Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. liepos 31 d., pirmadienis

Kauno moksleiviai ateitininkai 1931 - 1934 metų nuotraukose

Daugumą šių nuotraukų išsaugojo Aleksandras Sakas, anų laikų Kauno moksleivis ateitininkas. Rinkinukas papildytas keliomis fotografijomis, kurias iš Australijos atsiuntė ir leido panaudoti buvusio Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos gimnazisto ir ateitininko Jono Mockūno sūnus Jonas.

Kauno moksleivių ateitininkų būrelio susirinkimas su dvasios vadovu kun. Kazimieru Žitkumi ir - kaip galima spėti - pas jį. Atpažintieji asmenys: 1 - Apolonija Gliaudelyte, 5 - Aleksandras Sakas, 11 - Juozas Gražys, 13 - kun. Kazimieras Žitkus (literatūrinis pseudonimas - Vincas Stonis, liaudies daina virtusio eilėraščio “Gražių dainelių daug girdėjau” autorius).

Būrelis Kauno moksleivių ateitininkų su dar vienu jaunimo autoritetu - kunigu Kazimieru Rankele:

Apačioje pasisukęs šonu su laikraščiu rankose Aleksandras Sakas. Prie jo palinkęs - Jonas Dainauskas. Sėdinčiųjų centre - kun. Kazimieras Rankelė. Už jų stovinčiųjų eilėje penktas iš kairės - Jonas Bastakys. Viršutinėje eilėje pirmas iš kairės - Jonas Mockūnas. Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos gimnazisto Leono Dainio nuotrauka iš jo klasės draugo Jono Mockūno archyvo.

Kaunas nuo Aleksoto šlaitų ir keletas draugų ateitininkų. Iš dešinės: Jonas Bastakys, Aleksandras Sakas…

1932 metų vasaros Kauno ateitininkų išvyka garlaiviu “Lietuvaitė” Nemunu ir Nevėžiu iki Kačiūniškės.

Šios ekskursijos dalyviai - Nevėžio slėnyje ties Kačiūniške.

Ant Nevėžio, greičiausiai, Kačiūniškės apylinkėse. Centre su irklu rankose - Pranas Rinkevičius, sėdi valtyje pirmasis iš dešinės – Aleksandras Sakas, o tarp stovinčių ant lieptelio už valties, trečiasis iš kairės - Antanas Masionis, ketvirtasis iš dešinės - Jonas Domininkas Grigaitis.

Šokame Lampėdžių kurorte. Gal iš tos pačios išvykos garlaiviu, o gal ir ne. Leono Dainio nuotrauka.

Kita, jau rudeniška, išvyka 1932 metų lapkričio 4 dieną. Atpažintieji: 5 - Kazys Rainys, 8 - Jonas Mockūnas, 10 - Jonas Bastakys, 22 - Kazys Naseckas, 26 - Kazys Karuža. Nuotrauka iš Jono Mockūno archyvo. A. Giedraičio fotolaboratorija.

Tos pačios nuotraukos reverse - išvykos dalyvių parašai (17 iš 27 nusifotografavusiųjų). Keli jų daugmaž įskaitomi: J. Bastakys, Orintaitė, Stankevičiūtė, K. Karuža, Andrejauskas, Vaškelis, Meilutytė, B. Galvičius, J. Liaugminas (ar Liaugminaitė?), Vl. Slavinskas, K. Naseckas, F. Arlickutė, P. Čarkauskas:1933 metų vasarį Lietuva minėjo nepriklausomybės 15-kos metų sukaktuves.

Kauno moksleiviai ateitininkai, susirinkę vasario 16-tą viename Ateitininkų rūmų kambaryje - ramovėje. Žodis šventės proga jau tartas, po to kas kam mieliau - pokalbiai, spauda, šachmatai, bilijardas… Su bilijardo lazda - tarp stovinčių ketvirtas iš kairės - Eduardas Buinevičius. Prie kairiojo stalo pirmas iš kairės - Jonas Mockūnas (neveltui draugų vadintas Šachmataičiu). Ant grindų vidurinis - Aleksandras Sakas, ten pat kairėje - Jonas Bastakys. Leono Dainio nuotrauka iš Jono Mockūno archyvo.

Tie patys Kauno moksleiviai ateitininkai tą dieną Ateitininkų rūmų kieme. Kažkada vėliau Aleksandro Sako prirašyta: Vyrai, kurie nepripažino “Ievų” valdžios (beje, tuo metu ateitininkai buvo pasidaliję atskirais vyrų ir mergaičių rajonais). Iš kairės: pirmoje eilėje antras - Aleksandras Sakas, antroje eilėje pirmas - nuotraukos autorius Leonas Dainys, trečioje eilėje antras - Jonas Mockūnas, ketvirtas - Eduardas Buinevičius, šeštas (arba pirmas iš dešinės) - Jonas Bastakys.

Ant Aleksandro Sako galvos - uniforminė kepuraitė, kokios jis, dr. Justino Tumėno brandos kursų moksleivis, neturėjo. Aleksandras, kaip ir jo draugas Jonas, tą dieną atėjo skrybėlėtas. Aleksandro skrybėlę užsidėjęs ir tuo labai patenkintas greta pusiaugulom sėdintis bičiulis.

Keli draugai tą dieną dar pasivaikščiojo ir pozuodami nuotraukai pratęsė žaidimą galvos apdangalais. Jonas Mockūnas padėvėjo draugo (su akinukais) “papachą”, Jonas Bastakys (ant žemės antras iš kairės) Eduardui Buinevičiui paskolino savo skrybėlę. Tik Leonas Dainys (sėdintis dešinėje), fotografas, atskubėjęs į kadrą, neturėjo mainams laiko. Nuotrauka iš Jono Mockūno archyvo.

Po dešimties dienų vėl buvo laisva nuo mokslų ir darbų diena - sekmadienis. Prie Ateitininkų rūmų šį kartą susirinko ne tik vyrai… (Žr. atskirą rinkinuką - 1933 metų vasaris Mickevičiaus slėnyje).

O čia jau pavasaris, 1933 metų gegužės 21 diena:

Leono Dainio nuotrauka iš Jono Mockūno archyvo. Nuotraukos autorius stovi ketvirtas iš kairės. Iš dešinės pirmas - Jonas Bastakys, trečias - Eduardas Buinevičius. Priekyje ant vieno ant vieno kelio priklaupęs - Pranas Rinkevičius.

Dar dvi tos pačios dienos ir to paties fotografo nuotraukos:

Ateitininkų ratelis. Kauno apylinkių žinovai gal galėtų atpažinti slėnį? Iš Jono Mockūno archyvo.

Nuo galo antroji pora - Marcelė Banytė ir Aleksandras Sakas, ketvirtoje poroje - Jonas Mockūnas. Ratelio antrojo plano centre matomas ir žingsniuojantis Pranas Rinkevičius.

1933 metais Sekminės buvo švenčiamos birželio 4 dieną. Kauno moksleiviai ateitininkai, sėdę į berželiais papuoštą garlaivį, nupūškavo juo prieš srovę į Pažaislį… (Žr. atskirą rinkinuką - 1933 metų Sekminės).

Kitų iškylų nuotraukos:

Ekskursija į Pajiesį. Atpažinti asmenys: 4 - Juozas Gražys, 7 - Aleksandras Sakas, 8 - Pranas Rinkevičius, 10 - Jonas Dainauskas, 13 - kun. Kazimieras Žitkus, 16 - Leonas Dainys, 37 - Jonas Mockūnas, 40 - kun. Kazimieras Rankelė. Leono Dainio nuotrauka.

Priekyje centre – kunigas Kazimieras Žitkus, kairėje - Aleksandras Sakas. Antroje eilėje iš kairės - moksleiviai ateitininkai Kazys Naseckas ir Juozas Gražys, kunigas Kazimieras Rankelė, neatpažintas asmuo ir nuotraukos autorius Leonas Dainys.

1933 metų liepos 4 - 12 dienomis vyko svarbiausia metų išvyka - “Gamtos draugo” ekskursija laivu į pajūrį…

Po didžiosios ekskursijos ne visi galėjo grįžti į kaimą atostogų.

Šios nuotraukos reverse Jonas Mockūnas užrašė: 1933 metais vasarojančių Kaune ateitininkų kuopelė, 1933 m. rugsėjo 10 d. Jonas Mockūnas pačiam viršuj, pirmas iš dešinės. Antroje nuo viršaus eilėje pirmas iš kairės - Ričardas Nakas, trečioje nuo viršaus eilėje iš kairės: Povilas Malinauskas?, Jonas Bastakys. Pirmoje stovinčiųjų eilėje iš kairės: pirmas - Aleksandras Sakas, trečias - kun. Kazimieras Rankelė. Centre sėdinčių dviejų vyrų dešinysis - dr. Kazys Ambrozaitis? Žemėliau du vyrai: kairėje - Jonas Dainauskas, dešinėje - Kazys Naseckas. Leono Dainio nuotrauka iš Jono Mockūno archyvo.

1934 metų sausio 13 ir 14 dienomis Kaunas atsisveikino su kunigu Kazimieru Rankele, “tremiamu” į Kamajus… (Žr. “Kunigas Rankelė išvyksta į Kamajus“).

1934 metų gegužį grupė moksleivių ateitininkų su vyskupu Mečislovu Reiniu išvažiavo autobusi į rytinį Lietuvos kampelį – Zarasus… (Žr. atskirą rinkinuką - 1934 metų ateitininkų ekskursija su vyskupu Reiniu).

Ir dar dvi Leono Dainio nuotraukos be datų:

Atpažinti asmenys: 1 - Kazys Rainys, 2 - Jonas Dainauskas, 3 - Aleksandras Sakas, 4 - Jonas Bastakys, 5 - Apolonija Gliaudelytė, 6 - Jonas Mockūnas.

Aleksandro Sako užrašas: Baigę retorikos kursus. Retorika - iškalbos menas. Kas iškalbos mokė Kauno moksleivius ateitininkus? Kuo vardu buvo jie, kadaise norėję įvaldyti tą meną? Po daugelio metų atpažinti bepavyko vos keletą: 1 - Jonas Bastakys, 3 - Apolonija Gliaudelytė, 7 - Povilas Malinauskas?, 11 – Aleksandras Sakas, 20 - Marcelina Banytė, 25 - Pranas Rinkevičius, 27 - Kazys Naseckas, 36 - Juozas Gražys…

© 2012 - 2020 Aleksandras Sakas jun.
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą