Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. gruodžio 4 d., antradienis

Antanėliai iš Maleišių

Mano močiutės Veronikos Vaškelytės - Dabregienės mama buvo Antanėlytė, vardu Anelė, gimusi dar 1847 metais Svėdasų parapijos Maleišių kaime, tame pačiame Vaižganto gimtajame.

Antanėlių, metrikų knygose dažnai tarmiškai užrašomų Untanėliais, Maleišiuose ir aplinkiniuose kaimuose gyventa seniai - viso XVIII amžiaus metrikų knygose jų ten randame.

1724 metų sausio 4 dieną Svėdasų parapijos administratorius kun. Jonas Jacevičius sutuokė Kazimierą Antanėlį iš Daujočių ir Marijoną Nakutytę. Kilmės žyminių nėra, taigi, jaunieji bus buvę paprasti kaimo žmonės, turbūt Radvilų baudžiauninkai.

Iš kur kilusi nuotaka, tų laikų knygose nerašydavo. Bet tuoktasi Svėdasų bažnyčioje, tad Marijona, kaip ir Kazimieras, buvo iš Svėdasų parapijos. Gal iš Maleišių, nes iš to kaimo žinome 1703 metais pakrikštytą Marijoną, Stanislovo Nakučio ir Kristinos dukrą. Be to, kaip tik Maleišiuose po Antanėlių santuokos gimė visi knygose rasti jų vaikai: 1728 m. - Kristina, 1735 m. - Marijona, 1739 - Jonas, 1743 m. - Jurgis. Dar ir Petras, 1730 metais užrašytas ne Marijonos, bet Kotrynos sūnumi, kas gali būti riktas (nurašytas iš pirmesnio ar paskesnio įrašo, kur abi motinos - Kotrynos).

1730 m. spalio 15 d. įrašas apie Petro Antanėlio krikštą. Paskesnis įrašas - apie tą pačią dieną krikštytą Simoną Natį iš kitos autoriaus protėvių šakos (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 34 vaizdas)

Visus vaikus Kazimieras ir Marijona Antanėliai krikštijo savo parapinėje Svėdasų bažnyčioje, tiktai Joną kažkodėl vežė į Kamajus.

Iš Antanėlių vaikų daugiausia domėjausi jaunėliu Jurgiu. Juk jis - mano prosenelės Anelės prosenelis! Taigi, Jurgis Antanėlis gimė ir augo Maleišiuose.

1764 metų Svėdasų dvaro inventoriuje (Maleišių kaimas tuo laiku priklausė Svėdasų dvarui) Jurgis užrašytas vyrėlesnio brolio Jono Antanėlio šeimynykščiu.

Kai Jurgiui atėjo laikas vesti, žmoną rado netoliese. 1770 metais Svėdasų bažnyčioje jis buvo sutuoktas su Margarita iš Savičiūnų kaimo, valstiečių Juozapo ir Kotrynos Načių dukra. Margarita buvo 22 metų, Jurgis - penkiais metais vyresnis.

Jurgis ir Margarita Antanėliai gyveno Jurgio gimtuosiuose Maleišiuose. Čia jiems gimė sūnūs Silvestras, Bernardas, Liudvikas, tačiau jauniausias sūnus, Motiejus, 1783 metais radosi jau Margaritos tėviškėje, Savičiūnuose..

Savičiūnus, pervadinęs juos Saveikiais, po daugelio metų išgarsino Vaižgantas savo apysakoje "Dėdės ir dėdienės".

Antanėliams teko gyventi didelių permainų laikais. Žlunganti Lietuvos ir Lenkijos valstybė, Kosciuškos sukilimas... Ir nebuvo taip, kad paprasti kaimo žmonės, baudžiauninkai iš dūminių pirkelių nieko apie tai nežinotų, kad nerūpėtų jiems, kas dedasi plačiajame pasaulyje. Kas sekmadienį sueidavo, suvažiuodavo į Svėdasus pasimelsti, pasižmonėti. Išgirsdavo visokių naujienų, prisiklausydavo nuomonių ir ateities spėjimų. O bažnyčia Svėdasuose švietė nauja, baigta kaip tik sukiliminiais 1794 metais...

Svėdasų bažnyčia (wikipedia.org

Iš Savičiūnų Antanėliai vėl grįžo į Maleišius. Margarita Antanėlienė čia mirė 1810 metų birželį ir buvo palaidota Maleišių kaimo kapinaitėse. Žinių apie Jurgio Antanėlio gyvenimo pabaigą neradau.

Vaikai 

Silvestro Antanėlio, gimusio 1772 metais, gyvenimo į vieną pastraipą suspausti neišeitų - jam skirtas atskiras straipsnelis.

Bernardo Antanėlio, gimusio 1776 metais, likimas nežinomas.

Liudvikas Antanėlis, gimęs 1778 metais, vedė Ievą Baršauskaitę (beje, tą 1809 metų sausio dieną Svėdasų bažnyčioje tuokėsi dvi poros, antroji nuotaka buvo mano prosenelio Aleksandro Dabregos tikra teta Kotryna Merkytė - Tumienė). Liudvikas Antanėlis, pagyvenęs santuokoje vos pusantrų metų ir mėnesiui tepraėjus po jo motinos laidotuvių, 1810 metų vasarą mirė Maleišiuose. Jo žmona tuo metu laukėsi. Po vyro mirties našlė persikėlė į Šilagalius (gal iš ten buvo kilusi), kur pagimdė dukrą Leonorą Uršulę.
Antanėliai giminės medyje. Rusva spalva išskirti autoriaus tiesiosios linijos giminaičiai.

Ketvirtas iš Jurgio ir Margaritos Antanėlių vaikų, Motiejus, tą liūdnąją 1810-ųjų vasarą buvo sveikas ir gyvas, prieš pusmetį pradėjęs savo gal ne tiek ilgą, kiek vaisingą vedybinį gyvenimą. Apie jį - kitame straipsnelyje.

© 2018-2021 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (v. - vaizdo Nr., epaveldas.lt)

1703 m. spalio 14 d. aš kuris aukščiau pakrikštijau Marijoną, teisėtų sutuoktinių Stanislovo Nakučio ir Kristinos iš Maleišių [dukrą]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 5 v.)

Pastaba. "Aš kuris aukščiau" (ego qui supra) - Svėdasų vikaras Konstantinas Danilavičius (Constantinus Danilowicz Comendarius Swiadoscensis).

1724 m. sausio 4 d. aš kuris aukščiau sutuokiau Kazimierą Antanėlį iš Daujočių ir Marijoną Nakutytę. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 150 v.)

Pastaba. "Aš kuris aukščiau" - koadjutorius Jonas Jacevičius, Svėdasų klebonas (Joanes Jacewicz Coadiutor Paroch Swiadoscensis).

1728 m. rugpjūčio 9 d. aš kuris aukščiau [kun. Jonas Mykolas Jacevičius] pakrikštijau Kristiną, teisėtų sutuoktinių Kazimiero Antanėlio ir Marijonos iš Maleišių [dukrą]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 32 v.)

1730 m. spalio 15 d. aš kuris aukščiau [kun. Jonas Jacevičius] pakrikštijau Petrą, teisėtų sutuoktinių sutuoktinių Kazimiero Antanėlio ir Kotrynos iš Maleišių [sūnų]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 34 v.)

1735 m. balandžio 18 d. aš kuris aukščiau [kun. Jonas Jacevičius] pakrikštijau Marijoną, teisėtų sutuoktinių Kazimiero Antanėlio ir Marijonos iš Maleišių [dukrą]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 40 v.)

1739 m. liepos 12 d. pakrikštijau vaiką vardu Jonas, tėvai Kazimieras Antanavičius ir Marijona Nakutytė, krikštatėviai Kazimieras Tumėnas ir Kotryna Musteikienė, visi iš Maleišių. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, wikimedia.org, 233.jpg)

1743 m. balandžio 13 d. [pakrikštijau] Jurgį, teisėtų sutuoktinių Kazimiero Antanėlio ir Marijonos iš Maleišių [sūnų]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 53 v.)

Pastaba. Įrašai trumpėjo. Nebeliko formulės "aš kuris aukščiau". Iš ankstesnių įrašų sprendžiant, krikštijo tas pats kun. Jonas Jacevičius.

1748 m. liepos 7 d. [pakrikštyta] Margarita, teisėtų sutuoktinių Juozapo Načio ir Kotrynos iš Savičiūnų [dukra]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 61 v.)

1770 m. [lapkričio] 25 d. [sutuokti] Jurgis Untanevičius iš Maleišių ir Margarita Natyčia (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 164 v.)

Pastaba. 1770 metų įrašai surašyti visi iš eilės, neskirstant mėnesiais ir nurodant tiktai santuokos dieną. Kadangi Antanėlių santuoka yra sąrašo pabaigoje, turėtų būti lapkritis (gruodį, per Adventą, netuokiama).

1772 m. gruodžio 30 d. [pakrikštytas] Silvestras, teisėtų sutuoktinių Jurgio Untano ir Margaritos iš Maleišių [sūnus]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 102 v.).

1776 m. liepos 7 d. [pakrikštytas] Bernardas, teisėtų sutuoktinių Jurgio Antanėlio ir Marijonos iš Maleišių [sūnus]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 107 v.)

Pastaba. Kodėl Marijona? Nuojauta kužda, kad Margarita Antanėlienė Mare buvo vadinama, tai krikštatėvių ar raštininko buvo išversta į Marijoną.

1778 m. rugpjūčio 15 d. [pakrikštytas] Liudvikas, teisėtų sutuoktinių Jurgio Antanėlio ir Marijonos iš Maleišių [sūnus]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 109 v.)

1783 m. vasario 17 d. [pakrikštytas] Motiejus, teisėtų sutuoktinių Jurgio Antanėlio ir Margaritos iš Savičiūnų [sūnus]. (Svėdasų RKB 1702-1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 117 v.)

Pastaba. Keista, bet tame pačiame metrikų knygos lape tų pačių tėvų sūnaus Motiejaus krikštas įrašytas dar kartą balandžio 29 dieną. Krikšto sakramentą suteikė kun. Povilas Petravičius (Paul Pietrowicz).

1809 m. sausio 24 d. [kun. Mykolo Smolskio, Svėdasų klebono, sutuokti] iš Maleišių Liudvikas Antanavičius ir Ieva Baršauskytė (Ludwik Antonowicz i Heva Barczewska) [liudininkai] Justinas Pilkauskas ir Adomas Baršauskis. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1810 m. vasario 13 d. [kun. Tadeušo Andžejevskio sutuokti] iš Kalvių Motiejus Antanavičius ir Barbora Sabalyčia, [liudininkai] Juozapas Bendorius ir Silvestras Antanavičius iš Kalvių. (Kamajų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 144 v.)

1810 m. birželio 5 d. Maleišiuose [mirė] Margarita Antanėlienė, kaimietė, 68 metų. [Palaidota] ten kapuose 6 d. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 261 v.)

1810 m. liepos 1 d. Maleišiuose [mirė] Liudvikas Antanėlis, kaimietis, 29 metų. [Palaidotas] ten kapuose 1 d. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 262 v.)

1810 m. gruodžio 25 d. [Aš, Mykolas Smolskis,] pakrikštijau Leonorą Uršulę, gimusią šio mėnesio 23 d. Liudvikui Antanavičiui ir Ievai Baršauskytei, teisėtiems sutuoktiniams. Krikštatėviai Silvestras Antanavičius ir Ona Keršulienė. Šilagaliai. (Svėdasų RKB 1802-1830 m. gimimo metrikų knyga, 49 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą