Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. sausio 18 d., penktadienis

Caro kareivis Aleksandras Antanėlis

Aleksandras Antanėlis gimė Maleišių kaime 1823 metų liepą valstiečių Motiejaus ir Barboros Antanėlių šeimoje. Turėjo vieną vienintelį brolį Zigmantą ir penkias vyresnes seseris, taigi, Aleksiuką mažą buvo kam prižiūrėti. Jį ir dar dvi sesutes...

Septyniolikos būdamas, Aleksandras neteko savo tėvelio. Regis, ir mamos jau tuomet nebeturėjo.

1846 metų rudenį Svėdasų bažnyčioje jis susituokė su Elžbieta Urbonavičiūte, Šeduikių kaimo valstiečių Rapolo ir Karolinos Urbonavičių dukra.

Po santuokos Antanėliai gyveno Maleišiuose, Aleksandro gimtinėje. Čia gimė jų vaikai (visi tą patį rugsėjo mėnesį): straipsnelio autoriaus prosenelė Anelė - 1847 metais, Anupras - 1849 metais, Karolina - 1852 metais.

Antanėliai giminės medyje. Rusva spalva išskirti autoriaus tiesiosios linijos giminaičiai.

Kiek vėliau Aleksandras Antanėlis pakliuvo į rekrūtus. Matyt, tai nutiko 1855 metais, kai per Krymo karą labai daug vyrų buvo paimta caro kariuomenėn. Nors į rekrūtus pirmiausia imdavo viengungius, bet gal tokių tąkart pritrūko, be to, baudžiaviniame kaime viską lėmė pono žodis.

Žmona Elžbieta grįžo pas tėvus į Šeduikius. Maleišiuose liko jos sūnaus Anupro, gal ir dukros Karolinos, kapelis.

Antanėlių dukra Anelė, užaugusi Šeduikiuose, 1866 metų rudenį ištekėjo už valstiečio Klemenso Juzelskio į Vyžuonų parapijos Vilkabrukių kaimą. Jai kraitį krauti bus padėję ir tie kasmetiniai keli rubliai, kuriuos valdžia mokėdavo rekrūto vaikui.

Anelei ištekant, jos tėvas dar turbūt tarnavo kariuomenėje. Tuo metu tikrosios karo tarnybos laiką caras buvo sutrumpinęs nuo 20 iki 12 metų. Todėl spėju Aleksandrą Antanėlį į namus grįžus apie 1867 metus.

Kaip atitarnavęs kareivis turėjo iš valdžios gauti žemės sklypelį, nedidelę pensiją. Neretai buvę kareiviai, kariuomenėje pramokę rusų kalbos ir rašto, eidavo savojo valsčiaus raštininko pareigas. Bet laikas ištrynė iš giminės atminties, ką po karo tarnybos veikė Aleksandras. Senatvės jis nesulaukė. 1878 metų rudenį Šeduikiuose Aleksandrą Antanėlį pakirto džiova.

Našlė Elžbieta dviem dešimtmečiais pergyveno savo vyrą. Glaudėsi pas dukrą Anelę, kuri po antrosios santuokos su Jonu Vaškeliu grįžo iš Vilkabrukių į Šeduikius. Elžbieta mirė 1899 metais.

Aleksandras ir Elžbieta Antanėliai palaidoti Svėdasų parapijos kapinėse.

© 2019 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (v. - vaizdo Nr., epaveldas.lt)

1823 m. liepos 25 d. [Aš, Tomas Milevskis,] pakrikštijau Aleksandrą Julijoną, gimusį to paties mėnesio 22 [d.] Motiejui Antanevičiui ir Barborai Sabalytei, teisėtiems sutuoktiniams. Krikštatėviai Mykolas Antanevičius ir Viktorija Juškevičienė. Maleišiai. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 105 v.)

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbonavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbonavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Pastaba. Liudininkas Kasparas Žemaitis - Aleksandro sesers Anastazijos vyras, o Juozapas Šeduikis - Elžbietos kaimynas iš senos, Šeduikių kaimui vardą davusios giminės.

1847 m. rugsėjo 28 d. kun. Jono Arvasevičiaus, Traupėnų vikaro, Svėdasų bažnyčioje pakrikštytas kūdikis Anelės vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių dukra, gimusi šių metų ir mėn. 23 d. Svėdasų parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Aleksandras Sabalys ir mergina Eufrozinė Urbonavičiūtė. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1849 m. rugsėjo 11 d. Svėdasų bažnyčioje kunigo Andrejaus Macijausko, šios bažnyčios vikaro, pakrikštytas kūdikis Anupro vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių sūnus, gimęs šių metų rugsėjo 9 dieną paryčiui tos pačios parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Anupras Urbonavičius ir Anastazija, Kasparo Žemaičio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1850 m. rugpjūčio 16 d. Maleišių kaime mirė vaikas vardu Anupras nuo dizenterijos, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonų Antanėlių 1 metų sūnus, Svėdasų parapijietis. Jo kūną giminaičiai šių metų ir mėnesio 18 dieną kaimo kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1852 m. rugsėjo 14 d. Svėdasų bažnyčioje kunigo V. [Vincento] Sonulevičiaus, šios bažnyčios vikaro, pakrikštytas kūdikis Karolinos vardu, valstiečių sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos iš Urbonavičių Antanėlių dukra, gimusi šių metų rugsėjo 11 d. tos pačios parapijos Maleišių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Kiprijonas Urbonavičius ir Karolina, Andrejaus Čerškio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1878 m. lapkričio 17 d. Šeduikių kaime mirė Aleksandras Antanėlis nuo džiovos, atitarnavęs kareivis (отставной солдат) 50 metų, paliko žmoną Elžbietą iš Urbonavičių ir dukrą Anelę. Jo kūnas šių metų ir mėnesio 18 dieną kun. Montvilo palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1899 m. vasario 16 d. Šeduikių kaime mirė Elžbieta Rapolo d. iš Urbonavičių Antanėlienė nuo senatvės, Alotų valsčiaus valstietė mirusio Aleksandro žmona 86 metų amžiaus, paliko dukrą Anelę. Jos kūnas šių metų ir mėnesio 19 dieną kun. Nainio palaidotas Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą