Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 10 d., sekmadienis

Motiejus Merkys (1742-1828) ir jo vaikai

1815 metais Svėdasų bažnyčioje buvo sutuokti mano proproseneliai Juozapas Dabrega ir Domicelė Merkytė. Domicelės (šiek tiek hipotetinis) tėvas - Netikiškių kaimo valstietis Motiejus Merkys.

Motiejus Merkys gimė 1742 metais Kamajų parapijos Merkiškių kaime. Jo tėvai - valstiečiai Kazimieras Merkys ir Eva Kepalaičia.

1742 m. Motiejaus Merkio krikšto įrašas (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Motiejaus brolių ir seserų gimimo vieta metrikuose pakaitomis - tai Merkiškiai, tai Merkiai. Spėju, tai buvo vienas ir tas pats kaimas, XIX a. pradžioje imtas vadinti dar ir Paklonės vardu.

Apie 1780 metus Motiejus vedė Oną, kurios mergautinės pavardės nežinome. Merkiškiuose jiems gimė Justinas - 1782 m., Agota - 1784 m., Kotryna - 1787 m.

Po Kotrynos gimimo Motiejaus ir Onos Merkių šeima persikėlė į Svėdasų parapijos Netikiškių kaimą. Toks kraustymasis buvo įmanomas, kadangi Netikiškiai, kaip ir Motiejaus gimtieji Merkiškiai, priklausė tam pačiam Užpalių dvarui, buvo to paties pono - Lietuvos didžiojo kunigaikščio - nuosavybė.

1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įrašytas Motiejus Merkys (Maciej Mirkis Nowik) Netikiškiuose turėjo ketvirtį valako apgyventos žemės (grunt osiadly), tiek pat priimtos žemės (grunt przyiemny) ir dar atskirai 10 margų. Činšo mokėjo beveik tris kartus mažiau (58 zl.), negu jo kaimynai Motiejus Pernavas (151 zl.) ir Baltramiejus Masiulis (170 zl.), kurie naudojosi didesniais žemės plotais.

Netikiškiuose Motiejui ir Onai Merkiams 1793 metais gimė sūnus Juozapas, už poros metų - duktė Uršulė, krikštyta Kamajuose, ir 1798 metais - sūnus Antanas (mirė, nė trijų nesulaukęs).


Mano proprosenelės Domicelės krikšto įrašo rasti nepavyko. Todėl jos ir Netikiškių Merkių ryšys lieka hipotetinis (schemoje pavaizduotas brūkšnine linija).

Po kurio laiko mirė mama Ona Merkienė.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje Merkių ūkio galva - Justinas, ne Motiejus. Motiejus Merkys, perdavęs ūkio vadžias savo vyriausiam sūnui, senatvę pasitiko su antrąja žmona Elžbieta Narbutaite.

Iš šio pasaulio senieji Merkiai išėjo vienas po kito 1828 metais: Motiejus - kovą, Elžbieta - lapkritį. Abu palaidoti Šeduikių kaimo kapinėse.

Nelaimingi buvo tie metai visai Motiejaus Merkio šeimai. Liepą mirė dukros Kotrynos vyras, gruodį staiga krito sūnus Justinas. Abu paliko po būrį vaikų. Ir mažųjų gyvybes kitų metų sausį ėmė skinti tymai…

Iki XX amžiaus pradžios veikusios kapinaitės, kur ilsisi buvę Šeduikių ir Netikiškių gyventojai. Autoriaus 2014 metų nuotrauka.

Vaikai

Justino ir Juozapo gyvenimai aprašyti atskiruose straipsneliuose.

Agota (Agnesė, Agnieška, Agneta - kaip kur) Merkytė 1803 metais ištekėjo už Silvestro Žemaičio iš Juodonių kaimo, esančio netoli Netikiškių. Regis, tuomet ilgam užsimezgė Merkių ir Žemaičių bičiulystė.

Apie 1820 - 1825 metus Žemaičiai gyveno jau ne Juodonyse, bet Trakniūnuose, paskui Skopelėje (dabar jau užmiršti vietovardžiai). Jų sūnus Kasparas 1831 metais vedė Anastaziją Antanėlytę (taip, iš tos pačios mūsų Antanėlių šeimos!).

Agotos vyras Silvestras Žemaitis mirė 1839 metais Trakniūnuose. Tuomet gyvi buvo penki jų sūnūs: Jonas, Kasparas, Ignotas, Juozapas ir Konstantinas. O 1853 metais laidojant Agotą, mirusią Lašinių kaime (kirčiuojamas antras skiemuo), belikę du: Kasparas ir Juozapas. Agota ir Silvestras Žemaičiai palaidoti Svėdasų kapinėse.

Kotryna, kaip ir jos sesuo Agota, nutekėjo į Juodonis. Ją 1809 metais vedė Motiejus Tumas.
Motiejui ir Kotrynai Tumams Juodonyse kas metai antri gimė vaikai, buvo ir dvynės dukros. Suskaičiavau jų dešimt, gimusių iki 1826 metų. Ne visi išgyveno. 1828 metais Motiejui Tumui mirus, našlė Kotryna liko su septyniais vaikais.

Trečioji Merkytė - Uršulė - vėliau ne kartą buvo giminei svarbių ceremonijų dalyvė (1817 metais ji buvo Uršulės Tumaitės, 1818 metais - Karolinos Dabregaitės, o 1820 metais - Konstancijos Merkytės ir Konstantino Žemaičio krikšto mama). Uršulės likimas kol kas nežinomas.

Domicelės gyvenimas - jos vyrui skirtame straipsnelyje Juozapas Dabrega (1796-1869) ir jo vaikai.

© 2015-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris (v.), tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt.

1742 m. spalio 7 d. pakrikštytas Motiejus [sūnus] teisėtų sutuoktinių Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 v.)

1782 m. kovo 15 d. pakrikštytas Justinas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos (Matthia Mierkis et Anna) iš Merkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 128 v.)

1784 m. rugsėjo 20 d. pakrikštyta Agnesė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 133 v.)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 138 v.)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 20 d. pakrikštyta Uršulė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 152 v.)

1798 m. sausio 14 d. pakrikštytas Antanas [sūnus] gimęs šiandien teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos, krikšto tėvai Urbonas Starkus ir Agota Masiulytė, Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1800 m. gruodžio 20 d. vaikas Antanas Merkys palaidotas. Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1803 m. rugsėjo 11 d. [sutuokti] iš Juodonių Silvestras Žemaitis ir Agota Merkytė, [liudininkai] Mykolas Žemaitis ir Motiejus Žemaitis. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. kun. Mykolo Smolskio, Svėdasų klebono, Vilniaus katedros kanauninko, sutuokti Juozapas Dobrega iš Šeduikių ir Domicelė Merkytė, liudininkai Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

1828 m. kovo 12 d. Netikiškių kaime mirė valstietis Motiejus Merkys nuo karštinės, likusios našle valstietės Elžbietos iš Narbučių Merkienės vyras, turėjęs 60 metų, palikęs sūnus Justiną ir Juozapą. Kurio kūną mirusiojo šeima kovo 14 d. palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1828 m. liepos 7 d. Juodonių kaime mirė valstietis Motiejus Tumas nuo opos (z wrzodu), valstietės Kotrynos iš Merkių Tumienės vyras 50 metų amžiaus. Paliko sūnus Ignotą, Kazimierą Viktorą, dukras Kotryną, Juozapotą, Veroniką, Uršulę, Karoliną. Kurio kūnas vikaro kun. Jurgio Bogušo šių metų liepos 9 d. buvo palaidotas viešosiose parapijos kapinėse už miesto. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Pastaba: Liko du sūnūs - Ignotas ir Viktoras Kazimieras Tumai.

1828 m. lapkričio 27 d. Netikiškių kaime mirė valstietė Elžbieta Merkienė, valstiečio Motiejaus Merkio buvusio žmona (Macieja Mierkia byłego małżonka) 60 metų amžiaus, bevaikė. Kurios palaikus mirusiosios šeima šių metų lapkričio 29 dieną palaidojo Šeduikių kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1853 m. lapkričio.25 d. Lašinių kaime mirė valstietė Agnieška Žemaitienė nuo džiūties (от сухот), mirusio Silvestro žmona, turėjusi 80 metų, liko sūnūs Kasparas, Juozapas. Jos kūną vikaras kun. V. Sonulevičius šių metų ir mėnesio 26 d. Svėdasų parapijos kapinėse palaidojo. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą