Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 10 d., sekmadienis

Motiejus Merkys (1742-1828) ir jo vaikai

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Domicelės (šiek tiek hipotetinis) tėvas - Netikiškių kaimo valstietis Motiejus Merkys.

Motiejus Merkys gimė 1742 metais Kamajų parapijos Merkiškių kaime. Jo tėvai - valstiečiai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia.

1742 m. Motiejaus Merkio krikšto įrašas (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Motiejaus brolių ir seserų gimimo vieta metrikuose pakaitomis - tai Merkiškiai, tai Merkiai. Turbūt tai buvo vienas ir tas pats kaimas, XIX a. pradžioje imtas vadinti dar ir Pakluonių vardu.

1777 metais Motiejus vedė Oną Starkučią iš Markūniškių kaimo (buvo toks Kamajų parapijoje), Mykolo ir Kristinos Starkų dukrą.

Jaunieji Merkiai iš pradžių laikėsi Motiejaus gimtinėje - Merkiškiuose. Čia jiems gimė Justinas - 1782 m., Agota - 1784 m., Kotryna - 1787 m.

Po Kotrynos gimimo Motiejaus ir Onos Merkių šeima persikėlė į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Toks kraustymasis buvo įmanomas, kadangi Netikiškiai, kaip ir Motiejaus gimtieji Merkiškiai, priklausė tam pačiam Užpalių dvarui, buvo to paties pono - Lietuvos didžiojo kunigaikščio - nuosavybė.

1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įrašytas Motiejus Merkys (Maciej Mirkis Nowik) Netikiškiuose turėjo ketvirtį valako apgyventos žemės (grunt osiadly), tiek pat priimtos žemės (grunt przyiemny) ir dar atskirai 10 margų. Činšo mokėjo beveik tris kartus mažiau (58 zl.), negu jo kaimynai Motiejus Pernavas (151 zl.) ir Baltramiejus Masiulis (170 zl.), kurie naudojosi didesniais žemės plotais.

Netikiškiuose Motiejui ir Onai Merkiams 1793 metais gimė sūnus Juozapas, už poros metų - duktė Uršulė, krikštyta Kamajuose, ir 1798 metais - sūnus Antanas (mirė, nė trijų nesulaukęs).

Motiejaus Merkio medžio dalis nuo jo senelių iki anūkų. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Mano proprosenelės Domicelės krikšto įrašo rasti nepavyko. Todėl jos ir Netikiškių Merkių ryšys lieka hipotetinis.

Apie 1800 metus Motiejaus žmona ir vaikų mama Ona mirė. 1801 metų sausį našlys Motiejus vedė našlę Elžbietą Narbutienę iš Nečionių. Elžbieta, savo vaikų berods neturėjusi, vyro mažutėliams buvo už mamą.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje Merkių ūkio galva - Justinas, ne Motiejus. Motiejus Merkys ūkio vadžias jau buvo perdavęs savo vyriausiam sūnui.

Iš šio pasaulio senieji Merkiai išėjo vienas po kito 1828 metais: Motiejus - kovą, Elžbieta - lapkritį. Abu palaidoti Šeduikių kaimo kapinėse.
Iki XX amžiaus pradžios veikusios kapinaitės, kur ilsisi buvę Šeduikių ir Netikiškių gyventojai. Autoriaus 2014 metų nuotrauka.

Vaikai

Justino ir Juozapo gyvenimai aprašyti atskiruose straipsneliuose.

Agota (Agnesė, Agnieška, Agneta - kaip kur) Merkytė 1803 metais ištekėjo už Silvestro Žemaičio iš Juodonių kaimo, esančio netoli Netikiškių. Regis, tuomet ilgam užsimezgė Merkių ir Žemaičių bičiulystė.

Apie 1820 - 1825 metus Žemaičiai gyveno jau ne Juodonyse, bet Trakniūnuose, paskui Skopelėje (dabar jau užmiršti vietovardžiai). Jų sūnus Kasparas 1831 metais vedė Anastaziją Antanėlytę (taip, iš tos pačios mūsų Antanėlių šeimos!).

Agotos vyras Silvestras Žemaitis mirė 1839 metais Trakniūnuose. Tuomet gyvi buvo penki jų sūnūs: Jonas, Kasparas, Ignotas, Juozapas ir Konstantinas. O 1853 metais laidojant Agotą, mirusią Lašinių kaime (kirčiuojamas antras skiemuo), belikę du: Kasparas ir Juozapas. Agota ir Silvestras Žemaičiai palaidoti Svėdasų kapinėse.

Kotryna, kaip ir jos sesuo Agota, nutekėjo į Juodonis. Ją 1809 metais vedė Motiejus Tumas.
Motiejui ir Kotrynai Tumams Juodonyse kas metai antri gimė vaikai, buvo ir dvynės dukros. Suskaičiavau jų dešimt, gimusių iki 1826 metų. Ne visi išgyveno. 1828 metais Motiejui Tumui mirus, našlė Kotryna liko su septyniais vaikais.

Trečioji Merkytė - Uršulė - vėliau ne kartą buvo giminei svarbių ceremonijų dalyvė (1817 metais ji buvo Uršulės Tumaitės, 1818 metais - Karolinos Dabregaitės, o 1820 metais - Konstancijos Merkytės ir Konstantino Žemaičio krikšto mama). Uršulės likimas kol kas nežinomas.

Domicelės gyvenimas - jos vyrui skirtame straipsnelyje Juozapas Dabrega (1796-1869) ir jo vaikai.

© 2015-2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1742 m. spalio 7 d. pakrikštytas vaikas vardu Motiejus, tėvai teisėti sutuoktiniai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia iš Merkiškių, krikštatėviai Motiejus Sargūnas iš Ragelių ir Margarita Kepalaičia iš Kalvių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 252.jpg)

1760 m. kovo 19 d. pakrikštyta Ona, tėvai Mykolas Starkus ir Kristina Likaičia iš Markūniškių, krikštatėviai Steponas Dudonis iš Vaičionių ir Magdalena Valiukienė iš Katleriškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 121.jpg)

1777 m. lapkričio
(...) sutuokti Motiejus Merkys iš Merkiškių vietovės ir Ona Starkučia iš Markūniškių vietovės, liudininkai Motiejus Valiukas iš Punkiškių ir Juozapas Baukys iš Musteikių kaimo, abu Užpalių parapijos. (Vikiteka, Kamajų RKB, 225.jpg)

Pastaba. Punkiškių kaimo Užpalių parapijoje nerandu, iš artimiausių Kamajams toks yra Šimonių pusėje, dabartiniame Kupiškio rajone.

1782 m. kovo 16 d. pakrikštytas vaikas vardu Justinas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkių [kaimo]. Krikštatėviai Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Elžbieta Neniškienė iš Markūniškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 116.jpg)

Pastaba. Jokūbas Urbanavičius - Motiejaus svainis, jo sesers Agnetės Merkytės vyras.

1784 m. rugsėjo 5 d. pakrikštytas vaikas vardu Agnetė teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. Krikštatėviai Andriejus Neniškis iš Markūniškių ir Ona Bernotienė iš Mieleikių Jūžintų parapijos. (Vikiteka, Kamajų RKB, 159.jpg)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio iš Merkiškių ir Onos Starkučios. Krikštatėviai Jurgis Starkus iš Markūniškių ir Agota Merkyčia iš tos pačios vietovės. (Vikiteka, Kamajų RKB, 196.jpg)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 15 d. pakrikštyta Uršulė iš Netikiškių Svėdasų parapijos, tėvai teisėti sutuoktiniai Motiejus Merkys ir Ona Starkučia. Krikštatėviai Pranciškus Pernavas ir Pranciška Neniškaičia. (Vikiteka, Kamajų RKB, 068.jpg)

1798 m. sausio 14 d. pakrikštytas Antanas [sūnus] gimęs šiandien teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos, krikšto tėvai Urbonas Starkus ir Agota Masiulytė, Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, privatus šaltinis)

Pastaba. Privatus šaltinis - tai Artūro Šlapelio ir Mindaugo Baltuškos rinkiniai.

1800 m. gruodžio 20 d. vaikas Antanas Merkys palaidotas. Netikiškiai. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1801 m. sausio 29 d. sutuokti Motiejus Merkys, našlys iš Netikiškių Svėdasų parap. ir Elžbieta Narbutienė, našlė iš Nečionių. Liudininkai Bartolomiejus Neniškis iš Markūniškių ir Motiejus Vanagas iš Mikėnų Užpalių parap. (Vikiteka, Kamajų RKB, 142.jpg)

1803 m. rugsėjo 11 d. [sutuokti] iš Juodonių Silvestras Žemaitis ir Agota Merkytė, [liudininkai] Mykolas Žemaitis ir Motiejus Žemaitis. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. kun. Mykolo Smolskio, Svėdasų klebono, Vilniaus katedros kanauninko, sutuokti Juozapas Dobrega iš Šeduikių ir Domicelė Merkytė, liudininkai Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

1828 m. kovo 12 d. Netikiškių kaime mirė valstietis Motiejus Merkys nuo karštinės, likusios našle valstietės Elžbietos iš Narbučių Merkienės vyras, turėjęs 60 metų, palikęs sūnus Justiną ir Juozapą. Kurio kūną mirusiojo šeima kovo 14 d. palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1828 m. liepos 7 d. Juodonių kaime mirė valstietis Motiejus Tumas nuo opos (z wrzodu), valstietės Kotrynos iš Merkių Tumienės vyras 50 metų amžiaus. Paliko sūnus Ignotą, Kazimierą Viktorą, dukras Kotryną, Juozapotą, Veroniką, Uršulę, Karoliną. Kurio kūnas vikaro kun. Jurgio Bogušo šių metų liepos 9 d. buvo palaidotas viešosiose parapijos kapinėse už miesto. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

Pastaba: Liko du sūnūs - Ignotas ir Viktoras Kazimieras Tumai.

1828 m. lapkričio 27 d. Netikiškių kaime mirė valstietė Elžbieta Merkienė, valstiečio Motiejaus Merkio buvusio žmona (Macieja Mierkia byłego małżonka) 60 metų amžiaus, bevaikė. Kurios palaikus mirusiosios šeima šių metų lapkričio 29 dieną palaidojo Šeduikių kapinėse.(Svėdasų RKB, priv. šalt.)

1853 m. lapkričio.25 d. Lašinių kaime mirė valstietė Agnieška Žemaitienė nuo džiūties (от сухот), mirusio Silvestro žmona, turėjusi 80 metų, liko sūnūs Kasparas, Juozapas. Jos kūną vikaras kun. V. Sonulevičius šių metų ir mėnesio 26 d. Svėdasų parapijos kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB, priv. šalt.)

2 komentarai:

  1. Merkių (Paklonės) k. = dabartinis Pakluonės k.

    AtsakytiPanaikinti
  2. Ačiū už pastabą! Dar kartą paieškojęs, maps.lt radau Jūžintų seniūnijos Pakluonių kaimą (Pakluoniai), taip pat TSRS laikų žemėlapį, kur toje pačioje vietoje pažymėtas Merkių kaimas. Vikipedija rašo, kad 1979 m. ten dar buvo 3 gyventojai, o 1989 m. - jau nė vieno. Savo tekstuose Paklonę ištaisysiu į Pakluonius.

    AtsakytiPanaikinti