Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. birželio 30 d., šeštadienis

Ignotas Ružauskas (1827 - po 1901)

XIX amžiaus žmonės seniai užmiršti. Jų kraujas teka mūsų gyslomis, tačiau per kartų kartas išsklaidytas ir sumaišytas. Niekas nebeatpažintų, kurio jų akys ar šypsena mūsų veiduose. Kažkur guli jų kaulai, kažkur senų knygų lapuose užkritę jų vardai…

Mano močiutės Mortos Rimkutės - Sakienės senelis Ignotas Ružauskas gimė 1827 m. balandžio 27 d. Viekšnių parapijos Daubiškių kaime. Jo gimimo įrašas yra Viekšnių bažnyčios 1802-1827 m. gimimo metrikų knygoje:


Anno Domini 1827 Mensis Aprilis 27 Die Ego Nicolaus Kierwellis Administrator Ecclesiae Wieksznensis baptisavi Infantem nomine Ignatium hodie natum ex legitimis Conjugibus patre Paulo Ružewski matre Ursula Galminowa patrinii fuere Joannes Dargis cum Veronica Dargiowa omnes de villa Dowbiszki parochia Wieksznensis

Įrašo vertimas iš lotynų kalbos:

1827 Viešpaties metais balandžio mėnesio 27 dieną aš, Mykolas Kiervelis, Viekšnių bažnyčios administratorius, pakrikštijau kūdikį Ignoto vardu, šiandien gimusį iš teisėtos santuokos tėvo Povilo Ružausko motinos Uršulės Galminaitės krikšto tėvų Jono Dargio su Veronika Dargiene, visi iš Viekšnių parapijos Daubiškių kaimo.

Ignotas Ružauskas buvo paprastų žmonių vaikas, nes įraše jokių žyminių apie naujagimio tėvų kilmę nėra.

Augo prižiūrimas ne tik tėvų, bet ir gerokai už Ignotą vyresnių sesers Marijonos ir brolio Pranciškaus.

Vyro amžiaus sulaukusį Ignotą Ružauską dokumentai rodo gyvenantį kitur - Viliošių kaime. Viliošiai - netoli Ignoto gimtųjų Daubiškių, tačiau priklausė jau ne Viekšnių, bet Akmenės parapijai.

1855 metais Ignotas Ružauskas vedė 20 metų amžiaus viliošiškę valstietę Uršulę Jokūbauskaitę. Apie tai yra įrašas Akmenės bažnyčios santuokos metrikų knygoje:


Įrašo vertimas iš rusų kalbos:

Kada, kur, kas ir kiek kartų paskelbus atliko santuokos apeigas? Tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt penktųjų metų sausio 16 dieną Akmenės Romos katalikų parapijinėje bažnyčioje vikaras kunigas Liudvikas Molaras?, triskart paskelbęs viešai susirinkusiems, būtent: sausio mėnesio 6, 9 ir 16 dienomis.
Kokių būtent jaunavedžių, kokio luomo, rango ir bendruomenės, amžiaus ir parapijos? Valstiečių Ignoto Ružausko, 28 metų viengungio, su Uršule Jokūbauskaite, 20 metų mergina, abiejų iš Viliošių kaimo Akmenės bažnyčios parapijiečių, prieš tai atlikus reikiamą tyrimą ir neradus santuokai jokių kliūčių, o taip pat laisva valia išreiškus abiems šiems asmenims abipusį sutikimą.
Kokie vardai ir rangai jaunavedžių tėvų ir kas laiduotojai arba liudininkai? Valstiečių teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės, gimusios Galminaite, Ružauskų sūnaus su valstiečių teisėtų sutuoktinių Antano ir Kristinos, gimusios Linkevičiūte, Jokūbauskų dukterimi, santuoka sujungtų ir iškilmingai palaimintų, dalyvaujant tinkamo tikėjimo liudininkams, būtent: valstiečiams Juozapui Bielai, Kazimierui Ružauskui, Jonui Ružauskui ir kitiems čia buvusiems.

Apie 1856 metus sutuoktiniams Ružauskams gimė dukra Barbora (mano močiutės mama), o maždaug 1858 metais - dukra Morta. Kada gimė sūnus, pavadintas kaip ir tėvas Ignoto vardu, kol kas nežinome. Jų gimimo metrikų Viekšnių bažnyčios knygose nėra, tad Ružauskai, matyt, tuo metu vis dar buvo Viliošiuose - Akmenės parapijoje.

Rodyklėmis pažymėtos tekste minimos vietovės - Daubiškiai, Viliošiai, Būgiai, Meižiai, Viekšniai (panaudotas Jana Seta Map Publishers Ltd, 2005, Žemaitijos žemėlapio fragmentas).

Dar vienas vaikas - sūnus Jonas - gimė 1861 metų birželį, kai Ignotas Ružauskas su žmona Uršule jau gyveno kitoje vietoje - Viekšnių parapijos Būgių kaime. Kaip ir 1855 metų dokumente, tėvai užrašyti valstiečiais. Krikštatėviai - bajoras Mykolas Lapinskis ir Justina, bajoro Juozapo Ivaškevičiaus žmona.

Tai buvo permainų ir neramumų laikai. 1861 metais panaikinta baudžiava. Dalis buvusių baudžiauninkų, iki tol dirbusių pono žemę, gavo jos išsimokėjimui. Tačiau Ružauskai, kaip rodo jų kraustymasis iš kaimo į kaimą, bus baudžiavos nėję, todėl žemės negavo. Zuzana Knašienė (1874-1961), geriausiai žinojusi mūsų giminės senąsias kartas, sakė Ružauskus buvus kumečiais.

1863 metų sukilime Ignotas Ružauskas, kaip ir dauguma paprastų kaimiečių lietuvių, vargu ar dalyvavo, tad nei per patį sukilimą, nei per jį lydėjusias represijas nukentėti neturėjo. 1864 metais Ružauskai neteko dukrelės Mortos. Gegužės 7 d. ji, vos 6 metukų būdama, mirė nuo skarlatinos Viekšnių miestelyje.

Praėjo daug metų be tų įvykių, kurie užrašomi metrikų knygose. Užaugo vaikai. Dukra Barbora 1882 m. sausio 19 d. Viekšnių bažnyčioje susituokė su Vincentu Rimkumi. 1885-tųjų sausį gimė Morta Rimkutė, turbūt, pirmoji Ružauskų anūkė (o man - močiutė).

Kitam Rimkiukui, Antanui, ateinant į šį pasaulį, Uršulė Ružauskienė jau mirtinai sirgo. Po kelių dienų nuo anūko gimimo, 1888 m. balandžio 17 d. ji Būgių kaime mirė nuo džiovos, vos 52-jų sulaukusi. Palaidota parapijos kapinėse (Viekšniuose).


Uršulės mirties įraše - našliu likęs vyras Ignotas Ružauskas, vaikai Jonas, Ignotas ir Barbora. Uršulė Ružauskienė pavadinta Šiaulių miesto miestelėne (мещанка г. Шавли). Matyt, tokiam luomui XIX a. antroje pusėje buvo priskiriami “laisvieji žmonės” - kaime gyvenę, savo žemės neturėję, dvaro ar ūkininko samdiniai.

Po trijų našlystės metų Ignotas Ružauskas vedė antrą kartą. Santuokos įrašas skelbia, kad tai įvyko 1891 m. birželio 21 d. Antroji žmona - 56 metų našlė valstietė Kotryna Šeputytė Keršienė iš Viekšnių miestelio. Pats Ignotas Ružauskas įrašytas Šiaulių miesto miestelėnu ir jau ne iš Būgių kaimo, bet iš Meižių dvaro.

Gali būti, kad Ignotas ir jo antroji žmona Kotryna buvo iš seno pažįstami. Kai 1863 metais Ignoto vyresniajam broliui Pranciškui Viekšniuose gimė dukra Elžbieta, jos krikšto tėvais buvo pakviesti Ignotas Ružauskas ir dar netekėjusi Kotryna Šeputytė.

Po dešimties metų ir ši Ignoto Ružausko žmona mirė - 1901 m. spalio 16 d. Viekšnių miestelyje. Jos, 66 metų moters, mirties įraše nurodytoji priežastis - nuo senatvės.

Viekšnių kapinės, kur ilsisi ne vienas iš Ružių, Ružauskų, tiktai maniškių kapavietės nebeatsekamos. Autoriaus 2015 metų nuotrauka.

Antrąkart našliui Ignotui Ružauskui tuomet buvo 74 metai. Kur jis dėjosi? Gal karšo pas dukrą Barborą? Apie jo sūnus kol kas žinome tiek, kiek papasakojo Zuzana Knašienė - Jonas turėjęs aštuonetą vaikų, o Ignotas gyvenęs apie Viekšnius ir auginęs dar trejetą Ružauskiukų.

Ignoto Ružausko stotys: 1827 Viekšnių parapijos Daubiškių kaimas - 1855 Akmenės parapijos Viliošių kaimas - 1861 Viekšnių parapijos Būgių kaimas - 1864 Viekšniai - 1888 vėl Būgių kaimas - 1891 Viekšnių parapijos Meižių dvaras - 1901 vėl Viekšniai - …

© 2012-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (šaltinis - epaveldas.lt, Viekšnių Romos katalikų bažnyčios metrikų knygos, v. - vaizdo Nr.):

1861 m. birželio 27 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Antanas Šarauskas (Антоний Шаровский) pakrikštijo Būgių kaime tądien gimusį Joną. Tėvai - teisėti sutuoktiniai valstiečiai Ignotas ir Uršulė, gimusi Jokūbauskaite, Ružauskai (kilmininko linksniu - Игнатия и Уршули урожденной Якубовской Рожевских). Krikštatėviai - bajoras Mykolas Lapinskis ir Justina, bajoro Juozapo Ivaškevičiaus žmona (дворянин Михал Лапинский с Юстиною супругою дворянина Иозефа Ивашкевича). (1855-1862 m. gimimo metrikų knyga, 171 v.)

1864 metų gegužės 7 d. Viekšnių miestelyje nuo skarlatinos mirė Morta, valstiečių Ignoto ir Uršulės, gimusios Jokūbauskaite, Ružauskų 6 metų amžiaus duktė. Vietos gyventojų palaidota parapijos kapinėse. (1862-1874 m. mirties metrikų knyga, 28 v.)

1882 m. sausio 19 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Aleksandras Valavičius (Александр Валлович), triskart paskelbęs sausio mėnesio 1, 3 ir 6 dienomis, sutuokė Papilės valsčiaus ir bendruomenės valstietį Vincentą Rimkų (Викентий Рымкус), 30 metų nevedusį, su Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiete Barbora Ružauskaite (Барбара Ружевска), 25 metų netekėjusia, abu iš čionykštės parapijos Palnosų kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Elžbietos, gimusios Lipskaite, Rimkų (Адама и Ельжбеты урожденной Липской Рымкусов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Uršulės, gimusios Jokūbauskaite, Ružauskų (Игнатия и Уршули урожденной Якубовской Ружевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Šidlauskui (Осип Шидловский), Jonui Ružauskui (Иван Ружевский), Petrui Lementauskui (Петр Лементовский) ir kitiems. (1870-1883 m. santuokos metrikų knyga, 203 v.)

1888 m. balandžio 17 d. Būgių kaime nuo džiovos mirė Uršulė Ružauskienė, gimusi Jokūbauskaite (Уршуля Ружевска урожденная Якубовска), Šiaulių miesto miestelėnė, našlio Ignoto Ružausko žmona, apie 52 metų, čionykštės parapijos parapijietė, paliko sūnus Joną, Ignotą ir dukrą Barborą. Vikaro kun. Juozapo Liaudanskio (Иосиф Лявданский) palaidota parapijos kapinėse. (1882-1891 m. mirties metrikų knyga, 152 v.)

1891 m. birželio 21 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Baltramiejus Baltrėnas (Варфоломей Балтренас), triskart paskelbęs birželio mėnesio 7, 14 ir 21 dienomis, sutuokė Šiaulių miesto miestelėną Ignotą Ružauską, 60 metų našlį iš Meižių dvaro, su Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiete Kotryna Keršiene (Катаржина Кершисова), 56 metų našle iš Viekšnių miestelio, miestelėnų teisėtų sutuoktinių Povilo ir Uršulės, gimusios Galminaite, Ružauskų (Павла и Уршули урожденной Гальминовны Ружевских) sūnų su teisėtų sutuoktinių Juozapo ir Barboros, gimusios Želvyte, Šepučių (Осипа и Барбары урожденной Жельвисовны Шепутисов) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Juozapui Keršiui (Осип Кершис), Jonui Račiui (Иван Рачис), Kazimierui Ružei (Казимир Руже) ir kitiems. (1883-1896 m. santuokos metrikų knyga, 150 v.)

1901 m. spalio 16 d. Viekšnių miest. nuo senatvės mirė Kotryna Ružauskienė (Екатерина Ружевска), Šiaulių m. miestietė, žmona likusio našliu Ignoto Ružausko, gyvenusi apie 70 metų, šios bažnyčios parapijietė, vaikų nepaliko. Jos kūną vietinis vikaras kun. Jonas Rimkūnas spalio 18-tą palaidojo parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1900-1915 m. mirties metrikų knyga, 268 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą