Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. birželio 9 d., sekmadienis

Pranciškaus Ružausko palikuonys. Pranas

Iš visų Pranciškaus Ružausko atžalų (jų buvo gal 14) išliko Juozapas, Kazimieras, Pranas, Elžbieta ir galbūt Morta iš pirmosios, o Ignotas iš paskutinės Pranciškaus santuokos, tačiau Mortos ir Ignoto likimo kol kas nežinome. 

Pranas Ružauskas, Pranciškaus sūnus iš pirmosios santuokos, gimė apie 1841 metus Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Paaugliu būdamas, neteko mamos Agnieškos.

Iki santuokos Pranas kažkiek laiko gyveno Vegẽriuose (Akmenės parapijos Vegerių miestelyje, tad ne tuose Vegeriuose, kur šalia Papilės, o šiauriau, prie Latvijos sienos). Susituokė Akmenės bažnyčioje 1870 metais su Ona Ramonaite iš Padvarėlių kaimo.

Pranas ir Ona Ružauskai susilaukė mažiausiai keturių dukrų.

1871 metais Dãbikinėje gimė motinos vardu pakrikštyta duktė Ona. (Tąmet Akmenės parapijoje radosi dvi pusseserės, abi Onos Ružauskaitės - antroji buvo Prano brolio Juozapo duktė, gimusi Kadagių kaime).

Kita Prano Ružausko duktė - Barbora - gimė 1874 metais nebe Akmenės, bet Viekšnių parapijoje, Antanavo kaime. Ji 1899 metais buvo sutuokta su valstiečiu Aleksandru Stonkumi iš Dabikinės dvaro.

Marijona Aleksandra - trečioji Prano ir Onos Ružauskų duktė, gimusi jiems 1877 metais vėl Akmenės parapijoje, Konteikių kaime. Krikštyta ne Akmenės, bet arčiau buvusioje Kruopių bažnyčioje. Dukters gimimo metrikoje tėvai priskirti miestiečių luomui, kas liudytų juos buvus savo žemės neturėjusiais samdiniais.

Ir ketvirtoji duktė - maždaug 1879 metais gimusi Pranciška. Ji 1904 metais ištekėjo už bajoro Juozapo Kontrimo iš Būgių dvaro. Tais pačiais metais savo protėvių kaime - Daubiškiuose - Pranciška pagimdė dukrą Petronelę. Gimimo metrikoje Petronelės tėvai Kontrimai užrašyti Telšių miestiečiais.

O apie Praną ir Oną Ružauskus nieko daugiau metrikų knygose rasti nepavyko. Galima spėti, kad jie spėjo sveiki gyvi ištekinti dukras, nes Akmenės ar Viekšnių bažnyčių knygose bent iki 1899 metų (Viekšnių - iki pat 1912 m.) žinios apie jų mirtį nėra.

Prano Ružausko stotys: 1841 Viekšnių parapijos Daubiškių k. - Vegeriai - 1871 Akmenės parapijos Dabikinės dvaras - 1874 Viekšnių parapijos Antanavo k. - 1877 Akmenės parapijos Konteikių k. - …

Post scriptum. Tinklalapyje ancestry.com.au aptikau moters nuotrauką su tokia metrika: Frances Ruzauskas (1882-1952) - Married to Joseph Kontrimus approximately 1905. Per daug sutapimų, kad būtų galima abejoti, jog tai viena iš Prano Ružausko dukrų - Pranciška Kontrimienė. Tad ji su vyru ir vaikais bus emigravusi į JAV.

Pranciška Ružauskaitė - Kontrimienė (Frances Ruzauskas, šaltinis - ancestry.com.au)

To paties šaltinio duomenimis, Juozapas ir Pranciška Kontrimai 1920 metais gyveno Norfolke (Norfolk, Massachusetts), 1930 metais - Midlsekse (Middlesex, Massachusetts). Tinklalapyje išvardinti ir jų vaikai: Eugenija (g. 1910), Pranas (g. 1912), Juozapota (g. 1920). Pirmojo jų vaiko - dukros Petronelės - tame sąraše nėra.

Tačiau Pranciškos Kontrimienės mirties metai tinklalapyje ancestry.com.au gali būti klaidingi. JAV laikraštis "Boston Globe" 1950 m. rugsėjo 30 d. skelbimų skiltyje pranešė apie Pranciškos vyro Juozapo Kontrimo žūtį rugsėjo 29 dieną Kembridžo mieste (Cambridge, Massachusetts) nelaimingo atsitikimo ar avarijos metu ("by accident"). Skelbime surašyti velionio artimieji: mirusi žmona Pranciška, vaikai Eugenija (Eugenia McGrath), Pranas (Frank Kontrimus), Juozapota (Josephine Bonislawski) iš Kembridžo.

© 2013-2019 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (šaltinis - epaveldas.lt):
 
1870 m. sausio 25 d.
Akmenės bažnyčioje klebonas kun. Antanas Žilinskis (Антон Жилинский), triskart paskelbęs sausio 11, 18 ir 25 dienomis, sutuokė valstiečius Praną Ružauską (Франца Ружевскаго) 28 metų nevedusį iš Vegerių miestelio su Ona Ramonaite (Анною Рамоновною) 27 metų netekėjusia iš Padvarėlių kaimo, vietos parapijiečius, valstiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Agnieškos Butnoriūtės Ružauskų (Франца и Агнешки из Бутноров Ружевских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Simono ir Onos Kasiliauskaitės Ramonų (Шимона и Анны из Касилевской Рамонов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Juozapui Ružauskui, Juozapui Taškui, Juozapui Andruliui ir kitiems (в присутствии Иосифа Ружевского, Иосифа Ташкуса, Иосифа Андруля и прочих). (Akmenės RKB 1849-1883 m. santuokos metrikų knyga, v. 137)

Pastaba: Galima spėti, kad liudininkas Juozapas Ružauskas - jaunikio Prano brolis.

1871 m. rugpjūčio 8 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. Antano Žilinskio pakrikštytas kūdikis Onos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Onos Ramonaitės Ružauskų (Франца и Анны из Рамонов Ружевских) duktė, gimusi 1871 m. rugpjūčio 5 d. Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - valstietis Pranciškus Daukša su našle Ieva Lašinskiene (Францишек Довкша с Эвою Лашинскою вдовою). (Akmenės RKB 1868-1887 m. gimimo metrikų knyga, v. 21)

1874 m. gegužės 26 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Antano Lekševičiaus (Антон Лякшевич) pakrikštytas kūdikis Barboros vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Onos Ramonaitės Ružauskų duktė, gimusi 1874 m. gegužės 26 d. vietos parapijos Antanavo kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Jonas Ramonas su mergina Ona Ružauskaite (Иван Рамон с Анною Ружевскою девицею). (Viekšnių RKB 1869-1875 m. gimimo metrikų knyga, v. 157)

Pastaba: Mums žinomos dvi Onos Ružauskaitės (abi gimusios 1871 m.) tuo metu buvo ne ką vyresnės už naujagimę, tad kūma - greičiausiai dar viena, nežinoma Ona Ružauskaitė.

1877 m. kovo 20 d. Kruopių bažnyčioje altaristos kun. Jono Leonavičiaus (Иван Леонович) pakrikštytas kūdikis Marijonos - Aleksandros vardu, miestiečių teisėtų sutuoktinių Prano ir Onos Ramonaitės Ružauskų duktė, gimusi 1877 m. kovo 18 d. Akmenės parapijos Konteikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Vincentas Rupkus su Ona, Juozapo Griškaus žmona. (Kruopių RKB 1876-1889 m. gimimo metrikų knyga, v. 18)

1899 m. vasario 14 d. Akmenės bažnyčioje vikaras kun. Juozapas Vaičius (Иосиф Вайчус), triskart paskelbęs vasario 2, 7 ir 14 dienomis, sutuokė Kruopių valsčiaus valstietį Aleksandrą Stonkų (Александр Стонкус) 25 metų nevedusį iš Šakynos parapijos Paliesių dvaro, bet nuo ketverių metų gyvenantį Akmenės parapijos Dabikinės dvare, su Šiaulių miestiete Barbora Ružauskaite (Барбара Ружовска) 25 metų netekėjusia iš Viekšnių parapijos Antanavo dvaro, bet nuo seno gyvenančią Akmenės parapijoje, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Onos Stasiulytės Stonkų (Михаила и Анны из Стасюлисов Стонкусов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Onos Ramonaitės Ružauskų (Франциска и Анны из Рамонатисов Ружовских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Jurgiui Petkui, Kazimierui Stonkui (Георгий Петкус, Казимир Стонкус) ir kitiems. (Akmenės RKB 1897-1912 m. santuokos metrikų knyga, v. 19)

1904 m. vasario 8 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jonas Rimkūnis (Иоанн Рымкунис), triskart paskelbęs vasario 1, 2 ir 8 dienomis, sutuokė bajorą Juozapą Kontrimą (Иосиф Контрим) 24 metų nevedusį su Šiaulių m. miestiete Pranciška Ružauskaite (Франциска Ружевска) 24 metų netekėjusia, abu iš šitos parapijos Būgių dvaro, bajorų teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Marijonos gimusios Mitkute Kontrimų (Франциска и Марианны урожденной Миткусовны Контримов) sūnų su miestiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Onos gimusios Ramonaite Ružauskų (Франциска и Анны урожденной Рамонасовны Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Aleksandrui Stonkui, Jonui Kontrimui (Александр Стонкус, Иоанн Контрим) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1896-1910 m. santuokos metrikų knyga, v. 145)

Pastaba: Liudininkas Aleksandras Stonkus, matyt, buvo jaunosios Pranciškos Ružauskaitės svainis, jos sesers Barboros vyras.

1904 m. rugsėjo 19 d. Viekšnių bažnyčioje vikaro kun. Martyno Valančiausko (Мартин Волончевский) pakrikštytas kūdikis Petronelės vardu, Telšių m. miestiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Pranciškos gimusios Ružauskaite Kontrimų (Иосифа и Франциски урожденной Ружевской Контримов) duktė, gimusi 1904 m. rugsėjo 14 d. vietos parapijos Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Dominykas Tukys su mergina Uršule Tukyte (Доминик Тукис с Урсулою Тукисовною девицею). (Viekšnių RKB 1904-1912 m. gimimo metrikų knyga, v. 21)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą