Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

1933 metų Sekminės

1933 metais Sekminės buvo švenčiamos birželio 4 dieną. Kauno moksleiviai ateitininkai, sėdę į berželiais papuoštą garlaivį, nupūškavo juo prieš srovę į Pažaislį.

Vadovais buvo kunigai Kazimieras Žitkus ir Kazimieras Rankelė.

Fotografavo Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos moksleivis Leonas Dainys. Tris šios Sekminių išvykos nuotraukas išsaugojo Kauno moksleiviai ateitininkai Jonas Mockūnas (dvi pirmosios šio straipsnelio nuotraukos) ir Aleksandras Sakas (trečioji).

Iškylaujančių ateitininkų garlaivis Nemune per 1933 metų Sekmines.

Iš eilėraštukų apie šią šventę (”Samtis“, 1933, Nr.7-8) šiek tiek žinome, ką tąkart veikė iškylautojai: išklausė pamaldas Pažaislio bažnyčioje, apsilankė moterų vienuolyne, kur buvo pavaišinti pienu. Paskui laiką leido pušyno slėnyje.

Iškylaujančių ateitininkų grupelė Pažaislio pušyne per 1933 metų Sekmines. Priekyje išsitiesęs Aleksandras Sakas, sėdinčiųjų eilėje iš kairės: pirmas - Jonas Dainauskas, antras - Jonas Bastakys, penktas - kun. Kazimieras Rankelė, šeštas - kun. Kazimieras Žitkus, septintas - Kazys Naseckas. Viršutinėje eilėje trečias iš dešinės - studentas Adolfas Damušis.

Pažaislio pušyne dainavo, šoko valsus, polkas ir suktinį. Dienai baigiantis, grįžti į miestą niekas dar nenorėjo - kam atgal į katakombas? Garlaivyje vėl šoko, bet jau tango ir fokstrotą. Buvo ir ratelis, kurį vedė raudona kepurė (Adolfas Damušis?). Gitara grojo Kauno aukštesniosios technikos mokyklos moksleiviai.

Iškylaujančių ateitininkų grupelė garlaivio denyje per 1933 metų Sekmines. Viršutinėje eilėje antras iš dešinės - Jonas Dainauskas. Pranas Rinkevičius - kairiau centro (su akiniais). Apačioje dešinysis - Aleksandras Sakas (tai jo prierašas: Buvo gera, bet ir pešė mergužėlės).

Vakarop garlaivis visus išlaipino Kaune, prie Žaliojo tilto.

© 2016 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą