Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis

Kauno kunigų seminarijoje 1937-1939 metais

Aleksandras Sakas, priverstas palikti Telšių kunigų seminariją, vis dar siekė kunigystės. 1937 metais jis buvo priimtas tęsti mokslus, šįkart - Kauno kunigų seminarijoje.

Iš to gyvenimo tarpsnio liko kelios fotografijos.

Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai pertraukos metu. Aleksandras - dešiniajame būrelyje.

Keturių draugų pasivaikščiojimo po seminarijos kiemą akimirkos. Aleksandras Sakas - pirmasis iš kairės ir pirmasis iš dešinės.

Kelios Aleksandro bendramokslių nuotraukos, visos tuo pačiu spaudu pažymėtos - Fot. “Renaissance”, Kaunas, Laisvės Al. 47. Jos pasirašytos vardais, iš kairės - Antanas, Leonas, Povilas, Pranciškus, o penktojoje įskaitomi tik inicialai - Pr. B.

Klierikas Aleksandras Sakas 1939 metų birželį dalyvavo Papilės valsčiaus Baublių ir Kušleikių pradžios mokyklų bendruose egzaminuose:

Aleksandras - gale kairysis. Kunigas tos pat eilės dešinėje - turėtų būti Pranciškus Bastakys, Papilės vikaras nuo 1938 metų gruodžio. Tarp sėdinčiųjų pirmasis iš kairės - Kušleikių mokytojas Stasys Sidoravičius, trečiasis - Baublių mokytojas Juozas Domeika, penktasis - Krioklių mokytojas Vincas Andriušis.

Kiek vėliau tą patį mėnesį - pavasarininkų koplytėlės Papilės valsčiaus Žardelių kaime šventinimo iškilmės:

Aleksandras Sakas - kraštinis dešinėje. Sėdinčiųjų eilėje su sutana - turbūt Papilės vikaras kun. Pranciškus Bastakys. (Kita šio įvykio nuotrauka yra įdėta monografijos “Papilė” I dalies 881 pusl., tačiau ten apraše ji klaidingai datuota 1930-1935 m. Turėtų būti - 1939 metų birželio pabaiga, 24 ar 29 d.).

Baigęs seminariją, Aleksandras į kunigus įšventintas nebuvo. Nuoskaudos, kitaip nei pašalinus iš Telšių kunigų seminarijos, nebejautė. 1939 metų rudenį grįžo į darbą “Darbininko” redakcijoje Kaune.

© 2013 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą