Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Protėvių paieškos. Dabregos iš Mikniūnų

Mikniūnų kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Dar 1703 metais į Mikniūnų kaimą (prie pat Svėdasų ir Kamajų parapijų ribos, bet Kamajų pusėje) užkuriu iš kiek atokesnių Mickūnų atėjo Jurgis Dabrega, vedęs vietinę merginą Oną Vitkutę.

Netrukus kraštą ištikęs 1709-1711 metų Didysis maras Dabregų Mikniūnuose neišnaikino, užaugo Jurgio sūnūs Mykolas ir Kazimieras.

Vyresniajam sūnui Mykolui nelabai sekėsi: pirmoji žmona Sofija greitai mirė, palikusi jam dukrelę, o antrą kartą vedęs Kristiną ir su ja susilaukęs kitos dukters, pats netrukus atsisveikino su šiuo pasauliu. Mykolo našlė Kristina Dabregienė 1736 metais ištekėjo už Lauryno Kaziulio ir su podukra bei dukrele išsikraustė pas vyrą į Kalvių kaimą (jos podukra Kotryna Dabregaitė gyveno Kalviuose iki savo jungtuvių su drobčiūniškiu Kazimieru Kaušpadu).

Jaunesnysis sūnus Kazimieras Dabrega, tais pačiais 1736 metais susituokęs su Elžbieta Kepalaite iš Kalvių, žmonos į tėvų namus kažkodėl neparsivedė. Šie Dabregos gyveno ir pirmųjų vaikų susilaukė Nevieriuose, paskui Elžbietos tėviškėje - Kalviuose. Tada (apie 1740 metus) Mikniūnuose kažkas nutiko - gal pasimirė senasis Jurgis Dabrega - ir Kazimieras su šeima grįžo į gimtuosius Mikniūnus. Grįžo ilgam, čia gimė dar devyni Kazimiero ir Elžbietos vaikai.

1765 metų valstybinio Užpalių dvaro, kuriam priklausė ir Mikniūnų kaimas, inventoriuje užrašytas Kazimieras Dabrega, vienas iš keturiolikos to kaimo valstiečių činšininkų. Jo dūmui nustatytas metinis mokestis - 112 auksinų 23 grašiai. Toks činšas Mikniūnų kaime buvo vidutinio dydžio. Žinių apie šeimą inventoriuje nėra.

Beje, tuo metu Mikniūnuose činšą (kiek mažesnį) mokėjo ir galimi Kazimiero giminaičiai iš motinos pusės - Tamošius, Jonas ir Jokūbas Vitkai.

Du Kazimiero sūnūs - Kazimieras jaunesnysis ir Jurgis - iš Mikniūnų vienas po kito bus persikėlę į Svėdasų parapijos Šeduikių kaimą. Kazimieras jaunesnysis - iki 1772 metų, nes jo dukra Barbora tais metais gimė jau Šeduikiuose.

Kas iš Kazimiero vyresniojo vaikų liko tėviškėje - šiokia tokia mįslė. 1789 metų Užpalių dvaro inventoriun įtrauktas Andriejus Dabrega, bet metrikų knygoje tokio Kazimiero sūnaus nėra.


1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje činšininkų Dabregų Mikniūnuose nebematome. Gali būti, kad Andriejus paliko gimtinę (Sriubiškiuose, netoli Jūžintų, minimas Andriejus Dabrega su žmona Barbora ir sūnumi Antanu). Šimtą metų trukusi Mikniūnų Dabregų istorija nutrūko, bet nesibaigė.

Apie XIX amžiaus vidurį metrikų knygose pasirodė Juozapas Dabrega iš Mikniūnų, kuris triskart tuokėsi, o mirdamas 1879 metais paliko visą būrį palikuonių (sūnus Simoną, Feliksą, Joną, Antaną ir dar penkias dukteris). Tačiau apie jų kokią nors giminystę su ankstesnėmis Mikniūnų (kaip ir Šeduikių) Dabregų kartomis jokių duomenų neturime.

© 2015 - 2017 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, epaveldas.lt):

Jurgis Dabrega ir jo vaikai:

1703 m. spalio 4 d. Kamajų klebonas Dovydas Kazimieras Padubrinavičius sutuokė Jurgį Dabregą iš Mickūnų? ir Oną Vitkutę iš Mikniūnų (inter Georgium Dabraga de Mickuny/Mieluny et Annam Witkowna de Mikniuny), 162 v.

1707 m. birželio 2 d. pakrikštytas Mykolas [sūnus] Jurgio Dabregos ir Onos (Georgii Dabrega cum Anna), teisėtų sutuoktinių iš Mikniūnų, 18 v.

1709 m. lapkričio 10 d. pakrikštyta Kristina [duktė] Jurgio Dabregos ir Onos iš Mikniūnų, 22 v.

1714 m. gegužės 20 d. pakrikštytas Kazimieras [sūnus] Jurgio Dabregos ir Onos iš Mikniūnų, 26 v.

1722 m. gruodžio 7 d. pakrikštyta Barbora [duktė] Jurgio Dabregos ir Onos iš Mikniūnų, 34 v.

Mykolas Jurgio s. Dabrega:

1731 m. rugpjūčio 26 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] Mykolo Dabregos ir Sofijos (Michaelis Dabragas cum Sophia), teisėtų sutuoktinių iš Mikniūnų, 44 v.

1734 m. vasario 7 d. pakrikštyta Agota [duktė] Mykolo Dabregos ir Kristinos (Michaelis Dabraga cum Christina), teisėtų sutuoktinių iš Mikniūnų, 47 v.

1736 m. gegužės 20 d. sutuoktas Laurynas Kaziulis iš Kalvių su Kristina Dabregiene iš Mikniūnų (Laur. Kaziulis de Kalwie cum Christ. Debregowa de Mikniuny), 180 v.

Pastaba. Ir antroje santuokoje Kristina Dabregienė - Kaziulienė turėjo vaikų: 1737 m. gimė duktė Elžbieta Kaziulytė (kitų vaikų neieškojau).

1752 m. sausio 30 d. sutuoktas Kazimieras Kaušpadas iš Drobčiūnų su Kotryna Dabregaičia iš Kalvių (Casim. Kauszpadas de Drapczuny cum Cath. Debragaycia de Kalwie), 186 v.

Kazimieras Jurgio s. Dabrega ir jo vaikai:

1736 m. spalio 19 d. sutuoktas Kazimieras Dabrega iš Mikniūnų su Elžbieta Kepalaičia iš Kalvių (Casim. Debrega de Mikniuny cum Elis. Kepalaycia de Kalwie), 180 v.

1737 m. spalio 25 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos, teisėtų sutuoktinių iš Nevierių, 51 v.

1739 m. vasario 21 d. pakrikštytas Kazimieras [sūnus] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Kalvių, 52 v.

1740 m. lapkričio 18 d. pakrikštytas Mykolas [sūnus] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Kalvių, 54 v.

1743 m. kovo 10 d. pakrikštyta Sofija [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 57 v.

1745 balandžio 20 d. pakrikštyta Ona [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 61 v.

1747 m. gegužės 28 d. pakrikštytas Antanas (Antonius) [sūnus] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 64 v.

Pastaba. Išsamesni Antano Dabregos krikšto duomenys: 1747 m. gegužės 28 d. pakrikštytas Antanas, Kazimiero Dabregos ir Elžbietos Kepalaitės iš Mikniūnų sūnus. Krikštatėviai: Juozapas Pajėda iš Mikniūnų su Konstancija Bindaraite iš Kalvių. (Už šias žinias esu dėkingas gerb. Vidmantui Povilioniui).

1749 m. balandžio 7 d. pakrikštyta Margarita [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 67 v.

1752 m. sausio 2 d. pakrikštyta Kristina [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Kalvių, 71 v.

Pastaba. 1774 m sausį Svėdasų bažnyčioje Kristina Dabregaičia buvo sutuokta su Antanu Motiejūnu iš Kamajų parapijos Rimšionių kaimo.

1754 m. balandžio 4 d. pakrikštytas Jurgis [sūnus] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 75 v.

1756 m. rugpjūčio 1 d. pakrikštyta Elžbieta [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 79 v.

1759 m. gegužės 16 d. pakrikštyta Marijona [duktė] Kazimiero Dabregos ir Elžbietos iš Mikniūnų, 83 v.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą