Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. birželio 28 d., sekmadienis

Kazimieras Dabrega (1714-?) iš Mikniūnų

Kazimieras Dabrega gimė 1714 metais Kamajų parapijos Mikniūnų kaimo žemdirbių Jurgio Dabregos ir Onos Vitkutės šeimoje, ketvirtas iš šešių jų vaikų.

Mamos Kazimieras galėjo netekti dar vaikystėje (to patikrinti be mirties metrikų knygų negaliu).

1736 metais Kazimieras susituokė su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių.

Kazimiero Dabregos ir Elžbietos Kepalaičios santuokos Kamajų bažnyčioje įrašas. Šaltinis - Vikiteka

Kazimieras ir Elžbieta gyveno Mikniūnuose, tačiau kai kuriuos savo vaikus (jų turėjo vienuolika) krikštyti į Kamajus vežė iš motinos tėviškės, iš Kalvių. Ilgame vaikų krikštatėvių sąraše beveik nėra Dabregų, tik viena nežinia kurio Dabregos žmona Barbora iš tų pačių Mikniūnų.

1765 metų valstybinio Užpalių dvaro, kuriam priklausė ir Mikniūnų kaimas, inventoriuje užrašytas Kazimieras Dabrega, vienas iš keturiolikos to kaimo valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis mokestis - 112 auksinų 23 grašiai. Toks činšas Mikniūnų kaime buvo vidutinio dydžio. Žinių apie šeimą inventoriuje nėra.

Beje, tuo metu Mikniūnuose činšą (kiek mažesnį) mokėjo ir galimi Kazimiero giminaičiai iš motinos pusės - Tamošius, Jonas ir Jokūbas Vitkai.

Kazimiero ir Elžbietos Dabregų vaikams augant, vieną po kito teko juos išleisti į platųjį pasaulį. Dukra Ona aštuoniolikinė dar 1763 metais buvo ištekinta už kaimyno Jurgio Adomėno, taigi, liko gimtinėje. Dukrą Kristiną 1774 metais į Rimšionis už Dviragio ežero išsivežė Antanas Motiejūnas.

Apie 1772 metus net keturi Kazimiero sūnūs - Kazimieras jaunesnysis, Juozapas, Antanas ir Jurgis - iš Mikniūnų persikėlė į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Kazimieras ir Antanas - neilgam, Juozapas (autoriaus tiesioginis protėvis) ir Jurgis - visam laikui.

Kazimiero Dabregos (1714-?) medžio dalis nuo jo tėvų iki vaikų.

Kazimieras jaunesnysis 1768 metais, dar gyvendamas Mikniūnuose, vedė Elžbietą Tininaičią iš Kamajų parapijos Totoriškių kaimo. Apsigyvenę Šeduikiuose, jiedu 1772 metais susilaukė dukros Barboros. Barbora Dabregaitė - pirmoji iš Šeduikių Dabregų, užrašyta metrikų knygose, iki jos Dabregos Šeduikiuose neminimi.

Tačiau šiai Dabregų šeimai užsibūti Šeduikiuose nebuvo lemta. 1777 metais jie - Kamajų parapijos Mičiūnų kaime, ten gimė jų sūnus Silvestras. 1784 metais - Merkiuose, kitame Kamajų parapijos kaime. Čia tais metais kažkas nutiko Dabregų dukrelei Barborai - ji mirė, nė dvylikos neturėdama. Čia po metų gimė kita jų dukra - Viktorija...

O žinių apie Kazimiero vyresniojo sūnaus Antano gyvenimą tiek ir tėra, kad Šeduikiuose jis neliko, nes savo jaunėlio brolio Jurgio vedybų liudyti į Užpalius važiavo iš Užpalių parapijos Nasvaičių kaimo. Tai buvo 1798 metais.

Kazimieras Dabrega vyresnysis tų įvykių galėjo ir nesulaukti. 1789 metų Užpalių dvaro inventoriuje jo jau nėra. Į popierius įrašytas kitas Mikniūnų Dabrega - Andriejus, Kazimiero brolio Motiejaus sūnus.

© 2015 - 2022 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - Vikiteka

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1736 m. spalio 19 d. sutuoktas Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Liudininkai Kazimieras Pernavas iš Mikniūnų ir Mykolas Bendoriūnas iš Kalvių.

Kazimiero ir Elžbietos Kepalaičios Dabregų vaikai (gimimo metai, vardas, gimimo vieta, krikštatėviai):

1737, Kotryna, Mikniūnai, Kazimieras Paršiukas ir Elžbieta Bindarienė.
1739, Kazimieras, Kalviai, Kazimieras (pavardė neįskaitoma) ir Ona Bindarienė.
1740, Mykolas. Kalviai?, Adomas Kepalas iš Kalvių ir Barbora Dabregienė iš Mikniūnų.
1743, Juozapas, Kalviai?, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1745, Ona, Mikniūnai, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1747, Antanas, Mikniūnai, Juozapas Pajėda iš Mikniūnų ir Konstancija Bindaryčia iš Kalvių.
1749, Margarita, Mikniūnai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkienė iš Mikniūnų.
1752, Kristina, Kalviai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkienė.
1754, Jurgis, Mikniūnai, Stanislovas Paršiukas ir Margarita Miškinaičia.
1756, Elžbieta, Mikniūnai, Jurgis Pajėda iš Mikniūnų ir Elžbieta Kaušakyčia iš Papiškių.
1759, Marijona, Mikniūnai, Jonas Bindorius iš Kalvių ir Marijona Vitkūnienė iš Mikniūnų.

1763 m. lapkričio 25 d. sutuokti Jurgis Adomėnas su Ona Dabregaičia, abu iš Mikniūnų. Liudininkai Motiejus Adomėnas ir Kazimieras Dabrega, visi iš Mikniūnų.

1768 m. sausio 10 d. sutuokti Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų ir Elžbieta Tininaičia iš Totoriškių. Liudininkai Motiejus Kepalas iš Kalvių ir Jurgis Ragelis iš Ragelių.

1774 m. sausio 30 d.
[sutuokti] Antanas Motiejūnas iš Rimšionių ir Kristina Dabregaičia. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 - 1796 metų gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 166 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą