Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. rugsėjo 8 d., penktadienis

Repšiai iš Vilučių

Mano prosenelė Rozalija Repšyte - Dabregienė buvo kilusi iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo. Jos tėvai - valstiečiai Ignotas Repšys ir Apolonija Milašauskytė.

Vilučių kaimo lokacija (žemėlapio iš maps.lt fragmentas)

Rozalija gimė 1837 metų vasario 14 dieną. Nebuvo nei pirmas, nei paskutinis vaikas šeimoje. Jos broliukas Kasparas jau gulėjo kaimo kapinaitėse. Po Rozalijos gimė jos brolis Povilas. Dar turėjo brolį Joną, sesę Viktoriją…

Sesuo Viktorija tėvų namus paliko 1859-tųjų birželį. Užpalių bažnyčioje ji buvo sutuokta su Mykolu Merkiu, Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo valstiečiu. Jaunojo pulke galėjo būti ir Mykolo pusbrolis Aleksandras Dabrega.

Vos pusmečiui praėjus, Vilučių Repšiai vėl kėlė vestuves. 1860 metų sausį po jungtuvių su Aleksandru Rozalija, jau Dabregienė, išvažiavo į vyro namus Šeduikiuose, greta Netikiškių, per kalnelį nuo sesers.

Brolis Jonas dar pagyveno gimtinėje iki 1865 metų, kada, vedęs našlę Kazimierą Indriūnienę, išsikėlė į jos ūkį Kamajų parapijos Radžionių kaime.

Vilučiuose bus likęs tik Rozalijos brolis Povilas. Vilučių kaimo XIX amžiaus gyvenimą yra aprašiusi Marija Dovydaitienė (monografija “Užpaliai”, I dalis, “Versmės” leid., 2013, 1020-1046 pusl.). Iš ten klostosi tokia istorija. Povilo kaimynas ir turbūt giminaitis Rapolas Repšys su daug jaunesne žmona Kotryna buvo susilaukęs penketo vaikų. Nespėjęs jų užauginti, Rapolas mirė. Mūsų Povilas dar pasenberniavo apie dešimt metų. tada - 1883 metų vasarį - vedė Kotryną, našlę su trimis paaugusiais vaikais (du jau buvo mirę). Kotrynai ši santuoka nebuvo laimingesnė už pirmąją - Povilas netikėtai tų pačių metų lapkritį mirė, jai būnant paskutinį mėnesį nėščia. Netrukus gimusi jų dukrelė Eleonora neišgyveno nė poros metų…

*

Prosenelė Rozalija galėjo turėti dar vieną seserį. Tai - Barbora Repšytė, Juozapo Čerškaus (Čerškio, Čerskio) žmona. Taip manau, nes Barbora turėjo ypatingų ryšių su Vilučių Repšiais: ji buvo kūma Viktorijos Repšytės - Merkienės dukters krikštynose Netikiškiuose, paskui Rozalijos Repšytės - Dabregienės sūnaus krikštynose Šeduikiuose bei Jono Repšio dukters krikštynose Radžionyse (tiesa, pastaruoju atveju Barborą Čerškienę į kūmas galėjo kviesti tiek Jonas, tiek iš Čerškų kilusi jo žmona Kazimiera).

Už Vilučių Repšių ir Barboros Čerškienės artimą giminystę kalba ir tai, kad Barboros vyras, iš bajoriškos giminės kilęs Juozapas Čerškus bent du kartus - Viktorijai ištekant ir Jonui vedant - liudijo šias santuokas.

Barbora ir Juozapas Čerškai gyveno Užpalių parapijos Pladiškių kaime. Genealoginiame tinklalapyje geni.com pateiktais duomenimis, Barbora, penkių vaikų motina, mirė apie 1908-tuosius metus, palaidota Užpaliuose.


*

Kai 1927 metais Emilija Butkytė, Aleksandro Dabregos anūkė, atitekėjo į Vilučius, ar žinojo, kad jos niekada nematyta močiutė Rozalija buvo iš šio sodžiaus?..

© 2015, 2018 Aleksandras Sakas

Priedas. Metrikų duomenys:

1835 m. kovo 8 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Jonas Bernatavičius pakrikštijo kūdikį vardu Kasparas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos iš Milašauskių (z Miloszewskich) Repšių sūnų, gimusį einamų metų kovo mėnesio 5 dieną Užpalių parapijos Vilučių kaime. Krikštatėviais buvo Jurgis Repšys su Agnieška Repšiene, Povilo žmona.

1836 m. balandžio 10 d. Vilučių kaime nuo nežinomos ligos mirė vaikas vardu Kasparas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos iš Milašauskių Repšių vienerių metų sūnus, tos pačios bažnyčios [Užpalių] parapijietis. kurio palaikus tėvai palaidojo to paties kaimo kapinėse einamų metų balandžio 12 dieną.

1837 m. vasario 14 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Jonas Bernatavičius pakrikštijo kūdikį vardu Rozalija, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos iš Milašauskių Repšių dukrą, gimusią einamų metų vasario mėnesio 12 dieną Užpalių parapijos Vilučių kaime. Krikštatėviais buvo Vincentas Milašauskis su Rozalija Juozėniene, Ignoto žmona.

Pastaba: Kūma Rozalija Juozėnienė buvo Repšytė, turbūt Ignoto Repšio sesuo. Juozėnai tuo metu gyveno Užpalių parapijos Davainių kaime.

1839 m. gegužės 14 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Jonas Bernatavičius pakrikštijo kūdikį vardu Povilas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos iš Milašauskių Repšių sūnų, gimusį einamų metų gegužės mėnesio 11 dieną Užpalių parapijos Vilučių kaime. Krikštatėviais buvo Povilas Repšys ir Ona Vanagienė, Juozapo žmona.

1859 m. birželio 14 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Pranciškus Knipavičius triskart paskelbęs birželio 1, 7 ir 14 dienomis, sutuokė valstiečius Mykolą Merkį, 34 metų jaunuolį iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, su Viktorija Repšyte, 22 metų mergina iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos gimusios Remeikyte Merkių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Milašauskyte (Milaševska) Repšių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Antanui Seržintui, Juozapui Čerskiui ir daugeliui kitų. (Santuokos įrašo iš Užpalių RKB knygos kopija, LVIA, f. 669 apr. 1, b. 1898, l. 105).

1860 m. sausio 17 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Pranciškus Knipavičius triskart paskelbęs sausio 3, 6 ir 10 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Dabregą, 40 metų jaunuolį iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo, su Rozalija Repšyte, 20 metų mergina iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Domicelės gimusios Merkyte Dabregų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Milašauskyte Repšių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Mykolui Merkiui, Juozapui Pilkauskui ir kitiems. (LVIA pažyma pagal santuokos įrašą F. 669 Užpalių RKB knygoje).

1865 m. birželio 6 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Gulbinas triskart paskelbęs gegužės 24 ir 30 ir birželio 6 sutuokė valstietį Joną Repšį nevedusį 30 metų iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo su valstiete Kazimiera Indriūniene našle 28 m. iš Kamajų parapijos Radžionių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Melnikaite Repšių sūnų su valstiete Kazimiera Indriūnaite (taip dokumente!) našle, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Repšiui, Juozapui Čerškui, Mykolui Čerškui, Dominykui Kaunevičiui ir kitiems. (Kamajų RKB 1856-1879 santuokos metrikų knyga, 133 v., epaveldas.lt).

Pastaba: Raštininkui kažkodėl nepavyko užrašyti jaunosios tėvų, todėl jis galėjo suklysti ir kitur - jaunojo motiną Milašauskytę užrašydamas Melnikaite.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą