Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 1 d., penktadienis

Jonas Repšys iš Radžionių ir jo vaikai

Su Repšiais Dabregos susigiminiavo 1860 metais, kai Užpalių bažnyčioje Aleksandras Dabrega iš Svėdasų parapijos Šeduikių kaimo buvo sutuoktas su Rozalija Repšyte iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo. Ši Dabregų pora - mano proseneliai.

Rozalijos Dabregienės brolis, jos pirmojo vaiko Jonuko krikštatėvis Jonas Repšys iki savo brandaus amžiaus gyveno gimtajame Vilučių kaime. Netrukus po kraštą sukrėtusio 1863 metų sukilimo jis turėjo palikti tėviškę, tačiau ne dėl represijų. 1865-tųjų birželį Jonas išėjo užkuriu į Kamajų parapijos Radžionių kaimą, vesdamas 28 metų našlę Kazimierą Čerškutę - Indriūnienę.

Kazimiera savo pirmąjį vyrą Joną Indriūną, mirusį Radžionyse 40 metų amžiaus nuo karštinės, buvo palaidojusi Duokiškio kapinėse tų metų kovą. Našlė liko su dukromis Emilija ir Juozapota. Jaunesniajai Juozapotai tebuvo 8 mėnesiai.

Radžionių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Radžionių kaimas iš Vilučių pasiekiamas per Duokiškį, kur tuo metu bažnyčios dar nebuvo, tiktai koplyčia kapinėse. Vilutiškiai lankė Užpalių, o Radžionių žmonės - Kamajų bažnyčią. Kamajuose kunigas Gulbinas sutuokė ir Joną su Kazimiera, tačiau santuoką registruodamas knygoje, pridarė klaidų ir net Kazimieros tėvų kažkodėl neužrašė…

Antroje santuokoje Kazimiera Radžionyse iki 1880 metų pagimdė dar septynetą vaikų. Į kūmus Repšiai kvietė ne tiktai savo giminę (Repšius, Čerškus), bet ir Kazimieros pirmojo vyro artimuosius (Boleslovą Indriūną, jo žmoną Grasildą).

Ką pavyko sužinoti apie Jono ir Kazimieros Repšių vaikus - mano senelio Juozapo Dabregos pusbrolius ir pusseseres?

1. Antanas Repšys gimė 1866 metais. Vedė Oną Pipinytę. Tarp 1908 ir 1923 metų Radžionių kaime jie susilaukė bent septynių vaikų. Maži būdami mirė trys: Marija (1908-1908), Pranciška (1914-1916), Albinas (1917-1918). Pastarieji du palaidoti kapinaitėse prie Kamajėlių palivarko. Ir kitų vaikų, pavėlavęs su vedybomis, Antanas Repšys nebeužaugino. Mirė 1926 metų rugpjūtį nuo prietvaro (taip vadindavo vidurių užkietėjimą arba šlapimo susilaikymą). Jam buvo be poros mėnesių 60, liko žmona Ona, sūnūs Napoleonas - 15 metų, Balys - 13 metų, Alfonsas - 7 metų ir duktė Emilija - 3 metų. Antanas Repšys palaidotas Kamajų parapijos kapinėse.

2. Karolina Repšytė gimė 1869 metais. Senatvės nesulaukusi, mirė tarp 1895 ir 1907 metų.

3 Grasilda Repšytė (1870-1874) mirė vaikystėje, palaidota Radžionių kapinaitėse.

4. Apie Povilo Repšio (1872-?) gyvenimą žinių neturiu. Jo tėvo Jono mirties dieną 1908 metų kovą jis buvo gyvas.

5. Jonas Repšys, gimęs 1874 metais, su žmona Ona Umaraite gyveno tuose pačiuose Radžionyse ir ten susilaukė mažiausiai dvylikos vaikų. Vaikai gimdavo po du ir net po tris, bet daugelis neišgyveno: Juozas ir Jonas (gimę tais pačiais 1906 metais, pirmasis - vasarį, antrasis - gruodį), Veronika (1908-1909), iš dvynukių Valerija (1910-1911), trynukai Jurgis, Ona ir Tadas (gimę 1914 metų rugpjūtį ir tą patį mėnesį “nuo silpnumo” vienas po kito mirę). Pats Jonas Repšys neturėjo nė 50-ties, kai 1922 metų kovą jį pražudė plaučių uždegimas. Buvo palaidotas Kamajų kapinėse. Liko žmona Ona, sūnus Pranciškus - 7 metų, dukros Anelė - 12 m., Sofija -10 metų, Kazimiera - 3 metų, Stefanija - mėnesio amžiaus. Kas nutiko su jais? Žinome tiek, kad Anelė Repšytė 1938 metais ištekėjo už Alfonso Dručiūno iš Jūžintų parapijos Dauliūnų kaimo.

6. Teofilė Repšytė, gimusi 1877 metais, 1910 metais buvo sutuokta su Antanu Teniniu iš tos pačios Kamajų parapijos Rablių kaimo. Greitai likusi našle, Teofilė 1912 metais ištekėjo už taip pat našlio Ignoto Dilbos iš Panemunėlio parapijos Vėbriškių kaimo. (Iš Vėbriškių kaimo beliko akmuo su buvusių gyventojų pavardėmis. Jei skaitytojui pasitaikytų pro šalį važiuoti - ar yra ten užrašytas ir Dilba?).

7. Dominykas Repšys (1880-1880) mirė kūdikystėje, palaidotas Radžionių kapinaitėse.

Apie Indriūnaites - Kazimieros dukras iš pirmosios santuokos - žinių neturiu (žr. Post scriptum).

Savo anūkais Jonas ir Kazimiera Repšiai pasidžiaugti vargu ar spėjo. Kazimiera mirė tarp 1895 ir 1907 metų, našlys Jonas - 1908 metų pavasarį, palikęs sūnus Antaną, Povilą, Joną ir dukterį Teofilę. Kaip parašyta Jono Repšio mirties metrikuose, “jo kūną trečią po mirties dieną palaidojo vietos klebonas kun. Jokimas parapijos bažnyčioje“. Be abejo, raštininko riktas - palaidojo ne bažnyčioje, o Kamajų parapijos kapinėse.

Ar seniesiems Radžionių Repšiams mirus jų vaikai dar bendravo su savo giminaičiais Šeduikių Dabregomis? Galbūt, bet išlikusios metrikų knygos to neliudija.

© 2015 Aleksandras Sakas

Post scriptum

Apie Indriūnaites - Kazimieros dukras iš pirmosios santuokos, kurias augino ir Jonas Repšys - gavau žinių iš Irmos Indriūnaitės - Šidiškienės. Jaunesnioji Juozapota trylikos metų mirė nuo skarlatinos, palaidota Radžionių kapinaitėse. Vyresnioji Emilija 1886 metais ištekėjo už Juozapo Dagio, susilaukė keturių sūnų ir keturių dukrų, gyveno Kamajų parapijos Ažubalių kaime.

© 2016 

Priedas. Metrikų duomenys (epaveldas.lt):

1865 m. birželio 6 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Gulbinas triskart paskelbęs gegužės 24 ir 30 ir birželio 6 sutuokė valstietį Joną Repšį nevedusį 30 metų iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo su valstiete Kazimiera Indriūniene našle 28 m. iš Kamajų parapijos Radžionių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Melnikaite Repšių sūnų su valstiete Kazimiera Indriūnaite (?) našle, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Repšiui, Juozapui Čerškui, Mykolui Čerškui, Dominykui Kaunevičiui ir kitiems. (Kamajų RKB 1856-1879 santuokos metrikų knyga, 133 v.).

Pastaba: Teksto keistenybės rodytų, kad tą birželio dieną raštininkas galėjo suklysti, jaunojo motiną Milašauskaitę užrašydamas Melnikaite.

1866 m. spalio 20 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Radavičius pakrikštijo kūdikį vardu Antanas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros gimusios Čerskyte Repšių sūnų, gimusį šių metų spalio 16 d. Kamajų parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Antanas Repšys su Karolina, Mykolo Čerskio žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 16 v.)

1869 m. sausio 7 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Karolina valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Karolinos (?) iš Čerskių Repšių dukterį, gimusią šių metų ir mėnesio 4 d. šios parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Čerskis su Kotryna, Rapolo Repšio žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 69 v.)

1870 m. rugpjūčio 30 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Radavičius pakrikštijo kūdikį vardu Grasilda valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių dukterį, gimusią šių metų ir mėnesio 26 d. šios parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Justinas Baukys su Grasilda, Boleslovo Indriūno žmona. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 108 v.)

1872 m. rugpjūčio 5 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Juozapas Lukavičius pakrikštijo kūdikį vardu Povilas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių sūnų, gimusį 1872 m. rugpiūčio 3 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Mykolas Merkys su mergina Dominyka Čerškute. (Kamajų RKB 1866 -1873 m. gimimo metrikų knyga, 163 v.)

1874 m. liepos 16 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Juozapas Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Jonas valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros iš Čerskių Repšių sūnų, gimusį 1874 m. liepos 12 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Juozapas Baukys su Anele, Juozapo Trembelio žmona. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 22 v.)

1877 m. lapkričio 17 d. Kamajų bažnyčioje vikaras kun. Boleslovas Rakauskas pakrikštijo kūdikį vardu Teofilė Jūžintų valsčiaus Gudziškio (?) bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros Čerskytės Repšių dukterį, gimusią 1877 m. lapkričio 13 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Boleslovas Indriūnas su Rozalija, Leopoldo Pankevičiaus žmona. Prierašas: 1912.V.14 Kamajų RK parapijos bažnyčioje sutuokta su našliu Ignotu Dilba. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 122 v.)

1880 m. sausio 2 d. Kamajų bažnyčioje klebonas kun. Juozapas Gauduševičius pakrikštijo kūdikį vardu Dominykas Jūžintų valsčiaus Gudziškio (?) bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Kazimieros Čerskytės Repšių sūnų, gimusį 1880 metų sausio 1 vietos parapijos Radžionių kaime. Krikšto tėvais buvo Dominykas Pankevičius su mergina Agota Čerskyte. (Kamajų RKB 1873 -1880 m. gimimo metrikų knyga, 179 v.)

1908 m. kovo 27 d. Radžionių kaime nuo senatvės mirė Jonas Ignoto Repšys, Jūžintų valsčiaus valstietis, 80 metų našlys po žmonos Kazimieros iš Čerskių, čionykštis parapijietis, paliko sūnus Antaną, Povilą, Joną, dukterį Teofilę. Jo kūną 3-ią po mirties dieną palaidojo vietos klebonas kun. Jokimas parapijos bažnyčioje. (Kamajų RKB 1907-1920 m. mirties metrikų knyga, 7 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą