Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. kovo 12 d., antradienis

Po senąją Papilę ir apylinkes

Artūro ir Bronės Sakaitės Knašų šeima prieš karą gyveno Pelkelės kaime prie Papilės. Artūras Knašas (1903-1992) tuo metu dirbo “Pienocentro” buhalteriu Papilėje. Šventadieniais su žmona ir vaikais dviračiais ar pėsčiomis bekeliaudamas fotografuodavo. Šiek tiek tų nuotraukų skelbiama čia, Artūro Knašo vyriausiai dukrai Zinaidai Žaldokienei leidus.

Papilės valsčiaus Kerežių kaime 1937 metais. Centre - sodybos šeimininkas Vincas Jaraminas (Artūro tetos Veronikos Knašaitės vyras), kairėje - Artūro žmona Bronė Sakaitė - Knašienė, dešinėje - jo mama Zuzana Knašienė.

Prie Simono Daukanto kapo Papilėje 1938-1939 metais. Pirmoje eilėje - Knašų vaikai Zina ir Algis, Bronės sesuo Julija Sakaitė, antroje eilėje - Bronės brolis Aleksandras Sakas, Artūro bendraamžis dėdė Vladas Kulakauskas iš Kauno, Artūras ir Bronė Knašai.

Žibuokliautojai 1939 metų balandį. Bronė Knašienė su vaikais Algiu ir Zina bei jauniausia sesute Maryte (kairėje).

Pelkelės kaimo gatvė 1939 metų birželį (dabartinė Papilės Kruopių gatvė).
Vaizdas nuo Knašų namo pastogės.

1940 metų balandžio potvynis Papilėje. Iš kairės - neatpažintas vyras, Papilės savivaldybės sekretorius Liudas Klimas, Artūras Knašas.

1940 metų balandį patvinusi Venta prie Jurakalnio griovos.

Prie geležinkelio Papilėje 1940 metų gegužę. Iš kairės - Bronės brolis Vincas Sakas, jo žmona Valerija Pundziūtė - Sakienė, Bronė Knašienė, jos draugė Klimienė, Artūras Knašas.

Prie Ventos Būriškių kaime 1940 metų gegužę. Priekyje iš kairės - neatpažinta mergaitė, Būriškių ūkininkas Juozas Daunys (buvęs viršaitis?), Zina Knašaitė, Bronės seserys Julija ir Marytė Sakaitės. Antroje eilėje - Ona Rimutaitė - Daunienė, Bronė Knašienė, Klimienė, už jų - Artūras Knašas su sūnumi Algiu. Atokiau stovi Liudas Klimas.

Papilėje, Klimų kieme 1940 metų liepą. Iš kairės - Artūras Knašas, Liudas Klimas, Bronė Knašienė, Klimienė.

Artūras ir Bronė pas giminaičius Knašus Avižliuose 1940 metų rugpjūtį. Viduryje - sodybos šeimininkė Barbora Knašienė (Artūro dėdės Juozo žmona).

Artūras ir Bronė Knašai svečiuose pas Artūro tetą Oną Gauronskienę Užpelkių kaime 1940 metų rugpjūtį.

Žiaurių sodyboje Kinkupių kaime 1940 metų rugpjūtį. Iš kairės - Artūro pusbrolis Mykolas Žiaurys, Artūras Knašas, Bronė Knašienė.

Skabeikių miške 1940 metų rugpjūtį. Iš kairės - Klimienė, Algiukas Knašas, neatpažinta mergaitė, Zina Knašaitė, Bronė Knašienė, Budraitienė ir jos vyras policininkas Budraitis.

Ant piliakalnio Papilėje 1940 metais. Iš kairės - Klimienė, Artūras Knašas, Budraitienė, Bronė Knašienė, Zina ir Algis Knašai, Bronės sesuo Marytė Sakaitė, policininkas Budraitis.

Bulviakasio talka Kožiškių laukuose 1940 metų rugsėjį. Iš dešinės - Bronė Knašienė, Anė Borusaitė…

Pasivaikščiojimas Ventos krantu Papilėje 1940 metų spalį. Viduryje - Zina Knašaitė. Už jos, berods, Klimai.

Karo audrai į rytus nuūžus… Sumaitota rusų technika už Papilės valsčiaus ribų - laukuose prie Raudėnų. 1941 metų rugsėjis.

Meilaičių kapeliai 1941 metų spalį. Artūras Knašas su vaikais Algiu ir Zina.

Pirmosiomis karo dienomis nužudytųjų lietuvių pagerbimas Papilės kapinėse per metines 1942 metų birželio 22 dieną.

Knašai savo kieme Pelkelėje 1942 metų rugpjūtį su svečiais. Iš dešinės - Bronė Knašienė, Bronės brolio Jono Sako žmona Tesė (Antanina), Marytė Sakaitė, Zina ir Algis Knašai, neatpažintas vyras, Jonas Sakas, Jono žmonos Tesės sesuo. Vežimėliuose guli Jono sūnus Julius Sakas ir Knašų trečioji atžala - sūnus Arimantas.


Užpelkių kaime Jono Gauronskio sodyboje 1942 metų rugpjūtį. Antroje eilėje iš kairės - Artūras Knašas, jo teta Ona Knašaitė - Gauronskienė, jos dukros Nastė ir Ieva (žemėliau).

Kelionės tęsėsi, nors dviračių visiems keliautojams neužteko… Artūras Knašas su sūnumi Algiu ir dukra Zina bei Maryte Sakaite ant Purvių tilto per Ventą 1943 metų birželį.

© 2014 Res familiaris

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą