Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. liepos 18 d., trečiadienis

Justinas Merkys (1782-1828) ir jo vaikai

Šeduikių Dabregos susigiminiavo su Merkiais (Mierkiais) iš gretimo Netikiškių kaimo 1815 metais, kada Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė (mano proproseneliai). Vienas iš spėjamų Domicelės brolių - Netikiškių valstietis Justinas Merkys.

Justinas Merkys gimė 1782 metais, kai jo tėvai - Motiejus ir Ona Merkiai - dar nebuvo apsigyvenę Netikiškiuose. Pakrikštyti jis atvežtas į Kamajų bažnyčią iš Kamajų parapijos Merkių (Mierkių) kaimo.

Apie 1788 metus Justino tėvai iš savo giminės lizdo išsikraustė į Netikiškius.

Metams bėgant, pasaulyje ir Netikiškiuose daug kas keitėsi. Mirė Justino mama Ona, o tėvas Motiejus vedė antrą kartą. Gal dėl šių įvykių ar tiesiog tėvui senstelėjus, ūkio ir šeimynos galva tapo vyriausias sūnus Justinas.

Užpalių dvaro, kuriam tuomet priklausė ir Netikiškiai, 1809 metų inventoriuje įrašyti trys šio kaimo valstiečiai činšininkai: Simonas Čiurškis, Jurgis Masiulis ir Justinas Merkys.

Netikiškių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Apie 1817-tuosius Justinas vedė Veroniką Remeikytę. Jaunajam tuo metu turėjo būti gerokai virš trisdešimties, o jaunajai - iš jos mirties metrikų sprendžiant - gal nė aštuoniolikos nebuvo. Santuokos įrašo Svėdasų bažnyčios knygose nėra - turbūt žmoną Justinas bus radęs kitoje parapijoje (Kamajuose tokia santuoka taip pat neregistruota, tai gal Užpaliuose?).

Justinas ir Veronika Merkiai pirmojo vaiko - sūnaus Juozapo - susilaukė 1818 metais. Kiti jų vaikai: 1820 m. - Konstancija Delfina, 1824 m. - Rozalija, 1826 m. - Mykolas, 1828 m. - Motiejus.

Netikiškius nuo Šeduikių, kur gyveno Justino spėjama sesuo Domicelė Dabregienė, teskyrė ežeras ir neplatus Šeduikių upelis. Kai 1817 metais gimė Dabregų pirmagimis Aleksandras, Justinas Merkys buvo jo krikšto tėvu. 1823 metais, kai Dabregos krikštijo jau ketvirtąjį savo kūdikį Veronikos vardu, į krikšto mamas kvietė Justino žmoną Veroniką Merkienę.

Paskui atėjo nelaimingieji 1828-eji… Vieną po kito Justinas laidojo savo tėvą Motiejų, pamotėlę Elžbietą. O gruodį staiga krito ir pats Justinas, 45 metų amžiaus vyras. Šventų sakramentų nespėjęs gauti, bet, kaip parašyta jo mirties metrikuose, buvęs pavyzdingo gyvenimo krikščionis, dvi savaites prieš mirtį atlikęs išpažintį. Palaidotas Šeduikių kaimo kapinėse.

Šeduikių (Netikiškių) kapinaitės. Autoriaus 2014 metų nuotrauka.

Liko našlė Veronika jauna su mažais vaikais. Netrukus į kaimą įsisukę tymai per kelias dienas pražudė du jos sūnus: 1829 metų sausį dešimties metų Juozuką kunigas palydėjo į parapijos kapines Svėdasuose, o kelių mėnesių amžiaus Motiejų artimieji patys palaidojo Šeduikiuose.

Juozapas Merkys, jaunesnis velionio brolis, priglaudė maitintojo netekusią šeimą. 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje prie Juozapo šeimynos užrašyta ir našlė Veronika (34 metų amžiaus) su vaikais Delfina, Rozalija ir Mykolu.

Ištekėjusios dukros iš gimtinės išvyko. Veronika Merkienė liko su Netikiškiuose ūkininkavusio sūnaus Mykolo šeima. Mirė 1867 metais.


Dar apie Justino ir Veronikos Merkių vaikus

Delfina Merkytė (krikšto metrikuose - Konstancija Delfina, bet pirmasis vardas vėlesniuose dokumentuose nevartojamas) 1840 metais ištekėjo už Antano Seržinto iš Užpalių parapijos Vygėlių kaimo.

Seržintų kelios kartos gyveno Vygėliuose iki pat šių laikų. “Šimtametė, protėvių statyta sodyba Vygėlių ūlyčioje stovėjo iki 2013-ųjų sausio, bet po tragiško gaisro, nusinešusio ir Jono Seržinto gyvybę, čia beliko tik ūkiniai pastatai” (Egidija Lekavičienė, “Vygėlių kaimas, likęs prisiminimuose”, monografija “Užpaliai”, I dalis, “Versmės leidykla, 2013, 1012 pusl.).

Rozalija Merkytė 1850 metais nutekėjo už Motiejaus Baršausko į Bugailiškius. Šis kaimas anuomet priklausė Svėdasų parapijai.

Rozalija Baršauskienė mirė 1896 metų sausį, liko jos vyras Motiejus ir vaikai Adomas, Antanas, Jurgis. Veronika ir Ona. Palaidota Svėdasų kapinėse.

Baršauskų palikuonys dar ir dabar (2017 metų žinios) gyvena Bugailiškiuose.

Baršauskų namas, kurio viename gale 1930 - 1964 metais buvo Bugailiškių pradžios mokykla. Nuotrauka iš Jurgitos Banionienės straipsnio “Bugailiškiai. Ištuštėję, bet vietiniams brangūs” (”Kupiškėnų mintys”, 2017 m. liepos 27 d.)

Mykolas Merkys visą gyvenimą nugyveno gimtajame Netikiškių kaime.

© 2014-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris (v.), tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt, kitaip duomenys yra rasti Vikitekoje arba kolegų Artūro Šlapelio ir Mindaugo Baltuškos rinkiniuose

1782 m. kovo 16 d. pakrikštytas vaikas vardu Justinas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkių [kaimo]. Krikštatėviai Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Elžbieta Neniškienė iš Markūniškių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 116.jpg)

Pastaba: Krikštatėvis Jokūbas Urbanavičius - naujagimio tetos Agnetės Merkytės vyras.

1818 m. spalio 27 d. pakrikštytas Juozapas Rapolas, gimęs šio mėnesio 24 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė (Justini Mierkis et Veronica Remeykiowna), krikšto tėvai Juozapas Merkys ir Viktorija Remeikytė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 82 v.)

Pastaba: Krikštatėvis Juozapas Merkys - Justino Merkio brolis iš Netikiškių.

1820 m. rugsėjo 12 d. pakrikštyta Konstancija Delfina, gimusi šio mėnesio 8 d., tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Jonas Merkys su Uršule Merkyte, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 91 v.)

Pastaba: Krikštamotė Uršulė Merkytė - Justino Merkio sesuo, o giminystės ryšys su krikšto tėvu Jonu Merkiu lieka neaiškus.

1824 m. sausio 2 d. pakrikštyta Rozalija Viktorija, gimusi išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Kazimieras Tumas su Viktorija Remeikyte, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 107 v.)

1826 m. kovo 2 d. pakrikštytas Mykolas, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Mykolas Kulvinskis ir Marijona Pajėdienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1828 m. balandžio 29 d. kun. Jurgio Bogušio pakrikštytas Motiejus, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Juozapas Masiulis ir Agota Merkienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 137 v.)

Pastaba: Krikštamotė Agota - Justino Merkio brolio Juozapo žmona.

1828 m. gruodžio 11 d. Netikiškių kaime staiga mirė valstietis Justinas Merkys, tačiau pavyzdingo gyvenimo krikščionis, dvi savaites prieš mirtį atlikęs išpažintį, našle likusios valstietės Veronikos iš Remeikių Merkienės vyras 45 metų amžiaus, palikęs sūnus Juozapą, Mykolą ir dukrą Rozaliją. Kurio palaikus mirusiojo šeima gruodžio 13 dieną palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Justino mirties dieną gyvi buvo jo penki vaikai. Kažkodėl neįrašyti liko dukra Delfina ir sūnus Motiejus.

1829 m. sausio 11 d. Netikiškių kaime mirė vaikis (chlopiec) Juozapo vardu nuo tymų, valstiečių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių 11 metų sūnus. Kurio kūną kun. Jurgis Bogušas sausio 13 d. palaidojo viešosiose parapijos kapinėse už miestelio. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1829 m. sausio 15 d. Netikiškių kaime mirė vaikas vardu Motiejus nuo tymų, valstiečių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių 6 mėnesių sūnus. Kurio kūną mirusiojo šeima sausio 16? dieną palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1840 m. lapkričio 3 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Liudvikas Jucevičius sutuokė valstiečius Antaną Seržintą (Anton Szerzynt), 22 metų jaunuolį iš Užpalių parapijos Vygėlių kaimo, su Delfina Merkyte, 18 metų mergina iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Dominyko ir Rozalijos iš Dabregų Seržintų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Zigmantui Bubliauskui, Juozapui Drūsiui, Juozapui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1850 m. lapkričio 24 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. M (…) sutuokė valstiečius Motiejų Baršauską (Matvej Barščevskij), 30 metų (…) iš Bugailiškių kaimo, su Rozalija Merkyte, 20 metų mergina iš Netikiškių kaimo, abu šie kaimai Svėdasų parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Petro ir (…) Baršauskų sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos iš Remeikių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams (…) Baršauskui, Antanui Mateliui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

Pastaba: Ženklai (…) žymi neįskaitomas metrikų vietas.

1867 m. rugsėjo 27 d. Netikiškių kaime mirė Veronika iš Pajėdų Merkienė, valstietė našlė 65 metų, paliko sūnų Mykolą, Delfiną ir Rozaliją. Jos kūną kun. Saurimavičius palaidojo šių metų ir mėnesio 29 dieną parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Klaida - mirusioji buvo ne Pajėdaitė, bet Remeikytė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą