Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 14 d., penktadienis

Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Radžionių

Mieleikiai (aukštaičiai mieliau taria ir rašo - Mielaikiai) prieš tris šimtus metų buvo didelio valstybinio Užpalių dvaro mažas kaimelis tarp Kamajų ir Jūžintų, arčiau pastarųjų.

Mieleikiuose gyveno mano protėviai Jokūbas ir Agota Urbanavičiai.

Jokūbas buvo gimęs Mieleikiuose ir pakrikštytas Jūžintų bažnyčioje 1749 metų liepą. Jo tėvai - valstiečiai Mykolas ir Sofija Stukaitė Urbanavičiai.

Iki Jokūbo buvo gimusios jo sesutės Ona, Sofija, Kristina ir broliukas Laurynas. Nežinau, ar jie išgyveno - negaliu patikrinti be to laiko mirties metrikų knygų. Po Jokūbo dar gimė jo broliai Juozapas, Motiejus, Jurgis, Kazimieras bei turbūt Gabrielius (Gabrieliaus krikšto metrikų neradau).

Jokūbo vaikystė ir jaunos dienos prabėgo gimtajame kaime, Samanių miško pašonėje, dūminėje pirkioje ant Vargupio upelio kranto (iš kur žinau - iš vėlesnio 1809 metų planelio).

Mieleikių kaimelis, 1809 metų Užpalio dvaro inventoriaus žemėlapio fragmentas. Centre du juodi kvadratukai žymi Rapolo Bernoto ir Gabrieliaus Urbanavičiaus (Jokūbo brolio) sodybas.

Kai Jokūbui suėjo trisdešimt, kažkas jam prirodė Agnetę Merkyčią, dvidešimtmetę merginą iš gretimos Kamajų parapijos Merkių kaimo, ir 1779 metų spalį Kamajų bažnyčioje jiedu buvo sutuokti.

Merkyčia iš Merkių kaimo? Gal mano protėvių Kazimiero ir Evos Merkių dukra? Antrosios santuokinio amžiaus Agnetės Merkyčios tame kaime nerasdamas, beveik neabejoju, kad Kazimieras ir Eva Merkiai ne tik per jų sūnų Motiejų, bet ir per dukrą Agnetę yra mano protėviai.

Jauniesiems Urbanavičiams vietos Mieleikiuose nestigo, čia gimė jų sūnūs Jurgis, Juozapas, Justinas... Vėliau kažkas nutiko - gal Jokūbas nebeišsiteko su broliais, ypač po mamos Sofijos Urbanavičienės mirties 1789 metų vasarį? Kaip ten bebuvę, Jokūbas su šeima paliko Mieleikius ir dukros Onos 1789 metų liepą susilaukė jau kitur, ne per toliausiai nuo gimtinės - Radžionyse.

Radžionys - taip pat Užpalių dvaro kaimas, beveik greta Mieleikių, į pietvakarius nuo jų.

Ir kiti vėliau gimę Jokūbo vaikai - iš Radžionių, išskyrus Rapolą, mano protėvį, 1792 metais gimusį Merkių kaime, savo mamos Agnetės tėviškėje.

Agnetei Urbanavičienei likimas lėmė neilgą gyvenimą. Nespėjusi užauginti visų savo vaikų, ji mirė Radžionyse 1805 metų gegužę. Sūnus Liudvikas dar nė devynerių neturėjo (mažiausioji Marijona jau buvo mirusi). Gerai dar, kad našlys Jokūbas, nors už Agnetę dešimčia metų vyresnis, tebebuvo gyvas ir turbūt sveikas.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje - du Radžionių valstiečiai, mokantys dvarui činšą, tai - Juozapas Paunksnis ir Jokūbas Urbanavičius, abu turintys po valaką žemės.

Vaikai

Sūnus Jurgis gimė 1781 metais Mieleikiuose, užaugo Radžionyse, o Kamajuose 1808 metais buvo sutuoktas su Agota Kvedaraičia. Netrukus po pirmosios dukros Uršulės krikšto (Kamajų bažnyčioje 1810 metų kovą) Jurgis ir Agota Urbanavičiai iš Radžionių persikėlė į Martinčiūnus, ant Jūžintų ir Užpalių parapijų ribos. Kitus jų vaikus kūmai krikštyti vežė į Jūžintus - Juozapą, Karolį, Ciprijoną, Anastaziją...

Jokūbo sūnaus Juozapo, gimusio 1783 metais, likimas dėl šaltinių stygiaus nežinomas.

Sūnus Justinas, gimęs 1787 metais, iki 1812 metų vedė Rozaliją Masiulytę ir nuo tada gyveno Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Šeduikiuose tarp 1813 ir 1829 metų šie Urbanavičiai susilaukė aštuonių vaikų (Karolinos, Juozapotos, Juozapo, Dominyko, Julijonos, Mortos, Ignoto, Marijonos).

Dar apie vieną kitą šių vaikų.

Vyriausioji Karolina 1834 metais ištekėjo už Andriejaus Čerskio iš Netikiškių, iš bajoriškos Čerškų - Čerskių giminės.

Karolinos brolis Juozapas Šeduikiuose pragyveno 70 metų, o po mirties dar liko jo keturi sūnūs Urbanavičiai - Juozapas, Kazimieras, Aleksandras ir Vincentas.

Jokūbo dukra Ona, gimusi 1789 metais, 1809 metais ištekėjo už Vincento Sidabro iš Jūžintų parapijos Dauliūnų kaimo. Sidabrams Dauliūnuose gimė bent šeši vaikai (Anastazija, Motiejus, Rozalija, Vincentas, Karolina, Julijonas).

Rapolas, gimęs 1792 metais, kaip ir jo vyresnis brolis Justinas, iš Radžionių atsidūrė Šeduikiuose. Kitos žinios apie Rapolą, mano protėvį - atskirame jam skirtame straipsnelyje.

Liudvikas, gimęs 1796 metais, buvo savo brolio Justino trijų vaikų krikštatėviu, o 1833 metų Užpalių dvaro inventoriuje užrašytas viengungiu, gyvenančiu kartu su brolio Rapolo šeima Šeduikiuose.

Marijona, gimusi 1799 metų birželį, mirė Radžionyse kitų metų vasarį.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1749 m. liepos 13 d. [aš, tėvas Liudvikas Kasparavičius,] pakrikštijau Jokūbą, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnų]. (Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 29 vaizdas)

Pastaba. Jūžintų bažnyčioje apeigas atlikdavo šv. Augustino atgailos kanauninkų vienuolyno vienuoliai.

1759 m. balandžio 4 d. pakrikštytas vaikas vardu Agnetė. Tėvai - Kazimieras Merkys ir Eva, teisėti sutuoktiniai iš Merkiškių k. Krikšto tėvai - Kazimieras Paulauskis iš Kamajų miestelio su Sofija Giriūniene iš Giriūnų k. (Kamajų RKB atitinkamų metų. gimimo metrikų knyga, commons.wikimedia.org)

1779 m. spalio 7 d. palaiminta santuoka Jokūbo Urbanavičiaus iš Mieleikių ir Agnetės Merkyčios iš Merkių (int Jacobum Urbanowicz de Melaykie et Agnetem Mierkicia de Mierkie). Liudininkai: Motiejus Vigėlis iš Putrinės ir Jurgis Bernotas iš Mieleikių. (Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga, commons.wikimedia.org)

1781 m. balandžio 3 d. aš, kuris aukščiau, pakrikštijau vaiką Jurgio vardu. Tėvas Jokūbas Urbanavičius, motina Agnetė, teisėti sutuoktiniai iš Mielaikiškių. Krikšto tėvai Juozapas Urbanavičius ir Marijona Merkytė, abu iš Mielaikiškių kaimo. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, commons.wikimedia.org)

Pastaba. "aš, kuris aukščiau" - vienuolis tėvas Vitas Butkevičius (ordino sutrumpinto pavadinimo neįskaičiau).

1783 m. vasario 9 d. [aš, tėvas Ipolitas Stanislovavičius,] pakrikštijau Juozapą, Jokūbo Urbanavičiaus ir Agnetės iš Mieleikių [sūnų]. (Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 62 v.)

1787 m. balandžio 3 d. pakrikštytas Justinas, Jokūbo Urbonavičiaus ir Agnetės iš Mieleikių [sūnus]. (Jūžintų RKB 1705--1796 m. gimimo ir santuokos, 1769--1796 m. mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 70 v.)

1789 m. liepos 5 d. pakrikštyta Ona, Jokūbo Urbonavičiaus ir Agotos iš Radžionių [dukra]. (Jūžintų RKB 1705--1796 m. gimimo ir santuokos, 1769--1796 m. mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 74 v.)

1792 m. sausio 15 d. pakrikštytas sūnus Rapolas, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia iš Merkių, krikštatėviai Jurgis Bernatavičia ir Sofija Vigėlienė. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, commons.wikimedia.org)

Pastaba: Rapolą Urbanavičių pakrikštijo kun. Jonas Valentinavičius, Livonijos ir Smolensko kanaununkas, Kupiškio dekanato vicedekanas, Kamajų klebonas.

1796 m. rugsėjo 4 d. pakrikštytas Liudvikas iš Radžionių, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia, krikštatėviai Jokūbas Vitinavičius ir Barbora Sirvydienė. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, commons.wikimedia.org)

1799 m. birželio 29 d. pakrikštyta Marijona iš Radžionių, tėvai teisėti sutuoktiniai Jokūbas Urbanavičius ir Agnetė Merkyčia, krikšto tėvai: Kristoforas Ambrozevičius su Kotryna Paunksniene. (Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose, 12 v.)

1800 m. vasario 26 d. mirė Marijona Urbanaičia iš Radžionių 1 metų. (Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose, 55 v.)

1805 m. gegužės 24 d. mirė Agnesė Urbanavičienė iš Radžionių 50 metų, palaidota 25 d. (Kamajų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 180 v.)

1808 m. lapkričio 22 d. [sutuokti] Jurgis Urbanavičius ir Agota Kvederaičia iš Dvirėžių, liudininkai Juozapas Merkys ir Justinas Dimba iš Paklonių. (Kamajų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 138 v.)

1809 m. spalio 17 d. [tėvo Tadeušo Andžejevskio sutuokti] iš Radžionių Vincentas Sidabras ir Ona Urbonaičia, [liudininkai] Simeonas Zigmantavičius ir Dominykas Pečiulis iš Dauliūnų. (Kamajų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt, 139 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą