Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 5 d., trečiadienis

Mykolas Urbanavičius ir jo vaikai

Mano protėvių Mykolo ir Marijonos Stukų dukra Sofija gimė ir užaugo Mieleikiuose, netoli Jūžintų. 1740 metų lapkritį ji buvo ištekinta už Mykolo Urbanavičiaus iš Užpalių parapijos Butiškių kaimo. Sofijai tuomet buvo dvidešimt treji, Mykolui - gal kiek mažiau. Mykolas, į Mieleikius atėjęs užkuriu, buvo pirmasis šiame kaime Urbanavičius.

Tais laikais Jūžintų krašte pavardės su slaviškomis priesagomis dar nebuvo paplitusios, tad ir raštininkai Mykolą vienais kartais rašė taip, kaip žmonės vadino - Urbanu arba Urbanoniu, kitais kartais - Urbanavičiumi (Urbonavičiumi).

Kas metai ar du Mykolą ir Sofiją Urbanavičius tvarkingai aplankydavo gandrai. Atnešė jiems Oną, Lauryną, Sofiją, Jokūbą, Juozapą, Jurgį, Kazimierą, gal dar Kristiną ir Motiejų (šiųjų motinos arba tėvo vardai metrikų knygose kiti, bet tai panašiau į raštininko riktą)... Visi - gimę Mieleikiuose, tik Juozapas ir Motiejus - čia pat buvusioje Putrinėje (dabar tokios vietovės vardą besaugo miškas šiauriau Mieleikių). Nuo 1757 metų rudens Jūžintų knygose - beveik penkių metų spraga, o galbūt kaip tik tada Urbanavičiai susilaukė dar vieno sūnaus - Gabrieliaus. Jo krikšto metrikų neradau, tačiau kiti dokumentai rodo Gabrielių buvus labai artimą Mykolo Urbanavičiaus šeimai. Todėl laikau jį Mykolo sūnumi.

1765 metų Užpalių dvaro inventoriuje Mieleikiai užrašyti kartu su gretimais Samanių ir Kremesiškių kaimais. Dvarui mokesčius mokančių septynių valstiečių sąraše yra ir Mykolas Urbanonis.

1789 metų vasarį mirė septyniasdešimties sulaukusi Mykolo žmona Sofija Urbanavičienė. Po mamos mirties sūnūs su savo šeimomis vienas po kito pajudėjo iš gimtųjų Mieleikių. Iš Urbanavičių vaikų ten beliko Gabrielius, pas kurį galėjo karšti ir našlys tėvas Mykolas.

Mirė Mykolas Urbanavičius Mieleikiuose 1800-ųjų vasarą, pasak metrikų, būdamas aštuoniasdešimties metų.

Jūžintų senosios kapinės už bažnyčios. Čia gali būti palaidoti Mykolas ir Sofija Urbanavičiai. Google Street View, 2012.

Vaikai

Onos, Lauryno, Kazimiero tik krikšto datas žinome. Gal mirė vaikystėje (to laikotarpio mirties metrikų nėra). Tebūnie prisiminti bent jų vardai!

Sofija gimė 1745 metais ir buvo mamos vardu pakrikštyta Kamajų bažnyčioje. Ten pat 1766 metais sutuokta su Motiejumi Vigėliu iš Lapienių kaimo.

Vėliau Vigėliai gyveno ne Lapienių, bet Kremesiškių kaime, ten gimė jų vaikai. Sūnaus Juozapo krikštatėviu buvo Gabrielius Urbonavičius iš Mieleikių (dar vienas argumentas už Gabrielių kaip Mykolo Urbanavičiaus šeimos narį). Dukros Onos Vigėliai susilaukė dvidešimt ketvirtais savo vedybinio gyvenimo metais!

O Lapieniuose prieškary, apie 1930 metus, tebegyveno dvi Vigėlių šeimos.

Kristina Urbanaičia 1774 metais ištekėjo už valstiečio Motiejaus Butkio iš Trunciškių kaimo. Vienu santuokos liudininku buvo Kristinos svainis Motiejus Vigėlis iš Kremesiškių. Butkių gyvenimo istorijos netyrinėjau, tiktai mačiau jų dukros Rozalijos krikšto 1784 metais įrašą - tuo metu Butkiai bus gyvenę Mičiūnų kaime.

Jokūbas - mano tiesioginis protėvis. Žinios apie jo santuoką su Agota Merkyčia, jų vaikus - atskirame straipsnelyje.

Juozapas, trijų dešimčių sulaukęs, į Mieleikius parvedė žmoną Agotą Masiulytę. Nuo 1785 metų pabiro jų vaikai - Mykolas, Juozapas, Viktorija (mirusi vaikystėje), Tadas, Agnetė.

Apie 1796 metus Juozapas su šeima išsikėlė į Raugų kaimą, spėjamą žmonos tėviškę. Rauguose susilaukė dar dviejų dukrų - Onos ir Eufrozinos.

Juozapo dukra Agnetė (Agnieška) 1817 metais Rauguose ištekėjo už vietinio bajoro Jono Krasausko.

Juozapo sūnus Mykolas įleido šaknis Duokiškyje. Ten gyveno ir Mykolo sūnus Alfonsas, Alfonso sūnus Anupras...

Motiejus jaunas - dvidešimt penktus baigdamas - mirė 1777 metais Mieleikiuose. Jo mirtis kažkodėl užregistruota du kartus: Kamajuose (kad mirė Mieleikiuose ir palaidotas Jūžintuose) ir po trijų savaičių Jūžintuose (kad palaidotas).

Jurgis buvo gimęs 1755 metais. Iš pradžių buvau jam priskyręs 1808 metų santuoką su Agota Kvedaraičia. Stebėjausi, kad jis labai brandaus amžiaus vedė ir dar susilaukė vaikų. Paskui knygose radau kitą Jurgį Urbanavičių, gerokai jaunesnį - brolio Jokūbo sūnų. Šiam 1808 metų santuoka pagal amžių labiau tiko. Pirmasis Jurgis liko be nieko. Jo likimas nežinomas.

Gabrielius 1787 metais vedė Marijoną Mieliūnaitę iš Tatariškių (dabar - Totoriškiai). O susipažinę jie bus kaip kūmai trejetą metų anksčiau, per Gabrieliaus seserėčios Rozalijos Butkytės krikštynas.

Gabrielius ir Marijona vaikų turėjo daug, gal dešimt. 1808 metais mamą Marijoną pražudė raupų epidemija. Gabrielius savo mažiems vaikams parvedė pamotėlę, taip pat našlę - Marijoną Čerskytę Janonienę, tačiau tai - jau kita, dar neparašyta istorija...

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1740 m. lapkričio 7 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Urbonavičiaus iš Butiškių ir Sofijos Stukaitės iš Mieliūnų. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 95 v.)

Pastaba. Sofija Stukaitė gimė, o ištekėjusi vaikus gimdė Mieleikių kaime, tad Mieliūnai santuokos įraše greičiau bus raštininko klaida.

1742 m. gruodžio 30 d. pakrikštyta Ona, Mykolo Urbanonio ir Sofijos iš Mieleikių [dukra]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 23 v.)

1744 m. rugpjūčio 10 d. pakrikštytas Laurynas, Mykolo Urbononio ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 24 v.)

1745 m. gruodžio 27 d. pakrikštyta Sofija, teisėtų sutuoktinių Mykolo Urbano ir Sofijos Stukaičios iš Mieleikių [dukra]. Krikštatėviai Kazimieras Pauliukas iš Kamajų ir Ona Gaigalienė iš Kišūnų. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1747 m. spalio 29 d. pakrikštyta Kristina, Mykolo Urbonavičiaus ir Evos iš Mieleikių [dukra]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 27 v.)

Pastaba. Kodėl Urbonavičienė ne Sofija? Motina, vardu Eva, yra to metrikų lapo pirmesniame įraše. Turbūt raštininkas motinos vardą iš ten ir nurašė.

1749 m. liepos 13 d. pakrikštytas Jokūbas, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 29 v.)

1751 m. kovo 14 d. pakrikštytas Juozapas, Mykolo Urbanonio ir Sofijos iš Putrinės [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 30 v.)

1753 m. sausio 22 d. pakrikštytas Motiejus, Stanislovo Urbanonio ir Sofijos iš Putrinės [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 32 v.)

Pastaba. Stanislovas - raštininko klaida? Tėvai greičiau buvo tie patys Mykolas ir Sofija Urbanoniai, kaip ir 1751 m. kovo 14 d. įraše.

1755 m. kovo 31 d. pakrikštytas Jurgis, Mykolo Urbonavičiaus ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 34 v.)

1757 m. sausio 27 d. pakrikštytas Kazimieras, Mykolo Urbano ir Sofijos iš Mieleikių [sūnus]. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 35 v.)

1766 m. lapkričio 30 d. aš, kun. Ambrozijus Jankauskas, palaiminau santuoką Motiejaus Vigėlio iš Lapienių ir Sofijos Urbanaičios iš Mieleikių. Liudininkai Kazimieras Nakas iš Lapienių ir Tomas Urbanas iš Kepėžių. (Vikiteka, Kamajų RKB)

1774 m. lapkričio 6 d. aš, N. Jodzevičius, Kamajų vikaras, sutuokiau Motiejų Butkį iš Trunkiškių ir Kristiną Urbanaičią iš Mieleikių. Liudininkai Motiejus Šermukšnis iš Laukagalių ir Motiejus Vigėlis iš Kremešiškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 205.jpg)

1777 m. lapkričio 29 d. mirė Motiejus Urbanavičius iš Mieleikių 25 metų, palaidotas Jūžintuose. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 219 v.)

1777 m. gruodžio 18 d. palaidotas Motiejus Urbanavičius iš Mieleikių 25 metų. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 111 v.)

1787 m. lapkričio 18 d. sutuokti Gabrielius Urbanavičius iš Jūžintų parapijos ir Marijona Mieliūnaičia iš Tatariškių, liudininkai Steponas Milaknis iš Rokiškio parapijos Bajorų ir Motiejus Vigėlis iš Kremesiškių. (Vikiteka, Kamajų RKB, 068.jpg)

1789 m. vasario 19 d. mirė Sofija Urbanavičienė 70 metų iš Mieleikių. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 118 v.)

1800 m. liepos 21 d. mirė Mykolas Urbanavičius iš Mieleikių 80 metų. (Jūžintų RKB atitinkamų metų metrikų knyga Family Search resursuose)

1808 m. birželio 29 d. [mirė] Marijona Urbonavičienė 39 metų Mieleikių kaime, palaidota ten pat birželio 30 d. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 120 v.)

1810 m. vasario 6 d. kun. Raimundo Simonavičiaus sutuokti Gabrielius Urbonavičius ir Marijona Janonienė iš Mieleikių, liudininkai Jokūbas Urbonavičius, Stanislovas Čerskis, Rapolas Bernotas iš Mieleikių. (epaveldas.lt, Jūžintų RKB, 86 v.)

1813 m. vasario 5 d. [mirė] Agota Urbonavičienė 40 metų Rauguose, palaidota to kaimo kapinėse vasario 6 d. (epaveldas.lt, Kamajų RKB, 211 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą