Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. liepos 25 d., trečiadienis

Mykolas Merkys, Justino sūnus, ir jo vaikai

Mykolo Merkio tėvas Justinas ir mano prosenelio Aleksandro Dabregos mama Domicelė buvo brolis ir sesuo. Tiksliau - turbūt buvo, nes visi popieriai rodytų tokią giminystę, tiktai ją įrodančių Domicelės gimimo metrikų vis dar nerandu.

Justino ir Veronikos Merkių sūnus Mykolas gimė Svėdasų parapijos Netikiškių kaime 1826 metų pavasarį. Buvo vos dviejų metukų, kai staiga mirė jo tėvas Justinas.

Bet vieną nelaimę jau sekė kitos. Netrukus po tėvo mirties tymai per keletą dieną pražudė du Mykolo broliukus - vienuolikos metų Juozapėlį ir lopšyje ar vygėje tebesuptą Motiejuką.

Be maitintojo likusiai šeimai bus daug padėjęs tėvo Justino jaunesnysis brolis Juozapas. 1833 metų Užpalių dvaro, kuriam priklausė Netikiškių kaimas, inventoriuje prie Juozapo Merkio šeimynos prirašyta ir našlė Veronika su jos vaikais Delfina, Rozalija ir Mykolu.

Kol mama Veronika triūsė namuose ar laukuose, sergėti mažuosius tekdavo, matyt, sesutei Delfinai, už Mykolą penkiais su trupučiu metų vyresnei. Kai Delfina 1840 metais ištekėjo už Antano Seržinto į Užpalių parapijos Vygėlių kaimą, Mykolas jau buvo pusbernis, pajėgęs ne tik namie padėti, bet ir į lažą eiti (Merkių šeimynai be činšo ir kitų prievolių priklausė dvi dienas savaitėje dirbti dvarui).

Vygėlių kaimą miniu ne šiaip sau. Kai atėjo laikas Mykolui vesti, jam pripiršo Viktoriją Repšytę iš Vilučių. O Vygėliai ir Vilučiai - kaimai šalimais. Ar ne Seržintai padėjo Mykolui rasti žmoną? Tuolab, kad vienu iš Mykolo ir Viktorijos Merkių santuokos liudininkų buvo Antanas Seržintas, turbūt tas pats Mykolo svainis.

Merkiai susituokė Užpalių bažnyčioje 1859 metų birželį. Bet tai - dar ne viskas. Iš Vygėlių per Vilučius į Netikiškius vedančią giją galima būtų pratęsti ir iki Šeduikių, kur ilgokai senberniavęs Mykolo pusbrolis Aleksandras Dabrega netrukus -1860 metų sausį - taip pat ryžosi vesti, o į žmonas paėmė Rozaliją Repšytę, Mykolo žmonos Viktorijos seserį…

Kai pabiro vaikai, Merkiai ir mano proseneliai Dabregos ne kartą vieni kitus kvietė į kūmus.
Žinome septynis Mykolo ir Viktorijos Merkių vaikus. Visi gimę Netikiškiuose.

 
Tris pirmuosius - Rapolą, Veroniką ir Jurgį - dar spėjo pamyluoti ir močiutė Veronika, Mykolo Merkio mama. Ji mirė 1867 metais.

Paskui gimė dar keturi - Teresė, Povilas, Ignotas ir Kotryna. Vaikai užaugo, atėjo tėvų senatvės metas. Mykolo ir Viktorijos Merkių mirties datų nežinau. To neradau Svėdasų bažnyčios metrikų knygose. Tiesa, mano šaltiniai - su spragomis, tarkim, neturėjau 1888 ir kai kurių kitų metų knygų. Šiaip ar taip, galime manyti, kad tėvai Merkiai ir jų visi vaikai bent iki tų 1888 metų buvo gyvi ir sveiki.

Mykolo ir Viktorijos Merkių vaikai

Vyriausias Rapolas, gimęs 1860 metais, ūkininkavo Netikiškiuose. 1890 metais jis vedė Mikaliną Apanavičiūtę, su kuria susilaukė dukterų Teresės (1891 m.), Jadvygos (1892 m.) ir sūnaus Kazimiero (1895 m.). Rapolas Merkys gyveno neilgai, mirė nuo dizenterijos 36 metų, buvo palaidotas Svėdasuose. Žmona Mikalina liko su trimis mažais vaikais ir ketvirtuoju, dar tik ateinančiu į šį pasaulį (pakrikštytas mirusio tėvo vardu, jis išgyveno vos du mėnesius).

Rapolo sesuo Veronika Merkytė gimė 1862 metais, o 1886 metais ištekėjo už Anupro Vigėlio iš Čiuriškių užusienio (į rytus nuo Šeduikių). Vigėliai savo žemės turbūt neturėjo, nes vis kilnojosi iš vietos į vietą. Jų vaikai gimė Čiuriškėse (Marijona), Voverynės viensėdyje (Rapolas), Tadauskų kaime (Veronika), vėl Voverynėje (Antanas) ir vėl Tadauskuose (Klaudijus). Marijona Vigėlytė 1920 metais Duokiškio bažnyčioje susituokė su Jonu Šukiu. Antanas Vigėlis "vinčiavotas" 1933 metais Svėdasuose su Ona Maciūnaite.

Jurgis Merkys, gimęs 1865 metais, išsiteko su broliu Rapolu Netikiškiuose. Jurgis buvo vedęs Barborą Povilonytę. Žinome jų vaikus Oną ir Joną, gimusius Netikiškiuose. Jonas 1943 metais Svėdasų "metrikinėje apylinkėje" susituokė su Stanislava Pranckūnaite.

Teresė Merkytė gimė 1868 metais. Kaip susiklostė jos gyvenimas, nežinome.

Povilas Merkys gimė 1870 metais, buvo trisdešimt vienerių viengungis, kai 1901 m. gegužės 17 d. Netikiškiuose jį nutrenkė žaibas.

Ignoto Merkio, gimusio 1872 metais, likimas nežinomas.

Jauniausioji Merkytė, Kotryna, gimė 1876 metais. Ištekėjo 1896 metais už Jurgio Bindoriaus, dvidešimt aštuonerių našlio iš Kamajų parapijos Kalvių kaimo.

© 2014-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris, tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt

1826 m. kovo 2 d. pakrikštytas Mykolas, gimęs išvakarėse, tėvai teisėti sutuoktiniai Justinas Merkys ir Veronika Remeikytė, krikšto tėvai Mykolas Kulvinskis ir Marijona Pajėdienė, Netikiškių k. (Svėdasų RKB 1802 -1830 m. gimimo metrikų knyga, 120 v.)

1859 m. birželio 14 d. Užpalių bažnyčioje vikaras kun. Pranciškus Knipavičius triskart paskelbęs birželio 1, 7 ir 14 dienomis, sutuokė valstiečius Mykolą Merkį, 34 metų jaunuolį iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, su Viktorija Repšyte, 22 metų mergina iš Užpalių parapijos Vilučių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Justino ir Veronikos gimusios Remeikyte Merkių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Ignoto ir Apolonijos gimusios Milašauskyte (Milaševska) Repšių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Antanui Seržintui, Juozapui Čerskiui ir daugeliui kitų. (Santuokos įrašo iš Užpalių RKB knygos kopija, LVIA, f. 669 apr. 1, b. 1898, l. 105).

1860 m. birželio 22 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Albinas Rubavičius pakrikštijo kūdikį vardu Rapolas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 18 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Rapolas Repšys su Rozalija, Aleksandro Dobregos žmona. (Svėdasų RKB 1859 -1863 m. gimimo metrikų knyga, 56 v.)

1862 m. lapkričio 10 d. Svėdasų bažnyčioje klebonas kun. Kanutas Saurimavičius pakrikštijo kūdikį vardu Veronika, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 4 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Juozapas Masiulis su Barbora Čerskiene, Juozapo žmona. (Svėdasų RKB 1859 -1863 m. gimimo metrikų knyga, 163 v.)

Pastaba: Krikštamotė Barbora Čerskienė/Čerškienė geni.com duomenimis - Barbora Repšytė, gimusi Užpalių valsčiaus Voverynės viensėdyje, turėjusi sūnus Antaną, Povilą, Petrą ir dukras Agotą, Oną, mirusi 1908 m. Užpaliuose.

1865 m. sausio 10 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Kazimiero Švilpos pakrikštytas kūdikis vardu Jurgis, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimęs šių metų ir mėnesio 9 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Jonas Repšys su mergina Agota Merkyte. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga)

1868 m. vasario 10 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Teresė, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 6 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Aleksandras Dobrega su Rozalija, Motiejaus Baršausko žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 39 v.)

Pastaba: Kūma Rozalija Baršauskienė - Mykolo Merkio sesuo. Beje, kitų metų rugsėjį tas pats kunigas Felicijonas Bytautas toje pačioje Svėdasų bažnyčioje pakrikštijo Juozapą Tumą - būsimąjį rašytoją Vaižgantą.

1870 m. vasario 7 d. Svėdasų bažnyčioje kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Povilas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 5 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Povilas Repšys su Kazimiera, Jono Repšio žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 80 v.)

1872 m. vasario 23 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Bytautas pakrikštijo kūdikį vardu Ignotas, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų, gimusį šių metų ir mėnesio 20 d. šios parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Ignotas Merkys su Rozalija, Aleksandro Dobregos žmona. (Svėdasų RKB 1866 -1875 m. gimimo metrikų knyga, 128 v.)

1876 m. kovo 30 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Montvila pakrikštijo kūdikį vardu Kotryna, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukrą, gimusią šių metų ir mėnesio 27 d. Alotų valsčiaus Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo Juozapas Merkys su Kotryna, Rapolo Repšio žmona. (Svėdasų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga.)

1886 m. vasario 16 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Žeknys, triskart paskelbęs vasario 2, 9 ir 16 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus Čiuriškių kaimo valstietį Anuprą Vigėlį, 29 metų jaunuolį, su valstiete Veronika Merkyte, 20 metų mergina iš Netikiškių kaimo, abu Svėdasų parapijos, valstiečių teisėtų sutuoktinių Felikso ir Viktorijos iš Rakučių Vigėlių sūnų su teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Jonui Žiliui ir Ignotui Merkiui. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1890 m. lapkričio 4 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Korsakas triskart paskelbęs spalio 14, 21 ir 28 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstiečius Rapolą Merkį, 28 metų nevedusį iš Netikiškių kaimo, su Mikalina Apanavičiūte, 25 metų mergina iš Savičiūnų dvaro, valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių sūnų su teisėtų sutuoktinių Klemenso ir Uršulės iš Urbanavičių Apanavičių dukterimi, dalyvaujant liudininkams Jonui Mirskiui, Antanui Maksimavičiui, Jurgiui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1896 m. gegužės 19 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Nainys, triskart paskelbęs gegužės 5, 12 ir 19 dienomis, sutuokė Alotų valsčiaus valstiečius Jurgį Bindorių, 28 metų našlį iš Kamajų parapijos Kalvių kaimo, su Kotryna Merkyte, 20 metų mergina iš Svėdasų parapijos Netikiškių kaimo, valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono ir Juozapotos iš Vėblių Bindorių sūnų su valstiečių teisėtų sutuoktinių Mykolo ir Viktorijos iš Repšių Merkių dukterimi, dalyvaujant liudininkams valstiečiams Pranciškui Kepalui, Povilui Merkiui ir kitiems. (Svėdasų RKB atitinkamų metų santuokos metrikų knyga)

1897 m. rugpjūčio 18 d. Netikiškių kaime nuo dizenterijos mirė Rapolas Merkys, Mykolo sūnus, Alotų valsčiaus valstietis, 36 m. amžiaus, liko žmona Mikalina iš Apanavičių ir vaikai Kazimieras, Teresė, Jadvyga. Palaidotas šių metų ir mėn. 21 d. kun. Nainio Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1901 m. gegužės 17 d. Netikiškių k. mirė Povilas Mykolo s. Merkys nuo žaibo smūgio, Alotų valsčiaus valstietis, viengungis, 30 metų Svėdasų parapijietis. Jo kūną šių 1901 metų gegužės 21 dieną palaidojo kunigas Izidorius Gudavičius Svėdasų parapijos kapinėse. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1906 m. gegužės 11 d. Svėdasų bažnyčioje vikaro kun. Izidoriaus Gudavičiaus pakrikštytas kūdikis vardu Jonas, Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jurgio Mykolo s. ir Barboros gimusios Poviliūnaite Merkių sūnus, gimęs 1906 metų gegužės 6 dieną Svėdasų parapijos Netikiškių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Kazimieras Masiulis su mergina Ona Čerškute. (Svėdasų RKB 1902 -1909 m. gimimo metrikų knyga, 151 v.). Prierašas: Jonas Merkys 1943.XI.19 Svėdasų metrikinėje apylinkėje susituokė su Stanislava Pranskunaite, akto Nr. 35.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą