirbystės "universitetus", kol kažkas jam, tuomet jau 30 metų vyrui, prirodė Anelę Antanėlytę - Juzelskienę, našlaujančią tolimoje Vyžuonų parapijoje, Vilkabrukių kaime. Kad ir kiek vyresnė, kad ir su trimis dukromis, Anelė tiko Jonui ir jo tėvams, tad 1883 metais jiedu Vyžuonų bažnyčioje buvo sutuokti. Santuoką liudijo Jono broliai Konstantinas ir Alfonsas Vaškeliai.

Vedęs Jonas iš gimtinės iškeliavo į Vilkabrukius. Ten 1884 metų gegužę radosi pirmagimė Jono ir Anelės dukra - mano močiutė Veronika Vaškelytė. Jos krikštatėviu Jonas pakvietė savo jauniausią brolį Alfonsą Vaškelį.

Laikui bėgant, dukros iš Anelės pirmosios santuokos buvo išleistos už vyrų. Viena jų - Mikučionienė - liko Vilkabrukiuose (gal jos tėvo Juzelskio ūkyje?). O Jonas ir Anelė Vaškeliai su vaikais Veronika ir po jos gimusiu Mykolu (ir galbūt su jauniausiąja iš Juzelskyčių) apie 1890 metus persikėlė į Anelės gimtinę, į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą.

Šeduikiuose Vaškeliai dar susilaukė Rapolo ir Onos. Tačiau iš keturių jų vaikų užaugo tik dukros Veronika ir Ona.

1900 metais Vaškelių gyvenimas keitėsi. Nė šešiolikos neturinčią dukrą Veroniką tėvai išleido už kaimyno Juozapo Dabregos. Žentas į namus atėjo užkuriu, bet su savo žeme.

Nežinau, kaip ilgai gyveno mano proseneliai Vaškeliai. Svėdasų bažnyčios metrikų knygose žinių apie jų mirtį nėra. Nuo 1906 metų šeduikiškiai lankė naujai pastatytą Duokiškio bažnyčią. Ten reikėtų ieškoti ir Jono bei Anelės Vaškelių gyvenimo pabaigos datų.

© 2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys.

1852 m. gruodžio 22 d. Užpalių parapijinėje bažnyčioje kunigo Kazimiero Dapševičiaus pakrikštytas kūdikis vardu Jonas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Izidoriaus ir Veronikos gimusios Merkyte Vaškelių sūnus, gimęs 1852 metų gruodžio 16 dienos vakarą Užpalių parapijos Degėsių kaime, krikštatėviais buvo valstiečiai Konstantinas Galvydis su Apolonija, Juozapo Balčiūno žmona. (EAIS, Užpalių RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1883 m. sausio 18 d. Vyžuonų bažnyčioje vikaro kun. J. Jakubovskio, triskart iš ambonos paskelbus šių metų sausio 2, 6 ir 9 dienomis žmonėms, susirinkusiems liturgijai, sutuoktas valstietis Jonas Vaškelis, 30 m. jaunuolis iš Užpalių parapijos, valsčiaus ir bendruomenės Degėsių kaimo, su Anele Jozelskiene, 34 m. našle iš Vyžuonų parapijos Vilkabrukių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Izidoriaus ir Veronikos iš Merkių Vaškelių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbanavičių Untanėlių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Konstantinui Vaškeliui, Antanui (neįsk.), Alfonsui Vaškeliui, Kazimierui Balčiūnui ir daugeliui kitų. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1884 m. gegužės 28 d. Vyžuonų bažnyčioje vikaro kun. M. Švėgždos pakrikštytas kūdikis vardu Veronika, valst. Jono ir Anelės iš Antanavičių Vaškelių duktė, gimusi šių metų gegužės 21 Vyžuonų valsčiaus Vilkabrukių kaime. Krikštatėviais buvo valst. Alfonsas Vaškelis su mergina Ona Putrimaite. (Vyžuonų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knygos įrašo Nr, 58 kopija, gauta iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2019.03.12)

1890 m. lapkričio 25 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Korsako pakrikštytas kūdikis Rapolo vardu, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus, gimęs šių metų ir mėnesio 18 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Jonas Dobrega su mergina Juozapota Baukaite. (Svėdasų RKB 1882-1891 m. gimimo metrikų knyga)

1891 m. balandžio 30 d. Šeduikių k. nuo kosulio mirė vaikas, vardu Rapolas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus pusės metų amžiaus. Jo kūną šių metų gegužės 3 d. parapijiečiai palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1892 m. sausio 30 d. Šeduikių k. nuo vandenės mirė vaikas, vardu Mykolas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių sūnus 6 metų amžiaus. Jo kūną šių metų vasario 1 d. parapijiečiai palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1892 m. kovo 3 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Nainio pakrikštytas kūdikis Onos vardu, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės iš Antanėlių Vaškelių duktė, gimusi šių metų vasario 29 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Julijonas Svirka su Juozapota, Juozapo Butkevičiaus žmona. (Svėdasų RKB 1891-1897 m. gimimo metrikų knyga)

1900 m. vasario 20 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Vincentas Velžys, triskart paskelbęs vasario mėnesio 6, 13 ir 20 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstietį Juozapą Dobregą, 29 metų viengungį, su Alotų valsčiaus valstiete Veronika Vaškelyte, 17 metų mergina, abu iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Rozalijos, gimusios Repšyte, Dobregų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Anelės, gimusios Antanėlyte, Vaškelių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Petrui Pernavui, Antanui Pajėdai ir kitiems. (Svėdasų RKB 1898-1920 m. santuokos metrikų knyga)