Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. liepos 11 d., trečiadienis

Juozapas Merkys (1793-1856), Motiejaus sūnus

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Taip Šeduikių Dabregos susigiminiavo su Merkiais (Mierkiais) iš gretimo Netikiškių kaimo. 

Juozapas Merkys gimė 1793 metais, jo tėvams Motiejui ir Onai Merkiams iš Kamajų parapijos Merkiškių (Mierkiškių) persikėlus į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Juozapo vyresnysis brolis Justinas, seserys Agnesė ir Kotryna buvo krikštyti Kamajų bažnyčioje, o Juozapą mums nežinomi krikštatėviai vežė jau į Svėdasus.

1793 m. Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos 134 vaizdo fragmentas su Juozapo Merkio krikšto įrašu (epaveldas.lt)

Augo Juozapėlis Netikiškiuose prie Šeduikių ežero, kurio krantai gal dar nebuvo tiek pelkėti ir apaugę, kad prie vandens neprieitum. O jei taip, tai bent po Šeduikių upelį pabraidydavo. Tėvų skirti darbai darbeliai visos dienos neužimdavo, nes jų daugiau turėjo kliūti vyresniajam broliui ir sesutėms.

Vaikystės įvykių svarbiausi buvo broliuko Antano mirtis 1800-ųjų gruodį, vėliau - linksmos vestuvės ir ašaros, seserį Agotą išlydint iš namų į Juodonis. Paskui, mirus mamai Onai, gyvenimas apsivertė. Tėvas Motiejus į namus parvedė antrąją žmoną Elžbietą Narbutaitę, bet ūkio vadžias Netikiškiuose perėmė vyresnysis Juozapo brolis Justinas (1809 metų inventoriaus duomenimis).

Kai tekėjo seserys (Kotryna - vėl į Juodonis, Domicelė - į Šeduikius), Juozapas jau šokdino merginas, tačiau pats vesti neskubėjo. Tik sulaukęs trisdešimties su trupučiu, jis 1825 metų sausį susituokė su Agota Masiulyte iš to paties Netikiškių kaimo. Jei Agotos nepainiojame su kita, tai jai tebuvo šešiolika. Jos tėvai - Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė.

Per keliolika metų Juozapas ir Agota susilaukė aštuonių vaikų. Keturis palaidojo.

Šiedu Merkiai, kitaip negu Juozapo vyresnysis brolis, giminystę su Šeduikių Dabregomis, regis, vertino mažiau. Į kūmus Dabregos prašydavo Merkius, bet ne atvirkščiai. Juozapas ir Agota Merkiai kažkaip įstengdavo krikštatėviais - savo vaikų globėjais - parsikviesti iškilesnius asmenis. Gal dėl Agotos Merkienės neprastos kilmės? (Pagal gentainių žinovą Vidmantą Povilionį, Agotos motina Marijona Slapšytė - Masiulienė buvo kilusi iš bajoriškos Slapšių - Slapšinskų - Kumelių giminės).

Merkių dukros Veronikos krikšto tėvu buvo kaimynas bajoras Jonas Čerskis iš garbingos Čerskių - Čerškų - Čiurškų giminės, gyvenusios apie Kamajus ir Užpalius. Beje, Jonas Čerskis greitai - ar ne 1831 metų sukilimą pralaimėjus? - neteko bajorystės ir 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuose jau buvo rašomas valstiečiu lažininku.

Juozapo ir Agotos Merkių sūnaus Juozapo krikštatėvis - taip pat kilmingas Svėdasų klebonas kun. Juozapas Ruseckas, žymaus dailininko Kanuto Rusecko brolis.

Kanuto Rusecko tapytas jo brolio kun. Juozapo Rusecko portretas. © Lietuvos dailės muziejus

Merkių dukrą Anastaziją Svėdasų vikaras Jurgis Bogušis ne tik pakrikštijo, bet ir pats buvo jos krikštatėviu. Dukros Agotos krikšto tėvu buvo kilmingasis Juozapas Masalskis. Paprastų valstiečių šeimai tokie kūmai turėjo būti nemaža garbė.

Atėjo nelaimingi Merkių giminei 1828-tieji. Tais metais Juozapas palaidojo savo tėvą Motiejų, pamotėlę Elžbietą, brolį Justiną. Į kaimą įsisukusi tymų epidemija netrukus, kitų metų sausį, atėmė ir Juozapo dukrelės Veronikos gyvybę.

1833 metais Netikiškiai, kaip ir visi kiti Užpalių dvaro kaimai, buvo inventorizuoti. Juozapo Merkio šeimyna iš kitų dviejų (jau minėto Jono Čerskio ir Agotos brolio Remigijaus Masiulio) išsiskyrė tik didesniu žmonių skaičiumi. Jai, be Juozapo šeimos, dar priklausė brolio Justino našlė Veronika su trimis vaikais bei darbininkai Simonas Bekėšis ir Mykolas Abelinskas su žmona ir dviem mažais vaikais.

Turto - žemės, gyvulių - kaimynai turėjo panašiai. Visų trijų sodybų statiniai - geros būklės. Metinis činšas dvarui - po 34 sidabro rublius (Čerskis - 37 rub.), ir kitos prievolės vienodos - per savaitę 2 lažo dienos, per metus 6 gvoltai ir po vieną pastotę į Rygą.

Taigi, kaip ir daugelis Užpalių dvaro valstiečių, Juozapas Merkys pasaulio buvo šiek tiek matęs - bent iki Rygos.

Juozapas gyveno įdomiais laikais. Jaunystėje turėjo girdėti apie prancūzų imperatoriaus Napoleono pergales, apie jo nesėkmingą žygį per Lietuvą į Maskvą. Kažin, ar prisidėjo (greičiau - ne) prie lenkų sukilimo. Sukilėliai buvo užėmę parapijos centrą - Svėdasų miestelį. Galėjo gyvą pamatyti Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, kai tas 1852 metų gegužę vizitavo Svėdasų parapiją. Juozapas pergyveno “ciesorius” Aleksandrą I ir Nikolajų I.

Juozapo Merkio paskutinę dieną lėmė kažkokia votis. 1856 metų sausį į Svėdasų kapus jį palydėjo žmona Agota, sūnūs Juozapas, Ignotas, dukros Anastazija, Agota, turbūt ir sesuo Domicelė (autoriaus senelio močiutė). Sūnūs dar buvo nevedę, dukra Anastazija neseniai ištekėjusi už Kazimiero Gasiūno iš Alotų, o jauniausioji - Agota, būsimoji Pajėdienė - dar tik keturiolikos.


Agota liko našlauti ir anūkų laukti gimtinėje, kur ūkininkavo jos sūnūs Juozapas ir Ignotas. Metrikų knygose yra 1879 metų įrašas apie Netikiškių kaime lapkritį mirusią našlę Agotą Merkienę. Bet ar ji - toji pati Masiulytė, Juozapo žmona? Galbūt…

© 2014 - 2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt, kitaip duomenys yra rasti kolegų Artūro Šlapelio ir Mindaugo Baltuškos rinkiniuose):

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1808 m. gegužės 17 d. pakrikštyta Agota, gimusi išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė, krikšto tėvai Jurgis Gučius su Ona Čerska, Netikiškių k.. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 37 v.)

1808 m. gegužės 17 d.
pakrikštyta Agota, gimusi šiomis dienomis (natum heri), tėvai teisėti sutuoktiniai Jurgis Masiulis ir Marijona Slapšytė, krikšto tėvai Jurgis Gučius su Ona Čerska, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 37 v.)

1825 m. sausio 28 d. [kun. Tamošiaus Milevskio sutuokti] iš Netikiškių Juozapas Merkys su Agota Masiulyte, [liudininkai] Dominykas Sirvydas ir Silvestras Žemaitis (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1856 m. sausio 22 d. Netikiškių kaime mirė valstietis Juozapas Merkys nuo voties (от чирея), likusios Agotos vyras, turėjęs 65 metus, vietos parapijietis, paliko sūnus Juozapą ir Ignotą, dukrą Agotą. Jo kūną kun. Saurimavičius šių metų ir mėnesio 24 d. Svėdasų parapijos kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1879 m. lapkričio 18 d. Netikiškių kaime nuo senatvės mirė Agota Merkienė, Alotų valsčiaus valstietė, 80 metų našlė, Svėdasų parapijos. Jos kūnas šių metų ir mėnesio 19 dieną kun. Montvilo palaidotas parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Juozapo ir Agotos Masiulytės Merkių vaikai:

1826 m. balandžio 19 d. pakrikštytas Antanas Motiejus, gimęs šio mėnesio 16 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė (Josephi Mierkis et Agatha Masiulowna), krikšto tėvai Juozapas Masiulis ir Veronika Sirvydaitė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1827 m. gruodžio 5 d. pakrikštyta Veronika, gimusi 4 d., tėvai teisėti sutuoktiniai valstiečiai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė, krikšto tėvai kilmingas ponas Jonas Čerskis (GD Joannes Czerski) su Marijona Pajėdiene, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 130 v.)

1829 m. sausio 13 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Veronikos vardu nuo tymų, valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukra 2 metų nuo gimimo. Kurios kūną kun. Jurgis Bogušas sausio 15 d. palaidojo parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1829 m. spalio 5 d. pakrikštytas Juozapas, gimęs 1 d., tėvai teisėti sutuoktiniai valstiečiai Juozapas Merkys ir Agota Masiulytė, krikšto tėvai kilmingas ponas Juozapas Ruseckas su valstiete Agneta Žemaitiene (Gen. Dominus Josephus Rusiecki cum Lab. Agneta Žameycziowa), Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 149 v.)

1831 m. lapkričio 4 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Bogušis pakrikštijo kūdikį vardu Anastazija, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią 1831 m. lapkričio 2 d. rytą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Svėdasų bažnyčios vikaras kun. Jurgis Bogušis su valstiete Anastazija Žemaitiene, Kasparo Žemaičio žmona (Svėdasų RKB 1829-1834 m. gimimo metrikų knyga, 66 v.)

1834 m. sausio 17 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Julijonas Tarvydas pakrikštijo kūdikį vardu Konstancija Anelė, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 15 dienos rytą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo kilmingasis Jonas Čerskis su valstiete Morta Masiulyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1839 m. kovo 28 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Konstancijos vardu nuo … (neįskaitoma), valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukra 5 metų. Kurios kūną šių metų ir mėn. 31 d. kun. Silvestras Grubinskas palaidojo Svėdasų parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1839 m. liepos 9 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Silvestras Grubinskas pakrikštijo kūdikį vardu Marijona Elžbieta, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 7 dienos vakarą tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Konstantinas Pajėda su mergina Morta Masiulyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1841 m. lapkričio 26 d. Netikiškių kaime mirė vaikas Marijonos vardu nuo krupo, valstiečių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių trijų metų dukra, tos pačios bažnyčios parapijietė. Kurios kūną šių metų ir mėnesio 28 dieną šeima palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1841 m. gruodžio 2 d. Svėdasų bažnyčioje Svėdasų vikaras kun. Liudvijas Jucevičius pakrikštijo kūdikį vardu Agota, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių dukrą, gimusią tų pačių metų ir mėnesio 1 dieną tos parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo kilmingasis Juozapas Masalskis (urodzony Józef Massalski) su Agota, Juozapo Drusio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1844 m. kovo 18 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Aleksandras Liudavičius pakrikštijo kūdikį vardu Ignotas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Agotos iš Masiulių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 17 dieną Svėdasų parapijos Netikiškių užusienyje. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Ignotas Masiulis su Barbora Čerskiene, Jono žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą