Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Rapolas Urbanavičius ir jo vaikai

Urbanavičių schema, tikslinta 2020.09. Autoriaus tiesioginiai protėviai paspalvinti.

Mano protėvio (tiksliau - močiutės prosenelio) Rapolo Urbanavičiaus gimtinė buvo Kamajų parapijos Merkių kaimas, jo mamos Agnetės Merkytės tėviškė. Kodėl gimė Merkiuose, o ne Radžionyse, kur gyveno Rapolo tėvai iki ir po jo gimimo, Kamajų bažnyčios metrikų knygos nerašo. Rapolą 1792 metų sausį Kamajuose pakrikštijo pats klebonas, turėjęs Livonijos ir Smolensko kanauninko titulą, kunigas Jonas Valentinavičius.

Užaugęs Radžionyse su būreliu brolių ir sesute Ona, Rapolas vedė Karoliną Vanagaitę. Vanagų gyventa ne viename Kamajų ir gretimų parapijų kaime, bet Urbanavičiaus ir Vanagaitės santuokos bažnyčių knygose neradau, be to, pačių knygų trūksta. Todėl ne iš to, ką turiu, o iš to, ko trūksta, spėju, kad Rapolas ir Karolina Urbanavičiai tuokėsi Jūžintuose, kad jų vyresnieji vaikai gimė Radžionyse ir kad visa tai vyko tarp 1818 ir 1826 metų.

1827 metais Rapolas su šeima - jau Šeduikiuose, Kamajams gretimos Svėdasų parapijos kaime.

Kas lėmė tokias Urbanavičių gyvenimo permainas? Užpalių dvaro, kuriam priklausė tiek Radžionys, tiek Šeduikiai, valdytojo valia? Ar jų pačių noras, sekant vyresniuoju Rapolo broliu Justinu, kuris su savo šeima maždaug nuo 1817 metų jau gyveno Šeduikiuose?

1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje Rapolas - Šeduikių ūkininkas net ant dviejų valakų žemės. Darbus dirbti tuo metu padėjo ne tik vyresnieji vaikai Anupras su Elžbieta, bet ir brolis Liudvikas bei samdinių Vilučių šeima.

Kaip ilgai gyveno Rapolas Urbanavičius, gal dar sužinosiu. Manau, kad su šiuo pasauliu atsisveikino Šeduikiuose ir palaidotas buvo Svėdasų parapinėse kapinėse.

Rapolo našlė Karolina mirė 1881 metų rugpjūtį Šeduikių kaime. Palaidota Svėdasuose. Pasak mirties metrikų, buvo 82 metų amžiaus, paliko vaikus Ciprijoną ir Eufrozinę. Ne visai taip - dar buvo gyva ir jos dukra Elžbieta Antanėlienė, mano močiutės močiutė, gyvenusi tuose pat Šeduikiuose.

Vaikai

Anupras Urbanavičius, pirmasis iš mums žinomų Rapolo ir Karolinos vaikų, buvo gimęs apie 1820 metus. Jis buvo vedęs Veroniką, kurios mergautinės pavardės knygose neradau. 1853 metų spalį jis iš Šeduikių į Svėdasus vežė krikštyti Marijoną Butkevičiūtę, savo svainio Aleksandro Antanėlio seserėčią. Tai - paskutinė mums žinoma data iš Anupro Urbanavičiaus gyvenimo. Jo mamai Karolinai 1881 metais mirus, Anupras tarp likusių vaikų nebeminimas - gal jau jo gyvo nebuvo.

Elžbieta Urbanavičiūtė, gimusi apie 1823 metus - autoriaus proprosenelė, Aleksandro Antanėlio žmona.

Eufrozinė Urbanavičiūtė - kada gimė, kol kas nežinome. Dokumentų su nurodytu jos amžiumi turime tris, bet pagal juos Eufrozinės gimimo metai išeina įvairiausi: 1821, 1828 ar net 1837. Manyčiau ją, kaip ir Anuprą ar Elžbietą, gimus dar Radžionyse. Mano prosenelei Anelei Antanėlytei ji buvo ne tik teta, bet ir krikšto mama. Eufrozinė 1857 metais ištekėjo už Antano Pajarsko iš Jotkonių kaimo. Turėjo dukrą Elžbietą, kurios bus anksti netekusi, nes abiejų Pajarskų mirties metrikuose žinių apie jų vaikus nėra. Antanas nuo džiovos mirė 1886 metų gruodį Jotkonyse, o Eufrozinė po pusmečio - Vilkabrukiuose. Kodėl Vilkabrukiuose, Vyžuonų parapijos kaime? Ten dar tebegyveno jos krikšto dukra Anelė, gal buvo nuvykusi pasisvečiuoti... Eufrozinė palaidota Svėdasuose 1887 metų birželį, ketvirtą dieną po jos mirties.

Ciprijonas Urbanavičius gimė 1827 metų liepą jau Šeduikiuose. Jo krikštamote buvo Eufrozinė Vanagaitė, turbūt mamos sesuo. Ciprijonas visą savo viengungišką gyvenimą nugyveno gimtajame kaime. Mirė 1889 metais, baigdamas 62-uosius amžiaus metus.

Zigmantas Urbanavičius gimė Šeduikiuose 1832 metų birželį. Jo krikštatėviai - Antanas Urbanavičius ir Elžbieta, Jono Dabregos žmona. Su Dabregomis Urbanavičiai tuomet dar nesigiminiavo, Elžbietą į kūmas galėjo kviesti tiesiog kaip gerą kaimynę... Po to knygose Zigmanto nebematau nei gyvo, nei mirusio.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1792 m. sausio 15 d. pakrikštytas sūnus Rapolas, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius (Urbanawiczius) ir Agnetė Merkyčia iš Merkių, krikštatėviai Jurgis Bernatavičius ir Sofija Vigėlienė. (Kamajų RKB metrikų knyga)

1827 m. rugsėjo 29 d. Šeduikiai. Gimimo diena: 20, krikšto diena: 29. Tas pats [Jurgis Bogušas] pakrikštijau Ciprijoną, sūnų valst. Rapolo Urbanavičiaus ir Kotrynos Vanagaitės, teisėtų sutuoktinių. Krikštatėviai valst. Vincentas Sidabras su Eufrozina Vanagaite. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

1832 m. birželio 9 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Juozapo Rusecko, Svėdasų klebono, pakrikštytas kūdikis Zigmanto vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių sūnus, gimęs 1832 metų birželio 6 dieną anksti rytą šios parapijos Šeduikių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Antanas Urbanavičius su Elžbieta, Jono Dabregos žmona.

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbanavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų.

1857 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kunigas J. Petrikevičius?, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė Jotkonių kaimo valstietį Antaną Pajarską, 30 metų jaunuolį, su Eufrozina Urbanavičiūte, 20 m. mergina iš Šeduikių kaimo, tos pačios parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Scholastikos iš Motiejūnų Pajarskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Tamošiui Trečiokui?, Ciprijonui Urbanavičiui, Rapolui P... ir kitiems.

1881 m. rugpjūčio 28 d. Šeduikių kaime mirė valstietė Karolina Urbanavičienė nuo senatvės. Gimusi Vanagaite, likusi našle po Alotų valsčiaus Kunovitskio bendruomenės valstiečio Rapolo mirties, 82 metų Svėdasų parapijietė, paliko vaikus Kiprijoną ir Eufroziniją. Jos kūnas klebono kun. Zalieskio 1881 metų rugpjūčio 31 dieną palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

1887 m. birželio 4 d. Vilkabrukių kaime nuo uždegimo mirė Eufrozina iš Urbanavičių Pajarskienė, Alotų valsčiaus Svėdasų parapijos 66 metų valstietė, mirusio Antano Pajarsko našlė. Jos kūnas šių metų ir mėn. 8 dieną kun. Korsako palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

1889 m. rugpjūčio 1 d. Šeduikių k. nuo vidurių uždegimo mirė Ciprijonas Rapolo s. Urbanavičius, Alotų valsčiaus Svėdasų parapijos valstietis, 62 metų viengungis. Jo kūnas šių metų ir mėn. 3 dieną kun. Narmonto palaidotas Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą