Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Rapolas Urbonavičius ir jo vaikai


Mano protėvio (tiksliau - močiutės prosenelio) Rapolo Urbonavičiaus gimtinė buvo Kamajų parapijos Merkių kaimas, jo mamos Agotos Merkytės tėviškė. Kodėl gimė Merkiuose, o ne Radžionyse, kur gyveno Rapolo tėvai iki ir po jo gimimo, Kamajų bažnyčios metrikų knygos nerašo. Rapolą 1792 metų sausį Kamajuose pakrikštijo pats klebonas, turėjęs Livonijos ir Smolensko kanauninko titulą, kunigas Jonas Valentinavičius.

Užaugęs Radžionyse su būreliu brolių ir sesute Ona, Rapolas vedė Karoliną Vanagaitę. Vanagų gyventa ne viename Kamajų ir gretimų parapijų kaime, bet Urbonavičiaus ir Vanagaitės santuokos bažnyčių knygose neradau, be to, pačių knygų trūksta. Todėl ne iš to, ką turiu, o iš to, ko trūksta, spėju, kad Rapolas ir Karolina Urbonavičiai tuokėsi Kamajuose, kad jų vyresnieji vaikai gimė Radžionyse ir kad visa tai įvyko tarp 1819 ir 1826 metų.

1827 metais Rapolas su šeima - jau Šeduikiuose, Kamajams gretimos Svėdasų parapijos kaime.

Kas lėmė tokias Urbonavičių gyvenimo permainas? Užpalių dvaro, kuriam priklausė tiek Radžionys, tiek Šeduikiai, valdytojo valia? Ar jų pačių noras, sekant vyresniuoju Rapolo broliu Justinu, kuris su savo šeima maždaug nuo 1817 metų jau gyveno Šeduikiuose?

1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje Rapolas - Šeduikių ūkininkas net ant dviejų valakų žemės. Darbus dirbti tuo metu padėjo ne tik vyresnieji vaikai Anupras su Elžbieta, bet ir brolis Liudvikas bei samdinių Vilučių šeima.

Kaip ilgai gyveno Rapolas Urbonavičius, gal dar sužinosiu. Manau, kad su šiuo pasauliu atsisveikino Šeduikiuose ir palaidotas buvo Svėdasų parapinėse kapinėse.

Rapolo našlė Karolina, kaip rašoma metrikų knygoje, mirė 1881 metų rugpjūtį Šeduikių kaime, būdama 82 metų amžiaus. Palaidota Svėdasuose. Pasak mirties metrikų, liko jos vaikai Ciprijonas ir Eufrozinė. Ne visai taip - dar buvo gyva ir jos dukra Elžbieta Antanėlienė, mano močiutės močiutė, gyvenusi tuose pat Šeduikiuose.

Vaikai

Anupras Urbonavičius, pirmasis iš mums žinomų Rapolo ir Karolinos vaikų, buvo gimęs apie 1820 metus. Jis buvo vedęs Veroniką, kurios mergautinės pavardės knygose neradau. 1853 metų spalį jis iš Šeduikių į Svėdasus vežė krikštyti Marijoną Butkevičiūtę, savo svainio Aleksandro Antanėlio seserėčią. Tai - paskutinė mums žinoma data iš Anupro Urbonavičiaus gyvenimo. Jo mamai Karolinai 1881 metais mirus, Anupras tarp likusių vaikų nebeminimas - gal jau jo gyvo nebuvo.

Elžbieta Urbonavičiūtė, gimusi apie 1823 metus - autoriaus proprosenelė.

Ciprijonas Urbonavičius gimė 1827 metų liepą jau Šeduikiuose. Jo krikštamote buvo Eufrozinija Vanagaitė, turbūt mamos sesuo. Ciprijonas visą savo viengungišką gyvenimą nugyveno gimtajame kaime. Mirė 1889 metais, baigdamas 62-uosius amžiaus metus.

Zigmantas Urbonavičius gimė Šeduikiuose 1832 metų birželį. Jo krikštatėviai - Antanas Urbonavičius ir Elžbieta, Jono Dabregos žmona. Su Dabregomis Urbonavičiai tuomet dar nesigiminiavo, Elžbietą į kūmas galėjo kviesti tiesiog kaip gerą kaimynę... Naujagimiui Zigmantui laumės bus pagailėjusios ilgo gyvenimo - 1833 metų inventoriuje jo nėra.

Eufrozinija Urbonavičiūtė gimė 1833 ar vėlesniais metais. Mano prosenelei Anelei Antanėlytei ji buvo ne tik teta, bet ir krikšto mama. Eufrozinija 1857 metais ištekėjo už Antano Pajarsko iš Jotkonių kaimo. Turėjo vaikų.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (v. - vaizdo Nr., jei šaltinis yra portale epaveldas.lt)

1792 m. sausio 15 d. pakrikštytas Rapolas, tėvai: Jokūbas Urbonavičius ir Agnetė, teisėti sutuoktiniai iš Merkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 146 v.)

Pastaba: Rapolą Urbonavičių pakrikštijo kun. Jonas Valentinavičius, Livonijos ir Smolensko kanauninkas, Kupiškio dekanato vicedekanas, Kamajų klebonas.

1827 m. rugsėjo 29 d. Šeduikiai. Gimimo diena: 20, krikšto diena: 29. Tas pats [Jurgis Bogušas] pakrikštijau Ciprijoną, sūnų valst. Rapolo Urbanavičiaus ir Kotrynos Vanagaitės, teisėtų sutuoktinių. Krikštatėviai valst. Vincentas Sidabras su Eufrozina Vanagaite. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 131 v.)

Pastaba: Kūmas Vincentas Sidabras - Rapolo Urbanavičiaus sesers Onos vyras.

1832 m. birželio 9 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Juozapo Rusecko, Svėdasų klebono, pakrikštytas kūdikis Zigmanto vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbonavičių sūnus, gimęs 1832 metų birželio 6 dieną anksti rytą šios parapijos Šeduikių kaime. Krikšto tėvai valstiečiai Antanas Urbonavičius su Elžbieta, Jono Dabregos žmona. (Svėdasų RKB 1829-1834 m. gimimo metrikų knyga, 84 v.)

Pastaba: Kuo Rapolui buvo kūmas Antanas Urbonavičius, kol kas nežinau.

1846 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kanutas Saurimavičius, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė valstiečius Aleksandrą Untanėlį, 22 metų jaunuolį iš Maleišių kaimo, su Elžbieta Urbonavičiūte, 23 metų mergina iš Šeduikių kaimo, abu Svėdasų parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Motiejaus ir Barboros iš Sabalių Untanėlių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbonavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kasparui Žemaičiui, Juozapui Šeduikiui ir daugeliui kitų. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1857 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kunigas J. Petronkevičius?, triskart paskelbęs lapkričio 10, 17 ir 24 dienomis, sutuokė Jotkonių kaimo valstietį Antaną Pajarską, 30 metų jaunuolį, su Eufrozinija Urbonavičiūte, 20 m. mergina iš Šeduikių kaimo, tos pačios parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Scholastikos iš Motiejūnų Pajarskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Rapolo ir Karolinos iš Vanagų Urbonavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Tamošiui Trečiokui?, Ciprijonui Urbonavičiui, Rapolui P... ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1881 m. rugpjūčio 28 d. Šeduikių kaime mirė valstietė Karolina Urbonavičienė nuo senatvės. Gimusi Vanagaite, likusi našle po Alotų valsčiaus Kunovitskio bendruomenės valstiečio Rapolo mirties, 82 metų Svėdasų parapijietė, paliko vaikus Kiprijoną ir Eufroziniją. Jos kūnas klebono kun. Zalieskio 1881 metų rugpjūčio 31 dieną palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Kažkodėl nepaminėta velionės dukra Elžbieta Antanėlienė.

1889 m. rugpjūčio 1 d. Šeduikių k. nuo vidurių uždegimo mirė Ciprijonas Rapolo s. Urbonavičius, Alotų valsčiaus Svėdasų parapijos valstietis, 62 metų viengungis. Jo kūnas šių metų ir mėn. 3 dieną kun. Narmonto palaidotas Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą