Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. birželio 28 d., sekmadienis

Kazimieras Dabrega (1714-?)

Vienas iš mano tolimų protėvių buvo Kazimieras, gimęs 1714 metais Kamajų parapijos Mikniūnų kaimo žemdirbių Jurgio Dabregos ir Onos Vitkutės šeimoje. Tai buvo sunkūs laikai po ką tik kraštą nušienavusio Didžiojo maro ir per niekaip nesibaigiantį Šiaurės karą bei Lietuvos didikų tarpusavio kovas. Gal dėl tų baisumų mūsų Dabregoms vaikų užderėjo negausiai - be Kazimiero žinome dar du už jį anksčiau gimusius Mykolą ir Kristiną.

Kazimiero tėvų ir sesers Kristinos likimas miglotas. Turime užuominą, kad mamos Kazimieras galėjo netekti dar vaikystėje (to patikrinti be mirties metrikų knygų negalime). Brolį Mykolą palaidojo apie 1735 metus.

Kazimiero Dabregos ir Elžbietos Kepalaičios santuokos Kamajų bažnyčioje įrašas. Šaltinis - wikimedia.org

1736 metais Kazimieras susituokė su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Gyveno Mikniūnuose, tačiau kai kuriuos savo vaikus (jų turėjo vienuolika) krikštyti į Kamajus vežė iš motinos tėviškės, iš Kalvių. Ilgame vaikų krikštatėvių sąraše beveik nėra Dabregų, tik viena nežinia kurio Dabregos žmona Barbora iš tų pačių Mikniūnų.

1765 metų valstybinio Užpalių dvaro, kuriam priklausė ir Mikniūnų kaimas, inventoriuje užrašytas Kazimieras Dabrega, vienas iš keturiolikos to kaimo valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis mokestis - 112 auksinų 23 grašiai. Toks činšas Mikniūnų kaime buvo vidutinio dydžio. Žinių apie šeimą inventoriuje nėra.

Beje, tuo metu Mikniūnuose činšą (kiek mažesnį) mokėjo ir galimi Kazimiero giminaičiai iš motinos pusės - Tamošius, Jonas ir Jokūbas Vitkai.

Keturi Kazimiero sūnūs - Kazimieras jaunesnysis, Juozapas, Antanas ir Jurgis - iš Mikniūnų bus persikėlę į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Kazimieras - neilgam, Juozapas ir Jurgis - visam laikui. Kaip ilgai Šeduikiuose užsibuvo Antanas, nežinau.

Juozapas, autoriaus tiesioginis protėvis, čia atsirado iki 1775 metų, kai parvedė žmoną Oną iš Svėdasų miestelio jau ne į Mikniūnus, bet į Šeduikius.

Kazimiero Dabregos (1714-?) medžio dalis nuo jo tėvų iki anūkų. Paspalvintieji - autoriaus tiesioginiai protėviai.

Kas iš Kazimiero senojo vaikų liko tėviškėje - šiokia tokia mįslė. 1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įtrauktas Mikniūnų činšininkas Andriejus Dabrega, bet metrikų knygoje tokio Kazimiero sūnaus nėra.

© 2015, 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys iš Kamajų RKB atitinkamų metų santuokos arba gimimo metrikų knygų, šaltinis - wikimedia.org

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras Jurgio Dabregos ir Onos Vitkovskos iš Mikniūnų, krikštatėviai Kazimieras Bandoris iš Vygėlių su Kristina Paršukaite iš Mikniūnų.

1736 m. spalio 19 d. sutuoktas Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių. Liudininkai Kazimieras Pernavas iš Mikniūnų ir Mykolas Bendoriūnas iš Kalvių.

Vienuolika Kazimiero ir Elžbietos Kepalaičios Dabregų vaikų surašysiu trumpai (krikšto data, vardas, gimtinė, krikštatėviai):

1737.10.25, Kotryna, Mikniūnai, Kazimieras Paršiukas ir Elžbieta Bindarienė.
1739.02.21, Kazimieras, Kalviai, Kazimieras (pavardė neįskaitoma) ir Ona Bindarienė.
1740.11.18, Mykolas. Kalviai?, Adomas Kepalas iš Kalvių ir Barbora Dabregienė iš Mikniūnų.
1743.03.10, Juozapas, Kalviai?, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1745.04.20, Ona, Mikniūnai, Jonas Vitkus iš Mikniūnų ir Elžbieta Bindarienė iš Kalvių.
1747.05'28, Antanas, Mikniūnai, Juozapas Pajėda iš Mikniūnų ir Konstancija Bindaryčia iš Kalvių.
1749.04.07, Margarita, Mikniūnai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vitkevienė iš Mikniūnų.
1752.01.02, Kristina, Kalviai, Juozapas Pajėda ir Konstancija Vilkienė.
1754.04.04, Jurgis, Mikniūnai, Stanislovas Paršiukas ir Margarita Miškinaičia.
1756.08.01, Elžbieta, Mikniūnai, Jurgis Pajėda iš Mikniūnų ir Elžbieta Kaušakyčia iš Papiškių.
1759.05.16, Marijona, Mikniūnai, Jonas Bindorius iš Kalvių ir Marijona Vitkūnienė iš Mikniūnų.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą