Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

Prisimenant gydytoją E. Dobregaitę - Sakienę…

Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštis “Gyvenimas” 2011 m. lapkričio 9 d. (Nr. 87 (9442)) paskelbė publikaciją “Prisimenant gydytoją E. Dobregaitę - Sakienę…” Tas laikraščio numeris internetu jau nepasiekiamas, todėl publikacijos tekstas su iliustracijomis kartojamas tinklaraštyje “Res familiaris”.


Šių (2011) metų lapkričio 7 dieną sukako 50 metų, kai Klaipėdoje mirė Elena Dobregaitė - Sakienė (1916-1961), Lietuvos partizanų gydytoja, Prienų motinos ir vaiko konsultacijos organizatorė ir pirmoji vedėja, savanorė Sibiro tremtinė.

Redakcijai parašęs jos sūnus Aleksandras Sakas atsiuntė savo motinos biografiją, deja, joje - vos kelios eilutės apie tą laikotarpį, kai Elena Dobregaitė - Sakienė gyveno ir dirbo Prienuose. Galbūt šias biografijos spragas savo prisiminimais užpildytų pastabūs vyresnio amžiaus mūsų laikraščio skaitytojai?

Elena Dobregaitė - Sakienė gimė 1916 m. kovo 21 d. Rokiškio apskrities Svėdasų valsčiaus Šeduikių kaimo ūkininkų šeimoje.

Vienintelė iš aštuonių vaikų Elena leista aukštesnių mokslų. 1937 m. ji baigė Rokiškio Tumo – Vaižganto gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Svajojo studijuoti literatūrą, tačiau teko pasirinkti praktiškesnę specialybę - mediciną.

Nuo 1942 m. Elena dirbo Utenos apskrities ligoninėje gydytoja – praktikante. 1943 m. gavo leidimą apsigyventi ir verstis gydytojo praktika Anykščiuose. Nuo 1944 m. dirbo Anykščių vaikų ambulatorijos, paskui motinos ir vaiko konsultacijos vedėja.

Anykščiuose 1945 m. balandį ištekėjo už Aleksandro Sako, Dotnuvos žemės ūkio akademijos paskutinio kurso studento. Vyras tuo metu buvo ieškomas NKGB organų, po poros mėnesių jis buvo suimtas. 1946 m vasarį gimė sūnus Aleksandras. Vengdama tremties, Elena apsirūpino vietos kitataučių liudijimais apie jų gelbėjimą vokiečių okupacijos metais. 1946 m. buvo apdovanota TSRS medaliu “Už šaunų darbą Didžiojo Tėvynės karo metais”.

Padėjo Lietuvos partizanams. Brolis Jonas iš Šeduikių arkliais veždavo sužeistuosius, kuriuos Elena slėpė, gydė ir slaugė savo bute dabartinės Vilniaus g. 16 name, Anykščiuose, arba vykdavo suteikti gydytojo pagalbos į gimtųjų Šeduikių apylinkes.

1948 m. persikėlė į Prienus. 1950 m. organizavo Prienų motinos ir vaiko konsultaciją, dirbo jos vedėja.

1950 m. atsisveikinimo nuotrauka. Su prieniškiais Stankevičiais prie jų namo. Elena Dobregaitė su sūnumi - centre. Pirmoji iš dešinės - Elenos sesuo Marytė Dobregaitė - Juocevičienė, ilgametė Prienų ligoninės darbuotoja.

Po penkerių metų kalinimo Vorkutos lageriuose vyras buvo ištremtas į Sibirą. Tų pačių 1950 m. rudenį Elena paliko Lietuvą ir su sūnumi išvažiavo gyventi pas vyrą į Krasnojarsko krašto Minusinsko rajoną, kur dirbo didelių sibirietiškų kaimų – Tigrickojė, paskui Kavkazskojė – gydytoja.

Kavkazskojė, 1954 m.

Po Stalino mirties visa šeima 1954 m. grįžo Lietuvon. Elena dirbo Kelmės raj. Kražių miestelio ambulatorijos vedėja, ligoninės gydytoja. 1955 m. susilaukė sūnaus Vytauto, 1958 m. – sūnaus Remigijaus.

1959 m. persikėlė į Klaipėdą, kur dirbo I-uose gimdymo namuose ginekologe, žuvies pramonės ligoninėje cechine terapeute. 1960 m. pajuto sunkios ligos – vėžio – simptomus. Buvo operuota Klaipėdoje, Leningrade, gydoma Vilniuje. Mokslo draugų ir kitų kolegų nuoširdžios pastangos padėti nebegalėjo. Mirė 1961 m. lapkričio 7 d. Palaidota Palangoje.

© 2012 Res familiaris

2019 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis

Kazimieras Merkys (1707-?) ir jo vaikai

Merkių tėvonija - Kamajų parapijos Merkių ir Merkiškių kaimai. Gali būti, kad tai - viena ir ta pati gyvenvietė. Be to, Merkių kaimas 19 a. pradžioje imtas vadinti dar kitu - Paklonės - vardu. Šiandien Kamajų krašte nė vieno iš tų trijų pavadinimų neberasime.

Iš 1784 metų Kupiškio dekanato parapijų aprašų žinome, kad Kamajų parapijos Merkiškių kaimas (Mierkiszki) priklausė valstybinei Užpalių seniūnijai ir buvo už kelių kilometrų į rytus nuo Kamajų. O 1809 metų Užpalių dvaro inventorius lokalizuoja Merkių arba Paklonės kaimą (Mierkie czyli Poklonie), iš pietvakarių besiribojantį su Kremesiškėmis, esančiomis pusiaukelėje tarp Kamajų ir Jūžintų.

Kremesiškių, šalia kurių buvo Merkių arba Paklonės kaimas, lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

1707 metų kovą nežinomi mums krikštatėviai nuvežė iš Merkių kaimo į Jūžintų bažnyčią pakrikštyti Adomo ir Evos Merkių sūnų. Kodėl ne į savo parapijos Kamajų bažnyčią, sunku pasakyti, Jūžintos buvo nei arčiau, nei toliau. Raštininkas (kunigas Jurgis Tamošauskas - Georgius Tomaszewski) kaimo pavadinimą tyčia ar netyčia iškraipė - de Zmierkiow. Vaikui davė Kazimiero vardą.

1736 metų lapkritį po jungtuvių Kamajų bažnyčioje Kazimieras Merkys į Merkiškius parsivežė Evą Kepalaitę iš Kalvių.

Kazimiero Merkio iš Merkiškių ir Evos Kepalaitės iš Kalvių 1736 m. santuokos įrašas (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 180 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Eva - nė šešiolikos dar neturėjusi Kalvių kaimo žemdirbių Petro ir Evos Kepalų dukra.

Žinome devynis Kazimiero ir Evos vaikus.

1738 metais gimė Kotryna. 1764 metais ji ištekėjo už Juozapo Baukio iš Likančių, kur Užpalių parapijoje, ant Šventosios upės kranto.

1740 metais gimė Juozapas. Juozapas Merkys vedė Marijoną, jiedu tarp 1770 ir 1787 metų susilaukė aštuonių vaikų (Rozalijos, dvynukų Kasparo ir Kotrynos, Agotos, Simono, Uršulės, Jono ir Juozapo). Visi vaikai užrašyti gimę Merkiškiuose, tiktai Juozapas jaunesnysis - Merkių kaime. Kurie maži mirė (Simonas), tuos laidojo Merkiškių kapinaitėse.

1742 metais Kazimierui ir Evai Merkiams gimė Motiejus. Po Motiejaus dar krikštijo Tomą, Oną, Jurgį, Agnesę, Marijoną...

Patyrinėkime genealoginio medžio tankumynus. Motiejaus šakele judėdami jaunesnių kartų link, per jo šiek tiek hipotetinę dukrą Domicelę užeisime jos anūką Juozapą Dabregą, mano senelį.

Per Agnesės anūkę Elžbietą pasieksime Elžbietos anūkę Veroniką Dabregienę, mano močiutę!

Žinoma, Juozapas ir Veronika Dabregos nenujautė, kad abu turi to paties savo tolimų protėvių Merkių kraujo. Merkių ir Dabregų santuokas skyrė šimtas šešiasdešimt su viršum metų.

Apie Merkių gyvenimą po jų dukros Marijonos gimimo 1761 metais nieko tikro nežinome.

1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje įrašyti tiktai du Merkių arba Paklonės kaimo valstiečiai, abu - Merkiai, Juozapas ir Jonas. Kazimiero sūnui Juozapui tada būtų buvę arti 70-ties, taigi, ūkiui vesti kiek per senas. Turbūt, Merkiuose tuomet ūkininkavo jau Kazimiero anūkai.

© 2015, 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (epaveldas.lt):

1707 m. kovo 14 d. pakrikštytas Kazimieras [sūnus] Adomo Merkio ir Evos iš Merkių (Adami Mierkis et Ewa de Zmierkiow?). (Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, 6 v.)

1721 m. kovo 14 d. pakrikštyta Eva [duktė] teisėtų sutuoktinių Petro Kepalo ir Evos iš Kalvių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 32 v.)

1736 m. lapkričio 11 d. sutuoktas Kazimieras Merkys iš Merkiškių su Eva Kepalaite iš Kalvių (Casim. Mierkis de Mierkiszki cum Eva Kepalaycia de Kalwie). (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 180 v.)

1738 m. vasario 9 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių (Casimiri Mierkis cum Eva de Mierkiszki). (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 51 v.)

1740 m. balandžio 3 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 53 v.)

1742 m. spalio 7 d. pakrikštytas Motiejus [sūnus] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 57 v.)

1745 m. gegužės 2 d. pakrikštyta Konstancija [duktė] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 61 v.)

1747 m. gruodžio 25 d. pakrikštytas Tomas [sūnus] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 65 v.)

1749 m. sausio 1 d. pakrikštyta Ona [duktė] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 67 v.)

1751 m. rugsėjo 26 d. pakrikštytas Jurgis [sūnus] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 71 v.)

1759 m. balandžio 4 d. pakrikštyta Agnesė [duktė] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 83 v.)

1761 m. spalio 25 d. pakrikštyta Marijona [duktė] Kazimiero Merkio ir Evos iš Merkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 88 v.)

1764 m.spalio 21 d. sutuoktas Juozapas Baukys iš Likančių su Kotryna Merkyčia iš Merkiškių (Jos. Baukis de Likance cum Cath. Mierkicia de Mierkiszki). (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 190 v.)