Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. gegužės 29 d., trečiadienis

Vincentas Rimkus ir jo šeima

Apie savo prosenelį Vincentą Rimkų (močiutės Mortos Sakienės tėvą) kurį laiką žinojau tik tiek, kad jis buvo vedęs kumečio dukrą Barborą Ružauskaitę ir turėjo seserį, gyvenusią Papilės valsčiuje apie Avižlius.

Vincento tėvų vardus radau jo santuokos metrikuose - valstiečiai Adomas Rimkus ir Elžbieta Lipskaitė. Bet nei kur, nei kaip jiedu gyveno, nežinojau. Pagaliau Viekšnių dekanato Papilės parapijos Šiaudinės filialinės bažnyčios knygose radau Elžbietos Lipskaiės Rimkienės mirties metrikus. Jie atskleidė štai ką.

Pirma, Vincento tėvai galėjo gyventi ten, kur savo amžių baigė jo mama Elžbieta - Papilės parapijos Avižlių kaime.

Antra, Vincentas turėjo ne vieną, o bent tris seseris, ir jų vardai - Elžbieta, Barbora, Ieva.

Trečia, 1875 metais, kai mirė Vincento mama Elžbieta, jo tėvo gyvo jau nebuvo. Elžbietą Rimkienę palaidojo Šiaudinės kapinaitėse, spėju, prie vyro, taigi, ten gali būti jų abiejų kapas.

Šiek tiek žinių turiu tik apie vieną prosenelio Vincento seserį - Barborą. Apie kitas jo seseris, Elžbietą ir Ievą, beveik nieko nežinau. 1875 metais jos buvo gyvos, o kas iki tol ir paskui?

Pats Vincentas Rimkus, jei pasikliautume jo santuokos metrikais, gimė maždaug 1851 metais. Maždaug, nes jo gimimo metrikų dar nesu matęs.

Trisdešimties sulaukęs, Vincentas gyveno Viekšnių parapijos Palnosų kaime, kur pasipiršo ten pat pažintai merginai Barborai Ružauskaitei. Vincentas ir Barbora Rimkai buvo sutuokti 1882 metų sausį Viekšnių bažnyčioje.

Santuokos metrikuose abu sutuoktiniai užrašyti valstiečiais, tačiau savo žemės vargu ar bent kiek turėjo. Vincentas Rimkus dirbo prie geležinkelio (veikusio nuo 1871 metų), o Barbora Ružauskaitė iki santuokos bus buvusi kaip ir jos tėvai samdoma darbininkė, dirbusi dvare ar pas turtingesnius vietinius ūkininkus.

Po santuokos praėjus kuriam laikui, Rimkai apsigyveno Papilės valsčiaus Žilių kaime, kur užaugo penketas jų vaikų, vėliau išsibarsčiusių po Lietuvą ir pasaulį.

Vincento Rimkaus medžio dalis. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Pirmoji buvo mano močiutė Morta, gimusi 1885 metais Akmenės parapijos Užsienių kaime, bet krikštyta Viekšnių bažnyčioje. 1902 metais sutuokta su Domininku Saku, geležinkelininku, atvykusiu iš Rytų Lietuvos, ji davė pradžią žemaitiškai Papilės atšakos Sakų giminei. Mirė 1958 metais Palangoje, kur ir palaidota.

Antrasis vaikas - Antanas, gimęs 1888 metais Papilės valsčiaus Žilių kaime. Per pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Rusijos kariuomenėje, buvo sužeistas. Karo ligoninėje Voroneže rado žmoną - ukrainietę felčerę Mariją Čiobą. Lietuvoje dirbo matininku, Kaune pasistatė namą. Mirė 1974 metais, palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

Trečioji buvo duktė Barbora - gimė 1890 metais, ištekėjo už Jono Čerapo, su kuriuo susilaukė dukters Benediktos ir sūnaus Alfonso. 1928 metais, šeimai iširus, išvyko į Argentiną, kur ištekėjo antrą kartą. Vėlesnių laikų dokumente jos vardo ir pavardės ispaniška transkripcija - Barbara Rimkute Ceparate de Matuichuqui, o vyro - Jacobo Matuichuqui. Turbūt, Jakovas Matveičiukas, nes kalbėta, kad jos antrasis vyras - ukrainietis. Mirė Barbora 1977 metais, palaidota Lanuso - didžiųjų Buenos Airių dalies - kapinėse.

Ketvirtas - sūnus Jonas, gimęs 1891 metais. Kaip ir jo tėvas buvo geležinkelininku, dirbo mašinisto padėjėju, paskui mašinistu. Pasakota, kad darbe smarkiai peršalo, susirgo ir mirė 1920 metais, nespėjęs sukurti šeimos. Tačiau mirties metrikuose priežastis kita - džiova. Palaidotas Papilėje, Pašalpos kapinėse.

Jono Rimkaus laidotuvių nuotraukos fragmentas. Vincentas Rimkus su dukra Barbora Čerapiene ir žentu Domininku Saku, 1920 m.

Ir penktasis vaikas – sūnus Kazimieras, gimęs 1895 metais, o 1913 metais emigravęs į JAV. Per pirmąjį pasaulinį karą savanoriu stojo karinėn tarnybon ir su amerikiečių ekspedicinėmis pajėgomis dalyvavo kovose Vakarų fronte Prancūzijoje. Šeimos nesukūrė. Mirė 1973 metais, palaidotas Pitsfildo (Masačusetso valstija) kapinėse.

O senieji Rimkai guli šalia sūnaus Jono Papilės Pašalpos kapinėse: Barbora - nuo 1925 metų, Vincentas - nuo 1927 metų.

Vincento, Barboros Rimkų ir jų sūnaus Jono kapas Papilės Pašalpos kapinėse. 2013 metų nuotrauka.

© 2012 - 2023 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - EAIS, buvęs epaveldas.lt):

1875 m. kovo 12 d. Avižlių kaime nuo senatvės mirė valstietė Elžbieta iš Lipskių [giminės] Rimkienė, velionio Adomo Rimkaus žmona 50 metų amžiaus. Paliko sūnų Vincentą, dukras Elžbietą, Barborą ir Ievą. Jos kūną kun. Švėgždavičius 1875 m. kovo 15 d. palaidojo Šiaudinės filialinėse [...]. (Viekšnių dekanato Šiaudinės filialinės bažnyčios mirties metrikų knyga, 134 v.)

Pastaba. 50 metų amžiaus - nuo senatvės? Gal klaida... Ir Elžbietos palaidojimo vieta užrašyta kitaip, ne kapinėse, kaip visų kitų Šiaudinės filijos mirusiųjų, o sunkiai įskaitomu žodžiu, primenančiu rusišką стена (siena).

1882 m. sausio 19 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Aleksandras Valavičius, triskart paskelbęs sausio mėnesio 1, 3 ir 6 dienomis, sutuokė Papilės valsčiaus ir bendruomenės valstietį Vincentą Rimkų, 30 metų nevedusį, su Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiete Barbora Ružauskaite, 25 metų netekėjusia, abu iš čionykštės parapijos Palnosų kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Elžbietos, gimusios Lipskaite, Rimkų sūnų su teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Uršulės, gimusios Jokūbauskaite, Ružauskų dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Šidlauskui, Jonui Ružauskui, Petrui Lementauskui ir kitiems. (Viekšnių RKB 1870-1883 m. santuokos metrikų knyga, 203 v.)

1885 m. sausio 6 d. Viekšnių bažnyčioje kun. kanauninko Juozapo Zalieskio pakrikštytas kūdikis Mortos vardu, Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Vincento ir Barboros gimusios Ružauskaite Rimkų duktė, gimusi 1885 m. sausio 4 d. Akmenės parapijos Užsienių kaime. Krikštatėviai - valstietis Ignotas Ružauskas su mergina Uršule Ružauskaite. (Viekšnių RKB 1880-1885 m. gimimo metrikų knyga, v. 247)

Pastaba. Mortos krikštatėvis Ignotas Ružauskas - jos dėdė, motinos brolis. Kaip giminiavosi krikštamotė Uršule Ružauskaite, kol kas nežinoma. Užsienių, arba Užseinių, kaimas - dabartinių Viliošių vakarinė dalis.

1888 m. balandžio 10 d. Papilės bažnyčioje kun. Masilionio pakrikštytas kūdikis vardu Antanas, Papilės valsčiaus Augustaičių bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Vincento ir Barboros iš Ružauskų Rimkų sūnua, gimęs šių metų ir mėnesio 9 dieną šios parapijos Žilių kaime. Krikštatėviais buvo valstiečiai Antanas Statkus su mergina Karolina Stupuraite. (Viekšnių dekanato 1885 m. gimimo metrikų knygos, Papilės RKB)

1890 m. kovo 11 d. Papilės bažnyčioje vikaro kun. Masilionio pakrikštytas kūdikis vardu Barbora, Papilės valsčiaus Augustaičių bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Vincento ir Barboros iš Ružauskų Rimkų dukra, gimusi šių metų kovo 10 dieną šios parapijos Žilių kaime. Krikštatėviais buvo valst. Jurgis Daunys su Viktorija, Jurgio Širvinskio žmona. (Viekšnių dekanato 1890 m. gimimo metrikų knygos, Papilės RKB)

1891 m. gruodžio 15 d. Papilės bažnyčioje Šiaudinės filialisto kun. Novickio pakrikštytas kūdikis vardu Jonas, Papilės valsčiaus Augustaičių bendruomenės valstiečių Vincento ir Barboros iš Ružauskų Rimkų sūnus, gimęs 1891 m. gruodžio 12 dieną Papilės miest. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Jonas Borusas ir Barbora, Prano Maslauskio žmona. (Papilės RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1895 m. gruodžio 3 d. Papilės bažnyčioje kun. Jurskio pakrikštytas kūdikis vardu Kazimieras, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Vincento ir Barboros iš Ružauskų Rimkų sūnua, gimęs 1895 metų gruodžio 2 dieną šios parapijos Papilės miest. Krikštatėviais buvo valstiečiai Jonas Ružauskas su mergina Barbora Šarkute. (Viekšnių dekanato 1895 m. gimimo metrikų knygos, Papilės RKB)

Pastaba. Kazimiero krikštatėvis Jonas Ružauskas - jo dėdė, motinos brolis. O krikštamotė Barbora gal bus ne Šarkutė, bet Šurkutė, su kuria Jonas Ružauskas kitą mėnesį po šių krikštynų susituokė ir gyveno Šiliškiuose.

1920 m. rugpjūčio 13 d. Šiliškių kaime mirė džiova Jonas Rimkus, Vincento ir Barboros Ružauskaitės Rimkų darbininkų sūnus 29 metų amžiaus Papilės valsčiaus ir parapijos, palaidotas kun. Strumilos ant Pašalpos. (Papilės RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba. "ant Pašalpos" - Papilės Pašalpos kapinėse.

1925 m. lapkričio 9 d. Žiliuose mirė Barbora Rimkienė paralyžiu, duktė Ignaco ir Uršulės Ružauskų. Ištekėjusi 75 metų Papilės valsčiaus ir parapijos, paliko vyrą Vincentą Rimkų, sūnus Antaną, Kazimierą, dukteris Mortą ir Barborą. 12 [dieną] kun. Vilkickis palaidojo ant Pašalpos. (Papilės RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1927 m. kovo 6 d. Žiliuose mirė Vincentas Rimkus paralyžiu, našlys 82 metų Papilės valsčiaus ir parapijos darbininkas, paliko sūnus Antaną, Kazimierą ir dukteris Mortą ir Barborą. 7 kovo palaidojo ant Pašalpos kun. Vilkickis. (Papilės RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą