Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 24 d., sekmadienis

Pranciškaus Ružausko palikuonys. Juozapas

Iš visų Pranciškaus Ružausko atžalų, kurių per tris jo santuokas buvo ne mažiau keturiolikos, žinome augesnio amžiaus sulaukusius sūnus Juozapą, Kazimierą, Praną ir dukrą Elžbietą.

Juozapas Ružauskas gimė dar iki jo tėvų santuokos. Jo krikšto 1833 metų balandžio 30 dienos įraše tėvo nėra, tik motina - Agnieška Butnoriūtė, Viekšnių parapijos Daubiškių kaimo valstietė. Po pusmečio - tų pačių metų lapkritį - Agnieška ištekėjo už Pranciškaus Ružausko, jos sūnaus tikro ar netikro tėvo. Šiaip ar taip. Juozapas gavo Ružausko pavardę.

1858 metais, jau Akmenės parapijos Viliošių kaime gyvendamas, Juozapas Ružauskas vedė dvidešimtmetę Ievą Jomantaitę, kilusią iš Papilės parapijos Purvių kaimo (dabartinės Ventos gyvenvietės dalis). Ievos tėvai - valstiečiai Adomas Jomantas ir Barbora Budrytė. Juozapas ir Ieva Ružauskai tuokėsi naujoje, vos prieš keletą metų pastatytoje Viekšnių bažnyčioje, nes tuo laiku Ieva gyveno ir, matyt, pati sau uždirbdavo duonai ne Purviuose, bet Viekšnių parapijos Uogiškių kaime.

Viekšnių bažnyčia, 1855 metais konsekruota vyskupo Motiejaus Valančiaus. Algirdo nuotrauka iš Mažeikių krašto internetinės enciklopedijos, 2005 metai. 

Maždaug tuo metu, kai Juozapas ir Ieva tuokėsi, mirė Juozapo mama Agnieška, o našliu likęs jo tėvas Pranciškus paliko gimtuosius Daubiškius, kuriuose netrukus apsigyveno jaunieji Juozapas ir Ieva Ružauskai. Ten 1861 metais jiems gimė sūnus, dar vienas Juozapas Ružauskas.

Po poros metų - Ružauskai vėl Akmenės parapijoje, bet jau Klyšių kaime, kur 1863 metais susilaukė sūnaus Kazimiero (vaikystėje mirusio nuo tymų).

Turėjo ir dukterų. Viena jų - Ieva, gimusi 1869 m. tuose pačiuose Klyšiuose, kita - Ona, pasaulį išvydusi 1871 m. Kadagių kaime.


Kuo vertėsi, iš ko gyveno Ružauskų šeima? Pirmuosius keliolika metų dažnai kilnojosi iš vietos į vietą, taigi, savo ūkio neturėjo, samdėsi į dvarą ar pas turtingesnius valstiečius, o gal metams kitiems išsinuomodavo kokį ūkelį su sklypu. Apie 1882 metus apsigyveno Akmenės miestelyje.

1892 m. Juozapo žmona Ieva Ružauskienė Akmenėje palaidojo savo motiną Barborą Jomantienę, sulaukusią 98 metų amžiaus. Ievos tėvas Adomas Jomantas jau buvo miręs, tad gali būti, kad senutė motina gyveno su Ružauskais dukros prižiūrima. Tiesa, toje pačioje Akmenėje laikėsi ir Ievos brolis Kazimieras Jomantas, bet pas dukrą paprastai jaukiau, negu pas marčią…

O pati Ieva Ružauskienė mirė Akmenėje nuo astmos 1898-ųjų gale, po 40 santuokinio gyvenimo metų. Jau buvo sulaukusi anūkų ir ką tik, metų pradžioje, ištekinusi jaunesniąją dukrą Oną.

Po metų, 1899-aisiais, septintą dešimtį einantis našlys Juozapas Ružauskas vedė dar kartą - už jį 20 metų jaunesnę našlę Marijoną Pranckevičiūtę - Dagilienę iš Venciškių kaimo.

Kada ir kur baigėsi Juozapo gyvenimo kelias, kol kas nežinome. Gimęs ir užaugęs Ružauskų giminės lizde - Viekšnių parapijos Daubiškių kaime, vėliau atsiradęs Akmenės miestelyje, ten, matyt, ir mirė, o palaidotas turėtų būti šalia savo vaikų motinos ir pirmosios žmonos Ievos Akmenės kapinėse.

Akmenės kapinių senoji dalis. Yra ne vienas apynaujis paminklas su užrašu “Ružauskų šeima”. Kur Juozapo ir Ievos Ružauskų kapavietė, nustatyti nepavyko. Autoriaus 2018 metų nuotrauka.

Juozapo Ružausko stotys: 1834 Viekšnių parapijos Daubiškių kaimas - 1858 Akmenės parapijos Viliošių kaimas - 1861 vėl Daubiškiai - 1863 Akmenės parapijos Klyšių kaimas - 1871 Akmenės parapijos Kadagių kaimas - 1882 Akmenė - …

*

Apie vaikus. Ievos Ružauskienės mirties metais -1898-isiais - gyvi buvo sūnus Juozapas ir dukros Ieva bei Ona. Apie sūnų Juozapą kol kas tiek ir težinome.

Ieva Ružauskaitė devyniolikmetė ištekėjo už Kazimiero Kužminsko, valstiečio iš Viekšnių parapijos Būgių kaimo. Kužminskams Akmenėje gimė dukra Pranciška (1889 m.), sūnus Kazimieras (1890 m.). Vėliau nei Akmenės, nei Viekšnių mūsų disponuojamose metrikų knygose Kužminskai jokių pėdsakų nepaliko, tad galbūt bus persikėlę į kurią nors kitą parapiją.

Ona Ružauskaitė 1898 metais ištekėjo už Aleksandro Šalavėjaus, iš Papilės valsčiaus Kalniškių kaimo kilusio Liepojos gyventojo. Šalavėjai Akmenėje susilaukė dukrų Agnieškos (gimusios 1900 m. per Kūčias, Viekšniuose 1926 m. ištekėjusios už “rankpelnio” Apolinaro Mašickio), Onos (g. apie 1902 m., Akmenėje 1928 m. ištekėjusios už darbininko Pranciškaus Viesulo), Marcijonos (g. 1904 m.), Stanislavos (g. apie 1905 m., nuo džiovos mirusios 1921 m. Viekšnių valsčiaus Daubiškių dvare). Vėliau, Šalavėjams gyvenant prie Akmenės buvusiame Dãbikinės dvare, jiems ir toliau gimė dukros - Marijona (1907 m.), Pranciška (g. 1908 m., ištekėjusi 1934 m. už Antano Stryko), Julijanija (g. 1910 m.). Septynios dukros. Metrikų knygos nerodo, kad Šalavėjams kada nors būtų gimęs sūnus.

Post scriptum

2018 metais išvaikščiojau senąsias Akmenės kapines. Ten ilsisi ne vieno iš čia paminėtų žmonių palaikai, tačiau jų palaidojimo vietų kaip ir neradau. Antkapinių paminklų gal nė nebuvo - jei neturėjo iš ko pastatyti, tenkindavosi mediniais kryželiais, kurie greitai sutrūnydavo. Arba sunykusius paminklus pakeisdavo naujesniais, bet užrašydavo juos be vardų ir metų, pavyzdžiui, "Ružauskų šeima" (tokių užėjau du).

Tik Juozapo Ružausko anūkės Pranciškos Šalavėjūtės - Strykienės kapą užėjau.

Antano ir Pranciškos Strykų kapas Akmenėje. Autoriaus 2018 metų nuotrauka.

Pranciška Šalavėjūtė - Strykienė (1908-2000) ir Antanas Strykas (1878-1948).

© 2013 - 2019 Aleksandras Sakas
 
Metrikų duomenys (jei nenurodyta kitaip, šaltinis - epaveldas.lt):

1833 m. balandžio 30 d. Viekšnių bažnyčioje šios bažnyčios vikaras Pranciškus Skobeikis pakrikštijo kūdikį vardu Juozapas, valstietės Agnieškos Butnoriūtės netekėjusios sūnų, gimusį 1833 metų balandžio 30 dieną Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Janavičius su Veronika, Morkaus Dargio žmona. (Viekšnių RKB 1828-1834 m. gimimo metrikų knyga, genmetrika.eu)

1858 m. spalio 28 d. Viekšniuose ikisantuokinį egzaminą prie liudininkų laikė už Juozapo Ružausko (Józef Ružewski) tekėti besiruošianti Ieva Jomantaitė (Ewa Jamontówna).
Atsakymai: 1. Mano vardas Ieva, pavardė Jomantaitė. Tėvo vardas Adomas, motinos - Barbora Budrytė (Barbara Budriuwna). 2. Kilusi esu iš Papilės parapijos Purvių kaimo. 3. Esu 20 metų. 4. Romos katalikų tikėjimo. 5. Kilmė valstiečių (stanu pracowitego). 6. Viekšnių parapijoje 2 metus pragyvenau Uogiškių kaime. 7. Susituokusi nesu. 8. Susituokti ruošiuosi savo valia. 9. Šeimai žinant. 10. Skaistybės įžadų nesu davusi, vienuole nebuvau. 11. Su kitu asmeniu susižadėjusi nesu. 12. Kraujo giminystės ryšių su sužadėtiniu neturiu.
Į klausimus atsakinėjau dorai ir sąžiningai, neraštinga pasirašau trimis kryželiais +++ Ieva Jomantaitė.
Šio egzamino sąžiningumą liudijame neraštingi pasirašydami trimis kryželiais +++ Kazimieras Ružauskas (Kazimierz Ružewski) +++ Izidorius Trainauskas (Izydor Troynowski) +++ Juozapas Misiulis (Józef Misiulis).
Šį aktą atliko ir pasirašė kun. Antanas Šarauskas (Antoni Szarowski). (Viekšnių Romos katalikų bažnyčios 1853-1865 m. santuokos užsakų knyga, vaizdo Nr. 135)

Pastabos. 1. Apklausta tiktai jaunoji Ieva Jomantaitė. Tai rodo, kad jaunasis Juozapas Ružauskas tuo metu gyveno kitoje parapijoje, kurios kun. Antanas Šarauskas neužrašė (kartais užsakų įrašuose nėra kitos pusės nė vardo pavardės). 2. Liudininkas Kazimieras Ružauskas - Juozapo Ružausko jaunesnis brolis.

1858 m. spalio 28 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Antanas Šarauskas (Антоний Шаровский), triskart paskelbęs spalio 12, 19 ir 26 dienomis, sutuokė valstiečius Juozapą Ružauską (Иозеф Ружевский) 27 metų nevedusį, iš Akmenės parapijos Viliošių kaimo, su Ieva Jomantaite (Эва Ямонтовна) 20 metų netekėjusia, iš Viekšnių parapijos Uogiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos gimusios Butnoriūte Ružauskų (Франциска и Агнешки урожденной Бутноровной Ружевских) sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Barboros gimusios Budryte Jomantų (Адама и Барбары урожденной Будриовной Ямонтов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kazimierui Ružauskui (Казимир Ружевский), Izidoriui Trainauskui (Изыдор Тройновский), Juozapui Misiuliui (Иозеф Мисюль) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1849-1864 m. santuokos metrikų knyga, 101 v.)

1861 m. balandžio 25 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Juozapo Kelpšo (Иозеф Келпш) pakrikštytas kūdikis Juozapo vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos gimusios Jomantaite Ružauskų (Иозефа и Эвы урожденной Ямонтовны Ружевских) sūnus, gimęs 1861 m. balandžio 25 d. paryčiui Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Krikštatėviai - valstietis Mykolas Butnorius (Мыколай Бутнорюс) su bajoraite Amelija Janavičiūte (Амеля Яновичевна). (Viekšnių RKB 1855-1862 m. gimimo metrikų knyga, 166 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Mykolas Butnorius - kūdikio tėvo Juozapo Ružausko giminaitis, gal pusbrolis, iš Juozapo motinos Agnieškos Butnoriūtės pusės.

1863 m. liepos 23 d. Akmenės bažnyčioje altaristos kun. Pranciškaus Pilipavičiaus (Францишек Филипович) pakrikštytas kūdikis Kazimiero vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos gimusios Jomantaite Ružauskų (Иозефа и Эвы урожденной Ямонтовной Ружевских) sūnus, gimęs 1863 m. liepos 22 d. vakarą Akmenės parapijos Klyšių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Kazimieras Šidlauskas (Казимер Шыдловский) su mergina Barbora Bielaite (Барбара Беловна девица). (Akmenės RKB 1860-1868 m. gimimo metrikų knyga, 71 v.)

1869 m. sausio 26 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. Žilinskio (Жилинский) pakrikštytas kūdikis Ievos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Осипа и Эвы из Ямонтов Ружевских) duktė, gimusi 1869 m. sausio 25 d. Akmenės parapijos Klyšių kaime. Krikštatėviai - valstietis Pranas Ružauskas (Франц Ружевский) su mergina Ieva Paplauskaite (Эва Поплавска девица). (Akmenės RKB 1868-1887 m. gimimo metrikų knyga, 5 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Pranas Ružauskas - kūdikio tėvo Juozapo Ružausko brolis.

1870 m. gegužės 28 d. Baziliškių? vienkiemyje nuo tymų mirė Kazimieras, valstiečių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иозефа и Эвы Ямонтовны Ружевских) 7 metų amžiaus sūnus. Kunigo Jono Dargvainio (Ян Доргвойн) palaidotas parapijos kapinėse. (Akmenės RKB 1849-1879 m. mirties metrikų knyga, 148 v.)

1871 m. gruodžio 10 d. Akmenės bažnyčioje altaristos kun. Pranciškaus Pilipavičiaus pakrikštytas kūdikis Onos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Эвы из Ямонтов Ружевских) duktė, gimusi 1871 m. gruodžio 9 d. Akmenės parapijos Kadagių kaime. Krikštatėviai - valstietis Antanas Petrošius (Антон Петрошус) su Ona, Pranciškaus Ružausko žmona (Анна, Францишка Ружевскаго супруга). (Akmenės RKB 1868-1887 m. gimimo metrikų knyga, 24 v.)

1898 m. gruodžio 7 d. Akmenės miestelyje nuo astmos mirė Ieva Jomantaitė Ružauskienė, Adomo duktė (Ева Адамовна из Иомонтов Ружовская), Akmenės valsčiaus valstietė, 60 metų, palikusi vyrą Adomą? Ružauską, sūnų Juozapą, dukras Ievą ir Oną. Vikaro kun. Juozapo Vaičiaus (Иосиф Вайчус) palaidota parapijos kapinėse. (Akmenės RKB 1880-1899 m. mirties metrikų knyga, 189 v.)

1899 m. gegužės 9 d. Akmenės bažnyčioje bažnyčioje klebonas kun. Antanas Valentas (Антоний Валент), triskart paskelbęs balandžio 25, gegužės 2 ir 9 dienomis, sutuokė Šiaulių miestietį Juozapą Ružauską (Иосиф Ружевский) 70 metų našlį ir nuo 17 metų Akmenės miestelyje [gyvenančio], su Kruopių valsčiaus valstiete Marijona Dagiliene (Марияна Дагилисова) 45 metų našle, nuo 22 metų gyvenančia Akmenės parapijos Venciškių kaime, miestiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Agnieškos Butnoriūtės Ružauskų (Франциска и Агнешки из Бутнорюсов Ружевских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Vincento ir Magdalenos Balandytės Pranckevičių (Викентия и Магделены из Баландисов Францкевичей) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Jokūbui Juknevičiui, Kazimierui Borusevičiui, Ignotui Pranckevičiui (Якуба Юхневича, Коземира Борусевича, Игнатия Францкевича) ir kitiems. (Akmenės RKB 1897-1912 m. santuokos metrikų knyga, 22 v.)

Ievos Ružauskaitės Kužminskienės šeima:

1888 m. vasario 16 d. Akmenės bažnyčioje vikaras kun. Juozapas Žebrys (Иосиф Жебрис), triskart paskelbęs sausio 31, vasario 2 ir 7 dienomis, sutuokė Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiečius Kazimierą Kužminską (Казимира Кужминскаго) 22 metų nevedusį iš Viekšnių parapijos Būgių kaimo su Ieva Ružauskaite (с Евою Ружевскою) 18 metų netekėjusia iš Akmenės parapijos Mantartiškių kaimo, valstiečių: teisėtų sutuoktinių Prano ir Veronikos Dargytės Kužminskų (Франца и Вероники из Даргисов Кужминских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Евы из Ямонтов Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Dominykui Petraševičiui (Доминик Петрашевич), Stanislovui Jurevičiui (Станислав Юревич), Jonui Jonavičiui (Ян Янович) ir kitiems. (Akmenės RKB 1883-1897 m. santuokos metrikų knyga, 63 v.)

1889 m. sausio 29 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. Antano Žilinskio (Антоном Жилинским) pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, Viekšnių valsčiaus Laižuvos bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Kazimiero ir Ievos Ružauskaitės Kužminskų (Казимира и Евы из Ружевских Кужминских) duktė, gimusi 1889 m. sausio 27 d. Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - valstiečiai Juozapas Ružauskas su Kotryna, Kazimiero Jomanto žmona (Иосиф Ружевский с Катериною Казимира Ямонта супругою). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 27 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Juozapas Ružauskas - kūdikio motinos Ievos Ružauskaitės - Kužminskienės brolis. Minimasis kūmos Kotrynos vyras Kazimieras Jomantas - taip pat kūdikio motinos giminaitis, gal pusbrolis, iš Ievos Ružauskaitės motinos Ievos Jomantaitės - Ružauskienės pusės.

1890 m. balandžio 29 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. Juozapo Žebrio pakrikštytas kūdikis Kazimiero vardu, Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Kazimiero ir Ievos Ružauskaitės Kužminskų (Казимира и Евы из Ружевских Кужминских) sūnus, gimęs 1890 m. balandžio 29 d. Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - valstiečiai Kazimieras Adomaitis su mergina Ona Ružauskaite (Казимир Адомайтис с Анною Ружевскою девицею). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 50 v. )

Pastaba. Kūma Ona Ružauskaitė - greičiausiai kūdikio motinos Ievos Ružauskaitės - Kužminskienės sesuo, vėliau ištekėjusi už Aleksandro Šalavėjaus. Tačiau buvo ir kita Ona Ružauskaitė, Ievos pusseserė…

Onos Ružauskaitės Šalavėjienės šeima:

1898 m. sausio 24 d. Akmenės bažnyčioje bažnyčioje klebonas kun. Antanas Valentas (Антоний Валент), triskart paskelbęs sausio 6, 11 ir 18 dienomis, sutuokė Papilės valsčiaus Kalniškių bendruomenės valstietį Aleksandrą Šalavėjų (Александр Шалавеюс) 23 metų nevedusį iš Liepojos miesto su Akmenės valsčiaus Dabikinės bendruomenės valstiete Ona Ružauskaite (Анна Ружевска) 21 metų netekėjusia iš Akmenės parapijos Akmenės miestelio, valstiečių: teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Elžbietos Stonkutės Šalavėjų (Александра и Ельжбеты из Стонкусов Шалавеюсов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Ievos Jomantaitės Ružauskų (Иосифа и Евы из Иомонтасов Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Kazimierui Geniui, Jonui Narutavičiui (Казимир Генис, Иоанн Нарутович) ir kitiems. (Akmenės RKB 1897-1912 m. santuokos metrikų knyga, 9 v.)

Pastabos: 1. Pagal jaunosios Ona Ružauskaitės gimimo metriką ji tuokėsi, būdama 26 metų. 2. Jaunojo motinos Elžbietos Šalavėjienės mirties 1897 m. įraše nurodyta jos mergautinė pavardė kitokia - Statkutė (Akmenės RKB 1880-1899 m. mirties metrikų knyga, 163 v.).


1900 m. gruodžio 24 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. J. Vaičiaus (И. Вайчус) pakrikštytas kūdikis Agnieškos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружовских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų gruodžio 16-tą Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - Aleksandras Stonkus su savo žmona Barbora (Александр Стонкус с Барбарой своей супругой). (Akmenės RKB 1887-1901 m. gimimo metrikų knyga, 233 v.)

Pastaba. Kūma Barbora Stonkienė buvo kūdikio motinos Onos Ružauskaitės pusseserė (Prano Ružausko dukra).

1903 m. sausio 12 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. Jono Butkevičiaus (Иоанн Буткевич) pakrikštytas kūdikis Marcijonos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружевских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų ir mėnesio 8 dieną Akmenės parapijos Akmenės miestelyje. Krikštatėviai - Vincentas Čeklinskis su Kotryna, Aleksandro Šalavėjaus žmona (Викентий Чеклинский с Екатериною Александра Шалавеюса женою). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 29 v.)

Pastaba. Klaidos nėra - buvo du Aleksandrai Šalavėjai, gal pusbroliai.

1907 m. sausio 21 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. J. Raštučio (И. Раштутис) pakrikštytas kūdikis Marijonos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų (Александра и Анны из Ружовских Шалавеюсов) duktė, gimusi šių metų ir mėnesio 18 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Juozapas Kontrimas su mergina Marijona Žilevičiūte (Иосиф Контрым с Марианною Жилевич девицею). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 114 v.)

Pastaba. Krikštatėvis Juozapas Kontrimas - kūdikio motinos Onos Ružauskaitės - Šalavėjienės pusseserės Pranciškos Ružauskaitės vyras.

1908 m. gruodžio 21 d. Akmenės bažnyčioje vikaro kun. M. Petrausko (М. Пиотровский) pakrikštytas kūdikis Pranciškos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų duktė, gimusi šių metų gruodžio 1 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Bonaventūra Bakanas su mergina Julijona Doveikaite (Бонавентурий Баканас с Юлианою Довейковною девицею). Prierašas: Ištekėjo už Antano Striko Akmenėje 12-II-34. (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 151 v.)

1910 m. liepos 4 d. Akmenės bažnyčioje klebono kun. A. Naudziuko (А. Навдзюкас) pakrikštytas kūdikis Julijanijos vardu, Papilės valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Aleksandro ir Onos Ružauskaitės Šalavėjų duktė, gimusi šių metų birželio 28 dieną Akmenės parapijos Dabikinės dvare. Krikštatėviai - Jonas Petrulis su Uršule, Jono Rimkaus žmona (Иоанн Петрулис с Урсулою Иоанна Рымкуса супругою). (Akmenės RKB 1902-1912 m. gimimo metrikų knyga, 181 v.)

Pastaba. Čia paminėtasis Jonas Rimkus nėra autoriaus močiutės Mortos Rimkutės - Sakienės brolis Jonas, kuris mirė 1920 m., būdamas nevedusiu.

1921 m. birželio 2 d. Viekšnių valsčiaus Daubiškių dvare džiova mirė Stanislava Šalaviejus (taip dokumente - aut. past.), darbininkė, netekėjusi, 16 metų, prisirašiusi prie Akmenės valsčiaus, Aleksandro Šalaviejo ir Onos Ružauskaitės duktė. Kun. Balčiūnas palaidojo Akmenės parapijos kapuose. (Akmenės RKB 1920–1931 m. mirties metrikų knyga, 13 v.)

1926 m. sausio 17 d. užsakams išėjus 6, 10 ir 17 sausio š.m. Viekšnių parapijos bažnyčioje kun. kapelionas J. Ruibys palaimino moterystės ryšį - Apolinaro Mašickio nevedusio 24 metų rankpelnio ir Agnieškos Šalavėjutės mergaitės 26 metų, abu iš Viekšnių miesto šios parapijos ir valsčiaus. Jaunojo tėvai: Kotryna Mašickaitė neteisėtos moterystės. Jaunosios tėvai: Aleksandras Šalavėjus ir Ona Ružauskaitė. Liudytojai: Vincentas Spingis, Augustas Sidabras ir kiti. (Viekšnių RKB 1910-1927 m. santuokos metrikų knyga, 215 v.)

Pastaba. Apolinaro Mašickio gimimo metrikoje jo motinos Mašickaitės pavardė - Moščicka (Мощицка). (Viekšnių RKB 1898-1904 m. gimimo metrikų knyga, 200 v.)

1928 m. vasario 20 d. JE Telšių Vyskupui raštu nuo užsakų dispensavus Akmenės bažnyčioje vikaras - pagelbininkas kun. Bajorūnas palaimino moterystės ryšį - Igno (dokumente ištaisyta į Pranciškaus) Viesulo jaunikio 25 (ištaisyta į 30) metų ir Onos Šalavejutės 26 metų, abiejų darbininkų Akmenės miestelio, valsčiaus ir parapijos, Mažeikių apskrities. Jaunojo tėvai: Martynas Viesulas ir Marijona Lokytė. Jaunosios tėvai: Aleksandras Šalavejus ir Ona Ružauskaitė. Liudytojai: Pranas Milašius, Jonas Rimkus ir kiti. Pastaba dokumente: pataisa padaryta apskrities Tribunolo raštu iš 10-V-1939. (Akmenės RKB 1922-1930 m. santuokos metrikų knyga, 43 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą