Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. sausio 14 d., pirmadienis

Papilės pavasarininkai 1923 - 1927 metais

Papilė prieš karą. Fotografas - Jonas Sinkevičius. Nuotrauka iš šeimos archyvo.

Katalikiško jaunimo sąjungos “Pavasaris” (pavasarininkų) kuopa Papilėje buvo įsteigta 1923 metų spalio mėnesį. Nuo to įvykio dviems metams praėjus, jo aplinkybes nušvietė korespondencija iš Papilės (”Pavasaris”, 1925, Nr. 18, 28-29 pusl., epaveldas.lt). Pasirodo, kuopelės “krikštatėviu” buvo miestelin paskaitos skaityti užsukęs profesorius Juozas Eretas, tas pats, kurį įsimylėjusi Salomėja Nėris parašė ne vieną puikų eilėraštį. Tačiau tai buvo kiek vėliau…

O 1924 m. kovą Papilėje buvo sudaryta dar ir jaunesniųjų pavasarininkų kuopelė, suburta Stasio Būdavo, būsimo kunigo ir rašytojo. Jaunesnieji negaišdami ėmėsi leisti rankraštinį laikraštėlį.

Laikraštėlio “Pavasario rytas”, saugomo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, pirmojo numerio viršelis (epaveldas.lt).

Čia randame visą neilgą jaunesniųjų pavasarininkų kuopelės istoriją - kaip į ją įstojo 28 nariai, kaip nelengvai - per kelis kartus - buvo suformuota kuopelės vadovybė. 1924 m. balandį kuopelės priekyje: pirmininkas Antanas Sutkus, vicepirmininkas St. Būdavas, sekretorius Aleksas Sakas, iždininkas Kazys Sutkus, knygininkė Valė Kievišaitė. Revizijos komisija: A. Vaznikaitis, Stasė Anužaitė, Pranas Gužauskas.

Tų pačių metų birželį įvyko nauji rinkimai į kuopelės valdybą bei revizinę komisiją. Matome daugumos ankstesniųjų vadovų ir naujas pavardes: K. Žadeikis, Domas Žukauskas, Jadzė Sutkutė, A. Vingras, Kazys Vaivada. Pirmininku liko Antanas Sutkus. Paskelbta “Pavasario ryto” redakcinė komisija: redaktorius St. Būdavas, administratorius J. Dimavičius, “laisvas narys” A. Sakas, kandidatai Elena Kreičmerytė, Alfonsas Vingras.

Tame pačiame “Pavasario ryto” numeryje buvusi knygininkė Valė Kievišaitė davė ataskaitą apie aukas knygynėliui - iš viso dovanotos 106 knygos ir 2 laikraščiai. Domas Žukauskas atidavęs net 56 knygas. Sakų pavardės šiame sąraše nėra, yra keletas šiame straipsnelyje dar neminėtų - Kostas Lingis, Vacys Mockus, Jonas Čepulis.

Buvusio iždininko Kazio Sutkaus ataskaitoje - piniginiai įnašai. Jei dovanotinų knygų Sakai neturėjo ar pagailėjo, tai šelpėjų sąraše jų net trys: Jonas (10 ct), Vacys (20 ct), o Aleksandras, matyt, iškrapštė ir atidavė viską iki paskutinio cento (2 Lt 27 ct - stambiausia sąrašo suma). Tarp 12 aukotojų, nekartojant tų pačių pavardžių, dar yra Pranas Marcišauskas, Kazys Oransas?, Juozas Dimavičius.

Didžiąją 12 puslapių laikraštėlio dalį užėmė redaktoriaus Stasio Būdavo rašiniai - straipsnelis, eilėraštis ir apysaka, kurios tęsinys turėjo būti 2-ajame numeryje. “Laisvo nario” Alekso Sako įdėtas tik trumputis juokelis apie krautuvėn druskos užsukusią moterėlę, deja, dėl vieno neįskaitomo žodžio nebesuprantamas.

Nežinome, ar žadėtas “Pavasario ryto” 2-asis numeris buvo išleistas.

Pirmasis viešas Papilės pavasarininkų pasirodymas miestelio visuomenei įvyko 1924 m. balandį, antrąją Velykų dieną. Matyt, scenos meno mylėtojų tuomet Papilėje nestigo, kad tam pirmąjam kartui buvo paruošti ir atlikti net trys vaidinimai - vaizdelis “Sapnas Velykų naktį”, operetė (!) “Adomas ir Ieva” ir gyvieji paveikslai “Keturi metų laikai”. Per pertraukas šokiams grojo dūdų orkestras. (St. Būdavo korespondencija “Šiaulių naujienose”, 1924 m. Nr. 17, 2 pusl.). Vėliau tame pat laikraštyje kažkas dar kartą rašė apie tą vakarą - vykęs žydų mokykloje, ir nuo lempos jau buvo pradėję lubos svilti… (”Šiaulių naujienos”, 1924 m. Nr. 20, 2 pusl.)

Vis tiktai pavasarininkų veikimas Papilėje pirmaisiais metais buvo vangokas. Pasklaidykime daugiau senosios spaudos (epaveldas.lt):

Papilė. Nėra kaip reikia. Įsikūrus kuopa veikė gana gerai, tik paskui apsnūdo. Nenorėjo pasinaudoti nė parapijos knygynu, nes jį reikėjo tvarkyti. Įsisteigė sporto sekcija ir manė, kad ši kiek pralinksmins. Kad nė Šiaulių kongresas papilėniškių nepradžiugino: susiraukę parvažiavo (Na, vyrai, be laiko pasenot - Red.). Nariai nepatenkinti esama valdyba ir norėtų kitos (Tai kodėl nerenkat naujos? - Red.) —S.P.K. (”Pavasaris”, 1924, Nr. 18, 20 pusl.). Aut. pastaba: Šiaulių kongresas - Lietuvos pavasarininkų suvažiavimas Šiauliuose 1924 m. liepos 4-7 dienomis.

Metų gale keičiant kuopos valdybą, į ją pateko keli buvę jaunesnieji pavasarininkai:

Papilė (Šiaulių apskr.). Tikrai dirbs! 24-XI-16 dien. įvyko L.K.J.S-gos “Pavasario” Papilio kuopos susirinkimas. Į susirinkimą atsilankė vos trečdalis narių. Išrinkta nauja valdyba iš šių asmenų: J. Jokaitis - pirmin., A. Sutkus - vice-pirmin., A. Sakas - sekr., J. Žukauskaitė - iždin. ir B. Sakaitė - knyg. Revizijon - J. Aulas, V. Sakas ir V. Kievišaitė. — A. S-kas “ (”Pavasaris”, 1924, Nr. 19, 25 pusl.). Aut. pastaba: Santrumpa LKJS yra iš tarybinių laikų girdėta, bet išskleista skamba kitaip - Lietuvos katalikiško jaunimo sąjunga.

Nė porai mėnesių nepraėjus valdyba vėl buvo perrinkta. Apie tai - Aleksandro Sako žinutė iš Papilės (”Dabar tikrai veiks!“), išspausdinta LKJS laikraštyje “Pavasaris”:

“Pavasaris”, 1925, Nr. 1, viršelis ir 22 pusl. su žinute iš Papilės (epaveldas.lt)

Naujausią valdybą sudarė pirmininkas St. Sutkus, vicepirmininkas V. Danauskis, sekretorius A. Sakas, iždininkė Br. Sakaitė ir knygininkė L. Kreičmerytė.

Matom, kad ne vienas Aleksandras iš Sakiukų buvo pavasarininku - kartu veikė ir Bronė, Vacys bei  Jonas. Buvo ir daugiau ne po vieną narį iš šeimos - seserys Kreičmerytės, broliai ir sesuo Sutkai, Gužauskai…

Tačiau ką dar, be susirinkimų ir vadovybės rinkimų, veikė susibūręs Papilės jaunimas? Pavasarininkų šūkis (obalsis) nusako jų veikimo kryptį: “Dievui ir Tėvynei!” Taigi, pirmiausia jie turėjo būti gerais katalikais, uoliai lankyti pamaldas, būti vietos dvasininkijos pagalbininkais kasdien ir ypač religinių švenčių metu. Neveltui pavasarininkai kairesnių pažiūrų papiliškių būdavo pašiepiamai pavadinami davatkininkais.

O ką Tėvynei? Švietėsi - skaitydavo knygas ir spaudą, daugiausia katalikišką, bendradarbiavo toje spaudoje, platino ją. Švietėsi patys ir kitiems teikė galimybę lavintis, steigdami ir išlaikydami nemokamus knygynėlius (skaityklas). Veikė pavasarininkų abstinentų sekcija, kurios nariai buvo davę įžadus visiškai nevartoti alkoholinių gėrimų. Pavasarininkai iš sporto sekcijos savo pavyzdžiu skatino laisvalaikį leisti kitaip, nei buvo įprasta. Būrėsi vaidintojai, muzikantai. Visi kartu ruošė tiek dideles šventes su teatro, muzikos ir sportine programa, tiek ir paprastus vakarėlius su vaidinimais, šokiais ir žaidimais.

Išaugę iš jaunesniųjų Papilės pavasarininkai nebuvo pamiršę nuosavo laikraštėlio leidimo įgūdžių.

“Pavasario žiedai” - pirmojo numerio, datuoto 1925 m. liepa, viršelis, pieštas Jono Sinkevičiaus (epaveldas.lt).

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomo šio leidinio vienintelio egzemplioriaus dauguma lapų dingę, išlikę vos keturi puslapiai. Iš to, ką turim, aišku, kad šiame numeryje buvo įdėti Br. Gužauskaitės rašinėlis, keli A. Sako “rašteliai”, A. Sutkaus straipsnis, gal dar kai kas. Redakcinės komisijos sudėtis: redaktorius St. Būdavas, administratorius A. Sakas ir “laisvas narys” A. Sutkus.

Nėra žinių, kad papiliškiai būtų tęsę “Pavasario žiedų” leidimą.

1925 m. spalį Papilėje buvo suruoštą šventė pavasarininkų kuopos įkūrimo dviejų metų sukaktuvėms paminėti. Į ją buvo atvykęs ir kuopos įkūrėjas, Lietuvos pavasarininkų sąjungos pirmininkas prof. Juozas Eretas. Tą įvykį nušvietė spauda.

“Jaunimo vadas”, 1926, Nr. 1, viršelis ir 30 pusl. su žinute iš Papilės (epaveldas.lt)

Papilės kuopos (Šiaulių rajonas) metinė šventė. 1923 m. spalių 29 d. su pagalba c.v. pirmininko buvo įkurta Papilėje, kur yra kapas istorininko Simano Daukanto, pavasarininkų kuopa. Dviejų metų sukaktuvėms paminėti veiklūs kuopos vadai draugas Sutkus, Žukauskaitė, Kraičmeraitės L. ir A. ir Sakas Al. rengė didesnę šventę. Pirmą valandą po pietų įvyko iškilmingas posėdis (…). 6 val. vak. įvyko vakarėlis. Vaidino “Verpėja po kryžium” ir p-kų choras vedamas vargonininko P. Kreičmerio padainavo gražių dainelių (…) (”Jaunimo vadas”, 1926, Nr. 1, 30 pusl.). Aut. pastaba: c. v. pirmininkas - “Pavasario” sąjungos centro valdybos pirmininkas prof. J. Eretas, o p-kų choras - aišku, kad pavasarininkų choras.

Dar vieną pavardę paminėjo kita korespondencija apie tą pačią šventę - vaidinimo režisiere buvusi Maslauskaitė (”Pavasaris”, 1925, Nr. 18, 28-29 pusl.).

O kitur Ventos Ainis rašė vietinį kleboną kun. Vincentą Jarulaitį pasakojus įspūdžius iš kelionės į Romą ir gyrė šventės dalyvį Joną Saką:

(…) mažutis berniukas J. Sakas padeklamavo porą patriotinio turinio eilėraščių. Jei jį kas pamokytų, ateity galima būtų susilaukti tikrai gabaus deklamatoriaus. (”Šiaulietis”, 1925, Nr. 44, 2 pusl.).

Šeimos archyve liko 1926 metų Papilės pavasarininkų nuotrauka. Tokia pat fotografija yra ir Vytauto Skebo studijoje apie Papilės valsčiaus organizacijas (leidyklos “Versmė” monografija “Papilė”, I d., 914 pusl.). Įvardintas tiktai vienas iš nufotografuotųjų - Aleksandras Sakas. Dabar galime surašyti visų jų vardus ir pavardes:

Papilės pavasarininkai 1926 m. liepos 25 d. Iš kairės sėdi: Antanas Sutkus, Ona Martišauskaitė, Elena Kreičmerytė, Apolonija Kreičmerytė, Aleksandras Sakas, stovi: Jonas Sakas, Vacys Danauskis, Antanas Skinderis, Leokadija Kreičmerytė, Kazys Sutkus.

Tas žinias suteikė netikėtas radinys žurnale “Jaunimo vadas” - nuotrauka “Papilės kongreso rengimo komitetas” su ją lydinčia išsamia informacija:

“Jaunimo vadas”, 1927, Nr. 2, 25 ir 30 pusl. (epaveldas.lt)

Aleksandras su skauto uniforma - tuo metu Papilės skautų paskiltininkis. Skautais buvo ir Danauskis su Skinderiu. O nuotraukoje greta susėdusiems A. Sutkui ir O. Martišauskaitei 1930 metais pavasarininkai linkėjo lamės kuriamame šeimos gyvenime (”Pavasaris”, 1930, Nr. 8, 254 pusl.).

Šventes, panašias į aprašytąją “Jaunimo vade”, papiliškiai suruošdavo ir žiemą. Štai žinutė, atspausdinta Marijampolėje leistame katalikiškame “Šaltinyje”:

Iš Papilės padangės. Papilės jaunesnieji pavasarininkai sausio 7 dieną surengė savo metinę šventę. Po pietų padaryta susirinkimas, sugiedota pavasarininkų ir Tautos himnai. Šventės dalyvius sveikino: Papilės skautų, Kruopių “Pavasario” kuopa, L.K. Moterų draugijos skyrius, Papilės “Pavasario” kuopa. S. Būdavas laikė labai įdomią paskaitą: “Kodėl reikia organizuoti jaunesnieji pavasarininkai”. Toliau duota metų veikimo apyskaita. Padaryta 6 susirinkimai, 9 valdybos posėdžiai, 3 vakarai. Vakare 9 valandą įvyko vakarėlis. Vaidinta “Marcelė”, padainuota, pažaista. Keista, kad vyresnieji žada jaunesniųjų kuopelę panaikinti. Gal dėl to, kad jaunesnieji taip puikiai veikia. — Al. Sakas” (”Šaltinis”, 1927, Nr. 6, 93 pusl.). Aut. pastaba: pagirtų jaunųjų pavasarininkų vadu maždaug tuo metu buvo straipsnelį pasirašiusiojo jaunesnysis brolis Jonas.

Tais 1927 metais Papilės pavasarininkų būrelis neteko kelių savo narių. Kovo 29 d. mirė Leokadija Kreičmerytė, metų antroje pusėje - Antanas Skinderis. Rudeniop broliai Sakai išvyko iš Papilės į vienuolynus: Jonas - į Marijampolės marijonų, Aleksandras - į Kretingos pranciškonų. Tačiau ir po šių praradimų katalikiško jaunimo veikla Papilėje neužgeso.

© 2013 Aleksandras Sakas jun.

Priedas

Tiek žmonių dalyvaudavo ano meto pavasarininkų šventėse Lietuvos provincijoje. Nuotraukos apačioje Aleksandras Sakas (1908-1998) užrašė: Kruopiuose. Pav-kų šventė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą