Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. liepos 31 d., pirmadienis

1932-1935 metų Kauno moksleivių ateitininkų sąrašas

Moksleivių ateitininkų veikloje (nuo 1930 metų - nelegalioje) dalyvavo jaunimas iš įvairių Kaune tuo metu veikusių vidurinės grandies ir aukštesniųjų mokyklų, kurių apytikslis sąrašas būtų toks:

Kauno Šv. Kazimiero mergaičių gimnazija (buv. “Saulės” mergaičių gimnazija);
Kauno “Saulės” mergaičių mokytojų seminarija (uždaryta 1936 m.);
Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija arba aukštesnioji komercijos mokykla;
Kauno Jėzaus Širdies mergaičių mokytojų seminarija;
Kauno aukštesnioji technikos mokykla;
Kauno Jėzuitų gimnazija;
Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija;
Kauno “Aušros” berniukų gimnazija;
Kauno meno mokykla;
Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla;
Dr. J. Tumėno brandos kursai;
Valstybės teatro vaidybos mokykla.

1932-1935 metais Kauno moksleiviai ateitininkai vieną po kito išleido keletą humoristinių laikraštėlių (”Samtį”, “Dilgėlę“, “Vėžį” ir kt.).

“Vėžio” Nr. 1 ir Nr. 2 viršeliai

Nors dėl draudimo veikti mokyklose ateitininkai anuomet turėjo būti atsargūs ir organizacijos pavadinimo skelbti negalėjo, šiuose laikraštėliuose vienas kitą “traukdami per dantį” rašė ne tik vardus, bet dažnai ir pavardes ar savo mokyklas.

Todėl iš šitų laikraštėlių galėjau surankioti Kauno moksleivius ateitininkus, veikusius 1932-1935 metais (su vienu kitu tuomet jau mokyklą palikusiu moksleiviu), o skliaustuose pridėjau apie juos šiek tiek papildomų žinių iš įvairių kitų šaltinių:

Abramavičiūtė
Birutė Akstinaitė
Ambraziūnas
Bagdonas, studentas
Marcelė Banytė, Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla
 

Antroji nuo galo pora - Marcelė Banytė ir Aleksandras Sakas. Leono Dainio nuotrauka

Juozapas Nikodemas Barakauskas iš Žemaitijos, dr. J. Tumėno brandos kursai, 1934 m. baigęs mokyklą, gyvenęs Kapsų g. 46-3 (1936 m. - Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos Žaliakalnio skyriaus pirmininkas, 1937 m. pradžioje išvyko į Panevėžį, kur steigė baldų dirbtuvę)
Jonas Bastakys, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija, 1933 m. ketinęs stoti į Telšių kunigų seminariją (1937 m. - Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos Karmelitų skyriaus pirmininkas)
Albinas Beniulis, studentas
Blynaitė iš Biržų?
Elena Brigmanaitė iš Šančių, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija
Eduardas Buinevičius, Kauno aukštesnioji technikos mokykla (1915-1996, aviatorius, inžinierius, "Kauno šilumos tinklų" vyriausias inžinierius)
Čečkauskas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Emilija Čepanauskaitė, 1934 m. atvykusi iš Linkuvos
Ona Čibirkaitė
Čibirka
Elena Dabkutė iš Fredos
Jonas Dainauskas (studijų metais - Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos lektorius, pokariu - Jonas Lainauskas, sovietinių lagerių kalinys, matematikos mokytojas Kybartuose, vienas iš pirmųjų Sąjūdžio lyderių Vilkaviškio rajone)
Leonas Dainys
Adolfas Damoševičius Damasko (Adolfas Damušis)
Danyla iš Jėzuitų bendrabučio
Daugėla, Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla, 1934 m. baigęs mokyklą
Veronika Diedonytė
Girnytė iš Kleboniškio
Apolonija Gliaudelytė, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija (Apolonija Pakštienė?)

 
Iš kairės trečia - Apolonija (Polė) Gliaudelytė, penktas - Aleksandras Sakas. Leono Dainio nuotrauka

Juozas Gražys, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija
Marytė Guželytė iš Linksmadvario, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija
Elizabeta Ilionytė
Ivanauskas, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija
Jablonskis, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Regina Jagminaitė, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija, 1934 m. baigusi mokyklą (Dausienė? - mokėsi VDU, 1961-1964 metais buvo anglų k. mokytoja Mažeikiuose)
Jonas Jakobka, studentas
Jakubka, Kauno Jėzuitų gimnazija
Jonas Juodelis
Anelė Juodytė
Jonas Juodzevičius (dr. J. Tumėno brandos kursai, 1939 m. buvo Utenos šaulių sporto klubo vadovas)
Mykolas Jurkevičius
Viktorija Karaliūtė, Kauno “Saulės” mergaičių mokytojų seminarija
Karosas, Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla (Balys Karosas?)
Viktoras Karvelis, Kauno Jėzuitų gimnazija
Marytė Karžauskaitė, Stasės sesuo
Stasė Karžauskaitė, Kauno Jėzaus Širdies mergaičių mokytojų seminarija, Marytės sesuo
Keturakytė
Kiras, Kauno Jėzuitų gimnazija
Kirna, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Felicija Klimukaitė, iš Jonavos gatvės, 1934 m. baigusi mokyklą (Matulevičienė? -1937-1939 m. mokytojavo Kernavėje, pokaryje - Balbieriškyje)
Steponas Kontrimas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla (sklandytuvų konstruktorius?)
Balys Kontrymas
Telesforas Krasauskas, 1934 m. rudenį ketinęs stoti į Telšių kunigų seminariją
Antanas Kučinskas, Kauno Jėzuitų gimnazija
Juozas Kučinskas, choristas
Petrutė Kurlianskaitė
Jadvyga Kuzmickaitė
M. Kuzmickaitė
Litvaitis
Lukaševičius, muzikantas
Lukošius (režisierius Balys Lukošius)
Povilas Malinauskas iš Subačiaus, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija, skudutininkas
Birutė Marašinskaitė iš Žaliakalnio
Markauskas
Aloyzas Mickevičius
Marijona Mickevičiūtė iš Vilijampolės
Irena Misevičiūtė
Jonas Mockūnas Šakmataitis, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija (1917-1975, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Australijoje)
Ričardas Nakas Riča
Leonas Narbutas, Kauno Jėzuitų gimnazija, 1934 m. baigęs mokyklą, literatas
Jonas Naruševičius, Kauno “Aušros” berniukų gimnazija, bajoras, jo sesuo Elena
Elena Naruševičiūtė, jos brolis Jonas
Kazys Naseckas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla, ateitininkų rajono buvęs (1933 metais) vadas
 
Nuotrauka su dedikacija: Aleksui Žemaitėliui. Kaziukas mergaičių nelaisvėje. 1933.II.26. K.K.Žitkus

Ona Nasevičiūtė, Kauno “Saulės” mergaičių mokytojų seminarija (1916-1949, vienuolė, jos knyga “Myliu Kristų : dienoraščiai ir užrašai” išleista 2009 m.)
Pranas Paičius iš Žaliakalnio, 1934 m. baigęs mokyklą
Valentina Pakėnaitė (Budnikienė? - partizano iš Taujėnų valsčiaus žmona, žuvusi kartu su vyru 1945.07)
Anelė Paškevičiūtė
Petrauskas - Petraitis, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Teresė Pikturnaitė
J. Povilaitytė iš Veiverių gatvės
Liuda Povilionytė
Lionė Pranevičiūtė, 1934 m. baigusi mokyklą
Gražina Račiūnaitė
Kazys Rainys Reinys, skudutininkas (po karo gyveno Kaune)
Repečka iš Jėzuitų bendrabučio
Ona Rimgailaitė iš Dailės darbų mokyklos
Albinas Rimkus, skudutininkas
Pranas Rinkevičius Išperėtas Dėdė
Aleksandras Rukšėnas Aleksandras II, technikas
Ruokis iš Jėzuitų bendrabučio
Rupinskas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Antanas Ruzgas
Vladas Sadauninkas, Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla, 1934 m. baigęs mokyklą
Placida Sadauskaitė iš Slabados
Sakalauskas
Aleksandras Sakas Aleksandras I, dr. J. Tumėno brandos kursai, ateitininkų rajono pirmininkas 1933.11, “Samčio” įsteigėjas
Broniaus Uoginto piešinys iš Kauno moksleivių ateitininkų leisto laikraštėlio “Samtis” (Nr. 4, 1933 m.). Viryklę kūrena prof. Pranas Dovydaitis, valgyti neša kun. Kazys Žitkus. Prie puodo su samčiu - Aleksandras Sakas.

Savickaitė
Marytė Sinkevičiūtė, Kauno Jėzaus Širdies mergaičių mokytojų seminarija (gal rašytojo Vytauto Tamulaičio žmona?)
Skinulytė, Kauno Šv. Kazimiero mergaičių gimnazija
Skrickis
Marytė Slavinskaitė
Albinas Stanelis iš Šančių, ateitininkų rajono pirmininkas nuo 1934 m. rudens
Petras Stankevičius
Starkevičius
Aleksandras Stasiulis Aleksandras III, choro vedėjas
Valija Staškūnaitė
Pranas Stepulevičius (Pranas Stepulis), skudutininkas, muzikantas, 1935 m. baigiantis “Pavasario” gimnaziją
Šauklytė
Antanina Šežaitė, 1934 m. baigusi mokyklą
Valė Šileikaitė iš Italijos gatvės, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija
Stasys Šinkūnas, Jėzuitų gimnazijos ateitininkų pirmininkas 1934 m., choristas, Žaliakalnio krikščionių darbininkų dramos sekcijos narys (1918-1984, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys)
Šliupas (Stasys Šliupas - žurnalistas, sušaudytas sovietiniame kalėjime)
Šveckus
Talačka, Fredos aukštesnioji sodininkystės ir daržininkystės mokykla, 1934 m. baigęs mokyklą
Ignotas Talanskas, Kauno aukštesnioji technikos mokykla
Jonas Talkočius
Petras Talkočius
Tamulaitis (gal Vytautas Tamulaitis - nuo 1933 metų studijavęs universitete, vedęs Marytę Sinkevičiūtę, rašytojas, miręs 1993 m.Toronte, Kanadoje)
Vladas Telksnys
Stefa Telksnytė (1913-2014, Vlado Telksnio sesuo, baigusi Kauno Jėzaus Širdies mergaičių mokytojų seminariją, mokytojavusi, sovietmečiu atleista iš pareigų)
Laura Paulina Turčinskaitė
Bronius Uogintas (dailininkas Bronius Uogintas vyresnysis, 1913-1988)
Elena Urbonaitė, Kauno “Pavasario” komercinė gimnazija
Antanas Urbonas
Irena Vaškelytė
Regina Vaškelytė
Eugenija Venckauskaitė
Antanina Viliamaitė (Kliukienė, 1912-2012, palaidota Anykščiuose)
Pirmoje eilėje iš kairės - Antanina Viliamaitė, Juozas Gražys, Aleksandras Sakas, X, antroje eilėje - Bronius Stasiukaitis, Vladas Telksnys, Pranas Rinkevičius, X. Nenustatyto laikraščio iškarpos nuotrauka, gauta iš Antaninos Viliamaitės - Kliukienės per Reginą Dainytę.

Kunigunda Viltrakytė, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija (studijų metais - Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos centro valdybos sekretorė ir lektorė)
Janina Vyšniauskaitė, 1934 m. baigusi mokyklą
V. Volkytė iš Šančių, Kauno “Aušros” mergaičių gimnazija
Kostas Vosylius (žurnalistas, kalbininkas?)
Steponas Znamenskas iš Marvelės, Kauno "Pavasario" komercinė gimnazija, skudutininkas, literatas
Zigaitis ar Žigaitis
Kazys Zupka, poetas, menininkų būrelio globėjas

*

Dar keletą pavardžių galima pridėti iš šeimos albumo vienos fotografijos. Jos reverse yra mano tėvo Aleksandro Sako ir jo šešių draugų parašai:
 
K. Naseckas, J. Kamantauskas, Jovaišas, J. Mika, Al. Sakas, B. Karosas, Rinkevičius.

Nuotraukoje žmonių keliskart daugiau, dalis jų turėtų būti mūsų sąraše:
Pirmoje eilėje antras iš dešinės - Kazys Naseckas (su skrybėle). Antros eilės viduryje - Aleksandras Sakas, jam ant pečių rankas padėjęs - Pranas Rinkevičius. O gale aukščiausias - Antanas Masionis, 1931–1932 metais buvęs Lietuvos moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos pirmininku.

© 2015, 2016 Aleksandras Sakas jun.

Šaltiniai:

Samtis” ėjo nuo 1932 metų rudens. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje saugomi jo egzemplioriai nuo Nr. 4 (1933.02.05) iki Nr. 1(9) (1933.10.15), išskyrus Nr. 5. Pirmųjų numerių redaktorius - Aleksandras Sakas, jam susirgus, nuo Nr. 4 - Pranas Rinkevičius, paskui turbūt abu.

Klumpakojis” - išlikęs Nr. 1 (1933.11.12). Jo, kaip ir visų kitų žemiau surašytų leidinių, redaktorius - Išperėtas Dėdė (Pranas Rinkevičius).

Mėsiedas” - vienkartinis leidinys (1934.01.20).

Dilgėlė” - ateitininkų vasaros kuopos (spėju, tokią kuopą sudarė įvairių mokyklų moksleiviai, vasaros atostogų metu likę Kaune) leidinys. “Dilgėlė” išliko nuo Nr. 1 (1934.07.15) iki Nr. 11 (1935.02.10).

Vėžys“, pakeitęs nušalusią “Dilgėlę”, leistas 1935 metais. Likę jo Nr. 1 (1935.03.17) ir nedatuotas Nr. 2.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą